Side 1

SIGRID UNDSET
BIBLIOGRAFI


Side 2


Side 3

SIGRID UNDSET
BIBLIOGRAFI
VED
IDA PACKNESSUNIVERSITETSFORLAGET
1963


Side 4

© Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1963
Gruppe: Språk og historie. A. 690.—48.T. Norsk Bibliografisk Bibliotek
Band 22J. D. Beyer A.s Boktrykkeri
Bergen


Side 5

INDHOLD
Forord7
Biografi9
Samlede værker13
Artikler, fortællinger og digte af Sigrid Undset69
Værker om Sigrid Undset79
Artikler om Sigrid Undset82
Portrætter91
Personalia92
Indeks97


Side 6

Side 7

FORORD

Hans J. Haffners : Forsøk til en Sigrid Undset-bibliografi, som udkom som særtryk af «Norsk bokhandlertidende» i 75 ex. i anledning af Sigrid Undsets halvtredsårsdag 1932, er forlængst udsolgt.

Nærværende bibliografi, som er ført op til 1962, bestræber sig for at være så udtømmende som muligt. Stoffet til den har skullet hentes mange steder fra. Navnlig det amerikanske stof fra Sigrid Undsets Amerikaophold 1940—45 har været vanskeligt tilgængeligt, noget er fremskaffet gennem den norske ambassade i Washington, men jeg er mig bevidst, at enkelte ting kan have undgået min opmærksomhed.
Bibliografien omfatter i hovedsagen kun trykte arbejder. Blandt arbejderne om Sigrid Undset er dog medtaget enkelte hovedopgaver, der befinder sig på Universitetsbiblioteket i Oslo.

Af Sigrid Undsets manuskripter opbevares en del (væsentligt renskrevne) manuskripter samt en samling breve på Universitetsbiblioteket i Oslo, en del hos sønnen Hans Undset Svarstad på Bjerkebæk. En del manuskripter gik desværre, efter hvad Sigrid Undsets søster, Signe Undset Thomas, har oplyst, til grunde under tyskernes indrykning i Norge i aprildagene 1940.

Jeg retter en tak til Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, som gennem to Lysebu-ophold i 1958 har sat mig i stand til at foretage indsamling af stof. En personlig tak til professor A. H. Winsnes for støtte og inspiration under arbejdet samt en tak til mine kolleger universitetsbibliotekarerne Oyvind Anker, Sverre Flugsrud og Erling Grønland for beredvillig hjælp på Universitetsbiblioteket i Oslo. Aschehougs forlag har vist mig venlig imødekommenhed under gennemgangen af dets store anmeldelsessamling.

Norges almenvitenskapelige forskningsråd takker jeg for økonomisk hjælp og støtte til trykningen.


Kbh. oktober 1962. Ida Packness.


Side 8

Side 9

BIOGRAFI

Sigrid Undsets far var arkæolog, en af sin samtids betydeligste. Han tog doktorgraden i 1881 på en afhandling om «Jernalderens begyndelse i Nordeuropa» og fik straks efter en treårig understøttelse af staten til studier i Rom. Han giftede sig med Charlotte Gyth, datter af borgmesteren i Kalundborg, kancelliråd Gyth, og parrets bryllupsrejse gik til Rom. I Italien blev Dr. Undset imidlertid syg af malaria, og fru Undset rejste med sin mand hjem til sin fødeby, hvor hun fik en lejlighed overladt i sin fars hus. Her fødtes Sigrid Undset 20. maj 1882 som den ældste af ægteparrets tre døtre. Først 1884 flyttede familien hjem til Norge, hvor Dr. Undset var knyttet til Universitetets oldsakssamling i Oslo. Det har sikkert været Ingvald Undsets drøm, at hans ældste datter, begavet og historisk interesseret, som hun var, skulde gå i sin fars fodspor. Efter et par års hjemmeundervisning blev hun sat i Ragna Nielsens fællesskole, som var venstrepræget og grundlagt på de dengang mest moderne principper. Sigrid Undset læste lærebøgerne med deres håndfaste meninger med tidligt vågen kritisk sans. «Skolen fik stor betydning for min formning», siger hun, «den grundla i mit sind en uudryddelig mistillid til alt, som smakte av utviklingstro, fremskridtsglæde og programmer» (Selvbiografi i «Les prix Nobel.» Sth. 1929).

Da faderen døde i 1893, forandredes familiens kår totalt. Sine tanker om at uddanne sig til bildende kunstner måtte hun opgive. Tvunget af de dårligere økonomiske forhold gik hun efter middelskoleeksamen på handelsskole og fik 16 år gammel en kontorstilling, som hun beholdt i ti år. Disse år blev betydningsfulde lære- og studieår for hende, hvor hun — bevidst eller ubevidst — forbereder sig til sit virke som digter. Hun kom i forbindelse med en helt ny, hende ukendt klasse af mennesker, kontor- og forretningsfolk, og hun lærte sin by at kende på en ny og intim måde. I sin fritid studerer hun saga og middelalderdigtning, norsk og engelsk historie.

Omkring 1904 fik hun en historisk fortælling færdig. Handlingen er henlagt til Danmark i det 13. århundrede, det samme tidsrum, som hun senere skildrede i «Olav Audunssøn». Hun rejste til København og forelagde den for Gyldendals direktør Peter Nansen. Han foreslog hende en omarbejdelse og bad hende komme igen. I disse år havde forlagsfirmaet Aschehoug optaget en fremgangsrig konkurrence med Gyldendal, og en hel række norske forfattere som Nini Roll Anker, Kristian Elster, Johan Falkberget m. fl. fandt ved dette forlags hjælp ind i litteraturen. Til dette forlag sendte hun sin næste bog, en nutidsroman, «Fru Marta Oulie». Til hendes store skuffelse blev den afvist, men efter at Gunnar Heiberg havde haft den til gennemlæsning, vovede Aschehoug forsøget, og efteråret 1907 lå den på disken i bogladerne. De fleste kritikere anerkendte straks hendes talent, og da hun året efter havde udgivet novellesamlingen «Den lykkelige alder», var hun placeret som en af de mest lovende unge forfattere af den nye generation. Hun fik et stipendium på 2000 kr., så mange penge, at hun vovede at opsige sin kontorstilling og rejse på studierejse til Rom. Hendes oplevelser der udkrystalli-
Side 10
serede sig i hendes hidtil betydeligste nutidsroman» «Jenny» (1911) som blev hendes første publikumssucces, samtidig med, at den vakte en livlig diskussion på grund af sit erotiske emne.

De næste år blev begivenhedsrige for Sigrid Undset. Hun ægtede maleren A. C. Svarstad, med hvem hun efterhånden fik tre børn, samtidig med at hun tog sig af sine tre stedbørn. Familien førte en omflakkende tilværelse, var bosat i England, i Italien og til sidst i Norge. Trods de store krav, der stilles til en gift kvindes arbejdsevne, fortsatte hun sin litterære produktion. Et rigt galleri af kvindeskikkelser har Sigrid Undsets nutidsfortællinger givet os. «Fattige skjæbner» (1912) «Vaaren» (1914) «Splinten av troldspeilet» (1917) «De kloge jomfruer» (1918) Fælles for dem alle er tanken om kvindens plads i hjemmet som den centrale celle i opbygningen af det menneskelige samfund. Hendes essaysamling «Et kvindesynspunkt» (1919) skrevet af «en reaktionær», som hun kalder sig, ligger på linie hermed. Hendes forfatterskab i årene 1912—1919 har præg af et kritisk opgør med hendes egen tid, og kritikken er rettet mod den uforpligtende egoistiske individualisme. Herimod fremhæver hun menneskets ansvar, ikke blot over for sig selv, men også over for den verden, det lever i.

I 1919 flyttede Sigrid Undset med børnene til Lillehammer, hvor hun købte sig en ejendom, «Bjerkebæk» kaldte hun den. Ægtefællerne boede i de følgende år adskilt, indtil ægteskabet ved Sigrid Undsets optagelse i den katolske kirke i 1924 blev opløst. Om sin konversion gav hun senere oplysning i artiklen: Hvordan jeg blev katolikk og hvorfor jeg er det i dag (Haakon Bergwitz: De søkte de gamle stier. Oslo, 1936.) Andre vigtige skrifter til belysning af hendes religiøse udvikling er: Katholsk propaganda, 1927. Etapper, Bd. 1—2. 1929—33, Norske helgener, 1937.

På Bjerkebæk blev hendes hovedværk, de store middelalderromaner, til: Kristin Lavransdatter, 1920—22 og Olav Audunssøn, 1—2 1925—27. Til denne store opgave gik hun ikke uden forudsætninger. I 1909 havde hun øvet sin stil på historisk stof i fortællingen fra vikingetiden «Vigaljot og Vigdis», hun havde levet sig sammen med europæisk middelalder i sin gendigtning af «Fortællinger om Kong Artur og ridderne av det runde bord», 1915. I 1921 havde hun i tidsskriftet «Edda» offentliggjort en analyse af de nordiske folkeviser fra middelalderen, endvidere havde hun sat sig nøje ind i de middelalderlige historiske kildeskrifter. Romanerne blev oversat til en lang række sprog og befæstede hendes ry som Norges daværende største digter. I 1928 modtog hun i Stockholm den litterære Nobelpris.

Efter de store middelalderromaner vendte Sigrid Undset sig atter til nutiden med en romancyclus: «Gymnadenia» (1929) og «Den brændende busk» (1930) samt romanerne «Ida Elisabeth» (1932) og «Den trofaste hustru» (1936).

En særstilling indtager romanbiografien «Elleve aar», (1934) en nedtegning af, hvad hun i halvtredsårsalderen husker om sine første leveår. Bogen er betydningsfuld, fordi den giver væsentlige oplysninger om vigtige karaktertræk hos hende og om forudsætningerne for hendes digtning. Fragmenter til en selvbiografi findes ligeledes i essaysamlingen «Etapper», 1— 2. 1929—33.

I de politiske begivenheder i mellemkrigstiden levede hun med, herom vidner en række artikler og skrifter. I «Begegnungen und Trennungen. Essays über Christentum und Germanentum», 1931, skrevet i protest mod de tyske raceteorier, fremhæver hun kristendommen som den bærende faktor i den europeæiske kultur. I 1935 angriber hun nazisternes jødeforfølgelser i et skrift udgivet på et emigrantforlag i Luzern : «Fortschritt, Rasse, Religion», (på norsk «Fremskritt, rase, religion.» Fritt ord, 1936) I 1936 udgav hun «Selvportretter og landskapsbilleder», en samling afhandlinger, hvoraf en del havde været offentliggjort i tidsskrifter. I 1939 udkom romanen «Madame Dorthea» med emne fra et norsk glasværk i det 18. århundrede. Romanen var første del af et større anlagt værk, som krigen imidlertid satte en stopper for.

Da Norge i april 1940 blev draget ind i krigsbegivenhederne, fik hun af de norske myndigheder ordre til at flygte. Man var bange for, at tyskerne vilde tvinge hende til at tale i norsk radio. Med sin ene søn, — den anden faldt under
Side 11
krigshandlingerne, rejste hun over Sverige, Rusland, Japan til Amerika. Om sin rejse fortalte hun senere i: «Return to the future», som kom i 1942, (norsk udg. 1945) om de lykkelige dage i et fredeligt Norge i: «Happy days in Norway», 1943, (norsk udg. 1947) skrevet for amerikanske børn på foranledning af Eleanor Roosevelt. I Amerika, hvor hun ved sin ankomst var forsidestof i New York-aviserne, og hvor hun iøvrigt befandt sig vel, virkede hun som en kulturgesandt for Norge i krigsårene. I tale og skrift udbredte hun kendskab til nordisk kultur og leverede bidrag til større værker, rettet mod nazismen. En barnefortælling fra middelalderen, udkommet i 1931 i Tyskland under titelen «Die Saga von Vilmund Vidutan», udsendte hun på engelsk under titelen «Sigurd and his brave companions». Hun tog initiativet til udgivelsen af St. St. Blichers noveller, en digter, som hun satte højt: «Twelve stories by St. St. Blicher», 1945. Et andet udgiverarbejde fra disse år er: «True and untrue and other Norse tales», en udgave af Asbjørnsens og Moes folkeeventyr med introduktion af Sigrid Undset (1945) Hendes artikler og taler fra krigstiden er siden blevet udgivet af A. H. Winsnes. (1952).

I august 1945 vendte Sigrid Undset tilbage til Norge og flyttede ind på Bjerkebæk. Hun modtog på sin 65-årsdag Norges højeste udmærkelse, storkors af St. Olavsordenen for sine fortjenester for fædrelandet under krigen.

Efterkrigstiden blev i mange retninger en skuffelse for hende. Hun udtaler dette i et brev til Hans Aanrud (dateret 20/12. 1948. Universitetsbiblioteket, Oslo.) «Ellers så får jeg jo si, jeg synes verden er blitt trist nå, — da jeg var i Amerika under krigen, hadde jeg jo følelsen av, at jeg gjorde noen nytte for mig, og vi hadde vel alle en slags forventning til fremtiden, ikke for at jeg ventet alting skulde bli så gjildt med en gang, eller at «de gamle dagene» noen gang skulde komme tilbake. Men jeg hadde likesom ikke ventet at «den nye tiden» skulde bli så blodløs og saftløs, skjønt så mye blod som var blitt spilt, er det vel ikke rart om folk virker på en gang anemiske og rebelske og lite foretaksomme.» Det mangeårige arbejdspres, de private sorger havde tæret på hendes kræfter, men hun fortsatte med sit litterære arbejde til sin død. En biografi af Katerina av Siena nåede hun at få færdig. Den udkom efter hendes død i 1951. I skrivemaskinen på Bjerkebæk sidder endnu manuskriptet til hendes sidste arbejde, om Edmund Burke.

Sigrid Undsets produktion falder inden for prosaen. Undtagelser er det lille bind digte: Ungdom fra 1910 samt en dramatisk situation: «I grålysningen», skrevet 1908, først trykt i «Norrøn helg», 1926. Et eventyrspil, skrevet for dukketeatret på Bjerkebæk: «Østen for sol og vesten for måne» bygget over Asbjørnsens eventyr, blev opført på Det nye teater i Oslo 1929 og er udgivet 1960 af Christianne Undset Svarstad.


Side 12

Side 13

SAMLEDE VÆRKER

SAMLEDE ROMANER OG FORTÆLLINGER FRA NUTIDEN. OSLO, ASCHEHOUG, 1921. Bd. 1—5.

Bd. 1. Fru Marta Oulie. Den lykkelige alder. 272 s. por.
Bd. 2. Splinten av troldspeilet. Vaarskyer. 263 s.
Bd. 3. Vaaren. 290 s.
Bd. 4. Jenny. 303 s.
Bd. 5. De kloge jomfruer. Fattige skjæbner. 309 s. por.

SAMLEDE ROMANER OG FORTÆLLINGER FRA NUTIDEN. 2. UTG. OSLO, ASCHEHOUG, 1925. Bd. 1—5.

Bd. 1. Fru Marta Oulie. Den lykkelige alder. 80+212 s. por.
Bd. 2. Splinten av troldspeilet. Vaarskyer. 243+40 s.
Bd. 3. Vaaren. 314 s.
Bd. 4. Jenny. 326 s.
Bd. 5. De kloge jomfruer. Fattige skjæbner. 143+186 s. por.

ROMANER OG FORTELLINGER FRA NUTIDEN. OSLO, ASCHEHOUG, 1949. Bd. 1 — 10.

Bd. 1. Fru Marta Oulie. Den lykkelige alder. 294 s.
Bd. 2. Jenny. 337 s.
Bd. 3. Våren. 329 s.
Bd. 4. Splinten av trollspeilet. Vårskyer. 292 s.
Bd. 5. De kloke jomfruer. Fattige skjebner. 336 s.
Bd. 6. Gymnadenia. 396 s.
Bd. 7. Den brennende busk. 452 s.
Bd. 8. Ida Elisabeth. 409 s.
Bd. 9. Den trofaste hustru. 342 s.
Bd. 10. Madame Dorthea. 307 s. pl.

MIDDELALDERROMANER. OSLO, ASCHEHOUG, 1932. Bd. 1—10.

Bd. 1. Kristin Lavransdatter. Kransen. 328 s.
Bd. 2—3. Husfrue.
Bd. 2. 229 s.
Bd. 3. 250 s.
Bd. 4—5. Korset.
Bd. 4. 246 s.
Bd. 5. 255 s.
Bd. 6—7. Olav Audunssøn i Hestviken.
Bd. 6. 379 s.
Bd. 7. 288 s.
Bd. 8—9. Olav Audunssøn og hans børn.
Bd. 8. 249 s.
Bd. 9. 349 s.
Bd. 10. Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis og Sankt Halvards liv, død og jertegn 204 s.


Side 14

MIDDELALDERROMANER. OSLO, ASCHEHOUG, 1944. Bd. 1—10.

Bd. 1. Kristin Lavransdatter. Kransen. 335 s.
Bd. 2—3. Husfrue. 231 s. 254 s.
Bd. 4—5. Korset, 249 s. 258 s.
Bd. 6—7. Olav Audunssøn i Hestviken. 386 s. 293 s.
Bd. 8—9. Olav Audunssøn og hans børn. 253 s. 355 s.
Bd. 10. Fortellingen om Viga-Ljot og Vigdis og Sankt Halvards liv, død og jertegn. 207 s.

MIDDELALDERROMANER. OSLO, ASCHEHOUG, 1949. Bd. 1 — 10.

Bd. 1. Kristin Lavransdatter. Kransen. 327 s.
Bd. 2—3. Husfrue. 229 s. 245 s.
Bd. 4—5. Korset. 242 s. 251 s.
Bd. 6—7. Olav Audunssøn i Hestviken. 375 s. 285 s.
Bd. 8—9. Olav Audunssøn og hans børn. 249 s. 347 s.
Bd. 10. Fortellingen om Viga-Ljot og Vigdis og Sankt Halvards liv, død og jertegn. 206 s.

MIDDELALDERROMANER. OSLO, ASCHEHOUG, 1958 (UDSENDT 1959) Bd. 1—10.

Bd. 1. Kristin Lavransdatter. Kransen. 327 s.
Bd. 2—3. Kristin Lavransdatter. Husfrue. 228+244 s.
Bd. 4—5. Kristin Lavransdatter. Korset. 241+250 s.
Bd. 6—7. Olav Audunssøn i Hestviken. Bd. 1—2. 374+285 s.
Bd. 8—9. Olav Audunssøn og hans børn. Bd. 1—2. 248+346 s.
Bd. 10. Fortellingen om Viga-Ljot og Vigdis og Sankt Halvards liv, død og jertegn. 205 s.

Samlede værker. Riga, 1936 — . Bd. 1— Lettisk utg. (Ifl. opplysninger fra Leninbiblioteket i Moskva.)
Valitut teokset. Helsinki, Werner Söderström, 1954. Bd. 1—7.
Bd. 1. Jenny overs. af Anna-Maria Tallgren. Kevät overs. af Väinö Jaakkola.
Bd. 2. Peilikuvia overs. af Anna-Maria Tallgren. Yksitoista vuotta overs. af Anna Talaskivi.
Bd. 3. og 4. Kristiina Lauritsantytär overs. af Siiri Siegberg.
Bd. 5. Olav Auduninpoika overs. af Siiri Siegberg.
Bd. 6. Olavin lapset overs. af Impi Sirkka.
Bd. 7. Ida Elisabeth overs. af Anna-Maria Tallgren. Lannistumaton sydän overs. af A. M. Tallgren.

Anmeldelser:
Beyer, Harald i: Bergens tidende. 13/2. 1932.
Brøgger, Niels Chr. i: Nationen, Oslo. 11/2. 1950.
Bukdahl, Jørgen. Bd. 1. Kransen i: Politiken. Kbh. 9/3. 1932. (Kronik.)
Bull, Francis. Sigrid Undset og hendes middelalderromaner. Aftenposten, Oslo. 1932, nr. 116 og 119.
Christiansen, Sigurd. Sigrid Undsets «Middelalderroman». (Kristin Lavransdatter og Olav Audunssøn) Drammens tidende. 16/2. 1932.
Debes, Inge. i: Nationen, Oslo. 13/2. 1932.
Elster, Kristian. i: Aftenposten. 15/2. 1932. (Kronik.)
Gran, Gerhard. Sigrid Undsets samlede værker. En karakteristik i: Nasjonalbladet. Trondhjem. 19/3. 1925.
Granhus, Bjarne. Middelalderromaner. Bd. 1. Kristin Lavransdatter Kransen. Anmeldt i: Dagsavisa, Trondhjem. 16/2. 1950. (Kronik.)


Side 15


Grøndal, Leif Hoff i: Ringerikes blad, Hønefoss. 15/2. 1932.
Kent, Charles. Sigrid Undset. Middelalderromaner. I — X. 1932. Anmeldt i: «Norges fremtid.», Oslo. 16/2. 1932. (Kronik.)
— i: Forstadsposten, Oslo. 15/2. 1932.
Kielland, Eugenia i: Morgenposten, Oslo. 11/2. 1932.
Landquist, John i: Aftonbladet. 28/2. Sth. 1932.
Liestøl, Knut. Saga og moderne roman. Sigrid Undset: Middelalderromaner. (Syn og segn, Oslo, 1932. Hft. 2.)
Nilssen, Sven. i: Stavanger aftenblad. 17/2. 1932. (Kronik.)
Paasche, Fredrik i: Tidens tegn, Oslo. 11/2. 1932.
— i: Tromsø. 16/2. 1932.
Rørdam, Valdemar i: Berlingske tidende. 19/2. 1932.

FRU MARTA OULIE.

Fru Marta Oulie. Oslo, Aschehoug, 1907. 129 s.
Fru Marta Oulie. 2. opl. 1921. Oslo, Aschehoug, 1921. 75 s.
Fru Marta Oulie. (i: Samlede romaner og fortællinger fra nutiden. Oslo, Aschehoug, 1921. Bd. 1.)
— —2. utg. 1925. 80 s.
Fru Marta Oulie. Oslo, Aschehoug, 1949. (i: Romaner og fortellinger fra nutiden. Bd. 1.)
Martha Oulie et ses voisines. Trad. par M. Metzger et Th. Hammar. Bruxelles, Paris, Genève, Éditions de la Paix, 1952. 252 s.
Marta Oulie. Uit het Noorsch vertaald door W. den Hartog. Amsterdam, De Gulden Ster, 1930. 161 s. (Serie De verre kim.)
— —2. druk. 1931.
Marta Oulie. Uit het Noorsch vert. door W. den Hartog. Amsterdam, De Gulden Ster, 1948. 160 s.
Fru Marta Oulie. Povest'. Per. s norvežsk. V kn. : Fiordy. Sbornik 6. Spb., 1910. str. 61 — 146. Overs. til russisk.
Fru Marta Oulie. Bemyndigad övers, av Teresia Eurén. Sth. Norstedt, 1924. 83 s.
— —2. uppl. Sth. Norstedt, 1927. 83 s.

Anmeldelser.

B., A. i: Urd, Oslo. 9/11. 1907, nr. 45.
Dn. i: Nidaros. Trondheim. 26/11. 1907. nr. 274.
Ebbing, Nanna i: Aarhus stiftstidende. 11/6. 1957.
Falkberget, Johan i: Søndmør folketidende 25/10. 1907.
K., D. i: Morgenbladet. Oslo. 12/11. 1907. nr. 646.
L., L. i: Bergens tidende. 9/11. 1907. («Literatur. Tre literære debuter.»)
M(jøen), R(eidar) i: Dagbladet. Oslo. 24/10. 1907, nr. 290.
Nilssen, Sven i: Stavanger aftenblad. 2/11. 1907, nr. 297.
Nærup, Carl i: Verdens gang, Oslo. 1907, nr. 299.
«Ove» i: Landsbladet. Oslo. 22/10. 1907, nr. 245.
P., A.J. i: Dannebrog. 21/4. 1908.
S(mith, Victor) i: Morgenbladet, Bergen. 14/11. 1907, nr. 286.
I: Aftenposten, Oslo. 22/11. 1907, nr. 690. Usigneret.
I: Drammens tidende. 27/11. 1907, nr. 338. Usigneret.
I: Fredrikstad blad. 28/11. 1907, nr. 279. Usigneret.
I: Fædrelandsvennen, Kristiansand. 20/11. 1907, nr. 270. Usigneret.
I: Hamar stiftstidende. 25/10. 1907, nr. 250. Usigneret.
I: Jarlsberg amtstidende. 21/10. 1907, nr. 169. Usigneret.
I: Kristiania dagsavis. 18/11. 1907, nr. 268. Usigneret.
I: Nordlandsposten, Bodø. 26/10. 1907, nr. 86. Usigneret.
I: Ringerikes blad. 12/11. 1907, nr. 131. Usigneret.
I: Vestlandet. 23/11. 1907. Usigneret.


Side 16


I: Smaalenenes amtstidende, Fredrikstad. 28/12. 1907, nr. 158. Usigneret.
I: Socialdemokraten, Oslo. 25/10. 1907, nr. 247. Usigneret.
I: Ørebladet, Oslo. 26/11. 1907, nr. 277. Usigneret.
I: Dietsche warande en Belfort. Gent, Jahrg. 31. s. 715.

I GRÅLYSNINGEN.

I graalysningen. (Skuespill) (1908) (i: Norrøn helg, Oslo. 1926. S. 35—41.)
I grålysningen. Enakter. (1908). (Nordens kalender, Göteborg. 1930. S. 49—56.)
I grålysningen. Enakter. Med introduktion av Erling Nielsen. (Perspektiv. Kbh. 1956. Nr. 7. S. 5—13)

DEN LYKKELIGE ALDER.

