Etter lov om avleveringsplikt skal alle dokument som er gjort allment tilgjengelig i Norge pliktavleveres til Nasjonalbiblioteket, uavhengig av hvilket medium de blir gitt ut på.

Også digitalt utgitte dokumenter og digitale grunnlagsdokument (eksempelvis trykkegrunnlag) er omfattet av loven. Pliktavleveringen sørger for at den delen av den norske kulturarven som kommer til uttrykk gjennom publisert materiale, blir tatt vare på for ettertiden. Samtidig er det en viktig kilde for dokumentasjon og forskning i vår egen samtid.

Revidert pliktavleveringslov trådte i kraft 1.1.16. Ny forskrift til pliktavleveringsloven trådte i kraft 2.7.18.

Allment tilgjengelig

Et dokument er gjort tilgjengelig for allmenheten når et eksemplar blir lagt fram for salg, utleie eller utlån, eller det på annen måte blir spredt utover en privat krets. Det kan også bli gjort tilgjengelig gjennom framføring, framvisning, kringkasting eller liknende.

Utenlandske produksjoner

Dokument laget i utlandet skal bare avleveres dersom det er laget for en norsk utgiver eller er spesielt tilpasset allmenheten i Norge.

Hvem skal avlevere?

Som hovedregel er avleveringsplikten for fysiske dokument delt mellom utgiver og trykkeri: utgiver skal avlevere opptil fem eksemplarer og trykkeriet to. Se punktene nedenfor for unntak for enkelte materialtyper. Digitale dokumenter skal avleveres i ett eksemplar fra utgiver. Både fysiske og digitale dokumentene skal avleveres senest når de er gjort allment tilgjengelige.

Hva skjer med materialet?

Materialet blir registrert i Nasjonalbibliotekets databaser så snart som mulig etter mottak. Nasjonalbiblioteket tar vare på tre eksemplarer for sikring, fjernlån og til bruk på lesesal. Eksemplarer av trykte dokumenter blir i tillegg sendt til universitetsbibliotekene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo og Sametingets bibliotek.