Bøker

Trykte bøker som er laget for å spres til allmenheten skal avleveres i tre eksemplarer. Både utgivere og trykkeri er pliktige til å avlevere eksemplarer til Nasjonalbiblioteket.

Dette skal avleveres:

· Digitale filer som brukes som grunnlag for en trykt utgivelse (trykkegrunnlag). Vi ber om at dere leverer oss den endelige versjonen, det vil si de filene som faktisk blir brukt til trykking. Filene bør være av så høy kvalitet som mulig. Bokbasen tar seg av pliktavleveringen av digitalt grunnlag og digitalt utgitt materiale for forlag som har distribusjonsavtale med dem.

· Utgivelser som bare blir publisert digitalt, for eksempel e-bøker.

· Tre eksemplarer av trykte bøker, kart, rapporter, utredninger og notetrykk

Hvis en bok er trykt i utlandet eller på eget trykkeri, avleverer utgiver alle tre eksemplarene.

Det digitale grunnlaget til trykte bøker kan avleveres via dette skjemaet
(innlogging via Altinn).

Du er pliktig til å avlevere trykte bøker selv om du også avleverer den digitale grunnlagsfilen. 

Kostnadene dekkes av den som avleverer.