image
Hva skal barnet hete?

Råd om valg av tittel og nummerering av periodiske publikasjoner

INNHOLDSFORTEGNELSE


HVA ER ET PERIODIKUM?

Periodika er publikasjoner som utgis med jevne eller uregelmessige mellomrom med samme tittel fra hefte til hefte. De enkelte hefter er påført nummer, utgivelsesdato eller begge deler. Utgivelsen tar ikke sikte på en avslutning. Periodika omfatter bl.a. tidsskrifter, nyhetsbrev, aviser, årbøker og notat-/rapportserier. De finnes både i trykt og ikke-trykt form (CD-ROM, Internett-dokumenter, lydkassetter osv.)


HVEM BRYR SEG OM TITTELEN?

Periodikumet ditt har et bredt og variert publikum. Biblioteker, tidsskriftagenter o.a. distribuerer det og trenger derfor en lettidentifiserbar tittel. Abonnenter og andre lesere vil lettere huske en entydig tittel. Tittelen slik den er på omslaget og/eller tittelbladet blir brukt i kataloger, indekser o.l.


VALG AV TITTEL

Gode råd ved valg av tittel:
* Velg en entydig tittel for å unngå sammenblanding med andre publikasjoner.

* Tittelen bør være kort og klar.

* Start med det viktigste ordet slik at tittelen er lett å finne i kataloger o.l.

* Unngå initialer. Flere organisasjoner kan ha de samme initialer, dette kan skape misforståelser og uklarheter.

* Unngå titler som kun består av ordene: kontakt, nyhetsbrev, rapport, notat, bulletin, info, nytt, medlemsblad, publikasjon. Bruk heller ikke disse ordene i kombinasjon med initialer (f.eks. NAF-nytt).

* Unngå ord som antyder utgivelseshyppighet ettersom denne kan forandre seg.

* La tittelen være den samme fra hefte til hefte. Selv små forandringer skaper problemer.

* Velg én tittel og bruk den gjennom hele publikasjonen.


TYPOGRAFI OG PLASSERING

* La tittelen være det mest fremtredende på tittelsiden.

* Logo skal være klart atskilt fra tittelen.

* Plasser utgivers navn i god avstand fra tittelen.

* Skill tittelen fra undertittelen.

* Gjør ingen endringer i tittelen uten at du har til hensikt å foreta et virkelig tittelskifte. Forandring i typografi og skriftstørrelse kan føre til tittelskifte uten at dette er din hensikt.


HVORFOR ER TITTELSKIFTE ET PROBLEM?

* Leserne kan tro at periodikumet er opphørt, leserkrets må muligens opparbeides på nytt.

* Tittelskifte kan skape negativ oppmerksomhet ved at kundene revurderer abonnementet.

* Bibliotekene må omkatalogisere og ofte omplassere på hylla.


HVORDAN FORETA ET "SKÅNSOMT" TITTELSKIFTE

* Forsikre deg om at tittelen ikke brukes av andre. Kontakt ISSN Norge/Norper-kontoret samt Patentstyret, Juridisk avdeling.

* Kontakt ISSN Norge/Norper-kontoret for eventuelt nytt ISSN (se avsnittet "Hva er ISSN?").

* Gjør leserne oppmerksomme på tittelskiftet på forhånd.

* Foreta tittelskifte i begynnelsen av et år. Det letter arbeidet med innbinding og oppstilling i bibliotekene.

* Fortsett nummereringen fra forrige tittel.


HVA OM PUBLIKASJONEN GÅR SAMMEN MED EN ANNEN?

* La sammenslåingen skje i begynnelsen av et år.

* Start med ny nummerering bare hvis sammenslåingen medfører tittelskifte.

* Informer leserne om fusjonen på forhånd.


HVORFOR OG HVORDAN SKAL PUBLIKASJONEN NUMMERERES?

* For at et hefte skal kunne identifiseres, reklameres m.v., må det være utstyrt med nummerering og/eller utgivelsesdato.

* Bruk arabiske, ikke romerske tall. Vanligvis bør nummereringen bestå av bind-/årgangs og heftebetegnelse samt årstall, f.eks.
Årg. 1, nr. 1 (1996).

* Bruk ett nummereringsmønster gjennom hele publikasjonens levetid.


HVA MED SUPPLEMENTER, BILAG OG TEMANUMMER?

* Følg formatet til moderpublikasjonen.

* Vis tydelig om heftene skal ha egen nummerering eller inngå i moderpublikasjonens nummerering, f.eks. nr. 5B.

* Gjør oppmerksom på om heftene inngår i abonnementet.

* Ta kontakt med ISSN Norge/Norper-kontoret for eventuell tildeling av ISSN
(se avsnittet "Hva er ISSN?").


HVA ER ISSN?

* ISSN (Internasjonalt standard periodikanummer) er et åttesifret, entydig internasjonalt identifikasjonsnummer for periodika. Man kan si det er "personnummeret" i periodikaverdenen. ISSN blir tildelt av ca 60 nasjonale ISSN-senter rundt om i verden. Adresse og telefonnummer til ISSN Norge/Norper-kontoret finnes bak i heftet.


HVORFOR BRUKES ISSN?

* For å unngå forveksling med andre titler.

* Søking på ISSN i databaser gir hurtig gjenfinning av tittelen.

* For å lette arbeidet for bibliotek og andre som behandler et stort antall periodikabestillinger.


HVILKE ANDRE STANDARDNUMMER BRUKES PÅ PERIODIKA?

ISBN (Internasjonalt standard boknummer)

* ISBN er et tisifret, entydig internasjonalt identifikasjonsnummer for bøker.

* ISSN og ISBN kan begge brukes på årbøker og serier (ISSN identifiserer fellestittelen, mens ISBN identifiserer enkelttitler).


ISMN (Internasjonalt standard musikknummer)

* ISMN er et entydig internasjonalt identifikasjonsnummer for notetrykk.

* ISSN og ISMN kan begge brukes på periodiske noteutgivelser (ISSN identifiserer fellestittelen, mens ISMN identifiserer enkelttitler).


GTIN (strekkodemerking)

* GTIN-systemet er et åpent, internasjonalt system for identifikasjon av varer og tjenester. For periodika brukes systemet til strekkodemerking av pris, varebeholdning o.s.v. Dersom publikasjonen er tildelt et ISSN, kan strekkoden konstrueres på grunnlag av dette. Ta kontakt med trykkeriet ditt eller GS1 Norway for ytterligere informasjon.


HVORDAN KAN ISSN NORGE/NORPER-KONTORET HJELPE?

Vi anbefaler at du kontakter ISSN Norge/Norper-kontoret før utgivelse. Kontoret svarer gjerne på spørsmål og gir råd ved valg av tittel, nummerering o.s.v. Ofte kan problemer, uklarheter eller misforståelser oppklares før periodikumet kommer ut.


FORSLAG TIL VIDERE LESNING

* Serial Publications : Guidelines for Good Practice in Publishing Printed Journals and Other Serial Publications. Dette lille heftet er utgitt av United Kingdom Serials Group og gir en lettfattelig beskrivelse av hva som er viktig ved valg av tittel.

* ISSN : Internasjonalt standardnummer for periodika: http://www.nb.no/sn/html/issn.html

ISSN Norge/Norper-kontoret takker The Serial Section of the Association for Library Collections & Technical Services, The American Library Association. Deres "What's in a name?" ga oss idéen til denne brosjyren.


VIKTIGE ADRESSER

ISSN:
ISSN Norge/Norper-kontoret
Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674, Solli
0203 Oslo

Telefon: 23 27 61 00
Telefaks: 23 27 60 10
E-post: issn-norge@nb.no
www.nb.no/sn/html/issn.html

ISBN:
ISBN-kontoret Norge
Nasjonalbiblioteket
8607 Mo i Rana

Telefon: 75 12 11 48
Telefaks: 75 12 12 22
E-post: isbn-kontoret@nb.no
www.nb.no/sn/html/isbn.html

ISMN:
ISMN-kontoret Norge
Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674, Solli
0203 Oslo

Telefon: 23 27 60 57
Telefaks: 23 27 60 10
E-post: ismn@nb.no
www.nb.no/sn/html/ismn.htmll

Strekkoder:
GS1 Norway
Postboks 454 Økern
0513 Oslo

Telefon: 22 97 13 20
Telefaks: 22 65 56 21
E-post: firmapost@gs1.no
www.gs1.no/

Varemerkeregistering:
Patentstyret
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo

Tlf.: 22 38 73 00
Telefaks: 22 38 73 01
E-post: mail@patentstyret.no
www.patentstyret.no/


Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Sollie, 0203 Oslo | tlf.: 810 013 00 | faks.: 75 12 12 22 | e-post