Innledning

Avgrensing av emnet

Bibliografiens emne er Henrik Wergeland, både som dikter, historiker, folkeopplysningsmann og språkmann, og verkene hans.


Avgrensing av den inkluderte litteraturen

Det er bare inkludert litteratur OM Henrik Wergeland, utgitt i Norge på norsk, dansk og svensk i perioden 1830-mars 2005. De inkluderte publikasjonsformene er bøker, artikler i bøker, tidsskriftartikler, hovedoppgaver, doktorgradsavhandlinger og særtrykk (hvis originalpublikasjonen ikke er funnet).

Faglitterære leksika er inkludert som hele verk hvis registeret har en rekke henvisninger til Wergeland. Hvis det finnes et klart avgrenset avsnitt om ham, er det avsnittet (analytten) som er registrert. Artikler og bøker hvor bare en svært liten del av stoffet angår Wergeland, er utelatt.


Litteraturtyper som er helt utelatt, er for eksempel avisartikler, lydopptak, film, teaterprogram, teaterplakater og manuskriptmateriale. For den eldste perioden var det enkelte ganger problematisk å trekke grensen mellom tidsskrift og avis. Dikt om og til Henrik Wergeland er utelatt.


Målgruppe

Målgruppe er forskere og studenter og den interesserte allmennhet.


Valg av emneord

På grunn av tidsnød er ikke alle registrerte verk lest. Tilordning av emneord til dokumentene er derfor til dels basert på innholdsfortegnelser, forord, korte innledninger og omtaler bak på bøker. Hvis et verk omhandler hele Henrik Wergelands lyrikkproduksjon, er det ikke gitt emneinnførsler på hvert eneste dikt som blir nevnt.


Siden Wergeland er emne for hele basen, er hans navn ikke brukt som emneord. De generelle fremstillingene har emneordet ”Generelt”.


Innsamlingsprosessen

Bøker

Utgangspunktet var lister fra databasene Norbok (Norsk bokfortegnelse), Sambok (Norsk samkatalog) og BIBSYS (felleskatalogen for i underkant av 100 fagbibliotek, inkludert Nasjonalbiblioteket, universitets- og høgskolebibliotekene). I tillegg var Deichmanske biblioteks katalog en stor hjelp i forbindelse med analytter. Ved primærregistreringen av litteraturen (se nedenfor) er litteraturlistene i bøkene gjennomgått som kontrollkilde og har gitt ytterligere tilvekst.


Det er videre blitt søkt i underbasene til Norbok, Sambok og BIBSYS og i de skandinaviske basene REX (Danmarks nasjonalbibliotek Det Kongelige Bibliotek), Regina (Sveriges nasjonalbibliotek Kungliga biblioteket) og Libris (felleskatalog for svenske fagbibliotek).

De trykte bibliografiene Norske tidsskriftartikler, Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880 av J.B. Halvorsen og bibliografien i Norsk litterær årbok er gjennomgått.


Tidsskrifter og artikler

Ved funn av artikler om Henrik Wergeland ble det opprettet en liste over tidsskriftene hvor artikkelen fantes (vertsdokumentene). Denne listen dannet utgangspunkt for å bestemme tidsskrifter som måtte gjennomgås i sin helhet, men til slutt ble bare Edda, Syn og Segn, Vinduet og Samtiden valgt ut til dette.


Primærregistrering

Det ville vært ønskelig å se all den registrerte litteraturen. Imidlertid har det vært vanskelig å få tak i alt. Anslagsvis er 3/4 av bøkene og 2/3 av tidsskriftartiklene sett.


Sekundærregistrering

Innførslene som ikke er sett, er merket med asterisk (*). Noen av disse innførslene er svært mangelfulle, både når det gjelder bibliografisk og emnemessig beskrivelse. Flere av dem har derfor fått emneordet ”Generelt”. Hvis problemet angikk en analytt, er ofte hele verket registrert i stedet for den mangelfulle analytten.


Utformingen av innførslene

Utformingen følger i hovedsak regler for innførselselement og beskrivelse (enkleste nivå) i Katalogiseringsregler, Oslo 1998, men med enkelte tillegg i beskrivelsen: undertitler, serieangivelse og diverse noter, for eksempel opplysning om at dokumentet er en avhandling eller at det er særtrykk av en tidsskriftartikkel. Emneord er tilføyd innførslene.


Forkortelser brukt i bibliografien

Avh. Avhandling

B./b. Bind

bl. Blad

cop. Copyright

et al. Et alii (latin for ”med flere”)

forl. Forlag

H./h. Hefte

ISBN International Standard Book Number = Internasjonalt standard boknummer

ISSN International Standard Serial Number =

Internasjonalt standardnummer for periodika

Nr/nr Nummer

Oppl. Opplag

Red. Redaktør

Rev. Revidert

Sic Således (Feil i dokumentet som vi ikke har endret)

S. Side evt. sidene

s. Sider

s.a. Sine anno (latin for uten år, dvs. utgivelsesår er ukjent)

S.l. Sine loco (latin for uten sted, dvs. navn på utgivelsessted er ukjent)

s.n. Sine nomine (latin for uten navn, dvs. navn på forlegger er ukjent)

utg. Utgave

udg. Udgave