Fotograf: Thomas Blehr

Brukerveiledning

1. Søk i basen
2. Lenker
3. Motivtypeliste med forklaring
4. Generelt om utfylling av søkeskjemaene
5. Om utfylling av søkeskjema for fotografer
5.1 Detaljopplysninger om fotograf
5.2 Språk og forkortelser i fotografregisteret
6. Om utfylling av søkeskjema for arkiv/samlinger
6.1 Detaljopplysninger om arkiv/samling
7. Om utfylling av søkeskjema for eiere
7.1 Detaljopplysninger om eier

1. Søk i basen
Det er tre innganger til basen - fotograf, arkiv/samling og eier - hver med sitt søkeskjema.

Når man skal søke i basen, må man først velge en inngang. Deretter fyller man ut ønsket antall felt og sender søket. Treff vises som en liste med lenker.

Til toppen

2. Lenker
Når man har funnet ønsket fotograf eller ønsket eier, kan man "klikke" seg videre til de arkiv/ samlinger der fotografen eventuelt er representert, eller de arkiv/samlinger som eieren har meldt inn som sine. På samme måte kan man, når man har funnet frem til ønsket arkiv/samling, "klikke" seg videre til de eventuelle fotografer som er representert i arkivet/samlingen, og til eier av arkivet/samlingen.

Ved søk i eierregisteret, eller ved å benytte lenken til eier, får man frem alle arkiv/samlinger i dennes eie.

Hvis oppbevaringsinstitusjon er en annen enn eier, vil også oppbevaringsinstitusjonen være oppgitt. Hvis man "klikker" seg til oppbevaringsinstitusjonen, vil man få en liste over hvilke arkiv/samlinger denne oppbevarer. Hvis man ønsker å finne frem til arkiv/samlinger som oppbevaringsinstitusjonen selv eier, må man søke via eierregisteret.

Til toppen

3. Motivtypeliste med forklaring
Vi har utarbeidet en liste over begreper som hver især sier noe om bildeinnholdet. Hensikten med listen er at den skal være til hjelp når man ønsker å finne frem til materiale som inneholder en viss type fotografi. Listen består av store og forsøksvis gjensidig utelukkende motivkategorier. Der det ikke finnes etablerte termer for det vi ønsker å kategorisere, er det laget en term. Forklaring på hvilke typer fotografier som inngår i hver term følger under:

Aktfotografi: fotografier av menneskekroppen, gjerne lett tildekket eller naken, ofte estetisk og erotisk.
Arkitekturfotografi: fotografier av bygninger (eksteriør og interiør), bygningstyper, detaljer osv., med hovedvekt på gjengivelse av bygningens karakter/særpreg og arkitektoniske kvaliteter. Innbefatter også bygningstyper som industribygg, skipsverft, kraftverk, oljeinstallasjoner o.l.
Bylandskap: fotografier som viser tettsted, by eller bydel/bymiljø. Ofte utsikt. Innbefatter byprospekt.
Dokumentasjonsfotografi: fotografier av objekter, hendelser og fenomener med en nøkternt dokumenterende hensikt og uttrykk, f.eks. fotografier av endringsprosesser (bygnings-/rivnings- og aldringsprosesser), ekspedisjonsfotografier, arkeologiske utgravinger, pedagogiske fotografier, arbeidslivsbilder og liknende. Innbefatter kulturhistorisk dokumentasjon.
Eksperimentelt fotografi: fotografier som utforsker fotografisk teknikk og bilde-estetikk som collage/bildemontasje, fotogram o.l. Ofte abstrakt.
Flyfoto: Fotografier tatt mot jordens overflate fra fly e.l. innenfor jordens atmosfære.
Identifiserende fotografi: fotografier fremstilt utelukkende for presis identifikasjon av personer, objekter, hendelser eller fenomener. Ofte av teknisk/vitenskapelig karakter. Innbefatter passfoto, forbryterbilder, kriminaltekniske (åsteds-)fotografier, målfoto, diagnostiske fotografier (røntgen, ultralyd og lignende), mikroskopfotografier, teleskopfotografier m.m.
Illustrasjonsfotografi: generaliserende fotografier av stemninger og menneskelige situasjoner, som "barn i lek", "sommer", "alderdom" osv.
Iscenesatt fotografi: fotografier av situasjoner som fotografen har skapt for fotografering. Innbefatter allegorier.
Landskapsfotografi: fotografier av rurale natur- og kulturlandskap (ikke by-). Innbefatter prospekt.
Minnefotografi: fotografier av privat karakter, ofte tatt som et minne om mennesker, steder eller hendelser. Innbefatter øyeblikksbilder, familiefotografier, albumfotografier o.l..
Motefotografi: fotografier fremstilt for å selge eller vise klær og aksessorier på en fordelaktig måte. Livsstil og trender er ofte vesentlige innslag.
Naturfotografi: fotografier med dyr, planter eller blomster som hovedmotiv.
Portrettfotografi: fotografier med én eller flere personer som hovedmotiv, ofte med vekt på gjenkjennelighet og estetiserende og karakterskapende kvaliteter. Formelle atelierportretter så vel som uformelle portretter i naturlig eller uformelt miljø.
Post mortem-fotografi: fotografier av døde personer eller kjæledyr, ofte avbildet i hvilende stilling, ofte pyntet med blomster e.l., ofte i kiste.
Reklamefotografi: fotografier fremstilt for markedsføring av produkter/merkevarer eller tjenester. Ofte vil man i reklameøyemed benytte fotografier av kategorien illustrasjonsbilder og/eller stilleben/gjenstandsfotografi.
Reportasjefotografi: fotografier som forholder seg til hendelser i omgivelsene, ofte i en redaksjonell sammenheng. Innbefatter sjangere som pressefotografi, feature, krigsfotografi og dokumentarfotografi.
Reprofotografi: fotografier av todimensjonale objekter, som fotografier, malerier, trykk o.l.. (Vil som regel brukes i kombinasjon med andre motivtypekategorier som portrett, landskap og lignende.)
Samferdselsfotografi: fotografier av ferdselsveier, anlegg og befordringsmidler, f.eks. veier, flyplasser, stasjoner, havneanlegg, biler, tog, båter og fly.
Scenefotografi: fotografier av scenekunstuttrykk som teater, dans, konserter osv.
Sportsfotografi: fotografier av idrettsarrangementer og -prestasjoner, uavhengig av nivå.
Stilleben/gjenstandsfotografi: fotografier av arrangerte gjenstander, ofte estetisk.
Undervannsfotografi: fotografier tatt under vann.

Til toppen

4. Generelt om utfylling av søkeskjemaene
Søkeverktøyet skiller ikke mellom store og små bokstaver. Etter eget ønske kan man fylle ut få eller mange felt. Et detaljert søk med mange utfylte felt, gir færre treff enn et søk med få eller bare ett utfylt felt.

Trunkering: Trunkering betyr at man bare bruker deler av ord som søkeord. I søkeskjemaene er det automatisk høyretrunkering i alle feltene. For eksempel kan det være vanskelig å huske hvordan navnet til de polske fotografene Ludwik og Kasimir Szacinski de Ravics staves, men det er ikke så vanskelig å huske at etternavnet deres starter med Sz. Med høyretrunkering gir et slikt søk treff på hele søker etter "Ham" så får du treff både på Hammerfest og Hamarøy. Hvis du ønsker å søke midt i et ord, setter du inn tegnet for venstretrunkering: % Da kan du for eksempel søke på fotografens fornavn.

Tilbakemelding: Til hvert detaljert treff, om det er på fotograf, arkiv/samling eller eier, er det gitt mulighet for tilbakemelding på det som er ført inn av informasjon. Man gjør dette ved å trykke på knappen Send kommentar til denne posten.

NB! Husk at tilbakemeldingen skal gjelde innholdet i basen, den er ikke ment å brukes til for eksempel å sende melding til en spesifikk eier. Tilbakemeldingen går til Nasjonalbiblioteket eller Preus Museum.

Til toppen

5. Om utfylling av søkeskjema for fotografer
Følgende felt er søkbare, og fylles ut etter følgende retningslinjer:
Navn: Etternavn, fornavn
Født: åååå
Død: åååå
Nasjonalitet: Standardverdi er alle land, andre land kan velges
Virkested: Det vil være større mulighet for å få treff på fylke enn på mindre stedsnavn.
Fylke: Fylkesliste som valgsliste
Stedsnavn: Topografiske navn, enten overgripende, som Helgeland, eller mindre områder, som kommune og andre stedsnavn.
Mann/kvinne: Velger man det ene, er det andre utelukket.
Fritekst: Her kan man søke blant alle ord som er brukt i biografidelen, kun ett søkeord er mulig av gangen.

Til orientering:
Det finnes en del eldre fotografer der bare etternavnet er kjent, og derfor vet man ikke om de var kvinner eller menn. Bruker man kvinne/mann i søket, "mister" man treff på slike fotografer, og man vil heller ikke få treff på fotograffirmaene i basen. For eksempel vil et søk på fotograf "Larsen" gi 69 treff (pr. 1.7.2008). Søker man på "Larsen" og samtidig enten kvinne eller mann får man henholdsvis 17 og 39 treff. Det betyr at det finnes 23 registreringer i basen på Larsen som man ikke er sikker på om var kvinner, menn eller firmanavn.

5.1 Detaljopplysninger om fotograf
I tillegg til de søkbare opplysningene, vil søkeresultatet gi informasjon i biografien om fotografens virkeår og virkested (helt ned på adressenivå der dette er kjent). Kilder for de biografiske opplysningene kommer også frem, og man finner "lenkelister" over arkiv/samlinger der den aktuelle fotografens bilder finnes.

5.2 Språk og forkortelser i fotografregisteret
Store deler av fotografregisteret inneholder opplysninger fra eldre kilder, og språket i databasen preges av en del eldre skrivemåter. Under følger en oversikt over forkortelser av institusjonsnavn fra Susanne Bonges "Eldre norske fotografer. Fotografer og amatørfotografer i Norge frem til 1920", som er brukt i databasen.
AAA - Aust-Agder-Arkivet
BM - Bergen Museum
GB - Gamle Bergen portrettsamling
HM - Haugesund Museum
NF - Norsk Folkemuseum
NS - Norsk Sjøfartsmuseum
NTH - Norges tekniske høgskole
NTM - Norsk teknisk museum
OB - Oslo Bymuseum
RA - Riksantikvaren
SS - De Sandvigske samlinger
UBBs - Universitetsbiblioteket i Bergen, Billedsamlingen
UBO - Universitetsbiblioteket i Oslo
VSB - Det kongelige norske videnskabers selskabs bibliotek

Til toppen

6. Om utfylling av søkeskjema for arkiv/samlinger
Følgende felt er søkbare, og fylles ut etter følgende retningslinjer:
Arkivets/samlingens navn: Fritekstfelt med automatisk høyretrunkering, venstretrunkering kan slås på.
Datering fra: åååå
Datering til: åååå
Motivtype: Valg fra nedtrekksliste
Stikkord: Du kan søke på ett søkeord om gangen
Motivsted:
Land: Standardverdi er alle land, andre "avbildede" land kan velges
Fylke: Fylkesliste som valgsliste
Stedsnavn: Topografiske navn, enten overgripende (Eks. Helgeland), eller mindre enn fylke, som kommune og andre stedsnavn.

6.1 Detaljopplysninger om arkiv/samling
I tillegg til de søkbare opplysningene, vil søkeresultatet gi opplysninger om tidsperioden bildene i arkivet/samlingen dekker. I tillegg følger opplysninger om materialets historikk og motivinnhold, materialet, samt tilgangen til arkivet/samlingen. Dessuten får man oppgitt arkivet/samlingens eier, og en eventuell lenke til bilder fra arkivet/samlingen. Man får også en liste over de fotografene som er representert med bilder i materialet.

Til toppen

7. Om utfylling av søkeskjema for eiere
Følgende felt er søkbare:
Navn: Institusjonens navn
Motivtype: Nedtrekksliste (Se forklaring til motivtypene i pkt. 3)
Man kan også søke på motivtyper via eierskjemaet. Det kan være relevant for å finne ut hvorvidt en gitt eier har en gitt type bilder, eller man ønsker å finne ut hvilke eiere i et gitt fylke som har en gitt motivtype representert.

7.1 Detaljopplysninger om eier
Søkeresultatet for søk på eier gir opplysning om eieren og eierens geografiske plassering. Videre får man opp listen over arkiv/samlinger som eier har meldt inn til samlingsregisteret.

Til toppen

Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post