Etter lov om avleveringsplikt skal alle dokumenter som er gjort allment tilgjengelig i Norge pliktavleveres til Nasjonalbiblioteket, uavhengig av hvilket medium de blir gitt ut på.

Også digitalt utgitte dokumenter og digitale grunnlagsdokumenter (eksempelvis trykkegrunnlag) er omfattet av loven. Pliktavleveringen sørger for at den delen av den norske kulturarven som kommer til uttrykk gjennom publisert materiale, blir tatt vare på for ettertiden. Samtidig er det en viktig kilde for dokumentasjon og forskning i vår egen samtid.

Revidert pliktavleveringslov trådte i kraft 1.1.16.
Ny forskrift til pliktavleveringsloven trådte i kraft 2.7.18.

Allment tilgjengelig

Et dokument er gjort tilgjengelig for allmenheten når et eksemplar blir lagt fram for salg, utleie eller utlån, eller det på annen måte blir spredt utover en privat krets. Det kan også bli gjort tilgjengelig gjennom framføring, framvisning, kringkasting eller liknende.

Utenlandske produksjoner

Dokumenter laget i utlandet skal bare avleveres dersom det er laget for en norsk utgiver eller er spesielt tilpasset allmenheten i Norge.

Hvem skal avlevere?

Som hovedregel er avleveringsplikten for fysiske dokument delt mellom utgiver og trykkeri:  utgiver avleverer opptil fem eksemplarer og trykkeriet to. Unntak forekommer for de enkelte materialtypene – se punktene om materialtypene nedenfor. Nasjonalbiblioteket kan fastsette en annen fordeling eller legge hele avleveringsplikten på en av de avleveringspliktige.

Digitale dokumenter skal avleveres i ett eksemplar fra utgiver. Både fysiske og digitale dokumenter skal avleveres senest når de er gjort allment tilgjengelige.

Kostnadene dekkes av den som avleverer. Hvis avleveringseksemplarene medfører en svært stor kostnad, kan Nasjonalbiblioteket etter søknad gi hel eller delvis refusjon for produksjonskostnadene.

Hva skjer med materialet?

Materialet blir registrert i Nasjonalbibliotekets databaser så snart som mulig etter mottak. Nasjonalbiblioteket tar vare på tre eksemplarer av trykt materiale for sikring, fjernlån og til bruk på lesesal. I tillegg blir eksemplarer sendt til universitetsbibliotekene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo og Sametingets bibliotek.

Innspilt musikk og levende bilder arkiveres i Nasjonalbibliotekets sikringsmagasin i Rana. Det andre eksemplaret er publikumseksemplar ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Dette lånes ikke ut, men kan lyttes på i egne lytterom. Avleverte lydopptak gjøres også tilgjengelige for dokumentasjonsarbeid, studier og forskning.

Digitalt materiale oppbevares i Nasjonalbibliotekets digitale sikringsmagasin, og det er tilgjengelig for publikum på vår lesesal på Solli plass i Oslo. På sikt vil materialet også bli tilgjengelig fra universitet- og høgskolebibliotek og andre offentlige bibliotek. Dette vil bli en begrenset bruk til forsknings- og dokumentasjonsformål, styrt av digitale brukstillatelser.