Fagseminar
16
mar

Lovlig teknisk

Onsdag 16. mars 2022, at 10:00 – 16:00

Lovlig teknisk

Språkbanken og Språkrådet arrangerer seminar om språkteknologi, språkressurser og ny språklov. I forlengelse av seminaret vil Georg Rehm fra ELG presentere det europeiske språkteknologinettverket European Language Grid. Vi vil også presentere resultatene fra en ny rapport om norsk språkteknologi. 

Les hele programmet her :Program

De siste tre årene er Språkbanken blitt utvidet med flere store, nye ressurser. Noen av disse er et resultat av innsamlinger av språkdata fra offentlige virksomheter. Ressursene er blitt lastet ned og brukt i norsk språkteknologi. På dette seminaret viser forskere og utviklere hva de har brukt dem til.

Språkbanken vil fortelle hva som er nytt, og hva som er på trappene av nye språkressurser, både taleressurser og tekstkorpus – på bokmål og nynorsk.

1.januar 2022 trådte den nye språkloven i kraft. Språkrådet forteller hvilke implikasjoner den nye loven har for offentlige virksomheter som bruker språkteknologiske verktøy, og for bedrifter som utvikler verktøyene. Et av målene med seminaret er at utviklere og innkjøpere skal treffe hverandre for felles forståelse av den nye språkloven. Det blir muligheter for innspill: Hva slags nye språkdata trengs for å utvikle produkter som oppfyller kravene i den nye loven?

ELG-workshop

(Denne delen av seminaret holdes på engelsk)

Seminaret avrundes med et blikk ut i Europa. Georg Rehm presenterer European Language Grid (ELG), en felles plattform for utveksling av språkressurser og kunnskap om språkteknologi. I forbindelse med Rehms presentasjon vil vi også legge frem resultatene fra en ny rapport om norsk språkteknologi. Presentasjonene følges av en diskusjon rundt organiseringen av norsk språkteknologi.

Les hele programmet her :Program

Arrangementet er åpent og gratis for publikum i Nasjonalbibliotekets lokaler på Solli plass. Det serveres en enkel lunsj i pausen.

Arrangementet vil også bli strømmet direkte på nb.no. Lenke blir lagt ut her i god tid før arrangementet begynner.

Seminaret er et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og Språkrådet.

——————————————————————————————————————–

Legally technical

The Language Bank and the Language Council welcome you to a seminar on language technology, language resources and the new Norwegian Language Act. In continuation of the seminar, Georg Rehm from ELG will present the European Language Grid, a network for European language technology. We will also present the results from a new report on Norwegian language technology.

Read the full program here:  :Program

The seminar is free for all participants and takes place in the National Library at Solli plass in Oslo.

The seminar will also be streamed directly at nb.no. A link where the seminar can be followed will be published here in due course before the seminar.

The seminar is a cooperation between the National Library of Norway and the Language Coucil of Norway.

Legally technical

During the past three years, the Language Bank, Språkbanken, has published several large, new language resources, some of which contain data harvested from public institutions. At this seminar, researchers and developers show how they have been used to improve Norwegian language technology.

The language bank will present new and upcoming speech corpora, text corpora and data bases – in Bokmål and Nynorsk.

January 1st 2022, the new Norwegian Language Act came into force. The Language Council will explain the implications of the new law for the implementation of language technology solutions in public institutions, and for companies that develop the solutions. One of the goals of the seminar is for developers and contracting authorities to achieve a common understanding of the implications of the new Language Act. There will be opportunities for input: What kind of new language data is needed to develop products that meet the requirements of the new law?

ELG workshop

Workshop language: English.

The seminar is rounded off with a look towards Europe. Georg Rehm will present the European Language Grid (ELG), a common platform for the exchange of language resources and knowledge of language technology. In connection with Rehm’s presentation, we will also present the results from a new report on Norwegian language technology. The presentations will be followed by a discussion around the organization of Norwegian language technology.