Kartsenteret

Nasjonalbibliotekets kartsenter inneholder verdens mest omfattende historiske samling av trykte kart over Norge, Norden og nordområdene. De eldste av disse kartene er fra 1482, de nyeste fra slutten av 1800-tallet. Sammenstilt utgjør kartene både en historie om kunnskapen om Nordens geografi og en bred beretning om kartenes og selve geografiens utvikling.

Det aller meste av det som finnes her, er deler av Ginsberg-samlingen, som består av rundt 2000 kart, atlas og eldre geografiske bøker og reiseskildringer. Den ble bygget opp av den amerikanske næringslivslederen William B. Ginsberg fra 1980-tallet, og deponert i Nasjonalbiblioteket i 2017 under forutsetning av at den formidles. Kartsenteret ble bygget med tanke på denne formidlingen, og sto klart i 2019.

I kartsenteret er Ginsberg-samlingen supplert med utvalgte kart og litteratur fra Nasjonalbibliotekets kartsamling, som inneholder rundt 150 000 kart. Alle kart trykt i Norge etter 1882 er bevart her, siden pliktavleveringsordningen ble lovfestet dette året. 

Men Nasjonalbibliotekets kartsamling inneholder også en mengde eldre og utenlandsk materiale. Mens Ginsberg-samlingen i helt grunnleggende forstand er orientert mot å dokumentere kartleggingen av Norge og Nordområdene, er Nasjonalbibliotekets samling allmenn og bygget opp for å møte et mangfold av interesser.

I tillegg til kart, atlas og geografiske verker, har biblioteket reiseskildringer, lærebøker, skoleatlas, bibler med kart over Jerusalem og Det hellige land – bredden og mengden er enorm. I et av kjellermagasinene står for eksempel en moderne utgave av Muhammad Al-Idrisis kart fra 1100-tallet ved siden av atlaset over Midgard, der mange av J.R. Tolkiens historier utspiller seg.

Kartsenteret inneholder med andre ord bare en liten brøkdel av de kartene som finnes i Nasjonalbiblioteket, men det er en praktfull brøkdel. 

Videoserie fra kartsenteret: Kort om kart