• NOTA BENE 15Notated Music in the Digital Sphere.
  Possibilities and Limitations

  Margrethe Støkken Bue og Annika Rockenberger (red.)
  Kr 199,– Bestill
  Du kan også lese boka her

Nummer 15 i Nota bene-serien er på engelsk, og omhandler de ulike forskningsområdene for notert musikk i den digitale sfære. Artiklene er skrevet av en rekke europeiske forskere, og tar for seg områder som databaser, notekoding, digital analyse, langtidsbevaring av født digitalt notemateriale og digital restaurering.

 

 • NOTA BENE 14Lov og lovgivning i middelalderen.
  Nye studier av Magnus Lagabøtes landslov

  Anna Catharina Horn og Karen Arup Seip (red.)
  Kr 199,– Bestill
  Du kan også lese boka her

Nummer 14 i Nota bene-serien er viet Magnus Lagabøtes landslov og en rekke nye studier fra de mange perspektivene og rollene som har vært involvert da loven ble utarbeidet og implementert i samfunnet. Filologer, historikere og rettshistorikere er blant dem som har søkt ny kunnskap om denne loven som fikk slik stor betydning for datidens mennesker og frem til i dag.

 

 • NOTA BENE 13Litterære verdensborgere.
  Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850

  Aasta M.B. Bjørkøy, Ruth Hemstad, Aina Nøding og Anne Birgitte Rønning (red.)
  Kr 199,– Bestill
  Du kan også lese boka her

Nummer 13 i Nota bene-serien har som mål å vise noe av bredden i nyere bokhistorisk forskning på en måte som formidler hva bokhistorikere interesserer seg for i dag, hvordan bokhistorikere arbeider, og hva feltet kan tilføre av kunnskap og ideer til andre fagområder.

 

 • NOTA BENE 12I dørtrekken fra Europa.
  Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018

  Ola Alsvik, Hans P. Hosar og Marianne Wiig (red.)
  Kr 199,– Bestill
  Du kan også lese boka her

Nummer 12 i Nota bene-serien er viet Knut Sprauten, og hans virke som historiker. I dette festskriftet hyller noen av Nordens fremste historieforskere og Sprautens kolleger ved Norsk lokalhistorisk institutt ham med artikler som avspeiler den store bredden i hans faglige favntak.

 

 • NOTA BENE 11Reformasjonstidens religiøse bokkultur cirka 1400–1700
  Tekst, visualitet og materialitet

  Bente Lavold og John Ødemark (red.)
  Kr 199,– Bestill
  Du kan også lese boka her

Nummer 11 i Nota bene-serien viser at reformasjonen i Danmark-Norge var uløselig knyttet til innføringen av en ny bok- og tekstkultur. Bidragene dokumenterer at arbeidet med å innføre en ny religiøs orden var avhengig av tekstlige og visuelle former fra før reformasjonens tid.

 

Nummer 10 i serien er på engelsk, og omhandler norsk ekspedisjonsfilm fra Roald Amundsens Sydpol-ekpedisjon, Carl Lumholtz’ reiser i Borneo til Thor Heyerdahls ferd med Kon-Tiki.

Skriftserien Nota bene er Nasjonalbibliotekets egen formidlingskanal både for forskningsresultater som bygger på samlingen i biblioteket, og for forskning med relevans for Nasjonalbiblioteket. Den er fagfellevurdert og speiler den fulle bredden av samlingen.

Les mer om Nota bene her