Den lykkelige alder. Oslo, Aschehoug, 1908. 251 s.
Et halvt dusin lommetørklæder. En fremmed. Drøm. Den lykkelige alder.
2. oppl. 1913. 251 s.
3. oppl. 1921. 194 s.
4. oppl. 1925. 212 s.
Den lykkelige alder, (i: Samlede værker og fortællinger fra nutiden. Oslo, Aschehoug, 1921. Bd. 1.)
— 2. utg. 1925. 212 s. Dan lykkelige alder. Oslo, Aschehoug, 1949. (i: Samlede romaner og fortellinger fra nutiden. Bd. 1.)
Čestita vǔzrast posledvano ot Simonsen. Prevede ot frenski : Mara Jurukova- Danova. Sofia, 1929. 122 s. (Mozaika ot Znameniti suvremenni romani.) Originaltitel : Den lykkelige alder. Simonsen.
L'age heureux suivi de Simonsen. Trad. du norvégien par Victor Vinde et G. Sautreau. Paris, Simon Kra, 1926. 1—2. ed. 213 s. (Collection de la Revue européenne, Bd. 24.)
L'âge heureux suivi de Simonsen. Trad. du norvégien par Victor Vinde, G. Sautreau et J. Jouquey. 8. ed. Paris, Simon Kra, 1929. 213 s.
Maternités. Paris, Stock, 1951. 255 s. L'âge heureux. La bergère de porcelain. Simonsen. («Den lykkelige alder» fra «Den lykkelige alder». «Nikkedukken» fra «Fattige skjæbner.» «Simonsen» fra «Fattige skjæbner.»)
De moiste leeftijd. Uit het Noorsch vertaald door H. M. M. Ledeboer. Amsterdam, De Gulden Ster, 1931. 162 s. (Serie de verre kim.)
Orginaltitel: Den lykkelige alder.
De mooiste leeftijd. Vert. door H. M. M. Ledeboer. Bandontwerp Johan Dykstra. Amsterdam, Wereld bibliotheek, 1936. 162 s.
Het brandend hart. Uit het Noorsch vert. door H. M. M. Ledeboer. Amsterdam, De Gulden Ster, 1948—49, 3—4. druk. 329 s. Orginaltitel: Den lykkelige alder. Splinten av troldspeilet.
Droom. (i: A. M. F. de Vos: Sigrid Undset. Gent, 1953. s. 32—36.) «Drøm» fra «Den lykkelige alder».
Edele Hammers groote liefde. Vertaling uit het Noorsch van M. J. Molanus-Stamperius. Amsterdam, De Golden Ster, 1932. 189 s. Originaltitel: Den lykkelige alder: «En fremmed.»
Edele Hammers groote liefde. Vert.uit het Noorsch: M. J. Molanus-Stamperius. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1953—1954. 2.-3. druk. 116 s.
Edele Hammers groote liefde. Overs: M. J. Molanus-Stamperius. 4. druk. Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1957. 116 s.
L' età più bella. Romanzo. Trad.di Luigi Taroni. Milano, periodici Alfa, ediz. Elit. 1933. 124 s. Originaltitel: Den lykkelige alder.
Razbitaja žizn'. Rasskaz. Per. s norvežsk. V. Morozovoj. M., «Solnce», 1926. 48 str.
Den lyckliga åldern. Bemyndigad övers, från norskan av Vera v. Kræmer. Sth. Dahlberg, 1913. 215 s.


Side 17

Den lyckliga åldern. 2. — 3. uppl. Bemyndigad övers. från norskan av Vera v. Kræmer. Sth. Norstedt, 1924. 215 s. 4. uppl. Norstedt, 1928. Övers. av Vera v. Kræmer. 215 s.
Ein Fremder. Erzählungen aus dem Norwegischen von J. Sandmeier. Berlin, Cassirer, 1936. 337 s.

Anmeldelser:
Dn i: Nidaros, Trondhjem. 4/12. 1908, nr. 285.
Gann. 2. opl. 1913. Anmeldt i: Vestlandet. 12/12. 1913.
K., D. i: Morgenbladet, Oslo, 18/11. 1908, nr. 647.
L(yche), H(ans). i: Norske intelligenssedler, Oslo 1908, nr. 271.
Kirch, L. i: Nationaltidende. Kbh. 25/9. 1909.
M.,J. i: Dagbladet. Oslo. 1908, nr. 351.
Nilssen, Sven i: Stavanger aftenblad. 1/12. 1908, nr. 291.
Nissen, Fernanda i: Socialdemokraten, Oslo, 1908, nr. 276.
Skavlan, Einar i : Verdens gang. Oslo, 1908, nr. 357.
V. i: Nordlandsposten, Bodø. 16/12. 1908, nr. 101.
Ø., N. i: Ørebladet, Oslo. 12/11. 1908, nr. 266.
I: Aftenposten, Oslo. 13/11. 1908. Usigneret.
I: Bergens tidende. 18/12. 1908. Usigneret.
I: Drammens tidende. 18/11. 1908, nr. 325. Usigneret.
2. opl. 1913. 1: Tidens tegn, Oslo. 3/12. 1913. Usigneret.
Patin, Jacques. L'âge heureux suivi de Simonsen. Trad. du norvégien par Victor Vinde et G. Sautreau. I: Le Figaro. 17/11. 1928.
De mooiste leeftijd. Anmeldt i : Dietsche warande en Belfort. Gent. Jahrg. 31. s. 715.
Edele Hammar's groote liefde. Anmeldt i : Dietsche warande en Belfort. Gent 33. Jahrg. s. 564.
Schickert. Ein Fremder. Aus d. Norw. von J. Sandmeier. 1936. Anmeldt i: Die Literatur. Stuttgart. Jahrg. 39. s. 375.

FORTÆLLINGEN OM VIGA-LJOT OG VIGDIS.

Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis. Oslo, Aschehoug, 1909. 171 s.
Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis og Sankt Halvards liv, død og jertegn. Oslo, Aschehoug, 1925. 228 s.
De ufødte. Legende. (Fra: Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis. 1925.) Nordisk ugeblad for katholske kristne. Årg. 79. Kbh. 1931. s. 832—35.
Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis. Oslo, Aschehoug, 1932. (Middelalderromaner, Bd. 10.)
Fortellingen om Viga-Ljot og Vigdis. Oslo, Aschehoug, 1944. (Middelalderromaner, Bd. 10.)
Fortellingen om Viga-Ljot og Vigdis. Oslo, Aschehoug, 1949. (Middelalderromaner, Bd. 10.)
Fortellingen om Viga-Ljot og Vigdis. (I: Middelalderromaner. Oslo, Aschehoug, 1959. Bd. 10.)
Gunnar's daughter. Transl. by Arthur G. Chater. N. Y. Knopf, 1936. 274 s. Originaltitel: Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis.
Gunnar's daughter. Transl. by Arthur G. Chater. London Cassell, 1936. 250 s.
Gunnar's daughter. Transl. by Arthur G. Chater, N. Y. Knopf, 1938. 250 s. (Cheaper edition).
Gunnar's daughter. Transl. by Arthur G. Chater. London, Cassell, 1938. 250 s. (Cheaper edition).
Pyhän Halvardin elämä ja ihmetyöt ja Viga-Ljot ja Vigdis. Tekijättären luvalla suomentanut Siiri Siegberg. Porvoo, Werner Söderström, 1925. 188 s. Originaltitel: «Viga-Ljot og Vigdis.» «Sankt Halvard.»
Vigdis la farouche. Trad. par Marthe Metzger. Paris, Delamain et Boutelleau, 1953. 255 s. Originaltitel: Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis.


Side 18

Vigdis la farouche. Roman. Trad. du norvégien par M. Metzger. Paris, Stock. 1954. 255 s.
Vigdis la farouche. Trad. par M. Metzger. Paris, Éditions de la Bibliotèque mondiale, 1958. 254 s. Les Vikings ont-ils découvert l'Amérique? par Jacques Bergier. Sigrid Undset fascinée par la condition tragique de I'amour. Par André Brissaud.
Vigdis Gunnarsdochter. Uit het Noorsch vertaald door H. M. M. Ledeboer. Bandontwerp van N. J. van de Vecht. Amsterdam, De Gulden Ster, 1930. 232 s. Originaltitel : Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis.
Vigdis Gunnarsdochter. Uit het Noorsch vertaald door H. M. M. Ledeboer. Bandontwerp van N. J. van de Vecht. 2. druk. Amsterdam, De Gulden Ster, 1931. 232 s.
Het vertaal van Viga-Ljot en Vigdis. Uit het Noorsch vertaald door A. Thiry. Antwerpen, Boekengilde Die Poorte, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1935. 213 s.
Vigdis Gunnarsdochter. Vertaald door H. M. M. Ledeboer. Amsterdam, De Gulden Ster, 1950. 232 s.
Vigdis Gunnarsdochter. H. M. M. Ledeboer. Bruxelles, Reinaert-reeks, 1955. 205 s. (Reinaert-reeks, nr. 48.)
Vigdis Gunnarsdochter. Vertaling: H. M. M. Ledeboer. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1956. 205 s.
Vigdis Gunnarsdochter. Nederlands van H. M. M. Ledeboer. Utrecht, Het Spectrum, 1958. 173 s. (Prismaboeken, nr. 387).
Amore e sangue. Trad. dal norvegese di Giacomo Pesenti. Milano, Rizzoli, 1933. 221 s. (Grandi narratori, Bd. 3) Originaltitel: Fortællingen om Viga- Ljot og Vigdis.
Wiga-Ljot i Wigdis. Joanna Rudzka (t. j. Wanda Kragen) Warszawa, «Roj», 1933. 253 s. (Dziela XX. Wieku.)
Macierzyństwo. Nowele. Overs.: Karis Kuncewics, Stefan Granowski og Wanda Kragen. Warszawa, Pax, 1955. 277 s. Originaltitel: Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis.
Macierzyństwo: Viga-Ljot i Vigdis. Harriet Vaage. Pani Hjelde. Macierzýnstwo. Warszawa, Pax, 1957. 420 s. Originaltitler : Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis. Splinten av troldspeilet. «Tjodolf» fra «De kloge jomfruer.»
Vigdis a indomável. Overs: Horácio Ferreira Alves. Lisboa, Cor, 1957. 257 s. (Viga-Ljot og Vigdis.)
Vikingi. Roman. Per. s norvežsk. M. Blagoveščenskoj Pr., 1916. 120 s. «Viga- Ljot og Vigdis,» overs. til russisk.
Berättelsen om Viga-Ljot och Vigdis. Bemyndigad övers. av Teresia Eurén. Sth. Norstedt, 1925. 144 s.
Viga-Ljot und Vigdis. Roman. Herausgegeben von Julius Sandmeier. Berecht. Übertragung von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Mährisch-Ostrau, Kittl, 1931. 231 s.
Viga-Ljot und Vigdis. Roman. Herausgegeben von Julius Sandmeier. Aus dem Norwegischen von J. Sandmeier und Sophie Angermann. Berlin, Cassirer, 1934. 231 s. (Volksausgabe.)
Viga-Ljot und Vigdis. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Zürich, Buchgemeinschaft Ex libris, 1952. 217 s. Lizenzausgabe.
Viga-Ljot und Vigdis. Übers. von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Berlin, Darmstadt, Deutsche Buchgemeinschaft, 1956. 217 s.
Viga-Ljot und Vigdis. Roman. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Herausgegeben von J. Sandmeier. Freiburg, Walter Verlag, 1956. 217 s.
Viga Ljot a Vigdis. Praha, Ladislav Kuncíř, 1938.
Pogány szerelem. Norvégbol forditotta Hajdú Henrik. Budapest, Athenaeum, 1932. 182 s. (Viga-Ljot og Vigdis.)


Side 19

Anmeldelser:
Ar i: Ørebladet, Oslo. 18/11. 1909.
«Garm» i: Hamar stiftstidende. 7/12. 1909, nr. 284.
H., A. i: Bergens tidende. 24/12. 1909.
H(ambro), C.J. i: Morgenbladet, Oslo. 28/11, 1909.
Hv., A. i: Aftenposten, Oslo. 17/11. 1909, nr. 663.
Kinck, Minda i: Dagbladet, Oslo. 23/11. 1909.
Krogvig, Anders. Om Sigrid Undsets sagastil. (Samtiden, Oslo. 1909. S. 663 — 666.)
— I Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. Sth. 1911. S. 132 — 35,
L-d i: Morgenposten, Oslo. 23/11. 1909, nr. 272.
L(yche), H(ans) i: Norske intelligenssedler. Oslo, 18/11. 1909.
Nissen, Fernanda i: Socialdemokraten. Oslo, 1909, nr. 274.
«Ove» i: Landsbladet, Oslo. 19/11. 1909.
P(aulson), A(ndreas) i: Arbeidet, Bergen. 11/1. 1910.
R(øed), T(orgrim) i: Nordlandsposten, Bodø. 24/11. 1909.
I: Buskerud bladet, Drammen. 21/11. 1909. Usigneret.
I: Drammens Tidende 18/11. 1909. Usigneret.
I: For kirke og kultur, Oslo. Dec. 1909. Usigneret.
I: Oplandsavis, Hamar. 23/12. 1909. Usigneret.
I: Søndmøre Folketidende, Aalesund 6/12. 1909, nr. 141. Usigneret.
I: Trondhjems adresseavis. 17/11. 1909, nr. 351. Usigneret.
I: Østlandstidende, Fredrikstad. 11/11. 1909. Usigneret.

-ck. Viga-Ljot og Vigdis. Sankt Halvard. 1925. I: København. 27/4. 1925.
G., L. K. i: Fædrelandsvennen, Kristiansand. 4/4. 1925.
Garle, Trond i: Telemark, Notodden. 30/3. 1925.
Landquist, John i : Aftonbladet, Sth. 8/6. 1925. Sigrid Undsets lärospån. (Kronik.)
Larsen, L. O. i: Sarpen, Sarpsborg. 26/3. 1925.
L(yche), H(ans) i: Norges Handels- og Sjøfartstidende. Oslo. 1/4. 1925.
N., E. i: Dovre, Røros. 21/4. 1925.
N-n., H. i: Norrbottens tidning. 4/6. 1925.
Nilssen, Sven i: Stavanger aftenblad. 11/4. 1925.
0.,J. D. i: Minerva, Oslo. 1925, nr. 6.
Paasche, Fredrik i: Tidens tegn, Oslo. 1925, nr. 93.
I: Aftenposten, Oslo. 1/4. 1925. Usigneret.
I: Nordlands Nyt, Melbo. 7/4. 1925. Usigneret.
I: Stavanger socialdemokrat. 21/3. 1925. Usigneret.
Heinrich, G. Viga-Ljot und Vigdis. I: Gral. München. Jahrg. 26. 1932 s. 592
Miethe, Kaethe i: Neue Literatur. Leipzig, Jahrg. 33. s. 509.
Münzer i: Die Literatur. Jahrg. 34. s. 347. Stuttgart 1931.
Padberg, E. i: Neue Bücher. Bonn. Jahrg. 8. 3/4. 1930.
Vigdis Gunnardochter, I: «Dietsche warande en Belfort». 32. årg Gent, 1932 s. 253.
Gunnar's daughter. I: Literary digest. bd. 122. N. Y. 15. august, 1936. s. 23.
I: New Republic. Washington. Vol. 85. s. 235.
I: New Republic, Washington. Vol. 88. s. 27.
I: Time. bd. 28. Chicago, 27/7, 1936. s. 58.

UNGDOM.

Ungdom. Digte. Oslo, Aschehoug, 1910. 64 s.
— — Aschehoug, 1957. 73 s.
Ungdom. Digte. 2. oppl. Oslo, Jespersen & Pio, 1957. 74 s.
Het Gaudbos. (i: A. M. F. de Vos: Sigrid Undset. Gent, 1953. s. 61—62.) «Guldskogen» fra digtsamlingen «Ungdom».

Anmeldelser:
Garborg, Hulda i: Dagbladet, Oslo. 8/12. 1910, nr. 350.
Mjøen, Reidar. En talsmand for danskhet og et ærligt ord. (Om C. J. Hambro


Side 20

kritik av stilen i Sigrid Undsets diktsamling «Ungdom».) (Dagbladet, Oslo. 1910 nr. 343).
Nissen, Fernanda i: Sodaldemokraten, Oslo, 1910, nr. 290.
Nærup, Carl i: Tidens tegn, Oslo. 12/12. 1910, nr. 235.
«Ove» i :Landsbladet, Oslo, 12/1. 1911.
S., B. i: Dagsposten, Trondhjem. 19/12. 1910.
Skappel, Arvid. Unge digtere II. Sigrid Undset. (Dagbladet, Oslo. 1910, nr. 331, por.)
Øksnevad, Reidar i: Verdens gang, Oslo. 1910. nr. 329.
I: Aftenposten, Oslo. 18/12. 1910. Usigneret.


Aarnes, Asbjørn. En dikter stemmer sitt instrument. (Vinduet. Oslo Årg. 11. 1957. S. 192—94.) I anledning af 2. udg. af digtsamlingen «Ungdom» (1910).
Abildgaard, Ove i: Scialdemokraten, Kbh. 27/5. 1957.
Beyer, Harald i : Bergens tidende. 24/6. 1957. (Kronik.)
Bjørnseth, Finn i: Vårt land, Oslo. 21/5. 1957.
Frederiksen, Emil i: Berlingske tidende. Kbh. 20/5. 1957.
Mohn, Bent i: Information. Kbh. 20/5. 1957.
Paludan, Marie-Louise. Ungdom. 2. oppl. 1957. I: Berlingske aftenavis, Kbh. 22/5. 1957.
Skrede, Ragnvald. Ungdom. 2. oppl. i: Dagbladet, Oslo. 22/5. 1957.
Engelstad, Carl Fredrik. Ungdom. 2. oppl. 1957. St. St. Blicher. 1957. I: Morgenbladet, Oslo. 20/5. 1957. (Kronik.)
Granhus, Bjarne i: Trønder-avisa. 23/5. 1957.
Rieber-Mohn, H. i: St. Olav, Oslo. 1957, nr. 11. s. 173.
Solumsmoen, Odd i: Arbeiderbladet, Oslo. 20/5. 1957.
Österling, Anders i: Stockholms-tidningen 27/5. 1957.

JENNY.

Jenny. Roman. Oslo, Aschehoug.
1.— 3. opl. 1911. 399 s.
4. opl. 1912. 399 s.
5. opl. 1915. 399 s.
6. opl. 1921. 303 s.
7. opl. 1923. 303 s.
Jenny. Oslo, Aschehoug, 1921. 303 s. (i: Samlede romaner og fortællinger fra nutiden, bd. 4).
Jenny. 1925. 326 s. (Samlede romaner og fortællinger, 2. utg. bd. 4.)
Jenny. Roman. Oslo, Aschehoug, 1933. 319 s. (Tidens norske diktere, 2.)
Jenny. Oslo, Aschehoug, 1949. 337 s. (i: Samlede romaner og fortellinger fra nutiden. Bd. 2)

Sarceto na Jena. Roman. Prevod na V. Pavurdžiev. Sofia, 1929. 190 s. (Biblioteka «Perli iz světiovnata literatura.) Bulgarsk. Originaltitel : Jenny.
Jenny. På dansk ved Peder Hesselaa. Kbh. Jespersen & Pio, 1950. 286 s. (Overs. fra norsk.)
2. opl. Kbh. 1955. 286 s. Omslagstegning af Svend Otto.
Jenny. A novel. Transl. by A. Grippenwald. London, Gyldendal, 1920. 324 s.
Jenny. A novel transl. from the Danish by A. Grippenwald and T. Alexander. N. Y. Knopf, 1921. 305 s.
Jenny. A novel transl. from the Norwegian by W. Emmë. N. Y. Knopf, 1921. 305 s.
Jenny. A novel transl. from the Danish by A. Grippenwald and J. Alexander. N. Y. Knopf, 1925. 305 s. (Borzoi books)
Jenny. A novel. London, Gyldendal, 1927. 328 s. Popular edition.
Jenny. Transl. from the Norwegian by W. Emmë. N. Y. Knopf, 1930. 305 s.

Side 21
Jenny. Suomentanut ja esipuhen kirjoittanut Anna-Maria Tallgren. Porvoo, Werner Söderström, 1936. 373 s.
Jenny, overs. af Anna-Maria Tallgren. (i: Valitut teokset. Helsinki, 1954. bd. 1.)
Jenny. Trad. du norvégien par Gaston Bataille. Paris, Brouwer, 1929. 372 s. (Éditions Saint-Michel.)
Jenny. Trad. du norvégien par M. Metzger. Paris, Stock, 1940. 302 s. (Collection scandinave.)
Jenny. Trad. par M. Metzger. Paris, Delamaine et Boutelleau, 1949. 302 s.
Jenny. Roman trad. du norvégien par M. Metzger. Paris, Stock, 1949. 302 s. (Collection scandinave.)
Jenny. Trad. du norvégien par M. Metzger. Paris, Stock, 1955. (Le Roman cosmopolite.)
Jenny. Vertaling uit het Noorsch door W. Smeding. Amsterdam, Meulenhoff, 1929. 340 s.
Jenny. Vert. uit het Noorsch door W. Smeding. Antwerpen, De magneet, 1943. 395 s. (Eerste Magneetreeks, nr. 2.)
Jenny. Vert. door W. Smeding. (i : Het brandende braambos. Haarlem, Toorts, 1957.)
Jenny. Vert. door W. Smeding. (i: Het brandende braambos. Hasselt, Heideland, 1957.)
Jenny. Romanzo. Traduzione dal norvegese di Agnesina Silvestri Giorgi. Roma, Garzanti, 1945. 406 s. (Collana Vespa scrittori stranieri.)
Jenny. Romanzo. Traduzione dal norvegese di A. Silvestri Giorgi. 2. edizione. Milano, Garzanti, 1949. 406 s.
Jenny. Hong Kong, Chun Shau publ. co. u. a. 52 s. (World famous fiction.) Med engelsk og kinesisk tekst.
Jeni. Roman. Preveo S. P. Beograd, Athenaeum, 1945. 320 s. (Kyrillisk skrift).
Jenny. Przelózyl Zbigniew Grabowski. Warszawa, «Roj», 1932. 370 s.
Jenny. Roman. Poslovenil Fran Albrecht. Ljubljana, 1932. 376 s.
Ienni. Roman. Per. s norvežsk. M. Blagoveščenskoj. M., «Severnye dni», 1917. 236 str.
Jenny. Roman. Övers. av Sigrid Elmblad. Sth. Norstedt, 1920. 341 s.
2. uppl. Sth. Norstedt, 1923. 339 s.
3. uppl. Sth. Norstedt, 1924. 339 s.
4. uppl. Sth. Norstedt, 1928. 339 s.
Jenny. Přel Hugo Kasterka. Praze, Ladislav Kuncíř, 1933. 374 s.
Jenny. Übersetzt aus dem Norwegischen von Thyra Dohrenburg. Berlin, Universitas, 1921. 348 s.
Jenny. Roman. Übersetzt aus dem Norwegischen von Thyra Dohrenburg. Berlin, Gyldendal, 1921. 348 s.
Jenny. Ein Roman. Übers. aus dem Norwegischen von Thyra Dohrenburg. Berlin, Universitas Verlag, 1931. 348 s.
Jenny. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen von Thyra Dohrenburg. Berlin, Volksverbund der Bücherfreunde, 1934. 365 s.
Jenny. Übersetzt von Thyra Dohrenburg. Berlin, Universitas, 1952. 317 s.
Jenny. Wien, Buchgemeinschaft Donauland, 1955. 329 s.

Anmeldelser:
Albrecht, Fran. Nekaj opomp. (Modra ptica. Lj. 3 (1931/32) s. 97—99, 133—35. (Noen merknader til S. U. «Jenny».)
Alsvik, Otlu i: Vi vil. Oslo, 1946. nr. 6. s. 16—18, por.
Bang, Oluf i: Vort land, Oslo. 21/12. 1911.
C(lausen),J(ulius) i: Berlingske tidende, Kbh. 19/12. 1911.
-d-n i: Annoncetidende, Bergen. 11/12. 1911.
Elster, Kr. i: Samtiden, Oslo. 1911, s. 652—656.
I: Norske intelligenssedler. 13/12. 1911. Udtalelser af Gunnar Heiberg og Hans E. Kinck.


Side 22

Kielland, Ina i: Socialdemokraten. Oslo, 8/12. 1911, nr. 294. Svar til Fernanda Nissen.
I: Glommen. Sarpsborg. 15/12. 1911, nr. 294. «Af et privat brev til forlæggeren» af Hans E. Kinck.
M., I. i: Hamar stiftstidende. 7/12 1911.
Nielsen, Ragna. Utvikling. Foredrag holdt i Studenterforeningen. Samtiden. Årg. 24. Oslo, 1913, s. 4—20. Amalie Skram: Constance Ring og Sigrid Undset: Jenny.
Nissen, Fernanda i: Socialdemokraten, Oslo. 30/11. 1911.
Qvidamsson, Qvidam i: Göteborgs handelstidning. 21/12. 1911. («Norska böcker» )
R., B. i: Ørebladet, Oslo. 17/12. 1911. nr. 356.
Ræder, Aagot i: For kirke og kultur, Oslo. 1915, s. 52.
R(øed), T(horgrim) i: Nordlandsposten, Bodø. 7/12. 1911.
Scott, Gabriel i: Dagbladet, Oslo 3/12. 1911.
Skavlan, Einar i: Tidens tegn, Oslo, 1911, nr. 331.
— i: Samtiden. Årg. 23. Oslo, 1912. s. 202—10 og 268—74. (Vinterens bøker.)
Øksnevad, Reidar i: Tidens tegn, Oslo 5/12. 1911.
— i: Nordisk tidskrift for vetenskap, konst och industri. Sth. 1912. s 225 — 226
— i: Verdens gang, Oslo. 17/12. 1911.
— (i hans: Fransk og norsk. Pariserbreve og artikler. Oslo, 1920. s. 135 — 37).
I: Arbeidet, Bergen. 7/2. 1912. Usigneret.
I: Bergens tidende. 22/12. 1911. Usigneret.
I: Drammens tidende. 21/12. 1911, nr. 388. Usigneret.
I: Jarlsberg og Larviks amt. 29/12. 1911. Usigneret.
I: Lindesnes, Mandal, 11/12. 1911. Usigneret.
I: Smaalenenes amtstidende. Fredrikshald. 9/12, 1911, nr. 288. Usigneret.

G(jesdahl), P(aul) i: Tidens tegn. 16/2. 1933.
Ring, Barbra i: Nationen. 21/2. 1933.
S(kavlan, E(inar) i: Dagbladet, Oslo. 16/2. 1933.
Tveterås, Harald L. i: Stavanger aftenblad. 24/4. 1933.
Østergaard, Peter i: Jyllandsposten. Aarhus, 22/2. 1933.
I: Aftenposten, Oslo. 16/2. 1933. Usigneret.
I: Morgenbladet, Oslo. 16/2. 1933. Usigneret.
I: Morgenposten, Oslo. 16/2. 1933. Usigneret.
Frederiksen, Emil i : Berlingske tidende, Kbh. 30/10. 1950.
Gudmundsen, Per i: Socialdemokraten. Kbh. 15/10. 1950.
Paludan, Marie-Louise i: Sorø amtstidende. 9/12. 1950.
Toksvig, Signe i: The new republic. XXVIII. Washington. 5. oct. 1921, s. 165.
I: Boston transcript. 27/8. 1921. sec. 4, s. 5. Usigneret.
I: Freeman. bd. 4. 5/10. N. Y. 1921. s. 94.
I: Literary review. 2/7. 1921, s. 11.
Jenny trad. du norvégien par G. Bataille. I: Le Feu. Aix en Prov. Årg. 25 s. 181.
Aulke, A. i: Bucherwelt. Jahrg. 23. Bonn. 1926. s. 569.
Bieber, H. Jenny. Übersetzt von Th. Dohrenburg. I: Der Tag, Berlin. 6/12. 1921.
Borsnik, Marja. (Ljubljanski zvon. Lj. 1932, s. 506—08.)
I: Die christliche Frau. Köln a/Rh Jahrg. 28. s. 175 af Fassbinder : Rombücher 1930.
Feiten, J. i: Bücherwelt. Jahrg. 24. Bonn, 1927, s. 148.
Münzer, K. i : Das literarische Echo. Jahrg. 24. Berlin. 1922. s. 630.
Sulz i: Neue Bucher. Bonn. Jahrg. 5. 1928. s. 119—120.
I: Gral. Jahrg. 21. München 1927, s. 785. Usigneret.

