Audiovisuell kulturarv

Kulturdepartementet har gitt Nasjonalbiblioteket i oppgave å kartlegge audiovisuelt kulturhistorisk materiale i arkiv, museer, bibliotek og private samlinger i Norge, og utforme en plan for digitalisering og bevaring av dette.

På statsbudsjettet for 2019 er Nasjonalbiblioteket bevilget kr. 10 mill. til oppstart av arbeidet med å digitalisere audiovisuelt (AV) materiale for arkiver, bibliotek og museer. Bevilgningen etterfølger det nevnte kartleggingsoppdraget.

Nasjonalbiblioteket har distribuert et skriv som orienterer om hvordan man vil følge opp digitaliseringsarbeidet og noen foreløpige resultater fra kartleggingen som er i gang. Skrivet er sendt til deltakerne i en nettbasert undersøkelse som ble gjennomført høsten 2018 som ledd i kartleggingen.

Se skrivet Digitalisering av audiovisuelt materiale i abm-institusjoner

Spørreundersøkelsen høsten 2018 ble sendt til alle som rapporterer statistikk til Arkivverket og en del andre virksomheter, se oppdatert oversikt over mottakere av kartleggingsskjema (pdf).

Det er fortsatt mulig å delta i den nettbaserte kartleggingen ved å ta kontakt med Nasjonalbiblioteket, se kontaktinformasjon nedenfor.

Kartleggingen og utkast til plan for digitalisering av audiovisuelt kulturarvmateriale skal legges fram for Kulturdepartementet i løpet av våren 2019.

Utkastet til plan vil bli utformet ut fra innspill og resultater som kommer fram i kartleggingsfasen og ut fra rammene i lovverket. Planen vil danne grunnlag for framtidig digitalisering av AV-materiale i Nasjonalbiblioteket.

For informasjon eller henvendelser om dette oppdraget kontakt:

  • Seniorrådgiver Arne Gundersen
    e-post av-arven@nb.no
    telefon 23 27 62 58