Forskarplassar

Nasjonalbiblioteket tilbyr forskarplassar i Henrik Ibsens gate 110. Her får du tilgang til ei unik samling i eit inspirerande forskarmiljø.

Plass blir hovudsakleg tildelt brukarar som i lengre periodar skal arbeide vitskapleg med Nasjonalbibliotekets materiale, som har skriveoppdrag for forlag/utgjevarar, eller som på andre måtar arbeider profesjonelt med bibliotekmaterialet.

Fristen for å søkje om plass er 15. november for vårsemesteret (oppstart primo januar) og 15. mai for haustsemesteret (oppstart medio august).

Du blir tildelt plass for 6 månader, og må deretter søkje på nytt. Det er mogleg å fornye for inntil to år på same søknad for brukarar som aktivt nyttar tilbodet.

Me tilbyr eit bokskap til din disposisjon, og plass på ein av dei to forskarlesesalane. Om det er fullt på forskarsalane, er det mogleg å nytte reserverte plassar på den store lesesalen. Me har òg fire små kontor som blir delte ut etter spesiell grunngjeving.

Plassen er tilgjengeleg for bruk i bibliotekets opningstider.

Ein må signere på ei avtale om bruk ved utlevering av forskarkort. Forskarkortet gjev tilgang til lesesalane, og skal leverast inn att når avtaleperioden er over.

Send oss ein e-post viss du har spørsmål.