FATTIGE SKJÆBNER.

Fattige skjæbner. Oslo, Aschehoug, 1912. 244 s.
1.— 4. opl. 1912. 244 s. 5. opl. 1921. 177 s. 6. opl. 1925. 186 s.
Første møte. Simonsen. Selma Brøter. Omkring sædelighetsballet. Frøken Smith-Tellefsen. Nikkedukken.


Side 23

Fattige skjæbner. Oslo, Aschehoug, 1921. (i: Samlede romaner og fortellinger fra nutiden. bd. 5).
— — 1925. 186 s. (i: Samlede romaner og fortællinger fra nutiden, bd. 5).
Fattige skjebner. Oslo, Aschehoug, 1949. (i: Samlede romaner og fortellinger fra nutiden. Bd. 5.)

Four stories. Transl. from the Norwegian by Naomi Walford. N. Y. Knopf, 1959. 248 s. (Borzoi books.)
Selma Brøter. Miss Smith-Tellefsen. Simonsen. Fra «Fattige skjæbner». Thjodolf fra «De kloge jomfruer».
Peilikuvia. Suomentanut ja esipueen kirjoittanut Anna-Maria Tallgren. Turku, Werner Söderström, 1938. 390 s.
Puoli tusinaa menäliinoja. (Et halvt dusin lommetørklæder.) Fra : Den lykkelige alder. Selma Brøter. Simonsen fra: Fattige skjæbner. Tjodolf fra: De kloge jomfruer. Rouva Hjelde (Fru Hjelde) fra: Splinten av troldspeilet.
Peilikuvia, overs. af Anna-Maria Tallgren. (i: Valitut teokset. Helsinki, 1954. Bd. 2.)
Maternités. Trad. du norvégien par Victor Vinde. Suivi de la Bergère de porcelaine. Trad. du norvégien par Jacques de Coussange. Paris, Simon Kra, 1929. 210 s.
Overs. af «Tjodolf» fra «De kloge jomfruer».
Overs. af «Nikkedukken» fra «Fattige skjæbner».
Victor Vinde: Introduction s. 7—47.
Arme levens. Uit het Noorsch vertaald door M. J. Molanus-Stamperius. Bandontwerp van N. J. van de Vecht. Amsterdam, De Gulden Ster, 1931. 258 s.
Obezdolennye. Rasskazy. Per s. norvežsk M. D'jakonova. M.-L., Giz. 1928. 241 str.
På livets skuggsida. Bemyndigad övers. av Teresia Eurén. Sth. Norstedt, 1923. 196 s.
1.— 2. uppl. 1923.
3. uppl. 1924.
Nikkedukken. (i: Utenfor Norskegrensen. Sth. 1943, s. 27—44.)
The nodding doll. (North American review. 239. Boston 1935. s. 116—25.)
Simonsen. (Samtiden, Oslo, 1911. s. 269—82, 333—49.)
Simonsen. (Europe, Paris, 1925, s. 320—339, 417—32.) Traduction: Georges Sautreau.
Simonsen, (i: Told in Norway. An introduction to modern Norwegian fiction transl. by Anders Orbeck. A selection of stories ed. by Hanna Astrup Larsen. N. Y. American-scandinavian foundation, 1927. s. 315—369. (Scandinavian classics, vol. 29.) Fra «Fattige skjæbner».
Afscheid. Vertaling van N. Boelen-Ronneft. Ten geleide van Ben van Eysselsteijn. Delft, Gaade, 1956. 60 s.
Originaltitel : Simonsen fra «Fattige skjæbner».
Simonsen. Pripovetka. Prevela Aleksandra Jovanovič. Beograd, Narodna knjižnica, 1930. 71 s. Kyrillisk. Fra «Fattige skjæbner».
Anton Simonsen. Traducción de Francisco Caravaca. Madrid, Editorial América, 1929. 138 s.
Viduthikkaran. (Malayalam) T. N. Krishna Pilla, Quilon, Book depot, u. a. 83 s. (Simonsen.)
Simonsen. Peřožil Emil Walter. Praze, Synek, 1932. 37s.
Simonsen. Novelle übers. von J. Sandmeier. (Deutsche Rundschau. Arg. 205. Okt. 1925. s. 36—59)
Abschied. Erzählung, aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier. Gütersloh, Bertelsmann, 1951. 67 s. (Das kleine Buch, 28). Originaltitel: Simonsen fra «Fattige skjæbner».


Side 24

Sel'ma Breter. Per. s norvežsk. M. Blagoveščenskoj. «Severnye zapiski», 1913. No 5—6, str. 125—165. Originaltitel : «Selma Brøter» fra «Fattige Skjæbner».
Djevojčica sa igračkom. Prevela Vanda Kraus. (i: 1000 najljepših novela. bd. 15. Zagreb, 1930. s. 73—82.) («Første møte», av «Fattige skjæbner».)

Anmeldelser:
B(jørge), H. J. i: Nidaros, Trondhjem. 26/11. 1912.
Christensen, Hjalmar i: Verdens gang, Oslo. 1/12. 1912, nr. 331
Elster, Kristian i: Dagbladet, Oslo. 20/11. 1912.
Flor, Kai i: Hovedstaden. Kbh. 19/12. 1912.
H(ambro), C. J. i: Morgenbladet, Oslo. 17/11. 1912.
Lie, Erik. i: Norske intelligenssedler, Oslo. 17/11. 1912.
Luihn, Otto i: «Klassekampen», nr. 50. 1912, s. 797.
-m i: Oplandet, Hamar. 5/12. 1912.
Nissen, Fernanda i: Socialdemokraten, Oslo. 1912, nr. 277.
Nærup, Carl i: Tidens tegn, Oslo. 17/11. 1912.
P(aulson), Andreas) i: Arbeidet, Bergen. 7/12. 1912.
R(øed), T(horgrim) i: Nordlandsposten, Bodø. 21/11. 1912.
S(kjerven), O(lav) i: Sørlandets Sodal-demokrat, Kristiansand. 20/11. 1912, nr. 238.
S(mith, Victor) i: Morgenavisen, Bergen. 26/11. 1912, nr. 277.
Skavlan, Einar i: Samtiden. Årg. 24. Oslo, 1913. s. 58—64 og 281—88. (Nye norske bøker).
Tranaas, Trygve i: Nord-Norge, Tromsø. 23/11. 1912.
I: Bergens aftenblad. 9/12. 1912. Usigneret.
I: Göteborgs handels- og sjöfartstidning. 21/12. 1912, nr. 298. Usigneret.

VAAREN:

Vaaren. Oslo, Aschehoug, 1914. 395 s.
1.—4. opl. 1914.
5. opl. 1921. 291 s.
6. opl. 1923. 291 s.
7. opl. 1925.
8. opl. 1930. 316 s.
Vaaren. Oslo, Aschehoug, 1921. 290 s. (i: Samlede romaner og fortællinger fra nutiden, Bd. 3).
— — Vaaren. 314 s. (Samlede romaner og fortællinger Bd. 3. 2. utg )
Våren. Oslo, Aschehoug, 1949. 329 s. (i: Samlede romaner og fortellinger fra nutiden, Bd. 3)

Prolět. Prevod na Račo Stojanow. Mosaíka ot Znameniti suvremenni romani. Sofia, 1929. 252 s.
Vaaren. Overs. fra norsk af Peder Hesselaa. Kbh. Jespersen & Pio, 1951. 270 s.
— — Ny udg. Overs. fra norsk af Peder Hesselsaa. Kbh. Jespersen & Pio, 1957. 267 s. (Stjernebøgerne.)
Kevät. Suomentanut Vainö Jaakkola. Porvoo, Werner Söderström, 1924. 376 s.
Kevät. Suomentanut Vainö Jaakkola. 2. pain. Porvoo, Werner Söderström, 1937. 376 s. (Aikamme romaaneja, 6.)
Kevät. Suomentanut Vainö Jaakkola. 3. pain. Porvoo, Werner Söderström, 1938. 376 s.
Kevät. Suomentanut Vainö Jaakkola. 6. pain. Porvoo, Werner Söderström, 1950. 376 s.
Kevät. Overs. af Vainö Jaakkola. (i: Valitut teokset. Helsinki, 1954. bd. 1.)
Printemps. Trad. du norvégien par E. Cornet. Paris, Stock, 1931. 344 s. (Collection Cabinet Cosmopolite)
Printemps. Trad. d'Elna Cornet. Paris, Stock, 1942. 390 s. ill. (Ill. de Georges Tcherkessof.)


Side 25

Printemps. Bois originaux de Désiré Acket. Bruxelles, Édition du Nord, 1943. 328 s. (Collection Latitudes).
Printemps. Trad. par Elna Cornet. Préface: Lucien Maury. Paris, Stock, 1947. 367 s. (Bibliothéque scandinave.)
Printemps. Trad. par Elna Cornet. Préface: Lucien Maury. Paris, Delamain & Boutelleau, 1948. 367 s.
Printemps. Trad. par Elna Cornet. Paris, Delamain & Boutelleau, 1953. 367 s.
Printemps. Trad. du norvégien par Elna Cornet. Préface de Lucien Maury. Paris, Stock, 1953. 367 s.
Printemps. Paris, Club du meilleur livre, 1953. 384 s. (Collection Romans.) Préf. par Lucien Maury.
Lente. Roman. Vertaling uit het Noorsch door N. Basenau-Goemans. Amsterdam, Meulenhoff, 1929. 278 s.
Lente. Geautoriseerde Vertaling uit het Noorsch door N. Basenau-Goemans. Mechelen (thans Antwerpen, Belgie) Het Kompas, 1934. 309 s. (De Feniks, 2. reeks. nr. 2.)
Lente. Vert. uit het Noorsch door A. Basenau-Goemans. Antwerpen, Het Kompas, 1943. 309 s. (De Feniks, 2. reeks, nr. 2.)
Lente. Overs. af N. Basenau. Amsterdam, Meulenhoff, 1950. 242 s.
Lente. Uit het Noorsch vert. door N. Basenau-Goemans. Amsterdam, Meulenhoff, 1959. 192 s. (Meulenhoffpockets, nr. 31.)
Primavera. Romanzo. Tradotto da I. Vitaliano. Milano, Sonzogno, 1934. 376 s. (Collezione dei grandi autori, nr. 50.) Originaltitel : Gymnadenia.
Primavera. Romanzo. 2. ediz. ital. a cura di Ida G. Serra. Milano, Ediz. Elettra, 1937. 443 s. (Scrittori d'ogni paesi.) — 2. ed. 1957. 443 s.
Prolječe. Roman. Preveo Kruno Krstič. Zagreb, 1933. 328 s. (Knjižnica dobrih romana. Kolo 15. Knj. 57—58). «Vaaren.»
Prolece. Beograd, Rad, 1958. 340 s. S norveškog preveo Mihailo Stojanovič. (Dobitnici nagrada, 2.)
Wiosna. Przeklad Wandy Kragen. Warszawa, «Roy», 1931. 323 s.
Warszawa, Pax, 1955. 271 s.
Warszawa, Pax, 1957. 323 s.
Originaltitel: Vaaren.
Vesna. Roman. Per. s norvežsk. E. Blagoveščenskoj. L., «Vremja», 1928. 214 str.
Våren. Bemyndigad övers. av Teresia Eurén. Sth. Norstedt, 1923. 1.—2. uppl. 336 s. 3. uppl. 1924. 4. uppl. 1925.
Jaro. Společenský román. Přeložil K. Rypáček. Praze, Ladislav Kuncíř, 1929. 343 s. (Knihy Nové doby, Bd. 17.) Originaltitel: Vaaren.
Jaro. Společenský roman. Přeložil K. Rypáček. Praze, Ladislav Kuncíř, 1930. 343 s. (Knihy nové doby, Bd. 17).
Jaro. Přel K. V. Rypáček. 3. vyd. Praze, Ladislav Kuncíř, 1932. 430 s.
Jaro. Přeložil z norštiny K. V. Rypazek. 5. vydám. Praze, Ladislav Kuncíř, 1936. 454 s.
Jaro. Přeložil K. V. Rypáček. Praze, Ladislav Kuncíř. 1946. 345 s.
Frühling. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen auf Grund der Übersetzung von Thyra Dohrenburg herausgegeben von Wolfgang-Heinrich von der Mülbe. Berlin, Universitas Verlag, 1926. 354 s.
Frühling. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen auf Grund der Übersetzung von Thyra Dohrenburg herausgegeben von W. H. von der Mülbe. Berlin, Deutsche Buchgemeinschaft, 1934. 354 s. 2. Aufl. 1935. 3. Aufl. 1937. 4. Aufl. 1938. 5. Aufl. 1939. 6. Aufl. 1940.
Frühling. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen auf Grund der Übersetzung von Thyra Dohrenburg herausgegeben von W. H. von der Mülbe. Berlin, Universitas Verlag, 1937. 354 s.
Frühling. Roman. Aus dem Norwegischen auf Grund der Übersetzung von Thyra Dohrenburg herausgegeben von Wolf-Heinrich von der Mülbe. Berlin, Universitas Verlag, 1950. 348 s.


Side 26

Frühling. Frankfurt, Büchergilde Gutenberg, 1951. 306 s.
Frühling. Berecht. Übertragung von Thyra Dohrenburg. Herausgegeben von Wolf-Heinrich von der Mülbe. Berlin, Universitas Verlag, 1954. 343 s.
Frühling. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen auf Grund der Übersetzung von Thyra Dohrenburg herausgegeben von W. H. von der Mülbe. Berlin, Darmstadt, Deutsche Buchgemeinschaft, 1954. 343 s.
Frühling. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen auf Grund der Übersetzung von Thyra Dohrenburg. Herausgegeben von W. H. von der Mülbe. Wien, Österreich. Buchgemeinschaft, 1954. 341 s.
Tavasz. Regény Norvégbol forditotta Hajdú Henrik. Budapest, Athenaeum, 1929. 334 s. Originaltitel: Vaaren.

Anmeldelser:
B(erg), E(dmund) i: Vestlandet, Bergen. 9/12. 1914, nr. 373.
Bojer, Johan i: Aftenposten, Oslo. 10/12. 1914.
Bukdahl, Jørgen i: Politiken. Kbh. 1/11. 1951.
D., F. i: Smaalenenes amtstidende, Halden. 9/12. 1914.
Elster, Kristian i: For kirke og kultur. Oslo, 1915, s. 27—30.
Frederiksen, Carl Johan i: Kristeligt dagblad, Kbh. 12/11. 1951.
Frederiksen, Emil i: Berlingske tidende, Kbh. 6/11. 1951.
H., F. B. i: Bergens tidende. 7/12. 1914.
Levy, Ludovica i: Ørebladet, Oslo. 30/11. 1914.
Lie, Erik i: Norske intelligenssedler, Oslo. 13/12. 1914.
M., J. i: Hamar stiftstidende. 14/12. 1914.
-ng i: Sørlandets socialdemokrat. Kristiansand. 4/12. 1914, nr. 286.
Nissen, Fernanda i: Socialdemokraten, Oslo. 1914, nr. 290)
Nærup, Carl i: Tidens tegn. 15/12. 1914 nr. 345.
Elster, Kristian. En bemærkning til Carl Nærups anmeldelse. Tidens tegn, Oslo. 9/12. 1914.
P(aulson), A(ndreas) i: Arbeidet. Bergen. 3/12. 1914. nr. 349.
Qvisling, J. L. i: Fremskridt. Skien. 16/12. 1914, nr. 299.
Skavlan, Einar i: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. Sth. 1915. s. 280—281.
Skavlan, Einar i: Dagbladet, Oslo. 29/11. 1914.
S(mith, Victor) i: Morgenavisen. Bergen. 4/12. 1914, nr. 293.
I: Bergens aftenblad. 28/11. 1914. Usigneret.
I: Buskeruds blad, Drammen. 17/12. 1914. Usigneret.
Feichtinger, G. i : Biochemische Monatsblätter. Jahrg. 4. 1927. s. 264.
Feiten, J. i: Bücherwelt. Jahrg. 24. Bonn, 1927, s. 148.
I: Die Frau. Jahrg. 21. Berlin. 1927. s. 531.
I: Éducateur. Lausanne. Årg. 68. Suppl. s. 22.

FORTÆLLINGER OM KONG ARTUR OG RIDDERNE AV DET RUNDE BORD.

Fortællinger om Kong Artur og ridderne av det runde bord, fortalt på norsk.
1.—4. opl. Oslo, Aschehoug, 1915. 252 s.
5. opl. Oslo, Aschehoug, 1953, 256 s.
Oplysninger om kong Artur og ridderne av det runde bord. (Urd. Oslo, 1915, s. 536) af Sigrid Undset.
Legenda o królu Arturze i Rycerzach Okrąglego stolu. Przeklad Beaty Hlasko. Warszawa, Pax, 1956. 344 s. ill. Originaltitel : Fortællinger om kong Artur og ridderne av det runde bord.
Legenda o królu Arturze i Rycerzach Ogrąglego stolu. Przeklad Beaty Hlasko. Drzewo rytami zdobila Maria Hiszpanska-Neumann. Warszawa, Pax, 1957. 232 s. ill.


Side 27

Anmeldelser:
Brøgger, Niels Chr. i: Nationen, Oslo. 1/10. 1953. (Kronik.)
F (angen), R(onald) i: Morgenposten, Oslo. 11/12. 1915, nr. 341.
Garborg, Hulda. i: Den 17. mai, Oslo. 14/12. 1915, nr. 145.
Haglund, Harald i: Kristiansands tidende. 28/10. 1953.
H(ambro), C. J. i: Morgenbladet, Oslo. 16/11. 1915, nr. 576.
Houm, Philip i: Dagbladet, Oslo. 24/10. 1953.
Kielland, Eugenia i: Morgenposten, Oslo. 12/10. 1953.
L-N, Fr. i: Sarpen, Sarpsborg. 29/11. 1915.
Lie, Erik i: Norske intelligenssedler, Oslo. 14/11. 1915.
Nissen, Fernanda i: Socialdemokraten, Oslo, 1915, nr. 261.
Paasche, Fredrik i: Tidens tegn. 1915, nr. 313, por.
Skånlund, H. i: Nordlands avis. 12/1. 1954.
Thomassen, Magda Koch i: Morgenbladet, Oslo. 10/11. 1953. (Kronik.)
Tiberg, Antonie i: Hamar stiftstidende. 24/11. 1915, nr. 273.
W(elle)-S(trand), E(dvard) i: Bergens aftenblad. 15/11. 1915.
Wulfsberg, Fredrik i: Arbeiderbladet, Oslo. 29/10. 1953.

SPLINTEN AV TROLDSPEILET.

Splinten av troldspeilet. Oslo, Aschehoug, 1917. 302 s. 1918. 302 s. 1925. 243 s. Fru Hjelde. Fru Waage.
Splinten av troldspeilet. (i: Samlede romaner og fortællinger fra nutiden. Oslo, Aschehoug, 1921. bd. 2.)
2. utg. 1925. 243 s.
Splinten av trollspeilet, (i : Samlede romaner og fortellinger fra nutiden. Oslo, Aschehoug, 1949. bd. 4)

Charieta Voge. Prevede Ljuba Kolčagova. Sofija, 1941. 131 s. (Biblioteka znameniti romani. God. 1. Kn. 4.) Originaltitel : «Splinten av troldspeilet.» Harriet Waage.
Gospoža Chélde. Roman prevod ot Nora Tranin Šelǔdko. Sofija, ca. 1930. 68 s. (Biblioteka «Moderna Domakinja».) «Splinten av troldspeilet.» Fru Hjelde.
Gospoža Chélde. Prevede ot ruski Dimitur Babev. Sofija, 1940. 159 s. (Mosaika ot znameniti sǔvremenni romani.) Originaltitel: Fru Hjelde. Fra «Splinten av troldspeilet».
Images in a mirror. Transl. by Arthur G. Chater. London, Cassell, 1938. 230 s. Originaltitel: Splinten av troldspeilet.
Images in a mirror. Transl. by Arthur G. Chater. N. Y. Knopf, 1938. 229 s.
Yksitoista vuotta. Norjankielestä suomentanut Anna Talaskivi. Porvoo, Werner Söderström, 1935.
Yksitoista vuotta overs. af Anna Talaskivi. (i: Valitut teokset. Helsinki, 1954. bd. 2.)
De splinter van den tooverspiegel. Uit het Noorsch vertaald door Henr. M. M. Ledeboer. Amsterdam, De gulden ster.
1. Uni Hjelde. 1.— 2. Druk. 1929—30. 206 s.
2. Harriet Waage. 1.— 2. Druk, 1930—31. 198 s.
Originaltitel: Splinten av troldspeilet.
Uni Hjelde. Nederlands van H. M. M. Ledeboer. Utrecht, Het Spectrum, 1959. 191 s. (Prisma-boeken, nr. 486.) Originaltitel: Fru Hjelde fra «Splinten av troldspeilet.»
Una donna e l'amore. Vers. di Clem. Giannini. 2. ediz. Milano, Sperling & Kupfer, 1937. 305 s. Originaltitel: Fru Hjelde fra «Splinten av troldspeilet».
Pani Hjelde. Przelozyla Marja Kunciwiczowa. Warszawa, «Roy», 1931. 220 s. («Uni Hjelde» fra «Splinten av troldspeilet».)
Harriet Waage. Tlumaczyl Stefan Granowski. Warszawa, «Roj», 1932. 199 s. (Splinten av troldspeilet.) Fru Waage.


Side 28

Skärvan av trollspegeln. Till svenska av Inge Bahnson-Rosenborg. Sth. Svensk andelsförlag, 1918. 315 s.
2. uppl. 1924. Norstedt. 264 s.
3. uppl. 1925. Norstedt. 264 s.
Originaltitel : Splinten av troldspeilet.
Fru Hjelde. Till svenska av Inge Bahnson-Rosenborg. Sth. Bonnier, 1942. 160 s. (Husmoderns bibliotek.) Originaltitel: Splinten av troldspeilet, 1.
Frau Hjelde. Roman. Übersetzt von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Herausgegeben von J. Sandmeier. Berlin, Universitas Verlag, 1930. 266 s. Originaltitel : Splinten av troldspeilet, 1 .
Frau Hjelde. Roman. Herausgegeben von Julius Sandmeier. Übers. von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Berlin, Volksverbund der Bücherfreunde, 1930. 266 s.
Frau Hjelde. Roman. Herausgegeben von J. Sandmeier. Übers. aus dem Norwegischen von J. Sandmeier und Sophie Angermann. Freiburg, Herder, 1958. 155 s. (Herder Bücherei, bd. 17.)
Harriet Waage, Roman. Herausg. von J. Sandmeier und S. Angermann. Berlin, Universitas, 1931. 212 s. Originaltitel: Splinten av troldspeilet, 2.
Harriet Waage. Übers. von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Berlin, Universitas Verlag, 1955. 191 s.

Anmeldelser:
Berg, Eimund i: Stavangeren. 16/12. 1917, nr. 332.
Caspari, Theodor i: Aftenposten, Oslo 8/12. 1917.
Dans, F. i: For kirke og kultur. Oslo, 1917. s. 639.
Elster, Kristian i: Norske intelligenssedler, Oslo. 16/12. 1917.
Gad, Lily i: Gads danske magasin. Bd. 12. Kbh. 1917—18. s. 250—51.
Grieg, Harald i: Tidens tegn, Oslo. 1917, nr. 342.
H(ambro), C. J. i: Morgenbladet, Oslo. 16/12. 1917.
Jerpstad, Endre i: Folketidende, Trondhjem. 3/4. 1918.
Kent, Charles i : Nordisk tidskrift för vetenskap. konst och industri. Sth. 1918, s. 105—09 «Det skröpelige ægteskap.»
Koppel, E(lis)e i: Politiken. Kbh. 26/12. 1917.
Levy, Ludovica i: Ørebladet. 13/12. 1917, nr. 342.
Lozzi, C. Sigrid Undsets «Fru Hjelde» set med en italieners øjne. Samtiden. Årg. 44. Oslo, 1933. s. 407—11.
Nissen, Fernanda i: Socialdemokraten. Oslo, 1917, nr. 295.
R(imestad), Chr(istian) i: København. 9/1. 1918.
R(øed), T(horgrim) i: Nordlandsposten, Bodø. 11/12. 1917.
Sch(iøttz)-Christensen, L. i: Aalborg stiftstidende. 23/2. 1918.
T-d, I. i : Jyllandsposten. Aarhus. 1/11. 1918.
Larsen, Hanna Astrup Images in a mirror. N. Y. Knopf, 1928, i: American-scandinavian review. Bd. 26. N. Y. 1938, s. 278—79.
I: The Catholic world. N. Y. Vol. 148, s. 123.
I: Sign. bd. 18. april. Union City, 1939, s. 554.
De Splinter van den Tooverspiegel. I. 2. druk. i: Dietsche warande en Belfort. Gent. Jahrg. 31. s. 715.
Alker, E. i: Gral. München. Jahrg. 25. s. 1041.
De Boor i: Das deutsche Buch. Leipzig. Jahrg. 11. s. 239.
Meyer-Benfey, H. Frau Hjelde i: Hamburger Fremdenblatt. 23/8. 1930.
Miethe, Kaethe i: Die Neue Literatur. Leipzig. Jahrg. 32, 1931, s. 490. (Harriet Waage.)
— i: Die neue Literatur, Leipzig. Jahrg. 32. s. 140. (Frau Hjelde.)
Münzer, K. i: Die Literatur, Stuttgart. 1931. Jahrg. 33, s. 592.
— i: Die Literatur, Stuttgart, 1930. Jahrg. 32. s. 726.
Rosenfeld, F. i: Vorwärts. Berlin. 6/10. 1930.
Westecker, W. i: Berliner Börsenzeitung. 30/10. 1930.
I: Das deutsche Buch. Leipzig. 10. Jahrg. 1930. s. 240.


Side 29

E. Caprile. Una donna e l'amore. Vers. ital. C. Giannini. I: Italia che scrive. Roma vol. 15. s. 87. (Fru Hjelde.)
I: Rassegna nazionale. Roma. Årg. 54. 3. ser. vol. 16. s. 313.
Lozzi, Carlo. Sigrid Undsets «Fru Hjelde» sett med en italieners øine. (Samtiden Oslo. 1933. s. 407—11.)

VAARSKYER.

