image
ISMN - Internasjonalt standard musikknummer

Dette er en bearbeidet oversettelse av Users' manual. 2. rev. ed.,
utgitt av Internationale ISMN-Agentur, Berlin 1996. Oslo, juli 1996.

ISMN-kontoret Norge


Innhold

1. Innledning

2. Oppbygningen av ISMN
2.1. Elementer i ISMN
2.1.1. Kjennetegn
2.1.2. Forlagsnummer
2.1.3. Tittelnummer
2.1.4. Kontrollsiffer
2.2. Antall siffer i hver gruppe. Hvordan de gjenkjennes i et ISMN

3. Bruken av ISMN

4. Fremgangsmåte for forleggere som selv tildeler ISMN
4.1. Tildeling av forlagsnummer
4.2. Autoritet
4.3. Ansvar
4.4. Register
4.5. ISMN som lager- eller edisjonsnummer

5. Ikke-deltagende forleggere

6. Tildeling av ISMN
6.1. Opptrykk i faksimile og utgivelser i mikroform
6.2. Notetrykk i flere innbindinger
6.3. Notetrykk i flere formater
6.3.1. Partitur og stemmer
6.3.2. Partiturer som utgjør del av et sett
6.3.3. Stemmer tilgjengelige enkeltvis
6.3.4. Stemmer tilgjengelige enkeltvis, men også tilgjengelige som et komplett stemmesett
6.3.5. Stemmer ikke tilgjengelige enkeltvis, bare tilgjengelige som deler av et komplett stemmesett
6.3.6. Når noen stemmer er tilgjengelige enkeltvis, mens andre bare er tilgjengelige som del av et stemmesett
6.3.7. Pakke/sett med flere like eksemplar
6.4. Forskjellige versjoner
6.5. Flerbindsverk
6.6. Utgivelser med tilleggsmateriale
6.7. Antologier og utdrag
6.8. Lagerbeholdning
6.9. Rettigheter kjøpt fra andre forleggere
6.10. Utgivelser i samarbeid
6.11. Notetrykk solgt eller distribuert via forhandlere
6.12. Forleggere med flere utgiversteder
6.13. ISMN skal ikke under noen omstendighet brukes om igjen

7. Trykking av ISMN
7.1. Trykking av ISMN på notetrykk
7.1.1. Plassering av ISMN
7.1.2. Fullstendig oversikt over de ISMN som tilhører en utgivelse
7.2. Trykking av ISMN i maskinlesbar kode
7.3. Fremstilling av trettensifret strekkode. Instruks for produksjon av film-master
7.4. Bekjentgjøring av ISMN

8. Administrering av ISMN-systemet
8.1. Internasjonal administrasjon
8.2. Nasjonal/regional administrasjon

9. Andre internasjonale standardnumre
9.1. ISBN (International Standard Book Number)
9.2. ISSN (International Standard Serial Number)
9.3. ISRC (The International Standard Recording Code)


1. Innledning

Det har lenge vært et uttrykt ønske fra musikkforleggerhold om et eget standardnummer for notetrykk etter mønster av ISBN (International Standard Book Number). Da den engelske avdelingen av IAML (The International Association of Music Librarians, Archives and Documentation) la frem et forslag om et tisifret nummer, fikk forslaget allmenn tilslutning og ble akseptert av ISO/TC 46 som et arbeidsutkast. Etter en del diskusjon ble det oppnådd enighet blant europeiske og amerikanske forleggere og spesialister om å legge utkastet til grunn for en internasjonal standard. Utkastet ble gjennomgått og bearbeidet av ISO og ble godkjent som ISO-standard (ISO 10957) med betegnelsen ISMN (International Standard Music Number) i 1993.

ISMN kan i prinsippet betraktes som en delmengde av ISBN. For å unngå en sammenblanding mellom ISBN og ISMN, atskiller ISMN seg fra ISBN på følgende punkter:

 • nummeret innledes med konstanten "M".
   
 • landnummer eller gruppenummer er utelatt på grunn av musikkens internasjonale karakter.
   
 • kontrollsifferet er utregnet i samsvar med et system som kalles "modulus 10".


Selv om både ISBN og ISMN kan integreres i det trettensifrede strekkode-systemet, er det viktig å være klar over at de vanligvis benyttes uten strekkode-prefiks, f.eks. ved bestilling, bibliografisk identifisering og katalogisering. Derfor er forskjellene mellom ISMN og ISBN nødvendige for å unngå sammenblanding.

ISMN gir mulighet for en rasjonalisering av håndteringen av notetrykk såvel for forleggere og distributører som for bibliotek. 2. Oppbygningen av ISMN

Et ISMN består av bokstaven M etterfulgt av ni siffer. Det innledes alltid med prefikset ISMN.
(I land som ikke bruker det latinske alfabetet, kan en forkortelse i det lokale alfabet bli brukt i tillegg til de latinske bokstavene ISMN.)

2.1. Elementer i ISMN

Et ISMN er sammensatt av fire elementer, hvorav to av elementene er variable. Når ISMN fremstår på trykk er elementene atskilt med bindestrek eller mellomrom.

2.1.1. Kjennetegn

Bokstaven M atskiller et ISMN fra et ISBN.

2.1.2. Forlagsnummer

Forlagsnummeret identifiserer forleggeren av et bestemt notetrykk.

Forleggere med stor produksjon får korte forlagsnummer. Forleggere med liten produksjon får lengre forlagsnummer. (For fordeling av forlagsnummer utfra antall siffer i nummeret, se 2.2.)

2.1.3. Tittelnummer

Tittelnummeret identifiserer en utgivelse av et notetrykk og dets enkelte bestanddeler, ( med bestanddel menes her en del av det trykte musikkverket som er tilgjengelig separat) f.eks. partitur, studiepartitur, sett av blåserstemmer, obostemme etc.

Forlagene fordeler selv tittelnumrene utfra en nummerrekke som de har fått tildelt, avhengig av lengden på forlagsnummeret.

Tittelnumrene fordeles altså normalt av forleggerne selv (se forøvrig kapittel 5, Ikke-deltagende forleggere). Forleggere som fordeler tittelnumre selv, kan også benytte dem til å identifisere notetrykk innen forlagshuset under produksjonsprosessen eller til å identifisere verker som bare foreligger som leiemateriale, etc.

2.1.4. Kontrollsiffer

Kontrollsifferet er det siste sifferet i et ISMN. Det gir mulighet for en automatisk kontroll av at nummeret er korrekt oppbygget. Kontrollsifferet beregnes maskinelt.

Kontrollsifferet beregnes ut fra et system som kalles "modulus 10 med alternerende vekter 3 og 1". Det starter med prefikset M som får verdien 3.

Dette betyr at hvert av de første ni sifrene av et ISMN (dvs. unntatt kontrollsifferet selv) multipliseres med tallene 3 og 1 i en vekslende rekkefølge fra venstre mot høyre. Til summen av produktene legges et tall - kontrollsifferet - som gjør totalsummen delelig med 10.

Eksempel:

                Forlagsnummer           Tittelnummer            Kontroll 
                                                                -siffer  
ISMN       M    3     4     5     2     4     6     8     0     5        
          (=3)                                                           
Vekter     3    1     3     1     3     1     3     1     3              
Sum        9    3     12    5     6     4     18    8     0     = 65     


Totalt: 65+5 (kontrollsiffer)=70

Ettersom 70 er delelig med 10 uten rest, er M-3452-4680-5 et gyldig internasjonalt standard musikknummer.

2.2. Antall siffer i hver gruppe. Hvordan de gjenkjennes i et ISMN

Antall siffer i henholdsvis forlagsnummer og tittelnummer varierer, men det samlede antall siffer i disse elementene er alltid åtte.

For at ISMN skal være lett leselig, atskilles de fire gruppene med mellomrom eller bindestrek, når et ISMN fremstår på trykk eller vises på en dataskjerm. Ved datamaskinell lagring og gjenfinning benyttes imidlertid ikke mellomrom eller bindestrek. Dette er basert på et fastsatt fordelingsskjema for forlagsnumre.

Fordelingsskjema for forlagsnummer:

                 Forlagsnummer                    Totalt antall tittelnummer,
                                                       tilgjengelig pr forlag
                 000   -   099                                         100000 
                1000   -   3999                                         10000 
               40000   -   69999                                         1000 
              700000   -   899999                                         100 
             9000000   -   9999999                                         10 


Forleggere med en stor produksjon vil få forlagsnumre som består av 3 eller 4 siffer. Forleggere med mindre produksjon vil få forlagsnumre som består av 5, 6 eller 7 siffer.

Utfra dette fordelingsskjemaet for forlagsnummer kan en ved bare å kaste et blikk på et notetrykk skille forlagsnummeret fra tittelnummeret. I standard-nummeret M 299102340, må forlagsnummeret utfra dette være 2991, og ikke 299 eller 29910.
 


 

3. Bruken av ISMN

ISMN brukes til å identifisere notetrykk, uansett om det er tilgjengelig for salg, utleie eller er gratis.

ISMN omfatter ikke lydfestinger og videogram (unntakstilfeller er angitt nedenfor). Det finnes ikke noe tilsvarende internasjonalt system for standardnummerering av lydfestinger og videogram, men enkelte lydfestinger kan være tilordnet ISRC (International Standard Recording Code). ISMN benyttes ikke for bøker om musikk. Disse får ISBN. Se videre under kapittel 9 om anvendelse av forskjellige typer av standardnummer.

 • Enhver separat tilgjengelig del av en utgivelse skal tildeles et eget ISMN.
   
