En mann og en kvinne holder hender

Jubileum i heile landet

Landslovjubileet 2024 blir markert over heile landet med aktivitetar, utstillingar og arrangement for både vaksne og born. Les meir om alt som skjer her!

Stortinget

I dag er det Stortinget som lager lovene i landet. 750 år etter at Norge fikk sin første felles lovbok av kong Magnus Lagabøte, inviterer Stortinget til ulike aktiviteter for å feire Landsloven gjennom året. Her opplever du blant annet omvisninger, publikumsarrangementer, formidling gjennom sosiale medier og på nett, undervisning for skoler og høytlesing av Landsloven. 

Kulturhistorisk museum

NOREGR – fortellinger fra middelalderen 

I utstillingen finner du utvalgte gjenstander fra de seneste utgravningene i Oslo. Her møter du ridderen, narren og middelalderkongen Magnus Lagabøte, og kommer tett på fortellinger om norsk middelalder. NOREGR løfter frem noen nye og kanskje ukjente sider av samfunnet middelalderens mennesker levde i.

Høyesterett

I Høyesteretts hus kan publikum se og lære om marmortavlene med nøkkelsitater fra Landsloven og annen sentral lovgivning. Marmortavlene henger i det åpne publikumsområdet der alle har tilgang. Her er også den nye praktutgaven av Landsloven stilt ut. 

De kongelige samlinger

Norges bank

Slottsfjellsmuseet

Landslovjubileet markeres på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg med utstilling av to landslovmanuskripter innlånt fra København, i tillegg til foredrag, seminar og diverse pedagogiske opplegg. 

Vestland fylkeskommune

Arrangementa i Vestland spenner vidt frå fagleg fordjuping gjennom to internasjonale forskarkonferansar der Moster 2024 og Mellomalderklynga ved UiB er arrangørar for kvar sin.  Ei stor utstilling på Bryggens Museum med omfattande formidlingsprogram er tyngste satsing i programmet. Det vert tingsamlingar for unge på Moster og på Gulatinget. På Moster skal dei kome fram til fem saker som er viktige for ungdom i framtida, og overlevere dette til Stortinget. På Gulatinget skal dei ha demokrati og menneskerettar på dagsorden.  Det er i tillegg eit omfattande jubileumsprogram i heile Vestland fylke som ein finn informasjon om på den felles sida. 

Moster 2024

I samband med Landslovsjubileet skal Moster 2024 bidra inn i programmet med internasjonal forskarkonferanse i universitetsaulaen i Bergen som tar for seg konverteringa av ny religion og utviklinga av lovverk fram til 1200-talet. Moster 2024 skal også halde eit Mostrating for ungdom kor dei unge sjølv vil leggje fram sakar til Stortinget og statsrådsrepresentantar.  

Bymuseet i Bergen

Bjørgvin Bispedømme

Bjørgvin bispedøme markerer 2024 som eit verdiår. Det blir samtalar i Bergen domkirke, Kong Magnus Lagabøter si kyrkje, med tema knytt til «dei fire guddomelege søstrene» som var sentrale i landslova: Miskunn og sanning, rettferd og fred.  Verdiseglas frå Egersund i sør til Trondheim i nord med samtalar og verdibrev til nasjonaljubileet i 2030. Verdiar i lovverket frå kristenretten på Moster 1024 og Landslova blir markert i tv-serien: «Hendelsen som forandret Norge».  

Universitetet i Bergen, Middelalderklyngen 

Middelalderklyngen ved Universitetet i Bergen arrangerer en firedagers, tverrfaglig konferanse i Bergen i september, der forskere fra inn- og utland vil sette Magnus Lagabøtes Landslov under lupen. I september blir det også en Middelalderuke med arrangementer for både store og små. Gjennom hele året kan publikum følge en foredragsrekke med Landsloven som tema – her vil forskere og fagfolk belyse ulike rettshistoriske, kulturhistoriske og filologiske sider ved Landsloven.  

Gulatinget

Hardanger og Voss museum 

Agatunet set opp utstillinga «Lov om land», om korleis Landslova påverka folk sine liv gjennom regulering av ulike eigedomstilhøve. Det vert arrangert fleire føredrag frå våren og frametter, mellom anna om Bleiediplomet og Landslova. Til hausten inviterast til skuleopplegg knytt til utstillinga, og om skriftkultur i mellomalderen — med praktiske øvingar.

Stavanger museum

Museum Stavanger ved Norsk barnemuseum har laget vandreutstillingen  Miserabiles Personae - Kong Magnus Lagabøters landslov av 1274 sammen med professor i rettsvitenskap Jørn Øyrehagen Sunde, og har som en opptakt til jubileet reist landet rundt med denne fra 2016 til i dag: Fra Stavanger til Bergen, Aga i Hardanger, Shetland, Frosta i Trøndelag, Gulen i Sogn, Uvdal, Eidsvoll, Moster, Alta før den avslutter på Domkirkeodden i Hamar.

Frosta

Nord universitet, Universitetet i Tromsø og Museum Nord 

I samarbeid med Nord Universitet og UiT Norges arktiske universitet skal Museum Nord lage en utstilling om Magnus Lagabøte og landslovsjubileet. Utstillingen skal settes opp på flere museer samtidig i løpet av året, alle med ulikt fokus og lokalt tilsnitt. Museum Nords utstillingsgruppe syns temaet er spennende og vi gleder oss til å vise frem resultatet. 

Eidsvoll 1814

Grunnlovsmuseet Eidsvoll 1814 forvalter Norges nasjonalmonument – Eidsvollsbygningen, formidler Norges grunnlovshistorie før, i og etter 1814, og er en møteplass for barn og unge som diskuterer prinsippene nedfelt i Grunnloven satt opp mot dagens demokratiske utfordringer. I jubileumsåret for Landsloven vil Eidsvoll 1814 bidra faglig i nettverk og i andres og egne arrangementer (særlig i mai måned). Eidsvoll 1814 vil som grunnlovsmuseum vie mest plass til de lange linjene i lov-, stat- og riksutviklingen fra Landslovens tid, via 1814, og fram til våre dager

Eidsivatinget

Justismuseet

Middelalder-Oslo 

Foreningen Middelalder-Oslo arrangerer foredrag med Jørn Øyrehagen Sunde om kvinners rettslige stilling i middelalderen ut fra Landsloven og andre tekster. Finn mer informasjon om dette og Landslovsjubileet på middelalder.no og Middelalder-Oslo på Facebook.