Leiinga ved Nasjonalbiblioteket

Direktøren har det overordna ansvaret for å planleggje, drive og utvikle bibliotekverksemda. Leiargruppa til direktøren består av assisterande direktør og sju avdelingsdirektørar.

Nasjonalbibliotekar
Aslak Sira Myhre
Førespurnader til Aslak Sira Myhre kan sendast til Hilde Stenberg
Presse kan kontakte presseansvarleg Nina Bræin

Assisterande nasjonalbibliotekar
Roger Jøsevold
Tlf. 23 27 60 02

Fagavdelingar

Digital bibliotekutvikling: avdelingsdirektør Svein Arne Solbakk
Tlf. 75 12 12 16

Fag og forsking: avdelingsdirektør Hege Stensrud Høsøien
Tlf. 23 27 61 68

Kulturformidling og informasjon: avdelingsdirektør Ida Berntsen
Tlf. 23 27 60 04

Tilvekst og kunnskapsorganisering: avdelingsdirektør Jonny Edvardsen
Tlf. 75 12 11 45

Digital formidling: avdelingsdirektør Trond Myklebust
Tlf. 23 27 62 87

Stabsavdelingar

Økonomi, personal og juss: avdelingsdirektør Bernt Fjeldberg
Tlf: 23 27 60 18

Bygg og tekniske tenester: avdelingsdirektør Bjørn Skevik
Tlf. 75 12 13 44

Sekretariat for bibliotekutvikling: avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand
Tlf. 23 27 61 38