 • Enheter som skal nummereres, omfatter:
   
 • partiturer
   
 • studiepartiturer
   
 • klaveruttog
   
 • stemmesett
   
 • enkeltstemmer tilgjengelige separat
   
 • slagernoter
   
 • antologier
   
 • andre media som utgjør en integrert del av et notetrykk (f.eks. en lydfesting som er en av "stemmene" i en komposisjon)
   
 • sangtekst eller lyrikk som er utgitt som bilag til notetrykket (hvis bilaget også er tilgjengelig separat)
   
 • kommentarer utgitt som bilag til notetrykket (hvis bilaget også er tilgjengelig separat)
   
 • sangbøker (valgfritt), se 9.1
   
 • notetrykk i mikroform
   
 • notetrykk i braille (blindeskrift)
   
 • elektroniske utgivelser
   
 • Følgende skal ikke gis ISMN:
   
 • bøker om musikk
   
 • enkeltstående lydfestinger eller videogram (inkludert opptak tilgjengelig via elektroniske media)
   
 • periodika og serier som et hele i motsetning til enkeltstående bind eller hefter (se videre 9.2) 

4. Fremgangsmåte for forleggere som selv tildeler ISMN

4.1. Tildeling av forlagsnummer

En forlegger tildeles et forlagsnummer av det nasjonale eller regionale kontoret, som bestemmer omfanget av tittelnummer tilgjengelig for den enkelte forleggeren. Antall tittelnummer avhenger av forlagsnummerets lengde.

Forleggeren bør sørge for at ISMN-kontoret får all tilgjengelig informasjon om nåværende og fremtidige utgivelsesplaner og kjennskap til lagerbeholdning av tidligere utgivelser som fremdeles er tilgjengelige, slik at et passende antall tittelnummer kan tildeles. For forleggere med flere enn ett utgiversted, se 6.12.

4.2. Autoritet

Forleggerne er ansvarlige for å tildele tittelnummer til de enkelte utgivelsene. Det anbefales at ISMN tildeles når det foreligger en produksjonsplan for den enkelte utgivelsen.

4.3. Ansvar

Forleggerne må utpeke en person som er ansvarlig for tildelingen av ISMN og som er innforstått med gjeldende regler.

4.4. Register

Hver enkelt forlegger må føre et register over hvilke ISMN som er blitt tildelt.

Registret bør inneholde ISMN, komponistnavn, tittel og format (når dette er hensiktsmessig).

4.5. ISMN som lager- eller edisjonsnummer

Forleggerne kan bruke eller tilrettelegge ISMN som lager- eller edisjonsnummer.

Forleggere som ønsker å beholde tidligere lager- eller edisjonsnummer i tillegg til ISMN, må selv sørge for at de forskjellige nummersystemene ikke sammenblandes.
 


 

5. Ikke-deltagende forleggere

Hvis en forlegger ikke ønsker å påta seg ansvaret for å tildele ISMN til sine utgivelser, finnes det to alternativer.

a. Det lokale ISMN-kontoret kan reservere en gruppe med nummer beregnet på forskjellige forleggere. Disse numrene kan benyttes til å nummerere titler uavhengig av forleggeren. I slike tilfeller vil ikke ISMN kunne identifisere utgiveren av en bestemt
tittel.

Denne fremgangsmåten reserveres forleggere som bare utgir leilighetsvise titler og som aldri vil komme i en situasjon der det er naturlig å påta seg ansvaret for nummereringen selv.

b. Det lokale ISMN-kontoret kan påta seg ansvaret for å tildele forlagsnummer, avsette en nummerrekke i tilknytning til den aktuelle utgiveren, tildele tittelnummer, samt gi forleggeren opplysning om riktig ISMN før utgivelsen finner sted.

Det er imidlertid forventet at forleggeren i slike tilfeller med tiden selv tar det fulle ansvaret for tildeling av egne ISMN.
 


 

6. Tildeling av ISMN

Et nytt ISMN må tildeles hver eneste endrete utgave av en utgivelse.

Spesielt:

 • en forandring av det musikalske eller litterære innholdet i et verk (bortsett fra ubetydelige rettelser) nødvendiggjør et nytt ISMN.
   
 • når en litterær tekst som utgjør en integrert del av et musikalsk verk forandres fra en tidligere utgave, må den nye utgaven tildeles et nytt ISMN.
   
 • når en oversettelse av en litterær tekst tilføyes, utelates eller forandres, må det tildeles et nytt ISMN, uansett om teksten eller musikken forøvrig er uforandret.
   
 • når det fysiske formatet for en publikasjon blir vesentlig forandret for å produsere et nytt partitur i fullt format eller som studiepartitur, må et nytt ISMN tildeles.

Et uforandret opplag eller et uforandret opptrykk av den samme publikasjonen i samme format og med samme forlegger, skal ikke tildeles et nytt ISMN (sålenge det ikke foreligger en forandring i innbindingen som definert i 6.2). Tilsvarende skal en reproduksjon som er trykket på oppdrag fra samme kilde ikke tildeles et nytt ISMN, heller ikke om en ny reproduksjonsdato er angitt på reproduksjonen.

Prisendringer medfører ikke tildeling av nytt ISMN.

6.1. Opptrykk i faksimile og utgivelser i mikroform

Et eget ISMN må tildeles et opptrykk i faksimile som er utgitt av annen forlegger.

En utgivelse i mikroform skal alltid tildeles et eget ISMN.

6.2. Notetrykk i flere innbindinger

Forskjellige innbindinger av samme notetrykk får hvert sitt ISMN.

