Aviser

Aviser avleveres normalt til Nasjonalbiblioteket i ett fysisk eksemplar i tillegg til den digitale trykkefila.
Nasjonalbiblioteket kan regulere dette antallet etter behov.

Det er utgiver som skal avlevere, og kostnadene dekkes av utgiver.

Ny avistittel? Kontakt for igangsetting av både trykt- og digital pliktavlevering.