Mandat og strategi

Mandatet til Nasjonalbibliotekets følgjer av Prop. 1 S. Nasjonalbiblioteket er ei viktig kjelde til kunnskap i Noreg. Verksemda omfattar innsamling, bevaring og tilgjengeleggjering av publisert innhald innanfor alle typar medium.

Verksemda til Nasjonalbiblioteket er forankra i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (pliktavleveringslova). Føremålet med lova er å sikre levering av dokument med allment tilgjengeleg informasjon til Nasjonalbiblioteket, slik at vitnesbyrd om norsk kultur og samfunnsliv blir tekne vare på og gjorde tilgjengelege som kjeldemateriale for forsking og dokumentasjon.

Som samlingsforvaltar og forskingsbibliotek er Nasjonalbiblioteket ein viktig ressurs i infrastrukturen for norsk forsking. Nasjonalbiblioteket er òg ein kulturpolitisk reiskap for langtidsbevaring av kulturarven og for markeringar i samband med forfattarjubileum. Samlinga utgjer ein unik kunnskapsbase til bruk i notid og i framtid. Basert på utvikling av eigne tenester og eigne erfaringar ber Nasjonalbiblioteket eit spesielt ansvar for å bidra til å utvikle og styrke biblioteka i Noreg som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjonar. Som statleg utviklingsorgan for biblioteksektoren skal Nasjonalbiblioteket bidra til å utforme og gjennomføre ein nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek.

Nasjonalbiblioteket skal setje bibliografiske standardar, utvikle bibliografiar og autoritetsregister, drifte fellesmagasin og fjernlån gjennom depotbiblioteket, og er ansvarleg for utviklinga av eit norsk digitalt bibliotek.

Gjennom den digitale samlinga til Nasjonalbiblioteket og tenester som bokhylla.no, og gjennom samarbeid med aviser om å digitalisere og gjere historiske arkiv tilgjengelege, skal det skapast digitale formidlingsløysingar som gjev grunnlag for utvikling av nye tenester i norske folke- og fagbibliotek.

Med Språkbanken skal Nasjonalbiblioteket vidareføre og utvikle ein teknologisk infrastruktur i form av digitale språkressursar. Ressursane skal nyttast til utvikling av kommersielle og ikkje-kommersielle språkteknologiske produkt, offentlege tenester og forsking på språk.

Nasjonalbiblioteket skal vere eit nasjonalt kompetanse- og ressurssenter som andre institusjonar i bibliotek- og kultursektoren kan nytte seg av.

Strategi 2018-2022

Nasjonalbiblioteket – vår felles hukommelse 

Nasjonalbiblioteket skal være den fremste kilden til kunnskap om Norge og norske forhold. Ved å ta vare på kulturarven og det offentlige ordskiftet skal Nasjonalbiblioteket danne grunnlag for dokumentasjon, forsking og læring og bidra til å skape identitet og tilhørighet. Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som moderne folkeopplysningsinstitusjoner.

Samlingen

Nasjonalbiblioteket skal samle inn, registrere og bevare alt som publiseres i den norske offentligheten. Samlingen skal være et vindu til fortidas offentlighet og gjøre det mulig i nåtid og framtid å forstå og fortolke samfunnet vårt i en historisk kontekst. Alle utgivere er pålagt å levere sine publikasjoner til Nasjonalbiblioteket. I tillegg blir samlingen kontinuerlig supplert med innhold som ikke er dekket av pliktavleveringen.  Nasjonalbibliotekets samling skal til enhver tid speile den formen og de mediene offentligheten uttrykkes i. Samlingen skal oppbevares i fysiske og digitale magasin som tilrettelegger for bevaring i et tusenårsperspektiv.

Nasjonalbibliotek for alle

Digitaliseringen av samlingen skaper nye muligheter for folkeopplysning og bred tilgang til kunnskap og informasjon. Gjennom det digitale nettbiblioteket skal Nasjonalbiblioteket tilby en moderne brukertjeneste som gir demokratisk tilgang til samlingen. Nasjonalbiblioteket skal systematisk arbeide for å få til avtaler med rettighetshavere som åpner for formidling også av rettighetsbeskyttet materiale. 

Infrastruktur og myndighet

Nasjonalbiblioteket er statens myndighets- og utviklingsorgan i biblioteksektoren. I tillegg er Nasjonalbiblioteket infrastruktur og innholdsleverandør for norske folke- og fagbibliotek gjennom tjenester som depotbiblioteket, biblioteksøk og den historiske avissamlingen. Digitaliseringen åpner for ytterligere felles infrastruktur i biblioteksektoren. For at norske bibliotek skal kunne benytte dette nasjonale informasjonsnettverket, vil Nasjonalbiblioteket systematisk videreutvikle det med innhold og funksjonalitet. 

Kunnskapskilde og forskningstjenester

Når stadig større deler av samlingen blir tilgjengelig på nett vil nye brukere og nye generasjoner søke kunnskap om samlingens historiske kontekst. Nasjonalbiblioteket skal være kilde til og infrastruktur for forskning, og iverksette forskningsprosjekter og samarbeid som støtter opp under samfunnsoppdraget. Fagkunnskapen skal formidles gjennom fagseminarer, publikasjoner og på nett.

Gjennom digitale korpus, digitalisering av kilder og utvikling av nye redskaper for utforsking av samlingen, skal Nasjonalbiblioteket være infrastruktur for andre og samtidig bidra til utvikling av ny kunnskap og metodikk innen digital humaniora.

Formidling og publisering

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å øke interessen for kunnskap, historie og kulturarv ved å formidle innholdet i samlingen til et bredt, allment publikum. Gjennom arrangementer, utgivelser, utstillinger og foredrag som gjøres tilgjengelig og deles på nettet skal Nasjonalbiblioteket være en ledende kulturinstitusjon og kulturformidler i Norge.  Sammen med det digitale biblioteket skal denne formidlingen gjøre Nasjonalbiblioteket til en moderne folkeopplysningsinstitusjon. En viktig faktor for å lykkes i dette arbeidet er å digitalisere hele samlingen.

Kompetansesenter

Nasjonalbiblioteket har spisskompetanse på konservering og bevaring av alle medietyper og informasjonsbærere. Dette gjelder også innenfor kunnskapsorganisering og utvikling og bruk av moderne digitale verktøy og tjenester på disse områdene. Gjennom satsningen på digitalisering har Nasjonalbiblioteket i tillegg over flere år utviklet spisskompetanse på massedigitalisering og digital langtidsbevaring. Nasjonalbiblioteket skal tilby kompetanse og tjenester til andre arkiv-, bibliotek-, og museums-institusjoner innenfor disse områdene. I tillegg har Nasjonalbiblioteket en særskilt ansvar for å tilby de samme institusjonene juridisk rådgivning innenfor opphavsrettfeltet.

Nasjonalbibliotekets hovedsatsinger 2018-2022

  • Implementering av den nye pliktavleveringsloven.
  • Videreutvikle Nasjonalbibliotekets samlede formidlingsarbeid på nett, på Solli plass og ved bruk av andre formidlingskanaler.
  • Videreutvikle infrastruktur- og kompetansesenterrollen overfor norske bibliotek, arkiv, kulturinstitusjoner og forskere.
  • Gjennomgå egne arbeidsprosesser med tanke på effektivisering og kvalitetsutvikling.

Tildelingsbrev frå Kulturdepartementet