F.eks. får en innbundet og en uinnbundet utgave av samme notetrykk hvert sitt ISMN.

Eksempler:

Innbundet partitur
Innbundet partitur med egen kommentardel i boks
Innbundet klaveruttog
Uinnbundet klaveruttog
= 4 ISMN

Når den samme tittelen forekommer i forskjellige innbindinger, skal hver av dem gis et eget ISMN.

Innbundet spillepartitur
Uinnbundet spillepartitur
= 2 ISMN

Hvis det er ubetydelige forskjeller mellom en innbinding og et etterfølgende opptrykk (som f.eks. forandring av omslag eller farve) mens innholdet forøvrig er identisk, regnes ikke dette som endret innbinding. Det tildeles derfor ikke nytt ISMN.

6.3. Notetrykk i flere formater

Det skal tildeles et eget ISMN til hver enkeltstående del av en publikasjon, hvis delene kan selges eller distribueres enkeltvis.

Det anbefales sterkt at en komplett liste over de tildelte ISMN fremkommer på en eller flere av delene til en slik publikasjon (se videre 7.1.).

6.3.1. Partitur og stemmer

En publikasjon som består av partitur og stemmer skal tildeles et eget ISMN for det komplette stemmesettet, såvel som for hver enkelt korstemme (hvis de er separat tilgjengelige).

Eksempel:

Partitur
Klaveruttog
Sett av korstemmer
Korstemme
= 4 ISMN

6.3.2. Partiturer som utgjør del av et sett

Når et partitur er tilgjengelig bare som en del av et sett og ikke som en enkeltstående salgbar del, tildeles partituret det samme ISMN som hele settet. Bare i tilfeller hvor det er muligheter for at det i fremtiden vil være tilgjengelig som en separat del, skal det tildeles et eget ISMN.

Eksempel:

Klaveruttog og to stemmer (bare tilgjengelig som et komplett sett)
= 1 ISMN

Klaveruttoget og de to stemmene vil hver for seg tildeles samme ISMN.

Når et partitur er tilgjengelig både som en enkeltstående del og som en del av et sett, skal det tildeles et eget ISMN.

Eksempel:

Partitur
Partitur og stemmer komplett
= 2 ISMN

Partituret vil få ett ISMN og det komplette settet et annet.

6.3.3. Stemmer tilgjengelige enkeltvis

Et ISMN skal tildeles hver enkeltstående trykt stemme som er tilgjengelig som en separat del.

Eksempel:

Fiolin I-stemme
Fiolin II-stemme
Bratsj-stemme
Cello-stemme
= 4 ISMN

6.3.4. Stemmer tilgjengelige enkeltvis, men også tilgjengelige som et komplett stemmesett

Når separat trykte stemmer også er tilgjengelige som et stemmesett, såvel som tilgjengelige enkeltvis, må settet tildeles et eget ISMN og de separat trykte stemmene vil hver få tildelt et ISMN som en enkeltstående del.

Eksempel:

Fiolin-stemme
Bratsj-stemme
Cello-stemme
Stemmesett
= 4 ISMN

6.3.5. Stemmer ikke tilgjengelige enkeltvis, bare tilgjengelige som deler av et komplett stemmesett

Der egne instrumental- eller vokalstemmer ikke er tilgjengelige enkeltvis, men bare er tilgjengelige som del av et stemmesett, må ISMN tildeles hele stemmesettet og hver enkelt trykte stemme vil bare få ISMN som er tildelt hele settet.

Eksempel:

Partitur
Stemmesett
=2 ISMN

Partituret får et eget ISMN, mens hver enkeltstående stemme bare får det ISMN som er tildelt hele stemmesettet.

Merk:

Enkeltstående stemmer som bare er tilgjengelige som del av et stemmesett vil få tildelt egne individuelle ISMN hvis og når de gjøres tilgjengelige som enkeltstående deler.

6.3.6. Når noen stemmer er tilgjengelige enkeltvis, mens andre bare er tilgjengelige som del av et stemmesett

Når noen av enkeltstemmene i et stemmesett er tilgjengelige enkeltvis, mens andre bare er tilgjengelige som en del av stemmesettet, skal hver eneste av de separat tilgjengelige stemmene tildeles et eget ISMN, alle de andre stemmene får det samme ISMN som er tildelt det stemmesettet som de er en del av.

Eksempel:

Partitur
Komplett stemmesett
Fiolin I-stemme
Fiolin II-stemme
Cello/kontrabass-stemme
= 5 ISMN

6.3.7. Pakke/sett med flere like eksemplar

Når en separat del som er tilgjengelig enkeltvis også er tilgjengelig i en pakke som bare inneholder et bestemt antall eksemplarer av samme del, bør denne pakken tildeles et eget ISMN

Eksempel:

Teksthefte
Pakke med teksthefter (et sett med f.eks. 100 identiske eksemplarer) = 2 ISMN

6.4. Forskjellige versjoner

Hvis en forlegger utgir et verk i flere forskjellige versjoner, skal hvert enkelt arrangement eller versjon tildeles et eget ISMN.

