Opplyst. Glimt frå ei kulturhistorie

Av omsyn til covid-19 og godt smittevern avgrensar vi talet på deltakarar under omvisingar i utstillinga. Personar som har luftvegssymptom eller andre symptom på covid-19, eller personar som er i karantene eller isolasjon, skal halde seg heime.

Det blir omvising kvar onsdag kl. 14 og torsdag kl. 17. Det vil vere maks 10 personar per omvising og det er eit krav å melde seg på føreåt. Meld deg på i lista under. Vi hentar personopplysingar (namn, epost og telefonnummer) for evt. smittesporing i forbindelse med covid-19. Kontaktinformasjonen blir lagra i eit lukka arkiv og vil ikkje bli nytta til andre føremål. Etter ti dagar blir informasjonen sletta.

Notida kviler på det som har vore. I Opplyst løfter vi unike, spektakulære og viktige objekt frå norsk kulturhistorie opp frå dei mørke magasina og fram i lyset. Desse objekta representerer augeblikk i den felles historia vår og fortel om store gjennombrot, kreative meisterverk og avgjerande hendingar som har forma ytringsrommet vårt og nasjonen vår.

Samlinga til Nasjonalbiblioteket inneheld store delar av det som er gitt ut for offentlegheita frå 1100-talet og fram til vår eiga tid. Samlinga er det nasjonale minnet vårt, og her hentar vi forteljingar om kven vi er, og kvar vi kjem frå. Opplyst er ei slik forteljing.

Omvisinga varar normalt i rundt 30 minutt. Du kan reservere plass ved å velje ein av dei ledige datoane i lista under. Skriv inn tal på personar og ei e-postadresse slik at vi kan stadfeste reservasjonen.

 

 

Ingen planlagde omvisingar.