Kart, som sjøkart, tur- og orienteringskart, geologiske kart og topografiske kart, avleveres i fem eksemplarer. Digitale kart avleveres i ett eksemplar av utgiver. Atlas avleveres i syv eksemplarer, tilsvarende det som gjelder for bøker. Utgiver avleverer tre eksemplarer, og trykkeriet avleverer to. Hvis kartet er trykt i utlandet eller på eget trykkeri, avleverer utgiver alle fem eksemplarene. Kostnadene dekkes av den som avleverer.

Digitale kart kan avleveres via dette skjemaet (innlogging via Altinn). Foreløpig støtter skjemaet kun utgivelser hvor alt innholdet er samlet i èn pdf-fil.

Kart skal pliktavleveres på de formatet de blir spredt. Det betyr at du fortsatt er pliktig til å avlevere trykte kart selv om du også avleverer den digitale grunnlagsfilen.