Rådgiving

Å drive rådgivning overfor produsenter og brukere av lokalhistorie er en viktig oppgave for Norsk lokalhistorisk institutt. Det kan være direkte overfor enkelte prosjekter, eller via publisert veiledningsmateriale. Mer og mer søkes rådgivningen kanalisert via lokalhistoriewiki.no, blant annet fordi det gjør det lettere å hente inn kompetanse fra en rekke andre fagmiljøer.

Historikerskole på nett

NLI søker å utbygge og utvide den såkalte ”metode- og veiledningsseksjonen” i lokalhistoriewiki.no, slik at den kan bli et effektivt og dynamisk hjelpemiddel for alle brukere som er interessert i veiledning om hvordan man beveger seg fra nysgjerrighet for et emne, via framfinning av kilder og litteratur, videre til å øve selvstendig kildekritikk, og endelig fram til disponering, skriving og publisering av et historiefaglig solid arbeid. Vår målsetning er å skape en trinnvis ”historikerskole på nett”, åpen og tilgjengelig for alle. For å realisere dette vil NLI samarbeide med andre institusjoner og organisasjoner både innenfor og utenfor det lokalhistoriske kunnskapsfeltet.

Les mer:

By- og bygdebøker

NLI gir råd på alle trinn av arbeidet med bygdebøker, by- og regionhistorie. Rådgivningen retter seg både mot oppdragsgivere og forfattere, og skjer i første rekke via veilednings- og metodeartikler, litteratur- og kildeoversikter etc. Mer og mer av dette vil fortrinnsvis publiseres på www.lokalhistoriewiki.no, som del av Historikerskolen på nett (se ovenfor).

Vi gir også direkte veiledning til enkeltprosjekter, men vi kan ikke ta på oss å vurderer eller kommentere manuskripter.

Les mer:

Kilder og litteratur

NLI har gjennom årene utarbeidet en rekke oversikter over kilder og litteratur til produksjon av lokalhistorie. Hva slags kilder finnes og hvor finnes de? Hva slags håndbøker og oppslagslitteratur står til rådvelde? – osv. Dette blir nå etterhvert tilgjengeliggjort på lokalhistoriewiki.no. Det er da blitt noe mer og annet enn “NLIs anbefalinger”, nemlig hjelperåd som kan presiseres og suppleres, ajourføres og korrigeres av andre.

Les mer:

Flerkulturell lokalhistorie

Flerkulturell lokalhistorie er et viktig satsingsområde i NLIs virksomhetsplan. Instituttet driver både rådgivning og egen forskning innenfor dette kunnskapsfeltet. Rådgivningsarbeidet retter seg særlig mot to målgrupper:

1) Innvandrere eller etterkommere av innvandrere til Norge, og som ønsker å fortelle lokal historie med utgangspunkt i egen innvandring, andre familiemedlemmers innvandring eller en større gruppes migrasjon til landet.

2) Alle som arbeider på profesjonell eller frivillig basis med å skrive lokalhistorie med utgangspunkt i flerkulturelle perspektiver, eller som ønsker råd om hvordan flerkulturelle perspektiver kan integreres i lokalhistoriske framstillinger som for eksempel bygdebøker, byhistorier eller lokalhistoriske årbøker.

Lokalhistoriewiki

Lokalhistoriewiki.no egner seg til oppbygging og presentasjon av kunnskap på bestemte lokalhistoriske felter. Det kan være for eksempel dreie seg om lokalhistoriske leksika for en kommune, eller sentrert om bestemte tema. NLI bidrar med råd, veiledning og kursopplegg for slike (dugnads)prosjekter.

Noen eksempler

Veiledninger til hvordan man skriver gode artikler på lokalhistoriewiki.no kan også være til nytte for lokalhistorisk produksjon i årbøker og andre fora: