Mjøsmuseet

Fotosamlingen

Per Adolf Thorén, Østre Toten, 1869

PROSPEKTER | Blant Norges tidlige fotografer nevnes ofte bergensfotografen Marcus Selmer som den første omreisende landskapsfotografen. Han fikk imidlertid raskt konkurranse av flere, blant andre Hans Krum i Trondhjem og Per Adolf Thorén (1830–1909) som etter hvert slo seg ned i Christiania.

Thorén kom til Christiania i 1865, og hans første prospekter av det østnorske landskapet er fra dette året. I likhet med Selmer og Krum benytter Thorén seg av arrangerte figurer som et virkemiddel til å skape identifikasjon, skala og romfølelse i bildene. Dette er våtplateperiodens klassiske stil på sitt mest karakteristiske: velorganiserte og nøye komponerte bilder der de klassiske idealene om et balansert forhold mellom helhet og detaljer er ivaretatt.

Thoréns østnorske landskapsserie talte etter hvert nærmere 600 numre. Den ble møysommelig bygget opp og komplettert blant annet med panoramiske bilder (satt sammen av to eller tre enkeltbilder) og med bilder av gårdsmiljøer. I de sistnevnte fotografiene utvidet og videreutviklet Thorén bruken av arrangerte figurer.

Her gjengir vi tre slike fotografi er fra ulike gårder på Toten tatt på reiser i 1869. Det første bildet befinner seg i grenselandet mellom et gårdsprospekt og en dokumentarisk skildring: Her har en familie, alle kledd i svart, tatt oppstilling i åkeren foran gården Rognstad. De åtte figurene er plassert et stykke fra hverandre, kan hende for å kunne skille dem visuelt fra hverandre. Thorén komponerer landskapet, bebyggelsen og figurene på klassisk vis, men figurene har en mer aktiv rolle enn i det tradisjonelle prospektfotografiet.

I de to andre fotografi ene har Thoréns skikkelser gjennomgått en prinsipiell transformasjon. Fra å være bildeskapende, underordnede figurer som tilhører gården og landskapet, trer nå menneskene i forgrunnen. Bondens familie blir individualisert og får med seg rekvisitter som bord og duk med dekketøy ut fra våningshuset og fram i fotografens dagslys. I bakgrunnen ser vi husmannsfolket, anonymisert og uten andre rekvisitter enn dem som tilhører arbeidet.

Vi kan tenke oss at det var få eller ingen av de tilstedeværende på A. Balches eiendom eller på Rogneby som refl ekterte over det sosiale hierarkiet som ble portrettert. Kanskje ikke engang fotografen, som bare søkte å skape en orden i de elementene som var til rådighet. I dag fremtrer disse fotografi ene som nådeløse portretter av det førindustrielle klassesamfunnet. Per Adolf Thorén, Parti af Rognstad – østre Toten. No 492, 1869.

bildebildebilde
NB-log
PM-logo