Isidor

 
Det mest innflytelsesrike encyklopediske verk fra tidlig middelalder er erkebiskop Isidor av Sevillas Etymologiae. Isidor levde fra ca. 560 til 636. Etymologiae er en sammenfatning av den klassiske antikkens kunnskap. Mens de fleste andre encyklopediske verk fra denne tiden starter med de hellige ting, som behandles før de profane, er utgangspunktet for Isidors kristne undervisning skolastikkens «artes liberales», eller de sju frie kunster (grammatikk, retorikk, dialektikk, aritmetikk, geometri, astronomi og musikk). Disse opptar de tre første av de i alt tjue bøkene. Deretter følger medisin, jus og historie, før Gud, Bibelen og kirken, deretter språk, mennesket, naturen, geografi, og til slutt menneskeskapte ting som byer, jordbruk, krigskunst, offentlige leker, matlaging og inventar - for å nevne noe.
Etymologiae ble første gang trykt i 1472. Omkring tusen manuskripter av hele eller deler av verket er bevart. I Riksarkivet finnes flere manuskriptfragmenter av Etymologiae. Fragmentene er dels funnet som omslag på regnskapsbøker fra Trondheim len fra 1620-årene, dels som forsterkninger i ryggen på regnskapsbøkene. Det antas at Isidor-fragmentene stammer fra Nidaros domkapittel eller fra et klostersamfunn i eller nær Trondheim. Fragmentene er datert til midten av 1100-tallet.