Av en vanfør kvindes optegnelser. (Julehelg, Oslo. 1912).
Et barn. Ill. av A. C. Svarstad. (Juleroser, Kbh. 1917. 3 s.)
Vaarskyer. (i: samlede romaner og fortællinger fra nutiden. Oslo, 1921. bd. 2). Vaarskyer. Vanfør. Et barn.
Vaarskyer. Oslo, Aschehoug, 1925. 40 s. (i: Samlede romaner og fortællinger fra nutiden, bd. 2).
Vårskyer. Oslo, Aschehoug, 1949. (i: Samlede romaner og fortellinger fra nutiden. bd. 4).
Et barn. (i : En julegave og andre fortællinger fra juleroser. 1953. s. 72 — 78). Fra Juleroser 1917.
Voorjaarswolken. (i: A. M. F. De Vos: Sigrid Undset. Gent, 1953. s. 99—100). Fragment af «Vaarskyer» fra novellesamlingen «Vaarskyer».

DE KLOGE JOMFRUER.

De kloge jomfruer. Oslo, Aschehoug, 1918. 183 s.
— — Aschehoug, 1925. 143 s. Smaapiker. Tjodolf. Gunvald og Emma.
De kloge jomfruer. Oslo, Aschehoug, 1921. (i: Samlede romaner og fortællinger fra nutiden. bd. 5).
— — 1925. 143 s. (i: Samlede romaner og fortællinger fra nutiden. 2. utg. bd. 5).
De kloke jomfruer. Oslo, Aschehoug, 1949. (i: Samlede romaner og fortellinger fra nutiden. bd. 5).

Smaapiker. (i: Moderne noveller og skitser udg. af Dansklærerforeningen. Kbh. Gyldendal, 1942. s. 88—97). Fra: De kloge jomfruer.
Todalf. Povest. Prevede ot russki i Sy. Minkov. Sofia, Biblioteka «Chudožestaena literatura», 1929. 53 s. («Tjodolf» fra «De kloge jomfruer».)
Majki Prevede ot frenski M. Seizova-Jurukova. Sofija, 1940. 61 s. (Mosaika ot znameniti súvremenni romani. «Tjodolf» fra «De kloge jomfruer».)
Les vierges sages. Trad. par J. de Coussange. Paris, Hachette, 1931. 255 s. Noveller fra «De kloge jomfruer» og «Den lykkelige alder». Pettites filles. Une demi-douzaine de mouchoirs de poche. Gunvald et Emma. Un étranger. Reve.
Maternités. Trad. du norvégien par Victor Vinde. Suivi de la Bergère de porcelaine, trad. du norvégien par Jacques de Coussange. Paris, Simon Kra, 1929. 210 s..
Overs. af «Tjodolf» fra «De kloge jomfruer».
Overs. af «Nikkedukken» fra «Fattige skjebner».
De wijze maagden. Vertaling uit het Noorsch door M. J. Molanus-Stamperius. Amsterdam, De gulden ster, 1931. 201 s. Originaltitel : De kloge jomfruer.
Az okosleányzók. Három elbeszéles Norvég eredetiböl forditotta G. Beke Margit. Gyoma, Isidor Kner, 1931. 178 s. Originaltitel: De kloge jomfruer,
Materinstva, Roman. Nobelova nagrada za 1928 g. Prevela Aleksandra Jovanovič. Beograd, Narodna knjiž nica. 77 s. Kyrillisk. «Tjodolf» fra «De kloge jomfruer».
Macierzynstwo. Marja Kuncewiczowa. (overs.) Warszawa, «Roj», 1933. 162 s. Originaltitel: «Tjodolf» fra «De kloge jomfruer».
T'odol'f. Povest'. Per. s norvežsk. M. Polievktovoj. M., «Ogonek», 1927. 53 str. «Tjodolf» fra «De kloge jomfruer».


Side 30

Visa jungfrur. Bemyndigad övers. från norskan av Axel Nihlén. Sth. Norstedt, 1922. 178 s.
2. uppl. 1924. 178 s.
3. uppl. 1927. 178 s.
Originaltitel : De kloge jomfruer. Anmeldelser:
B(jørge), H. J. i: Nidaros. Trondhjem. 1/12. 1918.
Br., P. i : Hovedstaden. Kbh. 21/12. 1918.
Brix, Hans i: Illustreret tidende. Kbh. 1919. s. 146 (Litteraturbetragtninger).
C(lausen),J(ulius) i: Berlingske tidende. Kbh. 8/12. 1918.
E., K. L. i: Sørlandets socialdemokrat. Kristiansand. 9/12. 1918.
Grieg, Harald i: Tidens tegn. Oslo. søndag d. 1. dec. 1918.
Halvorsen, Finn i: Morgenposten, Oslo. 25/11. 1918.
Jerpstad, Endre i: Folketidende. Trondhjem. 14/12. 1918.
N., Hj. i: Bergens annoncetidende. 6/12. 1918 .
Nissen, Fernanda i: Socialdemokraten. Oslo, 1918. nr. 272.
O(lsen), F(reilif) i: Ekstrabladet. Kbh. 18/11. 1918.
P(aulson), A(ndreas) i: Arbeidet. Bergen. 3/12. 1918.
Ring, Barbra i: Verdens gang. Oslo, 16/11. 1918. por.
T(hornæs), K. O. i: Ny tid. Trondhjem. 4/12. 1918.
Uppdal, Kristofer i: Den 17. mai. Oslo, 21/11. 1918.
Vogt, Nils Collett i: Dagbladet. Oslo. 18/11. 1918. (Kronik.)
I: Drammens tidende. 20/12. 1918. Usigneret.
I: Kristeligt dagblad. Kbh. 27/12. 1918. Usigneret.
I: Norske intelligenssedler. Oslo. 13/11. 1918. Usigneret.
I: Ringerikes blad. Hønefoss, 28/11. 1918. Usigneret.
E., B. Visa jungfrur. 1922. I: Svenska morgonbladet. 6/2. 1923.

ET KVINDESYNSPUNKT.

Et kvindesynspunkt. Oslo, Aschehoug, 1919. 177 s.
Nogen kvindesaksbetragtninger. (1912) Det fjerde bud (1914) Kvinderne og verdenskrigen (Juli 1918) Begrepsforvirring (April, 1919) Efterskrift (Okt. 1919).

Anmeldelser:
Fangen, Ronald. Et «Kvindesynspunkt». Nogen betragtninger i anledning af fru Sigrid Undsets bok. (Samtiden. Oslo, 1920, S. 114—24.)
Nielsen, Harald. Faderskapets natur og den naturlige kjønsforbindelses karakter. (Ukens revy. 1920. s. 91—95, 142—46.)
P(aulson), A(ndreas) i: Arbeidet. Bergen, 27/12. 1919.
S., H. I: Tidens tegn. Oslo, 13/12. 1919.
Wall, Anna Inför modern kvinnorörelse. I: Socialdemokraten. Sth. 17/5. 1924. Om Sigrid Undsets: Et kvindesynspunkt.
I: «Tromsø». Tromsø, 19/12. 1919. Usigneret.

KRISTIN LAVRANSDATTER.

KRANSEN.

Kristin Lavransdatter. Kransen. Oslo, Aschehoug, 1920. 366 s. 1921. 366 s. 1922. 366 s. 1923. 366 s. 1925. 352 s.
Kristin Lavransdatter. Kransen. Oslo, Aschehoug, 1932. 328 s. (Middelalderromaner, bd. 1.)
Kristin Lavransdatter. Kransen. Ved Finn Grimnes. Oslo, Aschehoug, 1939. 227 s. (Aschehougs skoleutg. av moderne norske forfattere.)
2. opl. Oslo, Aschehoug, 1945. 228 s.
3. opl. Oslo, Aschehoug, 1956. 231 s.


Side 31

Kristin Lavrandsatter. Kransen. Oslo, Aschehoug, 1944. 335 s. (Middelalderromaner, bd. 1.)
Kristin Lavransdatter. Kransen. Oslo, Aschehoug, 1949. 327 s. (Middelalderromaner, bd. 1).
Kristin Lavransdatter. Kransen, (i: Middelalderromaner. Oslo, Aschehoug, 1959. bd. 1. 327 s.).

HUSFRUE.

Kristin Lavransdatter. Husfrue. Oslo, Aschehoug, 1921. 497 s. 1922. 497 s. 1923. 497 s. 1924. 497 s. 1925. 503 s.
Kristin Lavransdatter. Husfrue. Oslo, Aschehoug, 1932. (Middelalderromaner, bd. 2—3.)
Kristin Lavransdatter. Husfrue. Oslo, Aschehoug, 1944. 231 + 254 s. (Middelalderromaner, bd. 2—3.)
Kristin Lavransdatter. Husfrue. Oslo, Aschehoug, 1949. 229 + 245 s. (Middelalderromaner, bd. 2—3).
Kristin Lavransdatter. Husfrue. (Middelalderromaner, Oslo, Aschehoug, 1959. bd. 2—3. 228 + 244 s.)

KORSET.

Kristin Lavransdatter. Korset. Oslo, Aschehoug, 1922. 521 s. 1923. 521 s. 1925. 530 s.
Kristin Lavransdatter. Korset. Oslo, Aschehoug, 1932. (Middelalderromaner, bd. 4—5.)
Kristin Lavransdatter. Korset. Oslo, Aschehoug, 1944. 249 + 258 s. (Middelalderromaner, bd. 4—5.)
Kristin Lavransdatter. Korset. Oslo, Aschehoug, 1949. 242 + 251 s. (Middelalderromaner, bd. 4—5.)
Kristin Lavransdatter. Korset. Oslo, Aschehoug, 1959. 241 + 250 s. (i : Middelalderromaner. Oslo, bd. 4—5).

Kristin Lavransdatter. 1. Kransen. 2. Husfrue. 3. Korset, Bibliofilutgave. 200 nr. eks. Oslo, Aschehoug, 1925. Træsnit af Alb. Jærn.
Kristin Lavransdatter. Oslo, Aschehoug, 1950. bd. 1—3. Kransen. 327 s. Husfrue. 469 s. Korset. 489 s.
Kristin Lavransdatter. Oslo, Aschehoug, 1958. Bd. 1—3.

Venecut. Prevod ot němski Rumjana Christova. Sofia, 1943. 372 s. (Kristin Lavransdatter. Kransen.)
Kristin Lavransdatter. Kransen. Kbh. Jespersen & Pio, 1940. 266 s. Paa dansk ved Peder Hesselaa.
Kristin Lavransdatter, Husfrue. Paa dansk ved Peder Hesselaa. Kbh. Jespersen & Pio, 1940. Bd. 1—2. 204 + 220 s.
Kristin Lavransdatter. Korset. Paa dansk ved Peder Hesselaa. Kbh. Jespersen & Pio, 1940. Bd. 1—2. 216 + 222 s.
Kristin Lavransdatter. Paa dansk ved Peder Hesselaa. 2. udg. Kbh. Jespersen & Pio, 1949. Bd. 1—2. 992 s.
3. udg. Kbh. 1952. Bd. I—2. 976 s.
The garland. Transl. form the original Danish. London, Gyldendal, 1922. 352 s. Eng udg. af The bridal wreath. Originaltitel : Kristin Lavransdatter. Kransen,
The bridal wreath. Transl. from the Norwegian by C. Archer and J. S. Scott. N. Y. Knopf, 1923. 337 s. Originaltitel: Kristin Lavransdatter. Kransen.
The bridal wreath. Transl. by Charles Archer and J. S. Scott. N. Y. Grosset & Dunlap, 1929. 337 s. (Novels of distinction)
The mistress of Husaby. London, Gyldendal, 1925. Bd. 1—2. Originaltitel: Kristin Lavransdatter. Husfrue.
The mistress of Husaby. Transl. from the Norwegian by Charles Archer. N. Y. Knopf, 1925. 371 s.


Side 32

The Mistress of Husaby. Transl. by Charles Archer. N. Y. Grosset & Dunlap, 1929. 371 s. (Novels of distinction).
The cross transl. from the Norwegian by Charles Archer. N. Y. Knopf, 1927. 392 s. Originaltitel : Kristin Lavransdatter. Korset.
The cross. Transl. by Charles Archer. N. Y. Grosset & Dunlap, 1930. 386 s. (Novels of distinction.)

Kristin Lavransdatter. The bridal wreath, transl. by Charles Archer and J. S. Scott. The mistress of Husaby transl. by Charles Archer and The cross translated by Charles Archer. N. Y. Knopf, 1929. Bd. 1—3. 337 + 371 + 386 s. (Nobel prize edition.)
Kristian Lavransdatter, 1.—6. impression. Transl. from the Norwegian by Charles Archer and J. Scott. London, Cassell, 1930—31. 945 s.
Kristin Lavransdatter. Transl. from the Norwegian by C. Archer and J. S. Scott. N. Y. Knopf, 1930. 946 s.
Kristin Lavransdatter. Transl. by Charles Archer and. J. S. Scott. N. Y. Knopf, 1935. 3 vol i 1 vol.
The death of Kristin Lavransdatter. (i : The Seas of God. Great stories of the human spirit. Ed. by Whit Burnett. Philadelphia, Lippincott, co. 1944. 585 s. s. 112—128.)
Kristin Lavransdatter. Transl. by Charles Archer and J. S. Scott. N. Y. Knopf, 1946. Bd. 1—3.
Kristin Lavransdatter. Translated from the Norwegian by Charles Archer and J. Scott. 10. ed. London, Cassell, 1950. 945 s.
Kristin Lavransdatter. Transl. from the Norwegian by Charles Archer and J. Scott. 11. ed. London, Cassell, 1953. 945 s.
Kristin Lavransdatter. The bridal wreath, The mistress of Husaby, The cross. Translated by Charles Archer and J. S. Scott. New edition. New York, Knopf, 1958. 3 vol. in one.
Kristin Lavransdatter. Tartu, 1935 — 36. Bd. 1—3. Estisk udg. (efter oplysninger fra Leninbiblioteket i Moskva).
Kristiina Lauritsantytär. Tekijättären luvalla suomentanut Siiri Siegberg. Porvoo, Werner, Söderberg, 1923. Bd. 1—3. 2.-3. pain. 1924.
Bd. 1. Seppele. 394 s.
Bd. 2. Emäntä. 560 s.
Bd. 3. Risti. 552 s.
Porvoo, 1938. Bd. 1—3.
Kristiina Lauritsantytär overs. af Siiri Siegberg. (i: Valitut teokset. Helsinki, 1954. bd. 3—4).
Christine Lavransdatter. Trad. du norvégien par Etienne Avenard, Th. Hammar et M. Metzger. Paris, Stock. 1936 — 38. 1. La couronne. 2. La femme. 3. La croix. Préf. de André Bellessort.
Christine Lavransdatter. Trad. par Etienne Avenard, Th. Hammar et M. Metzger. Préface: André Bellessort. Paris, Delamain et Boutelleau, 1949—50. 1. La couronne, 2. La femme. 3. La croix.
Christine Lavransdatter. Trad. du norvégien par Etienne Avenard. Préface: André Bellessort. Paris, 1952. 1. La couronne. 2. La femme. 3. La croix. (Librairie Stock.)
Christine Lavransdatter. Trad. par Etienne Avenard, Th. Hammar et M. Metzger. Paris, Delamain et Boutelleau 1952. 1. La couronne. 2. La femme. 3. La croix.
Christine Lavransdatter. Trad. de E. Avenard, T. Hammar & M. Metzger. Paris, Stock, 1958. 607 s. ill. (Collection sélection Stock reliée.)
Kristina Lavransa Maita. Tulkojusi maurinu Zenta. Riga, Izdevieciba «Gramatu Droups», 1930. Bd. 1—5. 1085 s. Originaltitel: Kristin Lavransdatter.
Kristin Lavransdochter. De bruidskroon, Geaut. Vertaling uit het Noorsch door D. Logeman van der Willigen. Leiden, A. W. Sijthoffs uitgeversmaatschappij, 1923. 268 s. Originaltitel: Kristin Lavransdatter. Kransen.


Side 33

Kristin Lavransdochter. De bruidskroon. Geaut. Vertaling uit het Noorsch door D. Logeman van der Willigen. Leiden, A. W. Sijthoffs uitgeversmaatschappij, 1926. 268 s.
Kristin Lavransdochter. De bruidskrans. Geaut. Vertaling uit het Noorsch door A. Snethlage. 1—3.. druk. Amsterdam, Meulenhoff, 1927—29. 330 s. Originaltitel: Kristin Lavransdatter. Kransen.
Kristin Lavransdochter. Geaut. Vertaling uit het Noorsch door A. Snethlage. Vrouw. Amsterdam, Meulenhoff, 1928. 457 s.
2.-4. druk. 1929—30. 457 s.
Originaltitel : Kristin Lavransdatter. Husfrue.
Kristin Lavransdochter. Het kruis. Geautor. Vertaling uit het Noorsch door A. Snethlage. Amsterdam, 1929. 481 s.
1.—2. Druk. 1929. 3. Druk. 1930. Originaltitel: Kristin Lavransdatter. Korset.
Kristin Lavransdocther. Vertaald door A. Snethlage. Amsterdam, Meulenhoff, 1946—47. Bd. 1—3. De bruidskrans. 1946. 330 s. Vrouw. 1947. 456 s., Het kruis. 1947. 481 s.
Kristin Lavransdochter. Uit het Noorsch vert. door A. Snethlage. Amsterdam. Meulenhoff, 1953—54. 1206 s.
Kristin Lavransdochter. Uit het Noorsch vert. door A. Snethlage. Uitgave i één deel. Amsterdam, Meulenhoff, 1957. 1022 s.
Kristín Lafranzdóttir. Islenzkað hafa Helgi Hjörvar og Arnheiður Sigurðardóttir. Reykjavik, Setberg, 1955—56. Bd. 1—2.
Bd. 1. Kransinn. Bd. 2. Húsfrúin.
Kristin. Novelle. (Nuova antologia. Roma. 1929, nr. 1363. s. 39—50.)
Kristin figlia di Lavrans. Trad. del Norvegese di Ada Vangensteen. Prefazio di G. Gabetti. Milano, Fratelli Treves, 1931. 426 s. (Scrittori stranieri moderni, 12.)
Kristin figlia di Lavrans. La ghirlanda. Traduzione dal norvegese di Evelina Bocca. Milano, Garzanti, 1954. 273 s. Originaltitel: Kristin Lavransdatter. Kransen.
Kristin figlia di Lavrans. Milano, Garzanti, 1958. (Romanzi d'oggi.)
Kristina Lavransova hči. Prevedel Josip Prezelj. Ljubljana, Jugoslovanska knjigarna, 1932—35. Bd. 1—3.
I. Venec. 374 s., II. Žena. 533 s., III. Križ. 449 s.
Venec. Preveo s norvěskog Luka Smodlaka. Beograd, Edicija A. D. 1939. 351 s. (Biblioteka dobitnika Nobelove nagrade.) Kyrillisk («Kristin Lavransdatter Kransen.»)
Kristina Lavransova kči. Prevela Ljerka Premužič. Zagreb. Ante Grünbaum, 1943—44. Bd. 1—3, por.
Bd. 1. Venec. 280 s. Bd. 2. Žena. 303 s. Bd. 3. Križ. 244 + 230 s.
Krystyna córka Lawransa. Autoryzowany przeklad Wandy Kragen. Warszawa, «Roj», 1929. B. 1—3.
Bd. 1. Wianek. Bd. 2. Źona. Bd. 3. Krzyź.
Krystyna córka Lavransa. Overs: Wanda Kragen. Warszawa, Pax, 1953. Bd. 1—3.
Bd. 1. Wianek. Bd. 2. Zona. Bd. 3. Krzyź.
Warszawa, Pax, 1955. Bd. I—3.
Krystyna córka Lawransa. Overs. fra tysk af Wanda Kragen. Warszawa, Pax, 1956. Bd. 1—3.
Bd. 1. Wianek. Bd. 2. Źona. Bd. 3. Krzyź.
Krystyna córka Lawransa.Warszawa, Państw. Instytut Wydawn, u. a. Bd. 1—3.
Christina Lavransdatter. Versão portuguesa de Maria Franco. Lisboa, 1945—46. Bd. 1—3. Portugalia editora. (Os romances universais, 7.)
Christina Lavransdatter. Versão portuguesa de Maria Franco com una breve introducao de João Simões. 2. ed. Lisboa, 195 — . Portugalia editoria. (Os romances universais, 7.)
Bd. 1. A coroa (Kransen).


Side 34

Kristin, doč' Lavransa. Roman. Per. s norvežsk. M. D' jakonova. Poslesl. N. Rukovoj. T. I—2. L., Goslitizdat, 1935—39.
Kristin, doč' Lavransa. Roman. Per s norvežsk. M. D'jakonova. T. 1—2. Kirov, Kn. izd., 1956—57.
Sigrid Unset. Kristin, doč' Lavransa. Perev. s. norvežskogo M. A. D'jakonova [bind 1 og 2], Ju. Ja. Jachninoj, L. Ju. Braude i F. Ch. Zolotarevskoj. Moskva 1962. Gosudarstvennoe izdatel'stvo chudožestvennoj literatury. 1. Venec. 308 s. (11 s. innledn. av N. Rykova?) 2. Chozjajka. 425 s. 3. Krest. 446 s.
Kristina Lavransdatter. Overs: Rosa de Naveira. Barcelona, José Janés, 1959. 1031 s.
Kristin Lavransdotter. Brudkronan. Bemyndigad övers. av Teresia Eurén. Sth. Norstedt, 1921. 334 s., 1922. 335 s.
3.—5. uppl. 1923. 6.—7. uppl. 1924. 8. uppl. 1925. 9. uppl. 1928. 384 s. Originaltitel: Kristin Lavransdatter. Kransen.
Kristin Lavransdotter. Ny uppl. I. Brudkronan. Övers. av Teresia Eurén. Sth. Norstedt, 1959. 292 s.
Kristin Lavransdotter. Husfrun. Bemyndigad övers. av Teresia Eurén. Sth. Norstedt, 1922. 476 s.
2.—4. uppl. 1923. 476 s. 5.—6. uppl. 1924. 476 s. 7. uppl. 1925. 476 s. 8. uppl. 1928. 476 s. Originaltitel: Kristin Lavransdatter. Husfrue.
Kristin Lavransdotter. Korset. Bemyndigad övers. av Teresia Eurén. 1.— 3. uppl. Sth. Norstedt, 1923. 501 s.
4.-5. uppl. 1924. 501 s. 6. uppl. 1925. 501 s. 7. uppl. 1928. 501 s. Originaltitel: Kristin Lavransdatter. Korset.
Kristin Lavransdotter, Övers, av Teresia Eurén. Folkuppl. Sth. Norstedt, 1941. 859 s.
2. uppl. Sth. Norstedt. 1949. 859 s.
Kristina Vavřincová. Přeložil Emil Walter. Praha, Ladislav Kuncíř, 1931 — 36. Bd. 1—5.
1. Venec. 443 s. 2. Paní. 1—2. 305 + 341 s. 3. Křiž. 1—2. 361 + 381 s.
Gelin taci. Overs.: Samih Tiryakioğlu. Istanbul, Güven Basim ve Yayinevi, 1957. 319 s. Overs. fra fransk: Christine Lavransdatter. Kransen.
Kristin Lavransdatter. Her kadin gibi. Ceviren Samih Tiryakioğlu. Istanbul, Güven Basim ve Yayinevi, 1958. 299 s. Originaltitel: Husfrue.
Kristin Lavranstochter. Herausgegeben von Julius Sandmeier. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen von J. Sandmeier und Sophie Angermann. Frankfurt, Rütten & Loening, 1926—27. Bd. 1—3.
Der Kranz. 1926. 400 s. Die Frau. 1926: 588 s. Das Kreuz. 1927. 623 s.
Kristin Lavranstochter. Herausgegeben von Julius Sandmeier. Aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Jubilaeumsausgabe. Frankfurt, Rütten & Loening, 1932. 1195 s.
Kristin Lavranstochter. Herausgegeben von Julius Sandmeier. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Bonn, Bonner Buchgemeinde, 1933. 1195 s. Dünndrucksausgabe. 1195 s. i 1 bd.
Kristin Lavranstochter. Herausg. von Jul. Sandmeier. Frankfurt, Rütten & Loening, 1935. Einbänd. Jub. Ausgabe. 1195 s.
Übertragen von J. Sandmeier und S. Angermann.
Kristin Lavranstochter. Aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Herausgegeben von Julius Sandmeier. Potsdam, Rütten & Loening, 1936. 1195 s.
Kristin Lavranstochter. Herausgegeben von Julius Sandmeier. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Berlin, Deutsche Buchgemeinschaft, 1936. Bd. 1—2.
2. Aufl. 1938. 3. Aufl. 1939.


Side 35


Kristin Lavranstochter. Übertragen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Herausgegeben von J. Sandmeier. Zürich, Atrium Verlag, 1949. 1149 s. Lizenzausgabe.
Kristin Lavranstochter. Übertragen von Jul. Sandmeier und S. Angermann. Herausgegeben von J. Sandmeier. Lizenzausg. Berlin-Bonn, Herbig, 1949 1147 s.
Kristin Lavranstochter. Übertragen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Herausg. von J. Sandmeier. Zürich, Büchergilde Gutenberg, 1950. 1123 s. Lizenzaugabe.
Kristin Lavranstochter. Übertragen von J. Sandmeier und Sophie Angermann. Herausg. von J. Sandmeier. Wien, Wiener Volksbuchverlag, 1950. 1147 s. Einbändige und zweibändige Ausgabe.
Kristin Lavranstochter. Roman herausg. von Julius Sandmeier. Übertragen von J. Sandmeier und S. Angermann. Berlin — Darmstadt, Deutsche Buchgemeinschaft, 1952. 1016 s.
Kristin Lavranstochter. Roman. Berichtigte Übertragung aus dem Norwegischen von J. Sandmeier und Sophie Angermann. Berlin, Herbig, (1952 ) 1016 s.
Kristin Lavranstochter. Bonn, Buchgemeinde, 1953. 1195 s. (Dünndrucksausg in 1 bd.)
Kristin Lavranstochter. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Herausgegeben von Julius Sandmeier. Freiburg, Walter Verlag, 1954. 984 s.
Kristin Lavranstochter. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Berlin, Rütten & Loening, 1957. Bd. 1—2. (Romane der Weltliteratur.)
Kristin Lavranstochter. Roman. Übersetzt von J. Sandmeier und S. Angermann. Luzern, Schweizer Volks-Buchgemeinde, 1957. 984 s.
Kristin Lavranstochter. Übersetzt von J. Sandmeier und S. Angermann. Wien, Buchgemeinschaft Donauland u. a. 991 s.
Kristin Lavransdatter. Norvégból forditotta Hajdú Henrik. Budapest, Káldor Könyvkiadóvállalat kiadása, 1932—34. Bd. 1. Koszorú. Bd. 2. Asszony. Bd. 3. Kereszt.

