Kva samfunnsideologiar prega Norge på 1200-talet?

PODKAST: Kva idear og tankar om stat og statsstyre vert uttrykt i Kongsspegelen, og i kva grad vart desse ideane og tankane realisert i det norske riket frå andre halvdel av 1200-talet?

Kongsspegelen var eit danningsverk som – sett på spissen – var skrive som ein styringsmanual for ein framtidig monark. Det var skrive omlag på den tida då Håkon ung døydde, og den yngre broren Magnus rykka opp som tronarving. Den seinare kong Magnus Lagabøter må difor som ung mann ha vorte kjent med Kongsspegelen.

For mange av dei grunnleggjande tankar og idear som pregar Landslova av 1274, er alt formulert i dette danningsverket. Korleis plasserer Kongsspegelen seg i den europeiske tradisjonen for slike danningsverk?

Historier fra samlingen

Den vanskelige kjærligheten

Norges første stumfilmkomedie med August Schønemann i hovedrollen.

"Den vanskelige kjærligheten"

Historier fra samlingen

Folkeeventyra – ei suksesshistorie

Kven var eventyra eigentleg meint for i byrjinga? Og var det store, nasjonale innsamlingsprosjektet eigentleg eit nasjonalt prosjekt?

"Folkeeventyra – ei suksesshistorie"

Historier fra samlingen

Gina Krog og Nylænde

«Jeg er født kvinnesakskvinne», sa Gina Krog en gang. I 1887 ble den radikale forkjemperen for kvinners stemmerett redaktør for tidsskriftet Nylænde, Kvinnesaksforeningens eget organ.

"Gina Krog og Nylænde"