Kva samfunnsideologiar prega Norge på 1200-talet?

PODKAST: Kva idear og tankar om stat og statsstyre vert uttrykt i Kongsspegelen, og i kva grad vart desse ideane og tankane realisert i det norske riket frå andre halvdel av 1200-talet?

Kongsspegelen var eit danningsverk som – sett på spissen – var skrive som ein styringsmanual for ein framtidig monark. Det var skrive omlag på den tida då Håkon ung døydde, og den yngre broren Magnus rykka opp som tronarving. Den seinare kong Magnus Lagabøter må difor som ung mann ha vorte kjent med Kongsspegelen.

For mange av dei grunnleggjande tankar og idear som pregar Landslova av 1274, er alt formulert i dette danningsverket. Korleis plasserer Kongsspegelen seg i den europeiske tradisjonen for slike danningsverk?

Kanskje du også vil være interessert i disse historiene fra samlingen?