Eksempler:

Klaver solo
Versjon for 4-hendig klaver
Arrangement for orgel solo
= 3 ISMN

Høy stemme
Mellom-stemme
= 2 ISMN

6.5. Flerbindsverk

I et flerbindsverk skal det komplette verket tildeles et eget ISMN. Hvert enkelt bind skal også få et eget ISMN (se 9.2).

Eksempler:

Det komplette verket
Bind 1
Bind 2
Bind 3
= 4 ISMN

Et ISMN for hele verket; et eget ISMN til hvert av de tre bindene.

Det komplette verket
Partitur
Kritisk kommentar (tilgjengelig separat)
= 3 ISMN

Et ISMN for hele settet; et ISMN for partituret og et ISMN for kommentaren.

Merk: Hvis ett av bindene bare består av trykt tekst, kan det også gis et ISBN.

6.6. Utgivelser med tilleggsmateriale

Når en trykt musikkutgivelse også inneholder tilleggsmateriale, som f.eks. en enkeltstående utgitt sangtekst, eller en kommentar, og delene bare selges som en helhet, vil tilleggsmaterialet motta samme ISMN som hoveddelen.

Eksempler:

Partitur
Kritisk kommentar (ikke separat tilgjengelig)
= 1 ISMN

Sang- og klaverstemme
Diktutdrag (ikke separat tilgjengelig)
= 1 ISMN

Hvis tilleggsmaterialet selges både separat og samlet, bør utgivelsen behandles som en flerbindsutgivelse i samsvar med 6.5.

6.7. Antologier og utdrag

Antologier og utdrag skal tildeles et eget ISMN, uansett om delene av antologien eller hele verket er utgitt tidligere.

Et ISMN som er gitt til en enkeltstående del av en tidligere helhet kan trykkes f.eks. nederst på første noteside av hvert stykke. Slike ISMN må holdes tydelig atskilt fra det ISMN som er gitt den nye utgivelsen som helhet.

6.8. Lagerbeholdning

Forleggere oppfordres til å nummerere lagerbeholdningen og til å oppgi ISMN for de enkelte titlene i lagerkatalogen.

ISMN bør også trykkes på første opptrykk av publikasjoner fra lageret.

6.9. Rettigheter kjøpt fra andre forleggere

Når en forlegger, inkludert en forhandler med enerettigheter, har kjøpt rettighetene til et musikalsk verk fra en annen forlegger og utgir dette verket under eget firmanavn, skal verket tildeles et nytt ISMN av den nye forleggeren. Hvis flere forleggere har kjøpt rettighetene, beregnet på egne markeder, skal hver forlegger tildele egne ISMN.

6.10. Utgivelser i samarbeid

Hvis flere forleggere samarbeider om en utgave eller utgir en publikasjon i fellesskap, kan verket tildeles ISMN fra hver av de deltagende forleggerne.

Da må ISMN til samtlige forleggere som er nevnt på notetrykket, også angis klart og tydelig.

6.11. Notetrykk solgt eller distribuert via forhandlere

I henhold til prinsippene i ISMN-systemet skal et bestemt notetrykk utgitt av en bestemt forlegger, bare motta ett ISMN. Dette ISMN må fastholdes uansett hvor eller av hvem notetrykket distribueres eller selges. Bare under følgende helt spesielle forhold kan et nummer tildeles av en distributør:

a) Hvis et notetrykk importeres av en eksklusiv distributør eller en eneforhandler fra et område hvor ISMN-systemet ennå ikke er innført, og hvor det derfor ikke er blitt tildelt noe ISMN, kan en eksklusiv distributør tildele et ISMN.

b) Notetrykk importert av en eneforhandler, påført en påtrykt etikett med navnet til eneforhandleren eller hvor en ny tittelside erstatter tittelsiden til den opprinnelige forleggeren, skal gis et nytt ISMN av eneforhandleren. ISMN til den opprinnelige forleggeren skal også trykkes som et tilhørende ISMN.

c) Dersom flere distributører importerer notetrykk fra et område/land hvor ISMN-systemet ikke er innført ennå, kan disse notetrykkene tildeles ISMN av det nasjonale eller regionale ISMN-kontoret som disse distributørene er tilknyttet.

6.12. Forleggere med flere utgiversteder

Når en forlegger opererer på flere steder som er navngitt samtidig på notetrykket, skal det bare gis ett ISMN til utgivelsen.

En forlegger som driver uavhengige og selvstendige kontorer eller avdelinger på forskjellige steder kan få tildelt et eget forlagsnummer for hver(t) enkelt av kontorene eller avdelingene. Men hver utgivelse skal bare tildeles ett ISMN. Det kontoret eller den avdelingen som har ansvaret for utgivelsen skal sørge for tildelingen.

6.13. ISMN skal ikke under noen omstendighet brukes om igjen

Et ISMN som allerede er tildelt må ikke under noen omstendighet brukes pånytt. Dette er svært viktig for å unngå forvirring. Muligheten for feilnummerering er tilstede på grunn av skrivefeil. Hvis en utgivelse blir tildelt et galt nummer, må dette nummeret slettes fra den ordinære nummerlisten og under ingen omstendighet tildeles en annen tittel. Forleggerne har likevel et så rikelig antall nummer til disposisjon at slike tap av nummer ikke vil bli merkbare.

Forleggerne bør også informere det lokale ISMN-kontoret om feil tildelte numre, samt oppgi titlene på notetrykkene som er blitt tildelt disse numrene.
 


 

7. Trykking av ISMN

ISMN må fremkomme på selve utgivelsen. Dette er nødvendig for at systemet skal fungere effektivt.

ISMN bør alltid trykkes med så store typer at de er lett leselige (minst 9 punkt skrift).

7.1. Trykking av ISMN på notetrykk

7.1.1. Plassering av ISMN

 • ISMN skal trykkes på baksiden av et partitur eller en stemme.
   
 • hvis forholdene ligger til rette, bør ISMN også trykkes i sammenheng med opplysningen om copyright.
   
 • hvis det ikke er mulig å trykke ISMN på noen av disse stedene, må det trykkes på et annet iøynefallende sted (f.eks. nederst på første noteside).
   
 • når utgivelsen består av et enkelt ark, skal ISMN trykkes bare ett sted på arket.
   
 • består en utgivelse av en antologi, må ISMN som er tildelt hele antologien, klart atskilles fra ethvert annet ISMN som er trykket i forbindelse med enkelte deler av antologien.

7.1.2. Fullstendig oversikt over de ISMN som tilhører en utgivelse

Det anbefales på det sterkeste at en komplett liste med samtlige ISMN som tildeles alle deler av en utgivelse, etterfulgt av en forklarende term (f.eks. partitur), trykkes på minst en av delene. Hvis det er praktisk mulig, bør den samme listen også trykkes på evt. en eller flere av de andre delene.

Eksempler: ( Identifiserende termer skal angis på samme språk som notetrykket utgis i)

ISMN M-3217-6543-6 (partitur)
ISMN M-3217-6544-3 (klaveruttog)
ISMN M-3217-6545-0 (stemmesett)

Listen bør som et minimum oppgis i partituret. Den anbefales også oppgitt i klaverpartituret, helst også i hver enkelt stemme.

ISMN M-3217-6546-7 (innbundet partitur)
ISMN M-3217-6547-4 (uinnbundet partitur)

Listen bør fremkomme i det innbundne, såvel som i det uinnbundne partituret.

For et flerbindsverk (jfr. 6.5):

ISMN M-3217-6548-1 (komplett)
ISMN M-3217-6549-8 (bind 1)
ISMN M-3217-6550-4 (bind 2)
ISMN M-3217-6551-0 (bind 3)

Listen bør fremkomme i alle tre bind. Som et minimum bør ISMN for det komplette verket og det angjeldende bind angis i hvert bind.

Hvis stemmesettet har omslag, må ISMN for det komplette settet trykkes på omslaget. Hvis stemmene er tilgjengelige enkeltvis, bør de enkelte stemmenes ISMN også trykkes på omslaget.

7.2. Trykking av ISMN i maskinlesbar kode

For optisk tegngjenkjenning (OCR - Optical character recognition), bør ISMN trykkes i OCR-B format.

På grunn av utbredelsen av optisk strekkode-skanning anbefales det å benytte EAN 13.

Strekkoden fremkommer ved å trykke den på produktet eller ved å lage en etikett eller en film først. Filmmasterprodusenten lager filmen, som så blir grunnlaget for trykkeriet. Filmmasterprodusenter, reklamebyråer og trykkerier har teknisk utstyr. For å lage en etikett må man ha et eget PC program med etikettskriver.

Alle strekkodene starter med et landnummer med unntak av koden for bøker, notetrykk og periodika. Sifrene 978 for bøker, 979 for notetrykk og 977 for periodika utgjør et "bokland".

Prefikset 979 etterfølges av det komplette ISMN, inkludert kontrollsifferet. M er tildelt den numeriske verdien null (0) for strekkodeformål.

Eksempel på konvertering av ISMN til en "bokland" kode:

ISMN                                    M-3451-2345-8              
M=0                                     0345123458                 
Tildeling av "bokland" flagg            979034512345-8             

Dette utgjør et ISMN "bokland" nummer.

7.3. Fremstilling av trettensifret strekkode. Instruks for produksjon av film-master

For å fremstille film-master til trettensifret strekkode som forleggerne kan trykke på sine produkter, må følgende instruks følges:

For å godkjenne ISMN som forleggeren har tildelt, tas rutinen for sjekk av kontrollsifferet i bruk, dette for å unngå feil under transkripsjonen eller forandringen (se beregningsmåte for ISMN kontrollsiffer).

ISMN "bokland" nummer genereres ved å legge til 979 (se 7.2)

Følgende trykkes:

   1.ISMN i vanlig leselig form (OCR-B)

   2.ISMN "bokland" i strekkode og

   3.ISMN "bokland" i vanlig leselig form

Alle disse prosedyrene bør utføres maskinelt.