Anmeldelser:
Allberg, Ragnar. Kristin Lavransdatter. Kransen. 1921. I: Saisonen. 1/12. 1921.
Berendsohn, Walter Arthur i: Die neue Generation. Jahrg. 24. 1928. s. 5—8. Kultur der Erotik.
Berggrav, Eivind i: Kirke og kultur. Oslo. januar, 1921. s. 56—58.
Borglund, Tore i: Kvällsposten. 31/7. 1960.
Brix, Hans i: Illustreret tidende. Kbh. 1921.
Bd. 62. s. 34.
Bull, Francis. Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter. (Samtiden. Oslo, 1920. s. 601—07.)
Elster, Kristian i: Aftenposten. Oslo, 26/11. 1920.
Geismar, Oscar i: Fyens venstreblad. 19/12. 1920.
H., A. i: Dagens nyheder. Kbh. 12/12. 1920.
Jonasen, Jonas Schanche i: 1. mai. Stavanger, 9/12. 1920.
Koppel, E(lis)e i: Politiken. Kbh. 28/12. 1920.
Krämer, Vera von i: Stockholmstidningen. 10/12. 1921.
Lind, Helmer i: København 19/12. 1920. (Kronik.)
Lindblad, Göran i: Svenska dagbladet. 22/12. 1921.
Paasche, Fredrik i: Tidens tegn, Oslo. 1920, nr. 291.
Sg., R. i: Aftonbladet. 1/3. 1921.
Stilloff, A. i: Socialdemokraten, Oslo, 1920. nr. 297.
Bull, Edvard. Protest mot A. Stilloffs anmeldelse av Kristin Lavransdatter. Oslo. (Socialdemokraten. Oslo, 1920. nr. 297.)
Ullman, G. i: Göteborgs dagblad. 28/10. 1921.


Side 36

Bjørge, H. J. Kristin Lavransdatter. Husfrue. 1921. I: Nidaros. Trondhjem. 6/12. 1921.
D(ebes), I(nge) i: Nationen. Oslo, 3/12. 21.
Elster, Kristian i: Aftenposten. Morgen. Oslo, 1/12. 1921.
Grude, Karoline i: 17. mai. Oslo, 2/12. 1921.
P(aulson) A(ndreas) i: Arbeidet. Bergen. 3/12. 1921.
Paasche, Fredrik i: Tidens tegn. Oslo. 7/12. 1921.
Soot, Per B. i: Arbeider-politikken. Oslo. 10/12. 1921.
Stilloff, Anders i: Socialdemokraten. Oslo. 1921. nr. 282. 3/12.
Øisa(ng), Ole i: Folketidende. Trondhjem. 8/12. 1921.
I: For kirke og kultur. Oslo. 1921. nr. 10. s. 548—49. Usigneret.

D., F. Kristin Lavransdatter. Korset. 1922. I: Trondhjems adresseavis 9/12. 1922.
Edlund, Georg i: Uppsala nya tidning. 19/12. 1922.
Fangen, Ronald i: Ord och bild. Sth. 1923. s. 322—324.
G(ranhus), B(jarne) i: Stavangeren. 15/12. 1922. (Kronik.)
Halvorsen, Finn i: Morgenposten. Oslo, 12/12. 1922.
Hoel, Sigurd i: Socialdemokraten. 1922. Oslo. nr. 285, por.
Lind, Helmer i: Gads danske magasin. Bd. 15. Kbh. 1921. s. 187—88.
(J)æger-(L)eirvik, P. i: Namdalen. Namsos. 22/12. 1922.
(N)es, (S)imon i: Karmøyposten. Kopervik. 19/12. 1922.
Paasche, Fredrik i: Tidens tegn, Oslo. 1922, nr. 290.
Solumsmoen, O. i: Fremtiden. Drammen 16/12. 1922.
Tiberg, Antonie i: Hamar stiftstidende. 2/12. 1922.

Bergstrand, Allan. Kristin Lavransdatter. bd. 1—3. I: Ny tid. Trondhjem. 14/8. 1923.
Jensen, Bernhard i: Nordisk ugeblad for katholske kristne. Årg. 73. Kbh. 1925. s. 316—19.
Kämpe, Alfred i: Folkets dagblad Politiken. Sth. 1/2. 1923.
Furuland, Lars. Ett brev från Sigrid Undset. Aftenpostens kronik. Oslo, 27/7. 1961. Brev til forfatteren Alfred Kämpe 12/2. 1923 i anledning af recensionen af Kristin Lavransdatter
M(üller), O(uf) R(ygh) i: Ny tid. Trondhjem. 22/9. 1923
Söderhielm, H. i: Hufvudstadsbladet, Hälsingfors. 8/7. 1923. (Kronik.)
Öhquist, Johannes. Kristin Lavrandsdatter. Bd. 1—3. i : Uusi suomi. Helsingfors. 16/9. 1923. nr. 213.
Miethe, Kaethe. Sigrid Undset i: Deutsche allgemeine Zeitung. 3/6. 1923.
— Sigrid Undset i: Hamburger Fremdenblatt. 6/12. 1924.
Winge, R. i: Il concilio. Foligno. I. s. 138—40. 1923.

Hirsch, E. Kristin Lavranstochter. Bd. 1. 1925. I: Zeitwende. München. Jahrg. 1. II. 1925. s. 279—88.
Marcus, C. D. i: Leipzig. Neueste Nachrichten. 26/3. 1926.
Münzer, K. i: Die Literatur. Jahrg. 28. Stuttgart 1926. s. 305.
Pineau, L. Sigrid Undset. Une épopée norvégienne. Christine, fille de Laurens. (Revue germanique. Paris. årg. 16. 1925. s. 151 — 55.)
Roesler-Ehrhardt, G. i: Deutsche Handelswarte. 1926. s. 546.
Sandmeier, J. i: Frankfurter Zeitung. 24/11. 1925.
Scheu-Riesz, H. i: Neue Freie Presse. Wien 8/8. 1926. «Der grosse norwegische Roman.»
I: Bund. Bern. 22/8. 1926.

Brökelschen-Kemper, E. Kristin Lavranstochter. Bd. 2.
I: Die Frau. Jahrg. 34. Berlin. 1926. s. 591.
Demmig, C. H. i: Gral. Jahrg. 21. München. 1926. s. 260.
Heuss-Knapp, E. i: Die Frau. Jahrgang. 34. Berlin. 1926. s. 406.
Kempf, R. i: Die Frau. Jahrg. 34. Berlin. 1926. s. 529.


Side 37

Wünsch, G. Kristin Lavranstochter. Bd. 1—2. 1926. I: Christliche Welt. Jahrg. 40. Leipzig. 1926. s. 1145.

Demmig, Ch. Kristin Lavranstochter. Das Kreuz. I: Gral. Jahrg. 21 . München. 1927. s. 397.
Hesse, O. E. i: Vossische Zeitung. Berlin. 9/1. 1927.
Sarnetzki, H. i: Kölnische Zeitung. 26/4. 1927.
Schrøder, E. i: Das neue Reich. Jahrg. 10. Wien. 1927. s. 73.
Schäfer, G. i: Germania. Berlin. 22/9. 1927.
Solltmann, I. i: Die christliche Frau. Köln a/Rhein. Jahrg. 25. 1927. s. 18.
I : Dietsche warande en Belfort. Gent. Jahrg. 30. s. 94.

Benninghoff i: Der Kreis. Hamburg. Jahrg. 4. 1927. s. 22—27.
Feiten, H. i: Bucherwelt. Jahrg. 24. Bonn. 1927. s. 148.
Fritsch i: Freie Welt. Reichenberg. Jahrg. 8. 1927. Hft. 159. s. 22—26: «Hohes Lied.»
Hamann, E. M. i: Allgemeine Rundschau. München.
Bd. 24. 1927 s. 348.
Henz, R. i: Volkswohl. Wien. Jahrg. 18. 1927. s. 59—65.
Hug, A. i: Benediktin. Monatsschrift. Beuron. Jahrg. 10. 1928. s. 406—09.
Kaergel, Hans Christoph i: Die schöne Literatur. Leipzig, 1927. hft. 8.
Kranich, P. T. i: Benediktin. Monatsschrift. Beuron. 1927. s. 227—228.
Kuhlmann, K. A. i: Deutsche Nordmark, VIII. 1932. s. 13—15.
Lindwart i: Eckart. Berlin. 1928. s. 483.
Machner,J. i: Theologie und Glaube. Paderborn. Jahrg. 20. 1928. s. 743.
Philipo- Steinius, M. i: Deutsche Lehrerinnenzeitung. Jahrg. 45. 1928. s. 151 — 56.
Sleunner, A. i: Akademische Monatsblåtter. Würzburg. Jahrg. 40. s. 88-90.
Solltmann, I. i: Die Schildgenossen. Rothenfels. Jahrg. 7. 1927. s. 152.
— i: Die christliche Frau. Köln a/Rhein. Jahrg. 25. 1927. s. 359—62.
Wurm, A. i: Seele. Regensburg. Jahrg. 9. 1929. s. 45—49.
I: Kulturleben an d. Saar. Saarbrücken. Jahrg. 6. 1927. s. 401.
I: Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge. Bielefeld. Jahrg. 19. Beiblatt 57.
Trilogie. I: Zeitschrift des Gewerkschaftsbundes der Angestellten. 1927. s. 265.
Bukdahl, Jørgen. Kristin Lavransdatter. Kbh. 1940. i: Politiken, Kbh. 16/10. 1940.
Linck, Anna i: Horsens avis. 5/9. 1940.
Pedersen, Jens i: Aarhus amtstidende. 6/9. 1940.
The garland. I: Times literary supplement. Dec. 14, 1922. s. 840.
The bridal wreath. I: International book review. Marts, 1923. s. 32.
I: Nation. N. Y. 22/8. 1923. s. 200.
I: New York times book review. 25. marts, 1923. s. 9.
Potterfield, Allen W. The mistress of Husaby. (The Saturday review of literature. I. N. Y. June, 18. 1925. s. 908).
Worster, W. W. i: The bookman. London. Jan. 1926, nr. 412.
I: Nation. N. Y. 29/8, 1925. s. 653.
I: The new statesman. bd. 25. London. 10/10, 1925. s. 728.
I: New York times book review. 7/5, 1925. s. 7.
I: Times literary supplement. 3/9, 1925. s. 570.
The cross. I: Booklist. bd. 23. Chicago. April, 1927. s. 312.
I: Nation. N. Y. 8/6, 1927. s. 649.
Hillyer, R. i: New republic. N. Y. 1927. Vol. 51 s. 79.
I: New York times book review. 20/2, 1927. s. 8—9.
I: Times literary supplement. April, 1927. s. 300.
Byles, K. D. Review. I: Truth. XXXVI. London, Feb. 1932. s. 20—21.
Jesse, F. T. Kristin Lavransdatter, transl. by C. Archer, and J. S. Scott. I: Fortnightly review, ed. by Courtney. Vol. 133. London, 1929.s. 559—60.
Sutherland, J. i: Saturday review. N. Y. Vol. 149. s. 297.
I: Review of reviews. London. Vol. 80. s. 416.
I: Times literary supplement. 1930. s. 732.
Verdière de Peletier, A. La couronne. I: L'Opinion. Paris. Vol. 29. nr. 14. s. 21.
I: Dietsche warande en Belfort. Jahrg. 36. Gent. s. 554.


Side 38

La croix. I : Educateur et Bulletin corporatif. Lausanne. Årg. 75. Suppl. s. 20.
Pourrat, Henri. Christine Lavransdatter. I: Le jour. 12/6. 1939.
Bojc, Etbin. Sigrid Undset: Kristina Lavransova hči. (Čas. Lj. 30. 1935/36. s 232— 33.)
Anmeldelse av den slovenske oversættelse av «Kristin Lavransdatter».
Borko, Borzidar i: Jutro. Ljubljana, 1935. St. 212. 13. IX.
Anmeldelse af den slovenske oversættelse.

OM KRISTIN LAVRANSDATTER.

Arnesen, Ingrid. Den historiske bakgrunn i Sigrid Undsets «Kristin Lavransdatter». Hovedoppgave 1940. Universitetsbiblioteket. Oslo.
Avenard, E. Les deux rencontres de Christine, excerpt. tr. (Revue politique et litteraire. Årg. 73. December, 1935. s. 836—39.)
Bab, Julius. Befreiungsschlacht. Kulturpolitische Betrachtungen aus literarischer Anlassen. Stuttgart, Engelhorn, 1928. s. 66—70.
Barbey, Léon. Christine Lavransdatter. Bruxelles, 1944. (Særtryk af: Nova et vetera. 1944. nr. 3. s. 276—301.)
Tre foredrag holdt ved Universitetet i Fribourg 1944.
Bing, Just. Historisk kunst i Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter. (For kirke og kultur. Oslo, 1922. s. 241—52.)
— Historisk kunst i Kristin Lavransdatter. (Urd. Oslo, 1922. s. 42526, 440—441.)
Brix, Hans. Om Fru Sigrid Undset. (Gads danske magasin. Kbh. 1922. s. 164 — 70.)
Bukdahl, Jørgen. Norsk middelalder. Sigrid Undset. (Det skjulte Norge. Kbh. 1926. s. 128—66.)
Eidlitz, Walter. Kristin Lavransdatter. Goetheanum. 7/8. 1927.
En sammenligning mellem Kristin Lavransdatter og Vera Figners «Natt over Russland».
Elfeldt, Kjeld. Sigrid Undset. (i hans: Den lykkelige flugt. Kbh. 1925. s. 60—68). Om Kristin Lavransdatter.
— Sigrid Undset og hendes Kristin Lavransdatter. (Atlantis. Oslo, 1925. Bd. 3. s. 156—62.)
Elster, Kr. Sigrid Undsets sidste roman. (Ord och bild. Sth. 1921. s. 375—81, por.)
Fraigneux, Maurice. Considération de Christine Lavransdatter, chapître 7. (I: Littérature de l'Homme, éd. par A. D. Goemaere. Bruxelles, 1953. s. 127—144.) Tidligere offentliggjort i: La Revue nouvelle. Février, 1946. Bruxelles.
Frøvig, D. A. Sigrid Undsets sidste bøker. Luthersk kirketidende, årg. 63. Oslo, 1926. s. 442—444.
Om «Kristin Lavransdatter» og «Olav Audunssøn i Hestviken».
Haakonsen, Daniel. Om pakt-begrepet i «Kristin Lavransdatter». (i: Tradisjon og fornyelse. Festskrift til A. H. Winsnes. Oslo, 1959. s. 260—271.)
Kielland, Eugenia. Sigrid Undsets historiske diktning. Ord och bild. Sth. 1926. s. 748—56, por.
«Kristin Lavransdatter» og «Olav Audunssøn». Optrykt i «Fem essays». 1929. s. 7—41.
Kristensen, Marius. Sigrid Undset og hendes historiske romaner. (Højskolebladet. Kolding. 1926. s. 105—14.)
Kunstmann, L. Sigrid Undsets Kristin Lavranstochter. (Eckart. Blätter für evangelische Geistesarbeit. III. Berlin. 1926. s. 47—49.)
Kühne, W. Lebensstufe der Kristin Lavranstochter. Die Drei. Der kommende Tag. Stuttgart. Bd. 8. 1928. s. 454—61.
Langseth, Ole. Det rikshistoriske perspektiv i Kristin Lavransdatter. Hovedoppgave til magistergraden 1957. Universitetsbiblioteket i Oslo.
Liestøl, Knut. Norsk millomalder i moderne dikting. (Syn og segn. Oslo, 1922. s . 385—400).
— Norsk millomalder i moderne dikting. Sigrid Undset: Kristin Lavransdatter. (Optrykt i hans: Saga og folkeminne. 1941. s. 248—64).


Side 39

Marcus, Carl David. Den norska prosadiktens två storverk. Olav Duun, Sigrid Undset. (i: Det nya Sverige. Tidsskrift for nationella spørsmål, bd. 18. Sth. 1924. s. 399—410).
En gennemgang af «Juvikingerne» og « Kristin Lavransdatter».
Marcus, C. D. Warum liest man in Deutschland Sigrid Undsets Kristin Lavranstochter. (Daheim. Leipzig. 63. Jahrg. nr. 24.)
Ruch, Velma Naomi. Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter. A study of its literary art, and its reception in America. Wisconsin, 1957. Doktorafhandling.
Schaerffenberg, M. Sünde und Schuld. Gnade und Erlösung in Sigrid Undsets Kristin Lavranstochter. (Christentum und Wissenschaft. Schliestedt. VIII. 1932. s . 98—105.)
Seip, Didrik Arup. Ordliste til Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter. Oslo, Aschehoug, 1932. 27 s.
Slochower, Harry. Sigrid Undset's Kristin Lavrandsatter. Feudal socialism. (i hans: Three ways of modern man. N. Y. 1937. s. 25—49).
Steen, Ellisiv. Kristin Lavransdatter. En kritisk studie. Oslo, Aschehoug. 1959. 231 s. Litteraturhenvisninger.
Koppang, Ole. En studie over Sigrid Undset. (Kirke og kultur. Oslo, 1959. s. 498 —501.)
En gennemgang af Ellisiv Steens Kristin Lavransdatter. En kritisk studie. 1959.
Lindström, Göran. Kristin Lavransdatter på nytt sätt. (En vurdering af Ellisiv Steens Kristin Lavransdatter.) Svenska dagbladet. 10/6. 1959.
Svarstad, Christianne Undset. Dispositionen til «Kristin Lavransdatter». (Edda. Oslo. 1955. s. 349—52.)
Undset, Sigrid. Et brev datert 28/4. 1949. (Ordet. Oslo, 1952. s. 90.) Om en skoleutg. av Kristin Lavransdatter.
— Et brev til en gymnasiast. Drammens tidende. 12/4. 1952.
Om rettelserne i skoleutgaven af «Kristin Lavransdatter».
New York times 1947. Novel Kristin Lavransdatter. Will be adapted for screen. April, 8. s. 35. col. 2.
Pierstorff, Erik. Kristin Lavransdatter. Oslo, Det norske teater. (Dagens nyheter. Sth. 31/8. 1958.)
Stolpe, Sven. Kristin Lavransdatter. Det norske teater, Oslo. (Aftonbladet. Sth. 31/8. 1958.)
Svarstad, Christianne Undset. «Kristin Lavransdatter» på film. Blir filmen delvis opptatt i Norge med norsk produsent? Aftenpostens kronikk, Oslo. 16/5. 1958.
W., ]. Kristin Lavransdotter. Anmeldelse af den finske teateropførelse i: Huvudstadsbladet. Hälsingfors, 22/10. 1959.
Øverland, Olava. «Kristin Lavransdatter»s middelaldermennesker som vi møter dem i Arne Walentins kostymer. (Aftenposten, lørdagsavisen. Oslo. 23/8. 1958.)

TRE SAGAER OM ISLÆNDINGER.

Tre sagaer om islændinger. Utg. efter tiltak av Riksmaalsvernet. Oslo, Aschehoug, 1923. 206 s.
Viga-Glums saga, overs. efter Valdemar Asmundarsons udg. Reykjavik, 1897.
Kormaks-saga, overs. efter: Skindboken, udg. af Th. Möbius. Halle, 1886. Finnur Jónsson: Den norsk-islandske skjaldedigtning. 1. bd. Kbh. 1912. Benedikt Sveinssons udg. Reykjavik, 1916.
Bandamanna-saga, overs. efter Heuslers udg. Berlin, 1913. Oldskriftselskabets udg. Kbh. 1850. 4. kap. efter Gustav Indrebøs udg. Oslo, 1920.
Tre sagaer om Islændinger. Overs. af Sigrid Undset. Minneapolis, Augsburg publ. house, 1930. Ingen sideangivelse.

Anmeldelser:
Bing, Just i: Bergens tidende. 24/12. 1923.
B(jørge), J. H. i: Nidaros, Trondhjem. 21/12. 1923.


Side 40


D(ebes), I(nge) i: Nationen. Oslo. 18/12. 1923.
Elster, Kristian i: Aftenposten. Morgenutg. Oslo. 12/12. 1923.
G., K. L. i: Fædrelandsvennen. Kristiansand. 20/12. 1923.
Halvorsen, Finn i: Morgenposten. Oslo, 21/12. 1923.
Hoel, Sigurd i: Arbeiderbladet. Oslo, 18/12. 1923.
Isachsen, Ada i: Stavangeren. Stavanger. 21/12. 1923.
Kolsrud, Sigurd i: Den 17. mai. Oslo. 18/7. 1924.
Mørland.J. i: Riksmaalsbladet. Oslo. 15/12. 1923.
P(aulson), A(ndreas) i: Arbeidet. Bergen. 14/12. 1923.
Storm, Halvor i: Ørebladet. 19/12. 1923.


Olav AUDUNSSØN I HESTVIKEN.

Olav Audunssøn i Hestviken. Oslo, Aschehoug, 1925. Bd. 1—2 i 1 bd. Bd. 1 362 s. Bd. 2. 276 s.
Olav Audunssøn i Hestviken. Oslo, Aschehoug, 1932. (Middelalderromaner bd. 6—7.)
Olav Audunssøn i Hestviken. Oslo, Aschehoug, 1944. 286 + 293 s. (Middelalderromaner, bd. 6—7.)
Olav Audunssøn i Hestviken. Oslo, Aschehoug, 1949. 375 + 285 s. (Middelalderromaner, bd. 6—7.)
Olav Audunssøn i Hestviken. 374 + 285 s. (i : Middelalderromaner. Oslo, Aschehoug, 1959. bd. 6—7.)
Gaspodar't na Chestviken. Prevede Borslav Večerov. Sofija, Smirikarov, 194 — 232 s. (Biblioteka světovni avtori znameniti sǔvremenni romani ) God. 4. Kn. 3.
Olav Audunssøn i Hestviken. Overs. fra norsk af Peder Hesselaa efter «Olav Audunssøn i Hestviken». Kbh. Jespersen & Pio, 1962. 525 s.
The axe. Transl. from the Norwegian by A. G. Chater. London, Cassell, 1928. 347 s. (Cheaper edition.) Originaltitel: Olav Audunssøn, del: 1.
The axe. Transl. from the Norwegian by A. G. Chater. N. Y. Knopf, 1928. 347 s. (Cheaper edition.)
The axe. Transl. from the Norwegian by A. G. Chater. London, Cassell, 1929. 342 s.
The axe. Transl. from the Norwegian by A. G. Chater. N. Y. Knopf, 1929. 342 s.
The axe. Transl. by Arthur G. Chater. N. Y. Grosset & Dunlap, 1931. 341 s. (Novels of distinction.)
The snake pit. Transl. from the Norwegian by A. G. Chater. N. Y. Knopf, 1929. 301 s. Olav Audunssøn, del. 2.
The snake pit. Transl. from the Norwegian by Arthur G. Chater. N. Y. Grosset & Dunlap, 1931. 301 s. (Novels of distinction.)
In the wilderness. Transl. by Arthur G. Chater. N. Y. Knopf, 1929. 265 s. Olav Audunssøn, del 3.
In the wilderness. Transl. by Arthur G. Chater. N. Y. Grosset & Dunlap, 1933. 265 s. (Novels of distinction).
The son avenger. Transl. from the Norwegian by Arthur G. Chater. N. Y. Knopf, 1930. 340 s. Olav Audunssøn, del 4.
The son avenger. Transl. from the Norwegian by Arthur G. Chater. N. Y. Grosset & Dunlap, 1935. 340 s. (Novels of distinction.)
The master of Hestviken. Transl. from the Norwegian by Arthur G. Chater. N. Y. Knopf. 1932. Bd. 1—2. Originaltitel: Olav Audunssøn i Hestviken. Olav Audunssøn og hans børn.
The master of Hestviken. Transl. by Arthur G. Chater, N. Y. Knopf, 1934. Bd. 1—4 i 1 Bd.
The axe. The snake pit. In the wilderness. The son avenger.


Side 41

The master of Hestviken. Transl. from the Norwegian by A. G. Chater. London, Cassell, 1935. 967 s.
The master of Hestviken. The axe. The snake pit. In the wilderness. The son avenger. Transl. from the Norwegian by Arthur G. Chater. N. Y. Knopf, 1952. 994 s. 1 vol. ed.
Olav Auduninpoika. Tekijättären luvalla suomentanut Siiri Siegberg. Porvoo, Werner Söderström, 1926. Bd. 1. Olav Auduninpoika menee naimisiin. 411 s.
Bd. 2. Ingunn Steinfinnintytår. 208 s.
Bd. 3. Olav Auduninpojan onni. 308 s.
Originaltitel : Olav Audunssøn i Hestviken.
Olav Auduninpoika overs. af Siiri Siegberg. (I: Valitut teokset. Helsinki, 1954. bd. 5).
Olav Audunssoen. Roman. Trad. du norvégien par E. Guerre. Paris, Stock, 1949 — 50. Bd. 1 — 3. (Collection scandinave.) Originaltitel: Olav Audunssøn i Hestviken.
Olav Audunssoen. Trad. du norvégien par E. Guerre et M. Metzger. Paris, Stock, 1950 — 51. Bd. 1 — 4. Originaltitel: Olav Audunssøn i Hestviken. Olav Audunssøn og hans børn.
Olav Audunszoon op Hestviken. Geaut. Vertaling uit het Noorsch door A. Snethlage. Amsterdam, Meulenhoff, 1930. 635 s.
Olav Audunssøn. Romanzo. Traduzione dal norvegese di Piero Malvano. Milano, Garzanti, 1951. 1020 s. (Grandi scrittori stranieri.)
Olaf syn Auduna. Overs. af Wanda Kragen. Warszawa, Pax, 1954. Bd. 1 — 2.
Obras escogidas. Olav Audunssøn, Santa Catalina de Siena. Traducción de Manuel Bosch Barrett y Javier Armada. (Madrid.) Aguilar, 1958. 1349 s. Originaltitel: Olav Audunssøn. Caterina av Siena.
Olav Audunsson i Hästviken. Bemyndigad övers. av Teresia Eurén. Sth. Norstedt, 1925. Bd. 1—2.
2. uppl. Sth. Norstedt, 1926.
Olav Audunssön i Hestvikenú. Přeložil Hugo Kosterka. Praha, 1935—36. Bd. 1—4.
Olav Audunssön. Praha, Ladislav Kuncíř, 1938. Bd. 1 — 4.
Olav Audunssohn. Übertragen aus dem Norwegischen von J. Sandmeier und S. Angermann. Herausgegeben von J. Sandmeier. Frankfurt, Rütten & Loening, 1928—29. Bd. I—4.
Bd. 1 — 2. Olav Audunssohn auf Hestviken.
Bd. 3 — 4. Olav Audunssohn und seine Kinder.
Olav Audunssohn. Herausgegeben von J. Sandmeier. Aus dem Norwegischen von J. Sandmeier und S. Angermann. Potsdam, Rütten & Loening, 1937. 1174 s. Enb. ungekürzt. Ausg. Originaltitel: Olav Audunssøn i Hestviken. Olav Audunssøn og hans børn.
Olav Audunssohn. Roman übertragen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Wien, Wiener Volksbuchverlag, 1952. 1060 s. Lizenzausgabe.
Olav Audunssohn. Roman. Übertragen von J. Sandmeier und S. Angermann. Frankfurt, Büchergilde Gutenberg, 1953. 1060 s. 4 bd. i 1 bd.
Olav Audunssohn. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Gütersloh, Bertelsmann, 1958. 903 s.

