Norsk ordbank – nynorsk 2012

Norsk ordbank – nynorsk er ein leksikalsk database som speglar rettskrivingsreforma som vart effektuert 1. august 2012 og seinare justeringar av rettskrivinga for nynorsk.

Norsk ordbank er sett saman av ei grunnordliste og eit sett av bøyingsmønster. Kvart ord i grunnordlista har eitt eller fleire bøyingsmønster. Kvart bøyingsmønster inneheld ei linje for kvar enkelt bøygde form av grunnordet. Ei linje inneheld eit omformingsmønster og informasjon om morfologisk kategori og morfologiske drag. Mønsteret syner korleis grunnordet kan ekspanderast til ei bøygd form.

Dataa er lagra i sju tabellar. Tabellen «lemma» inneheld alle oppslagsorda i Nynorskordboka med spesifikasjon av artikkelnummeret. Fullformslista inneheld alle moglege bøygde former av oppslagsorda i tråd med gjeldande rettskriving. Denne tabellen inneheld òg former som er tenkjelege, men i praksis blir brukte sjeldan eller aldri, t.d. fleirtalsformer som snøar og gradbøygde former som vyrkeslausast.

Tabellane «lemma_paradigme», «paradigme», «paradigme_boying», «boyingsgruppe» og «boying» inneheld den informasjonen som er naudsynt for å generere fullformene basert på grunnordlista («lemma»). Dei inneheld med andre ord koplinga mellom grunnord og bøyingsmønster, reglar og informasjon om kategoriar.

Tabellen «leddanalyse» inneheld informasjon om leddeling av samansetningar. I Nynorskordboka er leddelinga markert med ein vertikal strek: bank|boks.

Fullformslista inneheld informasjon om argumentstruktur for ein del verb. Dei ulike strukturane er skildra i fila «norsk_ordbank_argstr.txt».

Det er gjort greie for strukturen i dataa i pdf-fila «norsk_ordbank.pdf».

Ein kan søkje i nettversjonen av ordbanken, som blir jamt oppdatert hos Språksamlingane ved Universitetet i Bergen, frå denne sida: https://www.uib.no/ub/114699/ordb%C3%B8ker-leksikografi.

Norsk ordbank – nynorsk er ein leksikalsk database som speglar rettskrivingsreforma som vart effektuert 1. august 2012 og seinare justeringar av rettskrivinga for nynorsk.

Norsk ordbank er sett saman av ei grunnordliste og eit sett av bøyingsmønster. Kvart ord i grunnordlista har eitt eller fleire bøyingsmønster. Kvart bøyingsmønster inneheld ei linje for kvar enkelt bøygde form av grunnordet. Ei linje inneheld eit omformingsmønster og informasjon om morfologisk kategori og morfologiske drag. Mønsteret syner korleis grunnordet kan ekspanderast til ei bøygd form.

Dataa er lagra i sju tabellar. Tabellen «lemma» inneheld alle oppslagsorda i Nynorskordboka med spesifikasjon av artikkelnummeret. Fullformslista inneheld alle moglege bøygde former av oppslagsorda i tråd med gjeldande rettskriving. Denne tabellen inneheld òg former som er tenkjelege, men i praksis blir brukte sjeldan eller aldri, t.d. fleirtalsformer som snøar og gradbøygde former som vyrkeslausast.

Tabellane «lemma_paradigme», «paradigme», «paradigme_boying», «boyingsgruppe» og «boying» inneheld den informasjonen som er naudsynt for å generere fullformene basert på grunnordlista («lemma»). Dei inneheld med andre ord koplinga mellom grunnord og bøyingsmønster, reglar og informasjon om kategoriar.

Tabellen «leddanalyse» inneheld informasjon om leddeling av samansetningar. I Nynorskordboka er leddelinga markert med ein vertikal strek: bank|boks.

Fullformslista inneheld informasjon om argumentstruktur for ein del verb. Dei ulike strukturane er skildra i fila «norsk_ordbank_argstr.txt».

Det er gjort greie for strukturen i dataa i pdf-fila «norsk_ordbank.pdf».

Ein kan søkje i nettversjonen av ordbanken, som blir jamt oppdatert hos Språksamlingane ved Universitetet i Bergen, frå denne sida: https://www.uib.no/ub/114699/ordb%C3%B8ker-leksikografi.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata