Fotograf: Thomas Blehr

Brukerveiledning

1. Søk i basen
Språk og forkortelser
2. Utfylling av søkeskjema
Detaljerte søk
Trunkering
Geografiske søk
Tilbakemelding
3. Fotografinngangen
Søkefeltene
4. Motivinngangen
Outline
Datering
Søkefeltene
5. Eier/institusjonsinngangen
Søkefeltene

Søk i basen
Det er tre innganger til basen - fotograf, motiv, og eier/institusjon - hver med sitt søkeskjema.

Når man skal søke i basen, må man først velge en inngang. Så fyller man ut ønsket antall felt og sender søket. Treffene vises som en liste. Man kan gå fram og tilbake mellom denne listen og treffene eller videre fra treffene "innover" i basen. Har man søkt etter en fotograf, valgt den man tenkte på fra trefflisten og sett på opplysningene om ham eller henne, kan man gå videre gjennom fotosamlingen der vedkommende er representert til eier/institusjon. Under eier/institusjon kan man undersøke andre samlinger i eiers/institusjonens eie eller fotografer som er representert der. Dette søket kan også gå motsatt vei, fra eier/institusjon til fotograf.

Språk og forkortelser: Store deler av fotografregisteret inneholder opplysninger fra eldre kilder, og språket i databasen preges av en del eldre skrivemåter. Under følger en oversikt over forkortelser av institusjonsnavn fra Susanne Bonges "Eldre norske fotografer. Fotografer og amatørfotografer i Norge frem til 1920", som er brukt i databasen.

AAA - Aust-Agder-Arkivet
BM - Bergen Museum
GB - Gamle Bergen portrettsamling
HM - Haugesund Museum
NF - Norsk Folkemuseum
NS - Norsk Sjøfartsmuseum
NTH - Norges tekniske høgskole
NTM - Norsk teknisk museum
OB - Oslo Bymuseum
RA - Riksantikvaren
SS - De Sandvigske samlinger
UBBs - Universitetsbiblioteket i Bergen, Billedsamlingen
UBO - Universitetsbiblioteket i Oslo
VSB - Det kongelige norske videnskabers selskabs bibliotek

Utfylling av søkeskjemaet
Detaljerte søk: Søkeverktøyet skiller ikke mellom store og små bokstaver. Etter eget ønske kan man fylle ut få eller mange felt. Et detaljert søk med mange utfylte felt, gir færre treff enn et søk med få eller bare ett utfylt felt.

Det finnes en del eldre fotografer der bare etternavnet er kjent, og derfor vet man ikke om de var kvinner eller menn. Bruker man kvinne/mann i søket, "mister" man treff på slike fotografer, og man vil heller ikke få treff på fotograffirmaene i basen. For eksempel vil et søk på fotograf "Larsen" gi 69 treff. Søker man på "Larsen" og samtidig enten kvinne eller mann får man henholdsvis 17 og 39 treff. Det betyr at det finnes 23 registreringer i basen på Larsen som man ikke er sikker på om var kvinner, menn eller firmanavn.

På samme måte som med kjønnsbestemt søk, kan man miste mange treff ved å spesifisere virkested for mye, dvs. ved å stave stedsnavnet helt ut. Man vil få flere treff ved å søke på "Karl Johan" enn på "Karl Johans g". Stavemåten for gate- og stedsnavn skifter gjennom tidene, og hovedgaten i dagens Oslo kan også hete "Karl Johans gade" i basen. Dermed vil man også få flere treff ved å søke på "Karl Johans g" enn på "Karl Johans gate" eller "Karl Johans gade". Denne gaten benevnes også noen ganger ved at "gate" trekkes sammen med resten av navnet, "Karl Johansgate", "Karl Johansgade" eller til og med "Carl Johansgade".

Trunkering: Trunkering betyr at man bare bruker deler av ord som søkeord, og dette er mulig i flere felt. For eksempel kan det være vanskelig å huske hvordan navnet til de polske fotografene Ludwik og Kasimir Szacinski de Ravics staves, men det er ikke så vanskelig å huske at etternavnet deres starter med Sz. Med trunkering gir et slikt søk ("Sz") treff på hele familien Szacinski med ektefeller og barn.

Trunkering er mulig i feltene for fotografens navn, virkested/stedsnavn og diverse opplysninger, motivets stikkord, Outline og stedsnavn og for eierens/institusjoens navn. Trunkering foretas uten noen spesielle tegn før eller etter søkeord.

Geografiske søk: Fotografenes virkesteder og samlingenes motivsteder er sortert under fylke, uspesifisert fylke eller utland. Det er kun de stedsnavnene i basen som ikke lar seg kategorisere under et bestemt fylke, som gir treff ved å velge uspesifisert fylke eller utland. Man kan også søke på virkested og motivsted i feltet for stedsnavn.

Tilbakemelding: Til hvert søkeskjema er det knyttet en lenke, send kommentar til denne posten, hvor man har anledning til å gi tilbakemeldinger på innholdet i basen.

Nedenfor er det kort angitt hva slags opplysninger som er søkbare og hvordan søkefeltene i skjemaet skal fylles ut.

Fotografinngangen
Det er mulig å søke på biografiske data om fotografene, kommentarer om deres livsløp og virkested.

Søkefeltene:
Navn: Etternavn, fornavn
Født: åååå
Død: åååå
Virkested:
Fylke/land: Fylke, uspesifisert fylke eller utland
Stedsnavn: Ulike typer stedsnavn som for eksempel landsdel, sted, by og gate. By og gate kan brukes i kombinasjon adskilt med semikolon og ett mellomrom, på følgende måte "Oslo; Carl Johansgade".
Diverse opplysninger: Her kan man søke blant alle ord som er brukt i kommentarfeltet.
Mann/kvinne: Velger man det ene, er det andre utelukket.

I tillegg til de søkbare opplysningene, vil søkeresultatet gi fotografens virkeår, yrkeskategori, navnet på samlingene hvor den aktuelle fotografens bilder finnes og kildene til disse opplysningene.

Motivinngangen
Det er mulig å søke på stikkord, Outlinetekst, Outlinekode, motivsted og datering. Ved å søke her, får man fram navn på samlinger der den ønskede type motiv er representert. Det er de ansvarlige for samlingene som selv har valgt stikkord for motivene.

Outline: Outline er et klassifikasjonssystem som svært mange museer bruker. For nærmere opplysninger henvises det til ABM-utviklings hjemmesider, under publikasjoner. Her er Outlinekatalogen publisert i sin helhet.

Datering: Vær oppmerksom på at ved å angi datering, får man kun treff på de postene som er registrert med nøyaktig samme tidsperiode.

Søkefeltene:
Stikkord: Søkeordene skilles bare fra hverandre med mellomrom. Det er ikke nødvendig med skilletegn mellom søkeordene.
Outlinetekst: Bruk Outline-termen
Outlinekode: Bruk Outline-koden
Datering fra: åååå
Datering til: åååå
Motivsted:
Fylke/land: Fylke, uspesifisert fylke eller utland.
Stedsnavn: Stedsnavn på ulike geografiske nivå, som kommune, by og landsdel. Kan bare ta ett søkeord.
I tillegg til søkeopplysningene får man her oppgitt samlingenes eiere og opplysninger om hvilke fotografer som er representert med bilder i hver samling.

Eier-/institusjonsinngangen
For institusjonene er bare navn og fylke søkbare.

Søkefeltene:
Navn: Institusjonens navn
Fylke: Fylkets navn

Her får man oppgitt type institusjon, åpningstider og datering for bildene i institusjonen, samlingene i institusjonens eie og fotografene institusjonen har bilder etter.

Til toppen

Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post