Anmeldelser:
Aanrud, Hans i: Aftenposten. Oslo, 20/11. 1925.
Alker, Ernst i: Hochland. Jahrg. 23. München, 1926. s. 102—06.
Asphaug, Halfdan i: Østlandet. Mysen, 20/11. 1925.
Bing, Just i: Bergens aftenblad. 20/11. 1925.
Bjørge, H. J. i: Nidaros. Trondhjem. 20/11. 1925.
Brix, Hans i: Nationaltidende. Kbh. 21/11. 1925.
Böök, Fredrik i: Svenska dagbladet. 22/11. 1925.
Elster, Kristian i: Nationen. Oslo. 21/11. 1925.
F.-K., A. i: Karlskrona-tidningen. 25/11. 1925.


Side 42


Føyen, Jean i: Norges handels og- sjøfartstidende. Oslo. 23/11. 1925.
Gertsen, Trygve i: Østlands-posten. Larvik. 20/11. 1925.
G(ullmann), Chr. i: Berlingske tidende. Kbh. 17/12. 1925.
Hambro, C. J. i: Morgenbladet. Oslo. 28/11. 1925.
Heie, N. I. Olav Audunssøn. (Tidehverv. Kbh. 1932. s. 160— 65.)
Hemmer, Jarl. Sigrid Undsets nya roman. Olav Audunssøn i Hestviken. (Nya Argus. Helsingfors. Årg. 19. 1927. s. 10—12.)
Hoel, Sigurd i: Nordisk tidskrift for vetenskap, konst och industri. Ny serie II. Sth. 1926. s. 114—115.
Hoel, Sigurd .Sigrid Undset. I. Olav Audunssøn i Hestviken. II. Olav Audunssøn og hans børn, I—II. (i hans: Tanker om norsk diktning. Oslo, Gyldendal, 1955 s. 175—188.)
Hoprekstad, Olav i: Bergens tidende. 20/11. 1925.
I(ngebrigtsen), Herman S(mitt). Olav Audunssøn i Hestviken. Bd. 1—2. 1925. I: Stavangeren. Stavanger. 27/11. 1925.
Jensen, Bernhard i: Nordisk ugeblad for katholske kristne. Årg. 74. Kbh 1926. s. 23—31.
Kent, Charles i: Morgenposten. Oslo. 21/11. 1925.
Krog, Helge i :Dagbladet. Oslo. 20/11. 1925.
Levander, Hans. Sigrid Undsets Olav Audunssön. (Bonniers litterära magasin. Sth. 1948. s. 209—10.)
Linder, Sten i: Nordlands-posten. Bodø. 30/11. 1925.
-ng. Olav Audunssøn i Hestviken. Bd. 1—2. 1925. i: Arbeideravisen. Trondheim 20/11. 1925.
O(lsen, F(reilif) i: Ekstrabladet. Kbh. 21/11. 1925.
P(aulson), A(ndreas) i: Arbeidet. Bergen. 25/11. 1925.
P-n. i: Smålands folkblad. 5/12. 1925.
Paasche, Fredrik i: Tidens tegn. Oslo. 20/11. 1925.
Pineau, Léon i: Journal des débats. 11/9. 1927. (Kronik.)
Thesen, Rolv i: Den 17. mai. Oslo. 25/11. 1925.
Øvrebø, Fridtjof i: Haugesunds dagblad. 1/12. 1925.
I: Tiden. Arendal. 14/10. 1925. Usigneret.
Alker, E. Olav Audunssohn. Bd. 1—2. I: Das deutsche Buch. Leipzig. Jahrg. 9. 1929 s. 107.
— i: Das deutsche Buch. Leipzig. Jahrg. 8. 1928. s. 113, 310.
— i: Das geistige Europa. Paderborn. 1926. II. s. 290—293.
— i: Gral. Jahrg. 23. München. 1928. s. 78.
— Olav Audunssohn. Bd. 1—2. I: Gral. Jahrg. 23. München. 1929. s. 428.
— Olav Audunssön i Hestviken. 1925. I: Hochland. Jahrg. 23. München, 1926. Bd. 2. s. 102.
— Ein neues Werk von Sigrid Undset. Literarischer Handweiser. Jahrg. 64. Münster. 1927. s. 81—87.
Coudenhove, I. i: An der Wende. Zeitschrift für weibliche Bildung. 1929. II. s. 274—83 og 343—346.
Fischer i: Volk und Heimat. München. 1929. nr. 6. s. 5.
Hamann, E. A. i: Allgemeine Rundschau. Jahrg. 25. München. 1928. s. 521.
Henz i: Volkswohl. Wien. Jahrg. 20. 1929. s. 464 (Bücher der Zeit.)
Lindwart i: Eckart. Blatter für evangel. Geistesarbeit. Berlin. 1928. s. 485.
Lützeler i: Bücherwelt. Jahrg. 26. Bonn. 1929. s. 61 og 153.
— i: Bücherwelt. Jahrg. 26. Bonn. 1929. s. 401.
Meyer-Berghaus, S. J. i: Hamburger Fremdenblatt. 12/1. 1929.
Miethe, Kaethe i: Die schone Literatur. Jahrg. 29. Leipzig, 1928. s. 87, 490.
— i: Die schöne Literatur. Jahrg. 30. Leipzig. 1929. s. 310.
Münzer, K. i: Die Literatur. Jahrg. 30. Stuttgart. 1928. s. 368.
— i: Das literarische Echo. Jahrg. 31. Stuttgart. 1929. s. 232.
Möhring, W. i: Nordische Rundschau. Braunschweig. III. 1930. s. 23.
Neuwirth, W. i: Reichspost. Wien. 19/8. 1929.
Peters, H. i: Deutsche Tageszeitung. Berlin. 8/9. 1929.


Side 43


Ruppel, K. H. i: Die literarische Welt. Berlin. Jahrg. 3. nr. 51/52. s. 5.
Scheu-Riesz, H. i: Neue Freie Presse. Wien. 30/12. 1928.
Schröder, E. i: Rhein-Mainische Volkszeitung. 28/7. 1928.
— i: Das neue Reich. Jahrg. 11. Wien, 1928. s. 618.
Stockhausen, J. von i: München. Neueste Nachrichten. 15/12. 1927.
Sulz i: Neue Bücher. Bonn. Jahrg. 6. 1929. s. 50.
Wittmann, P. i: Literarische Wochenschrift.Weimar. 1926. s. 1446.
Wurm, A. i: Seele. Regensburg. Jahrg. 11. s. 212 — 17.
Wünsch, G. i: Christliche Welt. Jahrg. 42 Leipzig. 1928. s. 678, 1150.
— i: Christliche Welt. Jahrg. 43. Leipzig. 1929. s. 1173.
I: Bund. Bern. 30/11. 1927.
I: Die christliche Frau. Köln a/ Rhein. Jahrg. 26. 1928. s. 366.
I: Christliche Welt. Jahrg. 50. Leipzig. 1936. s. 1142.
I: Deutscher Bibliophilenkalender. Wien. Jahrg. 14/15. 1929. s. 151.
I: Germania. Berlin, 22/9. 1927.
I: Gral. München. 1930. Jahrg. 24. s. 852.
I: Goetheanum. Dornach. 1928. Jahrg. 7. s. 127.
I: Magdeburg Zeitung. 21/12. 1928.
I: Mädchenbildung am christlichen Grundlage. Jahrg. 24. 1928. s. 662.
I: Nach Gesetz und Zeugnis. 1928. s. 315.
I: Neue Züricher Zeitung. 13/11. 1927.
I: Neue Züricher Zeitung. 18/12. 1928.
I: Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge. Bielefeld, Jahrg. 20. Lit. 79.
I: Dietsche warande en Belfort. Gent. Jahrg. 31. s. 237.

SANKT HALVARDS LIV, DØD OG JERTEGN.

Sankt Halvards liv, død og jertegn. (indb. med: Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis. Oslo, Aschehoug, 1925. 228 s.).
Sankt Halvards liv, død og jertegn. (I : Middelalderromaner. Oslo, Aschehoug, 1932. bd. 10.)
Sankt Halvards liv, død og jertegn. (I: Middelalderromaner. Oslo, Aschehoug, 1944. bd. 10.)
Sankt Halvards liv, død og jertegn. (I : Middelalderromaner. Oslo, Aschehoug, 1949. bd. 10.)
Sankt Halvards liv, død og jertegn. (I: Middelalderromaner. Oslo, Aschehoug, 1959. bd. 10.)

OLAV AUDUNSSØN OG HANS BØRN.

Olav Audunssøn og hans børn. Oslo, Aschehoug, 1927, bd. 1—2, bd. 1. 237 s. bd. 2. 334 s.
Olav Audunssøn og hans børn. Oslo, Aschehoug, 1932. (Middelalderromaner, bd. 8—9.)
Olav Audunssøn og hans børn. Oslo, Aschehoug, 1944. 253 + 355 s. (Middelalderromaner, bd. 8—9.)
Olav Audunssøn og hans børn. Oslo, Aschehoug, 1949. 249 + 347 s. (Middelalderromaner, bd. 8 — 9.)
Olav Audunssøn og hans børn. (Middelalderromaner. Oslo, Aschehoug, 1959. bd. 8—9.)
Olavinlapset. Tekijän luvin suomensi Impi Sirkka. Porvoo, Werner Söderström, 1929, bd. 1—2. 260 + 376 s. (Olav Audunssön og hans børn.)
Olavin-lapset overs. af. Impi Sirkka. (i: Valitut teokset. Helsinki, 1954, bd. 6)
Olav Audunssoen. et ses enfants. Trad. par E. Guerre. Paris, Delamain et Boutelleau, 1950. 275 s.
Olav Audunssoen et ses enfants. Trad. du norvégien par E. Guerre et M. Metzger. Paris, Stock, 1951. 376 s. (Collection scandinave.)


Side 44

Olav Audunszoon en zijn kindern. Geaut. Vertaling uit het Noorsch door A. Snethlage. Amsterdam, Meulenhoff, 1931. 583 s.
Olav Audunssøn. Milano, Garzanti, 1958. 1036 s. i 1 bd.
Obras completas. Traducción de Manuel Bosch Barrett. Barcelona, José Janés, 1956. Vol. 1. 1227 s. Originaltitel : Olav Audunssøn. Olav Audunssøn og hans børn.
Olav Audunsson och hans barn. Bemyndigad övers. av Teresia Eurén. Sth. Norstedt, 1928. bd. 1—2. 245 + 343 s.

Anmeldelser:
Aanrud, Hans i: Aftenposten, Oslo. 16/11. 1927.
Brix, Hans i: Berlingske tidende. Kbh. 17/11. 1927.
Bukdahl, Jørgen. Olav Audunssøn og hans børn. Bd. 1—2. 1927. I: Politiken. Kbh. 17/11. 27. (Kronik.)
Böök, Fredrik i: Svenska dagbladet. 18/11. 1927.
Debes, Inge i: Urd. Oslo, 1927, nr. 48, s. 761—62.
Elster, Kristian i: Nationen. Oslo, 17/11. 1927.
E., K. L. I: Fædrelandsvennen. Kristiansand. 25/11. 1927.
Gandrup, Richardt i : Aarhus stiftstidende. 17/12. 1927.
Gullmann, Chr. i: Berlingske tidende. Kbh. 25/11. 1927.
Hambro, C. J. i: Morgenbladet. Oslo, 16/11. 1927.
Hoel, Sigurd i: Arbeiderbladet. Oslo, 16/11. 1927.
Hoel, Sigurd i: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. Ny serie. Årg. 4. Sth. 1928, s. 298—300.
Jensen, Bernhard i: Nordisk ugeblad for katholske kristne. Årg. 75. Kbh. 1927. s. 1009—1011.
Kent, Charles. Tendenser og problemer i nye norske romaner. Olav Audunssøn og hans børn. (Ord och bild. Sth. 1928. s. 509—512, por.)
Kielland, Eugenia i: Dagens nyt. Oslo, 22/11. 1927.
— i: Morgenposten. Oslo, 19/11. 1927.
Krog, Helge i: Dagbladet. Oslo, 26/11. 1927.
Lie, Jonas i: Forum. Horten, 1928, nr. 5. s. 96 — 97.
Linck, Anna i: København. 17/11. 1927.
L(yche), H(ans). i: Norges handels- og sjøfartstidende. Oslo. 16/11. 1927.
Nedermark, C. i: Kristeligt dagblad. Kbh. 23/12. 1927.
Paasche. Fredrik i: Tidens tegn. Oslo, 16/11. 1927.
Rytter, Henrik i: Den 17. mai. Oslo, 14/12. 1927.
S., J. A. i: Arbeideren. Oslo, 10/12. 1927.
Storm, Halvor i: Middagsavisen. Oslo, 16/11. 1927.
S(tubberud),J(ohannes) i: Kongsvinger arbeiderblad. Kongsvinger, 15/11. 1927.
K(uylentierna) W(enster), E(lisabeth) i: Lunds dagblad. 23/11. 1927.
The axe i: Bookman. London, vol. 74. s. 324.
The snake-pit i: Bookman. London. Vol. 76. s. 63.
Parsons, A. B. i: «Nation», N. Y. 128. vol. s. 316—17.
In the wilderness. N. Y. Knopf. 1930. i: The Times literary supplement. 6/2. 1930.
Löhrke, E. The son avenger. i: «Nation.» N. Y. 131. vol. s. 273 — 74.
The master of Hestviken. Vol. 1. i: Times literary supplement. 1928. s. 309.
Plomer, W. i: Spectator. London. Vol. 153. s. 542.
Willam, F. M. Olav Audunssohn und seine Kinder. Herausg. von J. Sandmeier. bd. 1—2. i: Hochland. München, 1930. Jahrg. 27. II s. 208—21.

KATHOLSK PROPAGANDA.

Katholsk propaganda. (Vor verden. Oslo, 1927. s. 106—39, 294—304.)
Katholsk propaganda. Oslo, Some, 1927. 48 s. Oprindelig trykt i: Vor verden. Oslo. Marts, 1927.
Söderblom, Nathan. Et brev fra Ärkebiskop Söderblom. Uppsala, 29. april, 1927. Vor verden, red. af Ronald Fangen. Oslo, 1927. s. 221—234.


Side 45

I anledning af Sigrid Undsets artikel i Vor verden: Katholsk propaganda.
Svar til ärkebiskop Söderblom fra Sigrid Undset. Vor verden, red. af Ronald Fangen. Oslo, 1927. s. 294—304.

Anmeldelser:
Armfelt, J. i: Credo. Årg. 10. Hälsingborg, 1929 s. 22—23.
Christensen, Alfred i: Viborg stifts folkeblad. 17/12. 1928. (Kronik.)
Kristoffersen, Ragna i: Norges kvinder. 6/5. 1927.
I: Tidens tegn. Oslo, 2/4. 1927. Usigneret.

PAAPSE STOUTIGHEDEN.

Paapse stoutigheden. Essays en Novellen verzameld en vertaald door Anton van Duinkerken. Hilversum, Paul Brand, 1929. 359 s. Inleiding ved Anton van Duinkerken. De vrouw in de hedendaagse samenleving (1919) Drie zusetrs (1917) Kerstgedachten (Dec. 1928) De zanger van Sint Olav (Aug. 1929) Sint Halvard (Mei 1929) Sinte Sunniva en de mannen van Selja (Juli 1929) Margaret Clitherow (Dec. 1928) Katholieke Progaganda (Maart, 1927) Antwoord aan Aaartsbisschop Söderblom (Juni, 1927).
Paapse Stoutigheden. Essays en novellen. Verzameld en vertaald door A. van Duinkerken anmeldt i: Studia catholica. Nijmegen. Jahrg. 7. s. 141.
I: Dietsche warande en Belfort. Gent. Jahrg. 30. s. 572.

UND WÄR DIES KINDLEIN NICHT GEBOREN. WEIHNACHTSWUNDER.

Und wär dies Kindlein nicht geboren. München, Verlag «Ars sacra», Jos. Müller, 1929. 29 s. 4 tvl. (Kleine Bücher für besinnliche Menschen)
En julebetraktning. (Originaltitel : Und wär dies Kindlein nicht geboren. München, 1929.) Julehelg. Oslo, 1950, s. 4—7, ill.
Und war dies Kindlein nicht geboren. München, Ars Sacra, 1958. 29 s. Blockbuch. (Sammlung Sigma.)
Das Weihnachtswunder. München, Verlag Ars Sacra, Jos. Müller, 1930. 29 s. + 4 pl.. (Reproduktioner af malerier. )

Anmeldelser:
Alker, E. i : Gral. München. Jahrg. 24. 1929.

ETAPPER.

Etapper. Oslo, Aschehoug, 1929. 249 s. Første gang utenlands. (1910) Tre søstre (1917) Dikken Zwilgmeyer (1913) Efterskrift (1919) Om folkeviser (1921) Strømmen tyner (1924).
Etapper. Essayer. Overs. av Einar Wiberg. Sth. Norstedt, 1929. 334 s.

Anmeldelser:
Aas, L. Etapper. 1929. I: Dagsposten. Trondhjem. 18/4. 1929.
Alker, Ernst i: Kölnische Volkszeitung. nr. 451. 30/6 1929.
— i: Literarischer Handweiser. Jahrg. 65. s. 860.
— i: Preussische Jahrbucher. Bd. 223. s. 325—28.
Benneche, Olaf i: Tidens tegn. Oslo, 20/4. 1929.
Brix, Hans i: Dagens nyheder. Kbh. 19/4. 1929. (Kronik.)
Böök, Fredrik i: Svenska dagbladet. 29/4. 1929. (Kronik.)


Side 46


Debes, Inge i: Nationen. Oslo, 2/5. 1929.
Elster, Kristian i : Aftenposten. Oslo, 26/4. 1929.
Hagberg, Knut i : Nya dagligt allahanda. 28/4. 1929.
Hambro, C. J. i: Morgenbladet. Oslo. 27/7. 1929.
Juell-Tønnessen, Birger i: 1. mai. Stavanger. 29/4. 1929. (Kronik.)
L. i: Arbeidet. Bergen. 24/4. 1929.
Løvland, Liv i: Den 17. mai. Oslo. 25/4. 1929.
Møller, Kai Friis i: Politiken. Kbh. 9/11. 1929 af B.
Poulsen, Frederik i: Politiken. Kbh. 25/8. 1929 og 26/8. 1929. (Menneskeheden og gudedynastierne, I—II.)
Schiller, Harald i: Stockholms-tidningen. 16/4. 1929.
Smith, Victor i: Morgenavisen. Bergen. 4/6. 1929.
S(öderhiel)m, H. i: Göteborgs handelstidning. 30/4. 1929.
Tranøy, B. S. i: Middagsavisen. Oslo, 17/4. 1929.
Wilse, Christian i: Haugesunds dagblad. Haugesund. 14/6. 1929.
Winsnes, A. H. i: Dagbladet. Oslo. 20/4. 1929.
I: Berlingske tidende. Kbh. 13/4. 1929. Usigneret.

GYMNADENIA.

Gymnadenia. Oslo, Aschehoug, 1929. 432 s.
Gymnadenia. Oslo, Aschehoug, 1949. 396 s. (i: Samlede romaner og fortellinger fra nutiden. bd. 6.)
Chimnadenija. Prevede Vacil Karateodorov. 2. čast. Sofija, 1943. 205 s. (Znameniti romani.) Originaltitel : Gymnadenia.
Gymnadenia. Overs. fra norsk af Peder Hesselaa. Kbh. Jespersen & Pio, 1956. 370 s. Omslagstegning af Svend Otto.
The wild orchid. Transl. from the Norwegian by A. G. Chater. N. Y. Knopf, 1931. 411 s. Originaltitel: Gymnadenia.
The wild orchid. Translated from the Norwegian by A. G. Chater. London, Cassell, 1931. 340 s.
The wild orchid. Transl. from the Norwegian by A. G. Chater. London, Cassell, 1935. 339 s. (Cheaper edition.)
Les orchidées blanches. Roman. Trad. par Marie et Raymond Blanpain. Paris- Bruxelles, Éditions de la Paix, 1947. 447 s. Originaltitel: Gymnadenia.
Witte orchideeën. Roman. Uit het Noorsch vertaald door A. Basenau-Goemans. Amsterdam, Meulenhoff, 1937. 334 s. Originaltitel: Gymnadenia.
Witte orchideeën. Vert. van A. Basenau. Haarlem, De Toorts, 1956. 456 s. ill. (Pantheon der winnaars van de Nobelprijs voor literatuur, nr. 1.) Met een inl. over auteur en werk door C. Undset-Svarstad.
Witte orchideeën. Bewerkt naar een vertaling van A. Basenau met een inleiding over auteur en werk door Chr. Undset-Svarstad. Hasselt, Uitgeverij «Heideland», 1956. 455 s. por. facs.
Gymnadenia. Tlumaczyla Maria Morstin-Górska. Warszawa, Pax, 1956. 404 s.
La orqúidea blanca. Trad. de Fernando Trias Beristain. Barcelona, Janés, 1948. 292 s. (Gymnadenia.)
Gimnadenijas [Latvisk.] Minneapolis 1955. Selzemnieks.
Gymnadenia. Bemyndigad övers. av Teresia Eurén. Sth. Norstedt, 1930. 435 s.
Gymnadenia. Přeložil K. V. Rypáček. Praze, Ladislav Kuncíř, 1931. bd. 1—2. (Knihy nové doby, bd. 26.)
Bilé orchideje. Oversættelse: K. V. Rypáček. Praha, Vyšehrad, 1948. 408 s. Gymnadenia.
Gymnadenia. Roman. Herausgegeben von Julius Sandmeier. Übertragen aus dem Norwegischen von J. Sandmeier und Sophie Angermann, Berlin, Deutsche Buchgemeinschaft, 1929. 462 s.
Gymnadenia. Herausgegeben von Julius Sandmeier. Aus dem Norwegischen


Side 47

von J. Sandmeier und Sophie Angermann. Frankfurt, Rütten & Loening, 1930. 482 s.
Gymnadenia. Herausgegeben von Julius Sandmeier. Übertragen aus dem Norwegischen von J. Sandmeier und S. Angermann. Bonn, Bonner Buchgemeinde, 1934. 481 s.
Gymnadenia. Herausgegeben von Julius Sandmeier. Übertragen aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Berlin, Deutsche Buchgemeinschaft, 1936. 461 s.
Gymnadenia. Der brennende Busch. Zwei Romane in ein Band. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen von J. Sandmeier und Sophie Angermann. Freiburg, Walter Verlag, 1956. 704 s. Originaltitel : Gymnadenia. Den brændende busk.

Anmeldelser:
A., H. i: Uppsala nya tidning. 13/11. 1929.
Aas, L. i: Dagsposten. Trondhjem. 20/11. 1929.
Assarsson, B. D. i: Credo. Årg. 10. Hälsingborg, 1929, s. 323.
Ast. i: Jyllandsposten. 21/12. 1929.
Beyer, Harald i : Nya Argus. Hälsingfors. 1930. nr. 4.
— i: Bergens tidende. 2/12. 1929.
Bing, Just i: Bergens tidende. 20/11. 1929.
Bjørge, H. J. i: Nidaros. Trondhjem. 7/11. 1929.
Brix, Hans i: Dagens nyheder. Kbh. 9/11. 1929.
Bukdahl, Jørgen i: Politiken. Kbh. 11/11. 1929.
Böök, Fredrik i: Svenska dagbladet. Sth. 13/12. 1929.
Dalgard, Olav i: Den 17. mai. Oslo, 7/11. 1929.
Debes, Inge i: Nationen. Oslo, 7/11. 1929.
Christensen, A. Drewsen i: Højskolebladet. Kolding. 22/11. 1929
Clausen, Julius i: Berlingske aftenavis. Kbh. 9/11. 1929.
Dale, Johs. A. i: Den 17. mai. Oslo, 7/11. 1929.
Ehnmark, Elof i: Uppsala. 10/3. 1930.
Elster, Egil i: Rjukan dagblad. Rjukan. 19/11. 1929.
Elster, Kristian i: Aftenposten. Oslo, 7/11. 1929.
Geismar, Oscar i: Fyns venstreblad. 19/11. 1929. (Kronik.)
Granat, Helge i: Ny tid. Trondhjem. 8/1. 1930.
Hagberg, Knut i: Nya dagligt allahanda. 10/11. 1929.
Hambro, C. J. i: Morgenbladet. Oslo, 7/11. 1929.
H(ansen,) H. P. i: Socialdemokraten. Kbh. 27/11. 1929.
Heje, N. I. i: Tidehverv. Kbh. årg. 6. 1932. s. 22—29.
H(olmber)g, O(lle) i: Dagens nyheter. Sth. 11/11. 1929.
L, H. J. i: St. Olav. Oslo. 22/11. 1929.
S(mitt) I(ngebretsen,) Herman i: Stavangeren. Stavanger 7/11. 1929.
Jensen, Bernhard i: Nordisk ugeblad for katholske kristne. Årg. 77. Kbh. 1929. s. 1015—1017.
Juell-Tønnessen, Birger i: Den 1. mai. Stavanger. 7/12. 1929.
Kielland, Eugenia i: Morgenposten. Oslo, 7/11. 1929.
Landquist, John i: Biblioteksbladet. Sth. 1930. Årg. 15. s. 104.
— i: Aftonbladet Sth 14/2. 1930.
Larsson i by, Carl i: Gevle dagblad. 14/11. 1929.
Matthis, Henry Peter i: Göteborgs-posten. 9/7. 1930.
Nissen, Sven i: Stavanger aftenblad. 13/11. 1929.
Noring, Karl i: Aalborg stiftstidende. 20/12. 1929. (Kronik.)
Nærup, Carl i: Tidens tegn. Oslo, 16/11. 1929.
P(aulson,) A(ndreas) i: Bergens arbeiderblad. 9/11. 1929.
R., N. i: Drammens tidende. Drammen, 8/11. 1929.
Rygh-Müller, O. i: Arbeider-avisen. Trondhjem, 8/11. 1929.
S(chiller), H(arald) i: Stockholmstidningen. 18/11. 1929.
S(tensaker), A(sbjørn) i: Bergens aftenblad. 7/11. 1929.


