Mastergradsstipend

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI)  ved Nasjonalbiblioteket har en fast stipendordning for mastergradsstudenter som skriver om lokal- eller regionalhistorisk relevante emner innenfor historie eller tilgrensende fag.

Retningslinjer for tildeling av stipendet

Søknadsfrist: 01.11.

Stipendets størrelse er på 15 000 kroner. Så fremt det finnes kvalifiserte søkere, skal det utdeles én gang pr. år.

Formålet med stipendet er å stimulere til økt interesse for lokalhistorie som fagfelt og stimulere til mer lokalhistorisk forskning.

Stipendkomitéen består av to personer fra Norsk lokalhistorisk institutt, samt et eksternt komitemedlem. Denne komiteen vurderer de innkomne søknadene og avgjør hvem som skal tildeles de ledige midlene

Kriterier

Stipendet kan tildeles studenter som arbeider med mastergradsoppgave eller tilsvarende nivå innen historie eller andre kultur- og samfunnsfag.  Søkerens emne kan være av historiografisk, metodisk eller empirisk art. Det legges vekt på at arbeidet må ha en nyskapende kvalitet innen ett eller flere av disse områdene. Den lokalhistoriske relevansen kan for eksempel bestemmes ut fra hvor vidt arbeidet kan forventes å

  1. bidra til å videreutvikle teori og metode innen den lokalhistoriske disiplinen og/eller
  2. belyse lokalhistorisk litteratur eller annen lokalhistorisk virksomhet i et videre samfunnsmessig og kulturelt perspektiv og/eller
  3. gi en opplysende og nyskapende framstilling av lokale samfunnsenheter eller enkeltfenomen, der det geografiske områdets muligheter til mangesidig samfunns- og kulturanalyse er godt og kreativt utnyttet.

Søkeren må lage en prosjektskisse som viser at prosjektet har relevans og faglig kvalitet, og at det er realistisk gjennomførbart. Søkeren må kunne dokumentere faglig dyktighet.

Etter avsluttet eksamen er stipendiaten forpliktet til å skrive en artikkel med utgangspunkt i oppgaven. Denne artikkelen kan vurderes for et egnet vitenskapelig tidsskrift (fortrinnsvis Heimen).

Hvordan søke

Søknaden må inneholde:

  • Prosjektskisse (maks 5 sider)
  • Uttalelse fra veileder
  • Karakterutskrifter fra foregående studier.

Stipendsøknaden stiles pr. e-post til Norsk lokalhistorisk institutt: marthe.moller@nb.no

Har du spørsmål kan du kontakte NLI v./Marthe Glad Munch-Møller marthe.moller@nb.no