Nasjonalbiblioteket gir 14,5 millioner i støtte til bibliotekene

Bokhyller i et bibliotek
Nittedal bibliotek. Foto: Nikolaj Blegvad

Hele 30 prosjekter får til sammen 14,5 millioner kroner i utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket i 2023. Midlene går til nyskapende prosjekter i bibliotek over hele landet på tvers av bibliotektyper.

Bibliotekene er allerede støttet med 10 millioner kroner til formidlingstiltak dette året. Prosjektmidlene er viktige for nyskaping i bibliotekene.

– Bibliotekenes rolle som formidler av litteratur og kunnskap til barn, unge og voksne er uvurderlig. Satsning på tilgjengelig litteratur er viktig for oss, det viser både den nylig ferdigstilte bokloven, styrkede tilskudd til leseorganisasjoner og vårt varslede arbeid med leselyststrategi. Det er et viktig mål for regjeringa å styrke litteraturformidlingen, og i dette arbeidet er de ulike bibliotektypene helt sentrale, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.   

Forskningsformidling, samarbeid og kompetanseutvikling

Det er gitt støtte til flere prosjekter hvor fag- og folkebibliotek samarbeider om forskningsformidling. Et eksempel på dette er biblioteket ved OsloMet, som har fått støtte til et prosjekt der de fleste fylkesbibliotekene er sentrale samarbeidspartnere.

– Vi har også ønsket å stimulere folkebibliotekene som lokale og regionale aktører for kompetanseutvikling, for eksempel i samarbeid med studiesentre, sier avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand ved Nasjonalbiblioteket. – Trøndelag fylkesbibliotek er tildelt midler til et slikt prosjekt i samarbeid med seks av bibliotekene i fylket, forteller han.

Bergen Offentlige Bibliotek har fått midler til prosjektet «Jakten på sannheten». Her skal biblioteket utvikle en interaktiv utstilling og læringsopplevelse, og innholdet i utstillingen skal kunne spres og gjenbrukes i andre bibliotek. Prosjektet vil styrke biblioteket som arena for demokrati og folkeopplysning.

Satsingen på digital infrastruktur og digitale innholdstjenester videreføres gjennom prosjektet «Digin fra teori til praksis» ved Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, samt et prosjekt i Rogaland som initierer arbeid med en felles formidlingsløsning.

Viktig virkemiddel

Prosjektstøtten er et viktig virkemiddel i Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2024. Det er Nasjonalbiblioteket som har oppdraget med å dele ut midlene, og midlene er del av overskuddet fra spillemidlene til Norsk Tipping. Hvert år blir det delt ut rundt 25 millioner kroner til formidlingstiltak og utviklingsprosjekter i folke- og fagbibliotek i hele landet.

Her finner du en oversikt over tildelingene.