Side 48


S., I. i: Astra. 1930. nr. 3.
S(imonnæs), O(laf) J. i: Adresseavisen. Trondhjem. 7/11. 1929.
Simesen, Ingeborg i: Kristeligt dagblad. Kbh. 15/11. 1929. (Kronik.)
Söderhielm, H. i: Göteborgs handelstidning. 7/11. 1929.
Thesen, Rolv i: Arbeiderbladet. Oslo. 12/11. 1929.
Tiberg, Antonie i: Hamar stiftstidende. Hamar, 11/11. 1929.
Tranøy, B. S. i: Middagsavisen. Oslo, 7/11. 1929.
K(ŭylentierna) W(enster) E(lisabeth) i: Lunds dagblad. 13/2. 1930.
Wilse, Christian i: Haugesunds dagblad. Haugesund. 21/11. 1929.
Winsnes, A. H. i: Samtiden. Oslo, 1930, s. 168—72. (Norsk litteratur høsten 1929.)
— i: Dagbladet. Oslo. 7/11. 1929.
Öhquist, Johannes i: Uusi suomi. 22/12. 1929.

Van Acken i: Theologische prakt. Quartalsschrift. Jahrg. 83. 1930. s. 372—77.
Alker, Ernst. Ein Gegenwartsroman von Sigrid Undset. (Literarischer Handweiser. 60. Münster, 1930. s. 247—254.)
Alker, Ernst. Gymnadenia von Sigrid Undset, (Ostseerundschau. Lübeck. 1930. Årg. 7. s. 12—15.)
Barth i: Christliche Welt. Leipzig, Jahrg. 45. s. 434.
Coudenhove, J. Gymnadenia und der Christentum in den Dichtungen der Sigrid Undset. (Die Schildgenossen. Rothenfels. Jahrg. 10. 1930. s. 461—68.)
Gulde, W. i: An der Wende. Zeitschrift für weibliche Bildung. 1930. III. s. 282.
Harms, Ernst i: Literarische Rundschau. Berliner Tageblatt. 9/2. 1930.
Heuss-Knapp i: Eckart. V. Berlin. 1929. s. 139.
Lützeler i: Bücherwelt. Jahrg. 27. Bonn. 1930. s. 98. (Roman der Zeit.)
Lützeler i: Hochland. Jahrg. 27. München, 1929. bd. 1. s. 563—67.
Meyer-Benfey, H. i: Hamburger Fremdenblatt. 31/5. 1929.
Miethe, Kaethe i: Die schöne Literatur. Jahrg 31. Leipzig, 1930. s. 489.
— i: Das Unterhaltungsblatt. Berlin. 13/12. 1929.
Muckermann, Friedrich. Gymnadenia. Zu Sigrid Undsets neuesten Werk. (Der Gral. Essen. Jahrg. 24. 1929—30. s. 385—91.)
Münzer i: Die Literatur. Jahrg. 32. Stuttgart, 1929. s. 418.
Rang i: Hefte für Büchereiwesen. Leipzig. 1931. bd. 15. s. 204—07.
Schröder, E. i: Das Neue Reich. XII. Wien. 1929/30. s. 581.
Schäfer, G. i: Schönere Zukunft. Wien. bd. 5. s. 419—21.
Sulz i: Neue Bücher. Bonn. Jahrg. 7. s. 91.
Thommen i: Die Schweiz. Rundschau. Einsiedeln, 1930. Jahrg. 30. s. 221 — 230.
Westecker,W. i: Berliner Borsenzeitung. 30/10. 1930.
I: Dietsche warande en Belfort. Gent. Jahrg. 31. s. 231.
I: Katholische Kirchenzeitung. Salzburg. Jahrg. 71. s. 76.
I: G. D. A. Zeitschrift des Gewerkschaftsbundes der Angestellten. 1932. s. 13.
I: Vossische Zeitung. Berlin. 20/7. 1930.
Levinson, André i: Nouvelles litteraires. Paris, 14/6. 1930.
Holt, E. Wild orchid i: Bookman. London. Vol. 81. s. 183.
Kronenberger, Louis. The wild orchid. N. Y. Knopf, 1931. i: New york times book review. 27/9. 1931.
I: The Times literary supplement. 6/2. 1930.
Wild orchid. Burning bush. i: «The catholic world. N. Y. 136. vol. s. 114—115.
Prambolini, Giacomo i: Leonardo. Rassegne bibliographica. Diretta da Federico Gentile. 1930. nr. 1.

DEN BRÆNDENDE BUSK.

Den brændende busk. Oslo, Aschehoug, 1930. Bd. 1—2. Bd. 1. 330 s. Bd. 2. 167 s.
Den brennende busk. Oslo, Aschehoug, 1949. 452 s. (Samlede romaner og fortellinger fra nutiden. bd. 7.)
Burning bush. Transl. from the Norwegian by A. G. Chater. N. Y. Knopf, 1932. 473 s. Originaltitel : Den brændende busk.


Side 49

The burning bush. Transl. from the Norwegian by A. G. Chater. London, Cassell, 1932. 472 s.
Burning bush. Transl. from the Norwegian by A. G. Chater. London, Cassell, 1935. 396 s. (Cheaper edition.)
Winding road. (The wild orchid and The burning bush.) N. Y. Knopf, 1936. Vol. 1—2.
Le buisson ardent. Trad. du norvégien par M. Metzger et Th. Hammar. Bruxelles-Paris, Éditions de la Paix, 1949. 448 s. Originaltitel: Den brændende busk.
Het brandend braambosch. Roman. Uit het Noorsch vertaald door A. Basenau — Goemans. Amsterdam, Meulenhoff, 1938. 431 s. Originaltitel: Den brændende busk.
Het brandende braambos, vert. door A. Basenau. Alsmede de roman Jenny, vert. door W. Smeding, en De reisbrev Kinderen in de Aracoelikerk. Haarlem, Toorts, 1957. 564 s. (Pantheon der winnaars van de Nobelprijs voor literatuur, nr. 2.) Originaltitler: Den brændende busk. Jenny. Barna i Araceli.
Het brandende braambos. (Vertaling: A. Basenau.) Alsmede de roman Jenny (Vertaling: W. Smeding) en de reisbrief Kinderen in de Aracoelikerk. Hasselt, Uitgiverij «Heideland», 1957. 561 s. Originaltitler: Den brændende busk. Jenny. Barna i Araceli. (Rejsebrev. Morgenbladet, febr. 1910.)
Paul Selmer's levensweg. Uit het Noorsch vert. door A. Basenau. Antwerpen, De Magneet, 1944. 816 s. Originaltitel: Gymnadenia. Den brændende busk.
Krzak gorejacy. Thumaczyla z niemieckiego Maria Morstin-Górska. Warszawa, Pax, 1957. 449 s. Originaltitel: Den brændende busk.
La zarza ardiente. Trad. y notas de Fernando Trias Beristain. Madrid, Aguilar, 1953. 741 s. ill. (Collection Crisol, nr. 384.) Originaltitel: Den brændende busk.
Den brinnande busken. Bemyndigad övers. av Teresia Eurén. Sth. Norstedt, 1931. 502 s.
Der brennende Busch. Roman. Herausgegeben von J. Sandmeier. Übertragen aus dem Norwegischen von J. Sandmeier und Sophie Angermann. Berlin, Deutsche Buchgemeinschaft, 1930. 512 s.
Der brennende Busch. Roman. Herausgegeben. von Julius Sandmeier. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Frankfurt, Rütten & Loening, 1931. 537 s.
Der brennende Busch. Roman. Herausgegeben von Julius Sandmeier. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Bonn, Bonner Buchgemeinde, 1934. 537 s.
Der brennende Busch. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Berlin, Deutsche Buchgemeinschaft, 1936. 511 s.
Gymnadenia. Der brennende Busch. 2 Romane in einem Bd. Übertragen aus dem Norwegischen von J. Sandmeier und S. Angermann. Luzern, Schweizer Volks-Buchgemeinde, 1956. 705 s. ,
Hořící keř. Přeložil K. V. Rypáček. Praha, Ladislav Kuncíř, 1932. 720 s. Originaltitel : Den brændende busk.
Hořící keř. Oversættelse : K. V. Rypáček. Praha, Vyšehrad, 1948. 455 s.

Anmeldelser:
A., H. i: Uppsala nya ridning. 25/11. 1930.
Aas, L. i: Dagsposten. Trondhjem. 25/11. 1930.
Balstad, Stein. «Den brændende busk.» Sigrid Undsets nye roman, (i: Morgenposten, Oslo. 25/11. 1930.)
Bing, Just i: Bergens tidende, Bergen. 25/11. 1930.
Bjørge, H. J. i: Nidaros, Trondhjem. 25/11. 1930.
Bolander, Karl-August i: Dagens nyheter. Sth. 28/11. 1930.
Brix, Hans i: Dagens nyheder. Kbh. 26/11. 1930.
Bukdahl, Jørgen i: Politikken. Kbh. 25/11. 1930. (Kronik.)
Christensen, Peder i: Adresseavisen. Trondhjem. 26/11. 1930.


Side 50


Clausen, Julius i: Berlingske tidende. Kbh. 26/11. 1930.
Dale, Johs. A. i: Den 17. mai, Oslo. 4/12. 1930.
Debes, Inge i: Nationen, Oslo. 26/11. 1930.
Eisen, Peter Der katholische Mensch in Sigrid Undsets Roman «Der brennende Busch.» (Die Bücherwelt. 28. Bonn. 1931. s. 178—82.)
Elster, Egil i: Rjukan dagblad, Rjukan. 3/12. 1930.
Elster, Kristian i: Aftenposten, Oslo. 25/11. 1930.
Fangen, Ronald i: Tidens tegn, Oslo. 27/11. 1930.
Føyen, Jean i: Norges handels- og sjøfartstidende, Oslo. 26/11. 1930.
Gandrup, Richardt i: Aarhus stiftstidende. 25/11. 1930.
Geismar, Oscar i: Fyns venstreblad. 27/11. 1930.
Gjesdahl, Paul i: Oslo aftenavis. 25/11. 1930. («En konvertits historie.»)
Hagberg, Knut i: Nya dagligt allahanda. 30/11. 1930.
Hambro, C. J. i: Morgenbladet, Oslo. 25/11. 1930.
Hoel, Sigurd i: Arbeiderbladet. 25/11. 1930. (Kronik.)
Hæreid, J. i: Hadeland, Brandbu. 27/11. 1930.
Kent, Charles i: Ord och bild, Sth. 1931. s. 211—219, por.
Kielland, Eugenia i: Dagbladet, Oslo. 25/11. 1930.
Kuylentierna-Wenster, Elisabeth i: Lunds dagblad. 8/12. 1930.
Landquist, John i: Aftonbladet, Sth. 31/1. 1931.
Messel, S. i: St. Olav. Årg. 43. Oslo, 1931. s. 53—54.
Nilssen, Sven i: Stavanger aftenblad, Stavanger. 19/12. 1930.
P(aulson), A(ndreas) i: Bergens arbeiderblad. 29/11. 1930.
Posthumus, Annie i: Nieuwe Rotterdamsche courant. 12/2. 1931.
Ree, Ørnulf i: Middagsavisen. Oslo. 8/12. 1930.
S(tensaker), A(sbjørn) i: Bergens aftenblad. 25/11. 1930.
Simesen, Ingeborg i: Kristeligt dagblad, Kbh. 26/11. 1930. (Kronik.)
Smith, Victor i: Morgenavisen, Bergen. 9/12. 1930.
Stabell, W. Winsnes i: Østlandsposten. Larvik. 26/11. 1930.
Söderhielm, H. i: Göteborgs handelstidning. 25/11. 1930.
Ø(isang), O(le) i: Arbeideravisen, Trondhjem. 25/11. 1930.
I: Drammens tidende, Drammen 25/11. 1930. Usigneret.
I: Idun. Sth. 4/1. 1931. Usigneret.
Böök, Fredrik. Den brinnande busken, (i: Svenska dagbladet. 1/12. 1930.)
Kent, Charles. Den brændende busk. (i: En lægmand orienterer sig i tilværelsen. Oslo, Some, 1931. s. 115—36.)
Rask, Arne .En roman om det indre livet. (Credo. Årg. 28. Uppsala, 1947. s. 93 — 101.) Om Gymnadenia og Den brændende busk.
Alker, Ernst. Die Gymnadenia-Fortsetzung. (Ostseerundschau. Jahrg. 8. Lübeck. 1931. s. 85—88.)
— i: Reichspost. Wien. 4/12. 1930. Jahrg. 37. nr. 335. (Die Gymnadenia-Fortsetzung.)
Eisen, Peter i: Bücherwelt, Bonn. Jahrgang 28. 1931. s. 178—82. Der katholische Mensch in Sigrid Undsets Roman: Der brennende Busch.
Kjetbüll-Petersen, Lorenz. Der brennende Busch. (Der Graal. Jahrg. 25. München. 1930—31. s. 887— 93.)
Lützeler, Heinrich i: Bücherwelt. 28. Jahrg. Bonn. 1931. s. 145.
— Zu Sigrid Undsets Roman «Der brennende Busch». (Hochland. Jahrg. 28. München, 1930/31. s. 559—560.)
— i: Köln Volkszeitung 9/5. 1931.
Meyer-Berghaus, S. J. i: Deutsche Monatshefte für Chile. Jahrg. 12. 1931. s. 322.
Münzer, K. i: Das literarische Echo. Die Literatur, Stuttgart. Jahrg. 33. s. 349.
Reichardt, K. i: Tag. Berlin. 23/12. 1930.
Schlüter-Hermkes i: Die christliche Frau. Köln a/Rh. Jahrg. 29. s. 46—48.
Wurm, A. i: Seele. Regensburg. Jahrg. 13. 1931. s. 79—86.
I: Katholische Kirchenzeitung. Salzburg. Jahrg. 71. s. 76.
I: Pester Lloyd. 14/2. 1931.


Side 51

I: G. D. A. Zeitschrift des Gewerkschaftsbundes der Angestellten. 1931. s. 112.
I: Vossische Zeitung. Berlin. 8/2. 1931.
Cantwell, R. Burning bush transl. by A. G. Chater. I: Nation. N. Y. vol. 135. s. 263.

HELLIG OLAV.

Hellig Olav. Norges konge. Oslo, Aas & Wahls boktr. 1930. 63 s. Optaget i: Norske helgener .1937.
Sankt Olav. (Hellig Olav. Norges konge.) Übertragen von Maria Neuhauser. Wien, Amandis Ed. 1947. 69 s.

Anmeldelser:
Anker, Ella i: Norges kvinder, Oslo. 18/7. 1930.
Gjesdahl, Paul i: Dagbladet, Oslo. 8/8. 1930. (Kronik.)
H., H. i: Aftenposten, Oslo. 3/7. 1930.
Jessen, Franz von i: Dagens nyheder. Kbh. 30/7. 1930.
L(yche), H(ans) i: Norges handels- og sjøfartstidende, Oslo. 5/7. 1930.
L(ødrup), H(ans) P(eter) i: Gudbrandsdølen. Lillehammer. 4/7. 1930.
I: Bergens aftenblad. 17/7. 1930. Usigneret.
I: Tidens tegn, Oslo. 3/7. 1930. Usigneret.

BEGEGNUNGEN UND TRENNUNGEN.

Begegnungen und Trennungen. Essays über Christentum und Germanentum. Übertragen von Franz Michel Willam. München, Kösel & Pustet, 1931. 164 s. «Olaf der Heilige» erschien als Festschrift 1930. «Rückkehr zur katholischen Kirche» wurde der Zeitschrift «Vor Verden» 1927 und «Christentum und Neuheidentum» der Zeitschrift «Credo» 1930 entnommen.

Anmeldelser:
Alker, Ernst i: Bücherwelt. Jahrg. 30. Bonn. 1933. s. 251.
— i: Das Neue Reich. Wien. 1932. XIV s. 286.
Heinrich, G. Sigrid Undsets Begegnungen und Trennungen. (Hochland. Jahrg. 29. II. München. 1932. s. 86.)
Hopfner, J. i: Stimmen der Zeit, Freiburg, bd. 123. s. 357.
Kubsch, E. i: Deutsche Tageszeitung. Berlin. 9/3. 1932.
Muckermann, F. i: Gral. München. 1932. Jahrg. 26. s. 434.
Münzer, K. i: Die Literatur. Jahrg. 34. Stuttgart, 1931. s. 534.
Schaefer i: Hochkirche. München. Jahrg. 16. 1934. s. 285.
Sciller i: Die Friedenstadt. Paderborn. Jahrg. 5. 1932. s. 158.
Würtenberg, G. i: Zeitschrift für die evangelische Religionsunterricht. Jahrg. 25. 1932. s. 392.
I: Boekzaal. Tilburg. 1932. s. 166—67.
I: Books abroad. Norman Oklahoma press. Vol. 7. s. 338.
I: Deutscher Bibliophilenkalender. Wien 18.— 19. Jahrg. s. 250.
I: Nordische Stimmen. Erfurt. Jahrg. 2. s. 141 — 42.
I: Theologie der Gegenwart. Leipzig. 1932. Jahrg. 26. s. 277.

SANKTA SUNNIVA.

Sankta Sunniva og seljemændene. (Seljumannamesse 8. juli.) St. Olav. Årg. 41. Oslo, 1929. s. 213—15, 218—22, ill.
Sankta Sunniva und die Leute auf Selje, (i: Juliana von Stockhausen: Vom nordischen Geiste. München, 1930.)
Sunniva. Novellen. Aus dem Norwegischen von Martha Näf. München, Ars sacra, 1932. 79 s. 5 pl. Bilder von Gösta af Geijerstam. Die Jungfrau im Berge. Die heilige Sunniva und die Seljaleute.


Side 52

VILMUND VIDUTAN. JULEFRED.

Julefred. (Kimer I Klokker. Oslo, 1923. s. 5—12.)
Saga om Vilmund Vidutan og fællerne hans. (Kimer I klokker, Oslo. 1924.)
Saga om Vilmund Vidutan og hans fæller. (i: Berlingske tidendes søndagsnummer. Kbh. 24/4. 1927.) Tegninger af Gerda Ploug Sarp.
Die Saga von Vilmund Vidutan und seinen Gefährten. Weihnachtsfrieden. Zwei Erzählungen. Aus dem Norwegischen von E. Alker. Saarlouis, Hausen Verlag, 1931. 133 s. ill.
Die Saga von Vilmund Vidutan und seinen Gefährten. Weihnachtsfrieden. Übersetzt von Ernst Alker. Bonn, Bonner Buchgemeinde, 1934. 133 s. ill.
Vilmund Vidutan. Übersetzt von Ernst Alker. Graz, Mosers Verlag, 1938. 65 s. (Deutsche Bergbücherei, 30.)
Weinachtsfrieden. Deutsch von Ernst Alker, Holzschnitte im Text von Ernst Dombrowski. Graz, Styria Verlag, 1938. 56 s. (Deutsche Bergbücherei, 24.)
Die Saga von Vilmund Vidutan und seinen Gefährten. Weihnachtsfrieden. Novellen aus dem Norwegischen von Ernst Alker. Zürich, Scientia Verlag, 1946. 90 s. (Bleibendes Gut, 17.)

Anmeldelser:
Münzer, K. i: Die Literatur. Jahrg. 34. Stuttgart, 1931. s. 347.
Rothe, E. i: Berg und Buch. München. 1940. Folge 15—16, s. 7.

ANGELA MERICI.

Den hellige Angela Merici. En kvindesakskvinde. (Credo. 1931. s. 212—20, 234—246, 258—270, 285—290.) Optaget i :Etapper. Ny række. 1933.
Die heilige Angela Merici. Aus dem Norwegischen übertragen von einer Ursuline. Freiburg, Herder, 1933. 56 s. 2. Aufl. 1935. 56 s.
Die heilige Angela Merici. Aus dem Norwegischen übertragen von einer Ursuline. (i: Frau und Kultur. Freiburg, Herder, 1933. s. 1—9.)
Angela Merici. Brescia, casa ed. Ancora, 1936, 140 s. Originaltitel : Angela Merici. (Credo, 1931.) Etapper, ny rekke. 1933.
Sveta Andjela Merici. Iz norveškoga prevela jedna uršulinka. Zagreb, Nakl. Knjižare «Preporod», 1935. 62 s. («Den hellige Angela Merici», av «Etapper», Ny rekke.)
Den heliga Angela Merici. En kvinnosakskvinna 1474—1540. Övers. av Eva Bahr-Bergens. Sth. Almquist & Wiksell, 1936. 87 s.
Merici Szent Angéla. Zsolt Aradi. Budapest, Istrán társ, 1934. 52 s.

Anmeldelser:
Küchenhoff. i: Die christliche Frau. Köln a/Rh. Jahrg. 32. s. 153—55.
Nachbaur, S. i: Die Zeit. bd. 126. s. 280.
Tiberg, Antonie i: St. Olav. Årg. 45. Oslo, 1933 s. 223.
I: Frauenart und Frauenleben. Jahrg. 11. Düsseldorf. 1933. s. 126.
I: Preussische Pfarr-archiv, Berlin. 1933. s. 260.
I: Rhein. Mainische Volkszeitung. Frankfurt A/M. 26/10. 1933.

IDA ELISABETH.

Ida Elisabeth. Oslo, Aschehoug, 1932. 447 s.
Ida Elisabeth. Oslo, Aschehoug, 1949. 409 s. (i: Samlede romaner og fortellinger fra nutiden. bd. 8.)
Ida Elisabeth. Paa dansk ved Peder Hesselaa. (Overs. fra norsk.) Kbh. Jespersen & Pio, 1952. 334 s.
Ida Elisabeth. Transl. from the Norwegian for the first time by A. G. Chater. N. Y. Knopf, 1933. 433 s.


Side 53

Ida Elisabeth. Transl. from the Norwegian by A. G. Chater. London, Cassell 1933. 347 s.
Ida Elisabeth. Transl. from the Norwegian by A. G. Chater. N. Y. Grosset & Dunlap, 1935. 433 s. (Novels of distinction.)
Ida Elisabeth. Transl. from the Norwegian by A. G. Chater. London, Cassell 1936. 347 s. (Cheaper edition.)
Ida Elisabeth. Romaan. Tolkija: A. Antik. Tartu, Eesti Kirjastuse Kooperatiiv 1938. 480. (Pohjamaade Romaane.)
Ida Elisabeth. Tekijän luvin suomentanut Anna-Maria Tallgren. Helsinki, Werner Söderström, 1933. 471 s.
Ida Elisabeth overs. af Anna-Maria Tallgren. (i: Valitut teokset. Helsinki, 1954. bd. 7.)
Ida Elisabeth. Trad. du norvégien par M. Metzger et Th. Hammar. Paris, Bruxelles, Édition de la Paix, 1951. 344 s.
Ida Elisabeth. Trad. du norvégien par M. Metzger et Th. Hammar. Genève Éd. S.A.R.I. 1952. 323 s.
Ida Elisabeth. Roman, van kracht en plicht. Vertaald door A. en N. Basenau-Goemans. 1.—2. druk. Amsterdam, Meulenhoff, 1933. 346 s.
Ida Elisabet. Skáldsaga. Aðalbjörg Sigurðardóttir Þyddi. Ritsafn kvenna I. Reykjavik, Aðalútsala: Bókaútgáva Guðjóns O. Guðjónssonar, 1947. 481 s.
Ida Elisabeth. Trad. de Marques Rebelo. Rio de Janeiro, E. Cruzeiro, 1944. 374 s.
Ida Elisabeth. Bemyndigad övers. av Teresia Eurén. Sth. Norstedt, 1933. 445 s.
Ida Alžbéta. Roman. Z norštiny přeložil K. V. Rypáček. Praha, «Vyšchrad», 1937. 558 s.
Ida Elisabeth. Z nórčenij preložil Ján Holub. 2. vyd. Bratislava, Nakladatel'stvo, 1946. 315 s.
Ida Elisabeth. Aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Frankfurt, Rütten & Loening, 1934. 446 s.
Ida Elisabeth. Aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Potsdam, Rütten & Loening, 1948. 426 s.
Ida Elisabeth. Forditotta Hajdú Henrik. Budapest, u. a. bd. I—2.1 — 2.

Anmeldelser:
Aas, L. i: Dagsposten, Trondhjem. 16/11. 1932. (Kronik.)
Ahlenius, Holger i: Uppsala nya tidning. 10/12. 1932.
Amundsen, Jens i: Den 1. mai. Stavanger. 10/12. 1932.
Attorps, Gösta i: Bonniers litterära magasin. Sth. Febr. 1933. s. 47—50.
Balstad, Stein i: Morgenposten, Oslo. 16/11. 1932.
Berggrav, Eivind i: Kirke og kultur. Oslo. 1933. hft. 6.
Beyer, Harald i: Bergens tidende 17/12. 1932.
Bjørge, H. J. i: Nidaros, Trondhjem. 16/11. 1932.
Bukdahl, Jørgen i: Politiken, Kbh. 19/11. 1932. (Kronik.) «Naturalisten Sigrid Undset.»
Bukdahl, Jørgen i: Politiken. 5/12. 1952.
Böök, Fredrik i: Svenska dagbladet 2/11. 1932. (Kronik.)
Christensen, Peder i: Adresseavisen, Trondhjem. 19/11. 1932.
Ehnmark, Elof i: Uppsala. 15/3. 1933.
Elster, Egil i: Rjukan dagblad, Rjukan 3/12. 1932.
Elster, Kristian i: Aftenposten. Oslo. 16/11. 1932.
Falkenfleth, Haagen i: Nationaltidende. Kbh. 15/12. 1952.
Fangen, Ronald i: Tidens tegn, Oslo. 17/11. 1932.
Frederiksen, Carl Johan i: Kristeligt dagblad, Kbh. 3/1. 1953.
G(ullmann), Chr. i: Berlingske aftenavis. 21/11. 1932.
Gandrup, Richardt i: Aarhus stiftstidende. 8/12. 1932.
Geismar, Oscar i: Fyns Venstreblad. 25/11. 1932. (Kronik.)
Gierow, A. i : «Kristendomen och vår tid.» Lund. 28. årg. 1933. s. 38 — 40.
Hambro, C. J. i: Morgenbladet, Oslo. 18/11. 1932.