EAN har de tekniske spesifikasjonene for trykking av strekkoder.

ISMN trykket i maskinleselig form følger reglene som er beskrevet i denne manualen. Det foreligger en stor mengde tilleggsregler og anbefalinger. For nærmere opplysninger, kontakt:

EAN NORGE
Postboks 454, Økern
0513 Oslo
Telefon: 22 97 13 20
Telefaks: 22 64 39 52

7.4. Bekjentgjøring av ISMN

ISMN bør fremkomme i salgsannonser og ved markedsføring av notetrykk, i kataloger, bibliografier, lagerlister, brosjyrer og annet reklamemateriale.

I slik sammenheng anbefales det at ISMN trykkes på en fremtredende plass i tilknytning til tittel og beskrivelse av utgivelsen.

ISMN bør alltid skrives fullt ut, selvom det godtas at bokstavene ISMN kan sløyfes, så lenge det er tydelig at nummeret er et internasjonalt standard musikknummer.
 


 

8. Administrering av ISMN-systemet

ISMN administreres på tre nivåer: det internasjonale nivå, det nasjonale/regionale nivå og forleggernivå.

8.1. Internasjonal administrasjon

Den internasjonale administrasjonen av systemet er ivaretatt av The International Standard Music Number Agency, som har et råd bestående bl.a. av representanter fra ISO, musikkforlegger- og musikkbibliotekforeninger (f.eks. IAML - The International Association of Music Libraries Archives and Documentation Centres).

Adressen til det internasjonale kontoret er:

International ISMN Agency
Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz
Potsdamer Strasse 33
D-10772 Berlin

Tlf.:       (030) 266-2496 eller 2498      
Faks:       (030) 266-2378                 
Teleks:     183160 staab d                 

Hovedoppgavene til det internasjonale kontoret er:

 • å overvåke bruken av systemet.
   
 • å tre støttende til ved etablering av nasjonale/regionale kontorer.
   
 • å tildele de nasjonale/regionale kontorene ISMN.
   
 • å veilede de nasjonale/regionale kontorene.
   
 • å sørge for en verdensomspennende utbredelse av systemet.
   
 • å utpeke en internasjonal ekspertgruppe for problemløsing.
   
 • å sørge for utveksling av informasjon gjennom publisering og fellesmøter.
   
 • å utgi og å ajourføre en brukerveiledning.
   
 • å koordinere ISMNs bruk av strekkoder.
   
 • I tillegg tilbyr det internasjonale kontoret følgende tjenester:
   
 • å forsyne det nasjonale/regionale kontoret med lister over ISMN (med maskingenererte kontrollsiffer) til bruk for forleggerne i det aktuelle området, eller med nødvendig programvare.
   
 • å sørge for publisering av en internasjonal oversikt over musikkforleggere, på grunnlag av informasjon fra de nasjonale/regionale kontorene.
   
 • å sørge for utskrift av feilskrevne eller dobbeltnummererte ISMN, på grunnlag av informasjon fra de nasjonale/regionale kontorene.

8.2. Nasjonal/regional administrasjon

De nasjonale/regionale ISMN-kontorene sørger for tildeling av ISMN til forleggerne og ivaretar den løpende kontakten med forleggerne. ISMN-kontorene er kontraktsmessig tilknyttet det internasjonale ISMN-kontoret.

Adressen til ISMN-kontoret for Norge er:

ISMN-kontoret Norge
Norsk musikksamling
Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo
Postboks 2674, Solli
0203 Oslo

Telefon: 23 27 60 57
Telefaks:: 23 27 60 10
Email:   ismn@nb.no

Hovedoppgavene til det nasjonale/regionale kontoret er:

 • å holde kontakt med landets musikkforleggere og å informere nye forleggere om ISMN-systemet.
   
 • å være et bindeledd mellom det internasjonale ISMN-kontoret og landets musikkforleggere.
   
 • å fastslå et nødvendig omfang av forlagsnummer i samarbeide med forlagsbransjen.
   
 • å tildele forlagsnummer til musikkforleggere som ønsker å knytte seg til systemet, samt å føre et register over disse forleggerne og forlagsnumrene som de har fått tildelt.
   
 • å avgjøre, i samarbeid med forlagsbransjen, hvilke forleggere som selv skal sørge for tildeling av numre til egen produksjon og hvilke forleggere som bør få de enkelte numrene tildelt direkte av det lokale/regionale kontoret.
   
 • å sørge for teknisk råd og assistanse til forleggerne og å sikre at standarder og anbefalte fremgangsmåter blir fulgt.
   
 • å sørge for en oversettelse av brukerveiledningen på landets språk.
   
 • å fremskaffe datautskrifter av ISMN med forhåndsberegnete kontrollsiffer for at forleggerne skal kunne nummerere egne titler.
   
 • å godkjenne alle ISMN som er benyttet, samt å føre en liste over dem.
   
 • å opplyse forleggerne om eventuelle feilskrevne ISMN eller dobbeltnummereringer.
   
 • å tildele nummer enkeltvis til de forleggerne som ikke gjør dette selv, og gi råd i forbindelse med dette.
   
