Tilbod til skular

Nasjonalbiblioteket inviterer vidaregåande skular til både foredrag, omvisingar og forestillingar i lokala våre på Solli plass. I tillegg tilbyr vi mange digitale foredrag som kan brukast på vidaregåande skular i heile Noreg. Tilbodet er gratis.

Magnus Lagabøtes landslov

I 2024 markerer Nasjonalbiblioteket 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov, eitt av dei viktigaste dokumenta i norsk historie. Som skuleelev kan ein delta på både omvisingar, forestillingar og digitale foredrag knytt til tematikken.

Fram til sommaren vil skuletilbodet vårt i hovudsak fokusere på Landslova og norsk mellomalder. Les meir om Magnus Lagabøte og landslovsatsinga til Nasjonalbiblioteket her.

Det var en gang en konge
Forestilling

I ei ny, spesialskriven forestilling utforskar forteljaren Torgrim Mellum Stene korleis Landslova av 1274 påverka heilt vanlege folk i samtida, og korleis lovarbeidet forma det norske samfunnet fleire hundre år fram i tid. Kva innverknad har lova hatt på det norske samfunnet i dag?

Les meir om forestillinga her.

Digitalt program

I foredraget Litterære kulturmøte i mellomalderen fortel filolog og kulturhistorikar Stefka G. Eriksen om dei store mengdene litteratur som vart omsett til norrønt i mellomalderen. Desse sogene og diktverka har fått lite merksemd, men har prega utviklinga av den lokale norske kulturen og kunsten i stor grad. Les meir her.

Historikaren Ole-Albert Nordby stiller i foredraget Kven bestemmer kva som er rettferdig? spørsmål knytt til lovgiving og medråderett. Han tek for seg korleis lovane og lovarbeidet har endra seg frå viktingtida fram til våre dagar. Står vi nærare eller fjernare lovgivinga i dag enn folk gjorde på kong Magnus Lagabøte si tid? Les meir her.

Påmelding og andre tilbod

Vi tilbyr også omvisingar i Nasjonalbibliotekets Kartsenter, i tillegg til at tidlegare digitale foredrag vil vere tilgjengelege heile skuleåret.

Alle besøk må bli bestilte på førehand. For å melde på klassa di, trykk her.

Med lova i hand Omvising

På omvising i utstillinga Med lova i hand får elevane eit møte med kulturlivet og aristokratiet som eksisterte i Noreg i mellomalderen. Dei får også eit viktig innblikk i korleis lovarbeidet til Magnus Lagabøte vart forma av idear frå både Europa og Asia. Utstillinga presenterer mellom anna lovbøker, psalter, omsett litteratur, musikk og vakre illuminasjonar frå perioden.

Les meir om utstillinga her.