Digitalt arrangement

Konstruksjonen av Norden: Opplysningstida

27. april kl. 19:00 - 20:00 Digitalt arrangement

Informasjon

Frederik Stjernfelt, Ellen Krefting, Trygve Riiser Gundersen og Helge Jordheim 

Dette er eit digitalt arrangement. Arrangementet blir strøymt live på nb.no og Facebook. 

I standardforteljinga til den vestlege kulturen la vitskap, rasjonalitet og nye politiske idear grunnlaget for vekst og framgang i perioden vi kallar “opplysingstida”. Men korleis gjekk dette for seg i den nordlege utkanten av Europa? Hadde vi ei opplysingstid i Norden, og korleis skilde ho seg i så fall frå andre land? Er det kanskje meir rett å snakke om fleire opplysingstider? I denne samtalen vil vi sjå på forskjellane i Norden på 1700-talet, og på korleis idear og strøymingar frå denne tida kan stå i samband med det moderne Norden. Frederik Stjernfelt er professor ved Aalborg Universitet, Ellen Krefting er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo og Trygve Riiser Gundersen er forleggar og forfattar. Dei møtest til ein samtale om nordisk opplysing leia av Helge Jordheim, professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo.   

 

Korleis blei vi Norden? Kvar kjem ideen om Norden frå, og kva er eigentleg det nordiske? I ein serie arrangement gjennom 2021 vil Nasjonalbiblioteket og den tverrfaglege forskingssatsinga UiO: Norden utforske ideen om det nordiske fellesskapet — frå mellomalderen og fram til i dag. Kva har historisk sett ført oss nærare naboane våre, og kva slags krefter og hendingar har trekt oss frå kvarandre? Kva har leia oss fram mot den nordiske modellen — med vekt på likskap, likestilling, velferd og tillit — og korleis står vi i Norden rusta til å møte utfordringane i samtida og framtida? Gjennom foredrag, samtalar og digital formidling vil serien ta opp dei store spørsmåla om Nordens fortid og framtid.  

 

Webinar

Bearbeidelser av 22. juli i levende bilder

Ons. 21. april kl.18:00
Digitalt arrangement
"Bearbeidelser av 22. juli i levende bilder"

Webinar

Gards- og slektshistorie — ein snarveg til slektstreet

Tor. 22. april kl.14:00
Digitalt arrangement
"Gards- og slektshistorie — ein snarveg til slektstreet"

Digitalt fagarrangement

En by skapt av lava og is

Tir. 4. mai kl.13:00
Digitalt arrangement
"En by skapt av lava og is"