 • å sørge for at alle utgitte notetrykk i landet har ISMN.
   
 • å sørge for utgivelse av forlagskataloger med fortegnelse over titler med tilhørende ISMN.
   
 • å samarbeide med forleggerne om nummerering av lagerbeholdningen deres, samt trykking av disse numrene i egnete lagerkataloger og bibliografier.
   
 • å bistå bransjen med bruken av ISMN i datasystemer.
   
 • å sørge for at det internasjonale ISMN-kontoret jevnlig får oppdaterte opplysninger om forlagsnumre og navn/adresse til forleggerne. Dette vil inngå som en del av den internasjonale musikkforlagskatalogen.
   
 • å jevnlig informere det internasjonale ISMN-kontoret om egen drift og status for ISMN-systemet i landet.
   
 • å bidra med et pengebeløp til driften av det internasjonale ISMN-kontoret.


 

9. Andre internasjonale standardnumre

9.1. ISBN (International Standard Book Number)

Musikkpublikasjoner beregnet på bokmarkedet kan tildeles ISBN i tillegg til ISMN.

Noen ganger kan det være vanskelig å avgjøre om en publikasjon - f.eks. en sangbok, en salmebok, et album med omfattende tekst- eller illustrasjonsmateriale - er et notetrykk, en vanlig bok eller begge deler. Også i slike tilfeller kan det tildeles både ISMN og ISBN. Dersom forleggeren ønsker å bruke bare ett av dem, er det opp til forleggeren selv å velge, men ISMN bør
foretrekkes der det er tvil.

Dersom en publikasjon tildeles både ISMN og ISBN, må begge numrene trykkes og være klart identifiserbare i publikasjonen.

ISBN-systemet administreres på tilsvarende måte som ISMN-systemet med et internasjonalt kontor (samme adresse som for ISMN) og nasjonale/regionale kontorer. Adressen til det nasjonale ISBN-kontoret i Norge er:

ISBN-kontoret
Katalogseksjonen, Bibliografiske tjenester
Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo
Postboks 2674, Solli
0203 Oslo
Telefon: 23 27 62 17
Telefaks: 23 27 60 10
   

Det utgis en egen veiledning for bruken av ISBN:

ISBN - Internasjonalt standard boknummer (UBO. Veiledninger ; 11)

9.2. ISSN (International Standard Serial Number)

Notetrykk som publiseres periodisk (som tidsskrift eller serie) kan i tillegg til ISMN også tildeles ISSN.

Et periodikum er definert som en publikasjon, uavhengig av medium, utgitt i deler med en numerisk eller kronologisk benevnelse og som vil fortsette å utkomme uten påtenkt avslutning. (Periodika må skilles fra flerbindsverk, som avsluttes etter et bestemt antall bind. Se 6.5. over.)

Periodika omfatter bl.a. tidsskrifter og serier. Det finnes få periodiske notetrykk, men mange musikkpublikasjoner blir utgitt som serier. Begge kategorier bør tildeles et ISSN for tittelen (som vil være den samme for alle heftene av tidsskriftet eller individuelle bind i en serie) og et ISMN for hver enkel del av en serie. (Hvis periodikumet skifter tittel, må et nytt ISSN tildeles.)

Når det er tildelt et ISMN og et ISSN til en publikasjon, må begge trykkes på et lett synlig sted på publikasjonen.

ISSN-systemet administreres av International Serials Data System (ISDS) i Paris. Periodikautgivere henvender seg til sitt nasjonale ISSN-senter (eller direkte til det internasjonale senteret i de land hvor det ikke er opprettet eget nasjonalt senter) for få tildelt ISSN til sine publikasjoner. Til forskjell fra ISMN og ISBN tildeles ISSN til de enkelte utgivelser ikke av forleggeren.

Adressen til det nasjonale ISSN-kontoret i Norge er:

ISSN Norge
Bibliografiske tjenester
Nasjonalbiblioteket,
avdeling Oslo
Postboks 2674, Solli
0203 Oslo

Telefon:   23 27 61 81     
Telefaks: 23 27 60 10     

Det utgis en egen veiledning for bruken av ISSN:

ISSN - Internasjonalt standardnummer for periodika (UBO. Veiledninger ; 14)

Samtlige veiledninger kan bestilles fra:

Nasjonalbiblioteket,
avdeling Oslo
Resepsjonen
Postboks 2674, Solli
0203 Oslo

Telefon 23 27 60 00
Telefaks 23 27 60 10

9.3. ISRC (The International Standard Recording Code)

ISMN omfatter ikke lydfestinger og videogram (unntatt når disse inngår som en del av en notetrykk utgivelse: se kapittel 3).

ISRC nummererer hvert kutt av en innspilling (men ikke alltid selve den fysiske enheten), uansett form. ISRC-systemet administreres av IFPI (The International Federation of Phonogram and Videogram Producers). Adressen er:

IFPI Secretariat
54 Regent Street
London W1R 5PJ
Great Britain


 

Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Sollie, 0203 Oslo | tlf.: 810 013 00 | faks.: 75 12 12 22 | e-post