Side 54

Heiberg, Hans i: Social-demokraten. Sth. 27/2 1933.
— i: Arbeiderbladet, Oslo. 22/12. 1932.
Holmberg, Olle i: Dagens nyheter. Sth. 17/2. 1932.
I(ngebrigtsen), Herman S(mitt) i: Stavangeren, Stavanger. 29/12. 1932.
K., A. i: Östergötlands dagblad. 8/12. 1932.
Kent, Charles i: Nordisk tidskrift for vetenskap. konst och industri, Sth. 1935. s. 506—08.
— Den religiøse idé i nogen av årets bøker. (Samtiden. Oslo, 1932. s. 718 — 24.) Om Sigrid Undsets Ida Elisabeth.
Larsen, Johannes i: Kristeligt dagblad, Kbh. 23/11. 1932.
Larsson i by, Carl i: Vestmanlands läns tidning. 24/12. 1932.
Linder, Sten i : Norrlandsposten. Gevle. 20/4. 1933.
L(yche), H(ans) i: Norges handels- og sjøfartstidende, Oslo. 23/11. 1932.
L(ødrup), H(ans P(eter) i: Gudbrandsdølen. Lillehammer. 17/11. 1932.
Marthinussen, Karl i: Dagen, Bergen. 1/12. 1932.
K.-N., E. i: Nya Argus, Hälsingfors. 1933. nr. 7.
N(ordahl)-O(lsen), Johan i: Bergens aftenblad, Bergen. 19/11. 1932.
Norlind, Emilia Fogelklou i: Tidevarvet. Sth. 24/12. 1932.
Normann, Axel Otto i: Urd, Oslo. 1932, nr. 48
P(aulson), A(ndreas) i: Bergens arbeiderblad, Bergen. 26/11. 1932.
Peterson, P. G. i: Stockholms dagblad 12/12. 1932.
Ring, Barbra i: Nationen, Oslo. 16/11. 1932.
Ringard, Morten i: Tønsberg blad, Tønsberg. 10/12. 1932.
S(kavlan), E(inar) i: Dagbladet, Oslo. 20/12. 1932.
S., I. i: Astra. August, 1933.
Schiller, Harald i: Sydsvenska dagbladet. 19/12. 1932.
S(mith), V(ictor) i: Morgenavisen, Bergen 3/12. 1932.
Söderhielm, H. i: Göteborgs handels-tidning. 19/11. 1932.
Tallgren, Anna-Maria i: Kirjallisuuskatsaus. 1933. s. 211 — 217. («Sigrid Undsets nyare utvecklingsskede och nyssutkomna arbete.» Artiklen på finsk.)
Tiberg, Antonie i: St. Olav, Oslo. 1/12. 1932.
Tranøy, B. S. i: Middagsavisen, Oslo. 21/11. 1932.
Tveterås, Harald L. i: Stavanger aftenblad, Stavanger. 28/11. 1932.
I: Vår lösen, Uppsala. April, 1933, s. 92—94.
Alker, Ernst i: Germania, Berlin. 23/12. 1932.
— i: Gross-Berliner Anzeiger. 23/12. 1932.
Becher, H. i: Die Zeit. bd. 127. s. 274.
Dietrich i: Katholische Kirchenzeitung. Salzburg. Jahrg. 1933. s. 33.
Hartmann i : Die christliche Frau. Köln a/Rh. Jahrg. 32. s. 53 — 57.
Heinrich, G. i: Germania. Berlin. 28/1. 1934.
Jenssen, Christian i: Die litterarische Welt, Berlin. 8/12. 1933.
Knigge, Ulrich i: Hamburger Fremdenblatt. 10/6. 1933. («Literatur und Moral.»)
Marcus, C. D. i: Litterarische Umschau. Beilage zur Vossischen Zeitung. Berlin. 1/1. 1933.
Miethe, Kaethe i: Neue Literatur, Leipzig. Jahrg. 35. s. 94.
Posthumus, Annie i: Nieuwe Rotterdamsche courant. 28/12. 1932.
Larsen, Hanna Astrup i: American-scandinavian review. N. Y. Dec. 1933, nr. 10.
I: Bookman, London. Jan, 1934. Vol. 85. s. 417. af E. H.
I: The Catholic World. N. Y. vol. 138. s. 240-42.
I: Literary digest. N. Y. bd. 116. 4/11, 1933, s. 34.
I: Boekzaal. Tilburg. Jahrg. 27. s. 375.

CHRISTMAS AND TWELFTH NIGHT.

Christmas and twelfth night. Reflections, London. Sheed & Ward, 1932. 62 s. ill. Ikke overs. til norsk.
Christmas and twelfth night. Reflections. Revised edition by E. C. Ramsden. Toronto, Longmans, 1941. 41 s.


Side 55


ETAPPER. NY RÆKKE.

Etapper. Ny række. Oslo, Aschehoug, 1933. 224 s.
Forord. Ramón Lull fra Palma (Credo 1933) Den hellige Angela Merici (Credo 1931) Robert Southwell S. J. (St. Olav 1929) Margaret Clitherow (Kimer, I Klokker 1928) Til Sankt Jakob (Credo 1929) Svar til en sogneprest (Credo 1930).
Stages on the road. Translated from the Norwegian for the first time by Arthur G. Chater. N. Y. Knopf, 1934. 268 s.
Rámon Lull of Palma. Saint Angela Merici. Robert Southwell, S. J. Margaret Clitherow. To Saint James. Reply to a Parish Priest. Originaltitel: Etapper. Ny række.

Anmeldelser:
Aas, L. i: Dagsposten, Trondhjem. 13/3. 1934.
Beyer, Harald i: Bergens tidende. 29/11. 1933.
Brix, Hans i: Dagens nyheder, Kbh. 10/2. 1934.
Christensen, Peder i: Adresseavisen, Trondhjem 2/12. 1933.
Dale, Johs. A. i: Den 17. mai, Oslo. 16/12. 1933.
Eckers, H. A. i: Western viking. Tacoma tidende. Washington. 8/6. 1934.
E(richsen), O(laf) W(ilhelm) i: Morgenposten, Oslo. 25/11. 1933.
Elster, Egil i: Rjukan dagblad, Rjukan. 3/3. 1934.
Elster, Kristian i: Aftenposten, Oslo. 2/12. 1933.
Fangen, Ronald i: Tidens tegn, Oslo. 28/11. 1933.
Hoffmann, Kai i: Socialdemokraten. Kbh. 1/2. 1934.
L(yche), H(ans) i: Norges handels og sjøfartstidende, Oslo. 25/11. 1933.
Madsen, Georg i: Bergens aftenblad. 17/2. 1934.
Marthinussen, Karl i: Dagen, Bergen. 3/3. 1934.
Ring, Barbra i: Nationen, Oslo. 2/12. 1933.
S., H. i: Haugesunds avis. 5/12. 1933.
Schiller, Harald i: Sydsvenska dagbladet. 4/12. 1933.
Schindler, Peter i: Nordisk ugeblad for katholske kristne. Årg. 82. Kbh. 1934. s. 18—19.
Söderhielm, H. i: Göteborgs handels-och sjöfarts tidning. 31/3. 1934.
Tiberg, Antonie i: St. Olav. Årg. 45, Oslo. 1933. s. 391—92.
I: Drammens tidende. 7/12. 1933. Usigneret.
I: Luthersk kirketidende, Oslo. 1933, nr. 25. Usigneret.
Ulrich, Mabel S. Sigrid Undset's essays. (Saturday review of literature. XX. Sept. 23. N. Y. 1939. s. 19.)

ELLEVE AAR.

I begyndelsen. Novell. Bonniers litterara magasin. 3. årg. 1934, nr. 3. 3—12. Forstudie til 1 . kapitel af «Elleve aar».
Elleve aar. Oslo, Aschehoug, 1934. 358 s.
Elleve år. Overs. af Peder Hesselaa. Kbh. Jespersen & Pio, 1954. 308 s.
The longest years. Transl. by A. G. Chater. London, Cassell, 1935. 390 s. Originaltitel : Elleve aar.
The longest years. Transl. by A. G. Chater. N. Y. Knopf, 1935. 332 s.
The longest years. Transl. by A. G. Chater, London, Cassell, 1940. 390 s.
Yksitoista vuotta. Norjankielestä suomentanut Anna Talaskivi. Helsinki, Werner Söderström, 1935. 371 s. Elleve aar.
Yksitoista vuotta overs. af Anna Talaskivi. Helsinki, Werner Söderström, 1954. (i: Valitut teokset, bd. 2.)
Onze années. Trad. du norvégien par Th. Hammar et M. Metzger. Paris, Stock, 1945. 294 s. (Collection scandinave.) Originaltitel: Elleve aar.
Elf jaar. Geautor. vertaling uit het Noorsch door A. Basenau-Goemans. Amsterdam, Meulenhoff, 1936. 310 s. Originaltitel: Elleve aar.


Side 56

Elf jaar. Vert. door A. Basenau. Antwerpen, De Magneet, Amsterdam, Meulenhoff, 1947. 376 s. (De Magneetreeks, 3. reeks. no. 2.) III. van J. van den Bergh.
Undici anni. Romanzo. Unica traduzione autorizzata dal norvegese di Adriana Valori Peperno e Ada Garnett. Milano-Roma, Ed. Jandi-Sapi, 1947. 301 s. Originaltitel : Elleve aar.
Elva år. Bemyndigad övers. av Teresia Eurén. Sth. Norstedt, 1935. 358 s.

Anmeldelser:
A(amot), E(inar) i: Haugesunds avis. 11/12. 1934.
Aas, L. i: Dagsposten, Trondhjem. 27/11. 1934.
Alker, Ernst i: Postzeitung. Augsburg. 1935.
B., O. i: Jarlsberg og Larviks amtstidende. 23/11. 1934.
B.-n, A. i: Lunds dagblad. 27/11. 1934.
Beyer, Harald i: Bergens tidende. 27/11. 1934.
— i: Kirke og kultur, Oslo. 1935. hft. 2. s. 121—124.
Bmn. i: Morgontidningen. Göteborg. 4/4. 1935.
Birkeland, Chr. i: Kalundborg avis. 23/11. 1934.
Bjørge, H. J. i: Nidaros, Trondhjem. 24/11. 1934.
Brix, Hans i: Dagens nyheder. Kbh. 24/11. 1934.
Bryde, Richard i: Viborg stifts folkeblad. 18/12. 1934. (Kronik.)
En sammenstilling af «Elleve aar» og Marie Bregendahls «Holger Hauge og hans hustru».
Bukdahl, Jørgen i: Politiken. Kbh. 24/11. 1934. (Kronik.)
— i: Politiken, Kbh. 8/12. 1954.
Böök, Fredrik i: Svenska dagbladet. 16/12. 1934.
Christensen, Peder i: Adresseavisen. Trondheim. 22/11. 1934.
Clausen, Julius i: Berlingske tidende, Kbh. 24/11. 1934.
Dale, Johs. A. i: Den 17. mai. 10/12, Oslo. 1934.
Deyne,E. de i: Dietsche warande en Belfort. 1935. nr. 5. s. 378 — 88. Scandinaafsche Lettern. II.
Elster, Kristian i: Aftenposten, Oslo. 23/11. 1934.
E(richsen), O(laf) W(ilhelm) i: Morgenposten, Oslo. 23/11. 1934.
Ever, Sharp i: Arbetarbladet. 2/2. 1935.
Fangen, Ronald i: Tidens tegn, Oslo. 22/11. 1934.
Gandrup, Richardt i: Aarhus stiftstidende. 25/11. 1934.
Geismar, Oscar i: Fyns venstreblad. 19/12. 1934.
Gierow, A. i: Skola och samhalle. 1935. s. 260 — 61. De unga och slaktlivet.
Hagberg, Knut i: Nya dagligt allahanda. 13/1. 1935.
Hambro, C. J. i: Morgenbladet, Oslo. 4/12. 1934.
Hoel, Sigurd i: Dagbladet, Oslo. 12/12. 1934.
Hoffmann, Kai i: Socialdemokraten, Kbh. 19/12. 1934.
Hæreid, J. i: Hadeland. 27/11. 1934.
J(önsson), G(abriel) i: Sydsvenska dagbladet. Malmö. 15/1. 1935.
Jensen, N. P. i: Fyns venstreblad. 22/11. 54.
Kent, Charles. I forgårs og i går. Norske selvbiografier. (Ord och bild. Sth. 1935. s. 161—62, por.) Om Elleve aar.
Kielland, Eugenia i: Nordisk tidskrift för vetenskap. konst och industri. Årg. 14. Sth. 1938. s. 305.
Jensen, P. Koch (coc) i: Børsen, Kbh. 24/11. 1934.
Kyrre, Hans Barneminder og børnepsykologi. (Vor ungdom, bd. 57. Kbh. 1935. s. 306 — 318.) Om Sigrid Undsets Elleve aar.
Larsen, Erhardt (Tom) i: Sorø amtstidende. 21/12. 1934.
L(yche), H(ans) i: Norges handels- og sjøfartstidende. 24/11. 1934.
L., H. J. i: St. Olav, Oslo. 1934, nr. 49, s. 372.
Larsen, Johannes i: Kristeligt dagblad. Kbh. 7/12. 1934.
Larsson, i by, Carl i: Gefle dagblad. 7/12. 1934.
L(ødrup), H(ans) P(eter) i: Gudbrandsdølen. Lillehammer. 23/11. 1934.
M., N. i: Göteborgs nya tidning 15/12. 1934.


Side 57


Mare, Corrente del i: Nordisk ugeblad for katholske kristne. Årg. 82. Kbh. 1934. s. 1219—1221.
Marthinussen, Karl i: Dagen, Bergen. 19/12. 1934.
Michelsen, Ellen i: Tidevarvet. Sth. 4/5. 1935.
Munk, E. i: Højskolebladet, Kolding. 1935. nr. 1. s. 3—4.
Normann, Axel Otto i: Urd, Oslo. nr. 49. 8/12. 1934.
Paludan, Marie-Louise i: Sorø amtstidende. 15/12. 1954.
P(aulson), A(ndreas) i: Bergens arbeiderblad. 23/11. 1934.
Petersen, E. Sylvester i: Bogens verden, Kbh. Årg. 17. 1935. s. 33.
Posthumus, Annie i: Nieuwe Rotterdamsche Courant. 13/3. 1935.
Ring, Barbra i: Nationen, Oslo. 23/11. 1934.
Ringard, Morten i: Jarlsberg. Holmestrand. 23/11. 1934.
Skjerven, Olav i: Sarpen. Sarpsborg. 11/12. 1934.
Solberg, Ragnar i: Laagen. Lillehammer. 28/11. 1934.
S(öderhiel)m, H. i: Göteborgs handels- och sjöfartstidning. 30/11. 1934.
T(veterås), H(arald) L. i: Stavanger aftenblad. 15/12. 1934.
Tranøy, B. S. i: Arbeiderbladet, Oslo, 23./2 1935. (Kronik: Barnet i litteraturen.)
W(elle), I(var) i: Luthersk kirketidende. 22/12. 1934. s. 723—25.
Wilse, Christian i: Haugesunds dagblad. 4/12. 1934.
Ødegård, Oddmund i: Østlandet, Mysen. 23/11. 1934.
I: Flensborg avis. 9/12. 1934. Usigneret. (Historien om et barn.)
Kronenberger, Louis i: New York times book review. 27/10. 1935.
Pierhal, A. Longest years. Review. (Les annales politiques et littéraires. Årg. 106. Paris December, 1935. s. 660—62.)
V., F. i: New republic. N. Y. 1936 bd. 85. s. 235.
I: (Saturday review of literature. XII. N. Y. Oct. 26, 1935. s. 13.)
Elf jaar, vert door A. Basenau. 1936. I: Boekenschouw. Amsterdam. Jahrg. 29. s. 515.
Sigrid Undsets jeugd-herinnerungen of «de roman van een kleuter.» Dietsche warande en Belfort. Antwerpen, 1935. s. 378.
I: De Hollandsche Revue. Haag. Jahrg. 41. s. 191.
I: Nieuwe theologische Studien. Groningen. Jahrg. 19. s. 864.

FORTSCHRITT, RASSE, RELIGION.

Fortschritt, Rasse, Religion, (i: Die Gefährdung des Christentum durch Rassenwahn und Judenverfolgung. Luzern, Vita Nova, 1935. 70 s.)
Fremskridt, rase, religion. (Fritt ord. Oslo, 1936. s. 1 — 8)

DEN TROFASTE HUSTRU.

Den trofaste hustru. Roman. Oslo, Aschehoug, 1936. 342 s.
Den trofaste hustru. Oslo, Aschehoug, 1949. 342 s. (i:Samlede romaner og fortellinger fra nutiden, bd. 9.)
Věrnata sŭpriega. Prevod ot němski na Živka Dragneva. Sofija, Slavčo Atanasov, 1940. 330 s. «Den trofaste hustru.»
Den trofaste hustru. Overs. fra norsk af Rose Thyregod. Kbh. Jespersen & Pio, 1953. 272 s.
Den trofaste hustru. Ny udg. Overs. fra norsk af Rose Thyregod. Kbh. Jespersen & Pio, 1959. 275 s. (Stjernebøgerne.)
The faithful wife. Translated from the Norwegian by Arthur G. Chater. London, Cassell, 1937. 375 s. Originaltitel : Den trofaste hustru.
The faithful wife. Transl. from the Norwegian by A. G. Chater. N. Y. Knopf, 1937. 368 s.
The faithful wife. Transl. from the Norwegian by A. G. Chater. London, Cassell, 1940. 375 s. (Cheaper edition.)
The faithful wife. Transl. from the Norwegian by Arthur G. Chater. N. Y. Knopf, 1944. 366 s. (Forum books.) World publication.


Side 58

La femme fidéle. Trad. du norvégien par Th. Hammar et M. Metzger. Paris, Nouvelle revue française, 1940. 296 s. Originaltitel : Den trofaste hustru.
De trouwe vrouw. Roman. Uit het Noorsch vert. door A. Basenau-Goemans. 1.—3. druk. Amsterdam, Meulenhoff 1939—40. 348 s. Originaltitel: Den trofaste hustru.
De trouwe vrouw. Uit het Noorsch vertaald door A. Basenau. Utrecht, Het Spectrum, 1956. 243 s. (Prisma-boeken, nr. 222.)
Den trofasta hustrun. Bemyndigad övers. av Teresia Eurén. Sth. Norstedt, 1937. 461 s. Originaltitel: Den trofaste hustru.
Den trofasta hustrun. Roman. Ny utg. Bemyndigad övers. av Teresia Eurén Sth. Norstedt, 1944. 331 s.
Věrná manželka. Z norštiny přeložila Jiřma Vrtišová. Praha, «Vyšehrad», 1939. 404 s. Originaltitel: Den trofaste hustru.
Das getreue Eheweib. Roman. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Zürich, Sperber Verlag, 1938. 409 s. Originaltitel: Den trofaste hustru.
Das getreue Eheweib. Roman. Lizenzausgabe aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Zürich, Büchergilde Gutenberg, 1948. 348 s.
Das getreue Eheweib. Roman. Lizenzausgabe aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Wien, Wiener Volksbuchverlag. 1949. 350 s.
Das getreue Eheweib. Roman. Lizenzausg. aus dem Norwegischen von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. Zürich, Atrium Verlag, 1949. 350 s.

Anmeldelser:
A., E. i: Haugesunds avis. 5/12. 1936.
Aas, I. i: Dagsposten, Trondhjem. 25/11. 1936.
Alker, Ernst, i: Neue freie Presse. Wien. 7/2. 1937.
Bing, Just i: Bergens tidende. 24/11. 1936.
Bjørge, H. J. i: Nidaros, Trondhjem. 21/11. 1936.
Boye, Ingeborg i: Norges kvinder, Oslo. 2/12. 1936.
Bryde, Richard i: Viborg stifte folkeblad. 21/12. 1936.
Dalgard, Olav i: Norsk tidend, Oslo. 25/11. 1936.
Elster, Kristian i: Aftenposten morgenutg., Oslo. 21/11. 1936.
Enckell, Olof i: Hufvudstadsbladet, Hälsingfors. 2/12. 1936.
Eskeland, Lars i: Gula tidend, Bjørgvin. 21/11. 1936.
Fangen, Ronald i: Tidens tegn, Oslo. 25/11. 1936.
— i: Bonniers litterara magasin. Sth. Feb. 1937. s. 100 — 101. -
Frøvig, D. A. i: Luthersk kirketidende. Oslo 1937, nr. 7. s. 163 — 64.
Gandrup, Richardt i: Aarhus stiftstidende. 4/12. 1936.
Geismar, Oscar i: Kristeligt dagblad, Kbh. 5/12. 1936.
Hagberg, Knut i: Nya dagligt allahanda. 10/1. 1937.
Hambro, C. J. i: Morgenbladet, Oslo. 23/11. 1936.
Harbitz, Alf. Nogen bøker med tendens. Samtiden, Oslo. 1937. s. 30—33. Om «Den trofaste hustru».
Heiberg, Hans i: Arbeiderbladet, Oslo. 22/12. 1936.
— Nesegrus. Af Margarete Bonnevie. I: Dagbladet, Oslo. 27/2. 1937. (Imødegåelse af Hans Heibergs recension.)
— Nesegrus. Svar til Margarete Bonnevie fra Hans Heiberg. I: Dagbladet, Oslo. 4/3. 1937.
— Svar til Hans Heiberg af Margarete Bonnevie. I: Dagbladet, Oslo. 16/3. 1937.
Hoel, Sigurd i: Dagbladet, Oslo. 21/11. 1936.
Hoffmann, Kai i: Socialdemokraten, Kbh. 10/12. 1936.
I., H. J. i: St. Olav, Oslo. 26/11. 1936.
K., B. i: Nya Argus, Hälsingfors. 1937, nr. 7. s. 94.
Kehler, Henning i: Berlingske aftenavis, Kbh. 18/12. 1936.


Side 59

Kielland, Eugenia i: Morgenposten, Oslo. 21/11. 1936.
— i: Nordisk tidskrift för vetenskap. konst och industri. Årg. 14. Sth. 1938. s. 298—99.
— (The faithful wife.) American-scand. review. Årg. 25. N. Y. September, 1937. s. 236—37, por.)
L., C. i: Nordisk ugeblad for katholske kristne. Årg. 84. Kbh. 1936. s. 1292—95, por.
Landquist, Louise i : Socialdemokraten. Sth. 9/12. 1936.
Larsson i by, Carl i: Gefle dagblad. 17/12. 1936.
L(orent)z(en), R. A. i: Stavangeren, Stavanger. 25/11. 1936.
L(yche), H(ans) i: Norges handels- og sjøfartstidende, Oslo. 23/11. 1936.
L(ødrup), H(ans P(eter) i: Gudbrandsdølen, Lillehammer. 21/11. 1936.
Markusson, Andreas i: Tromsø. 5/12. 1936.
Marthinussen, Karl i: Dagen, Bergen. 20/2. 1937.
Moine, Osborne le i: Karlstadstidningen. 5/12. 1936.
Moosberg, Nils i: Uppsala nya tidning. 5/12. 1936.
Munk, E. i: Højskolebladet, Kolding. 11/12. 1936.
Møller, Kai Friis i: Ekstrabladet, Kbh. 7/12. 1936.
N(ordahl)-O(lsen), (Johan) i: Bergens aftenblad. 23/11. 1936.
P(aulson), A (ndreas) i: Bergens arbeiderblad. 28/11. 1936.
Posthumus, Annie i: Nieuwe Rotterdamsche courant. 9/1. 1937.
Riis, Harald i: Den 1. mai. Stavanger. 5/12. 1936.
Rimestad, Chr. i: Politiken, Kbh. 25/11. 1936.
Ring, Barbra i: Nationen, Oslo. 21/11. 1936.
R(ydsjö), D(aniel) i: Lunds dagblad. 1936. 26/11. 1936.
Sandvei, Marius i: Adresseavisen. Trondhjem. 28/11. 1936.
Schantz, Eric von i : Finsk tidskrift. Hälsingfors. Jan. 1937. s. 36 — 43.
Skjerven, Olav i: Sarpen, Sarpsborg. 3/12. 1936.
Stangerup, Hakon i: Nationaltidende. Kbh. 14/12. 1936. (Kronik.)
Strömberg, Martin i: Göteborgs morgenpost. 26/11. 1936.
Söderhielm, H. i: Göteborgs handels- och sjöfarts-tidning. 24/11. 1936.
Thomsen, Inger Ejnar i: Vestkysten. 15/12. 1936.
T(hornæs), K. O. i: Ny tid. Trondhjem. 21/11. 1936.
Tveterås, Harald L. i: Stavanger aftenblad. 12/12. 1936.
Wentz, Hilmer i: Litterär kritik. Malmö. Feb. 1937.
Wilse, Chr. i: Haugesunds dagblad. 2/12. 1936. (Kronik.)
I: Dietsche warande en Belfort. Gent. 1937. s. 237.
The faithful wife. I: The Catholic world. N. Y. Vol. 146. s. 371.
I: Saturday review of literature. XVI. N. Y. Oct. 9, 1937. s. 6.
Young, Stanley i: The New York times book review. 10/10. 1937.
Sukennikov, M. Věrná Žena i: Právo lidu. 14. dubna 1937. Den trofaste hustru.
Das getreue Eheweib. I: Seele. Regensburg. Jahrg. 21. s. 152.

NORSKE HELGENER.

Norske helgener. 1.—2. opl. Oslo, Aschehoug, 1937. 301 s. 4 pl.
Trosskiftet i Norge. Sankta Sunniva og Seljemennene. Hellig Olav, Norges konge. Sankt Hallvard. Sankt Magnus Orknøyjarl. Sankt Eystein, erkebiskop av Nidaros. Sankt Thorfinn, biskop av Hamar. Pater Karl Schilling, Barnabitt. Skrevet for Sheed & Wards serie: Saints. London. Den norske utgave er delvis omarbeidet.
Saga of saints. Transl. by E. C. Ramsden. N. Y. Longmans, Green & co., 1934. 321 s. ill.
The coming of christianity. St. Sunniva and the Selje-men. St. Olav, Norway's king. St. Hallvard. St. Magnus, Earl of the Orkney Islands. St. Eystein, Archbishop of Nidaros. St. Thorfinn, Bishop of Hamar. Father Karl Schilling-Barnabite.


Side 60

Saga of saints. Transl, by E. C. Ramsden. London, Sheed & Ward, 1934. 321 s. ill.
Saga of saints. Transl. by E. C. Ramsden. London, Sheed & Ward, 1953. 321 s. ill. Cheaper edition.
Vita di Sant' Halvard. Traduzione dal norvegése a cura di Alda Manghi Brescia, Ed. Marcelliana, 1956. 56 s. Originaltitel: Sankt Hallvard. Fra: Norske helgener. 1937.
Sant' Halvard. Traduzione di A. Manghi. Brescia, Marcelliana, 1959. 56 s. (Fuochi, Quarta serie.)

Anmeldelser:
Aas, Ingeborg i: Nidaros, Trondhjem. 23/12. 1937.
Aas, L. i: Dagsposten. Trondhjem. 4/12. 1937.
Bing, Just i: Bergens tidende 3/12. 1937.
Blauenfeldt, Johs. i: Bogens verden, Kbh. 20. årg. s. 22.
Brix, Hans i: Berlingske tidende, Kbh. 11/12. 1937.
Brock-Utne, Albert i: Dagbladet, Oslo. 22/12. 1937.'
Bukdahl, Jørgen i: Politiken. Kbh. 30/11. 1937.
Dale, Johs. A. i: Norsk tidend. 16/12. 1937.
Debes, Inge i: Arbeiderbladet, Oslo. 17/12. 1937.
Hambro, C. J. i: Morgenbladet, Oslo. 24/12. 1937.
Harrie, Ivar i: Göteborgs handelstidning. 2/2. 1938.
Hoffmann, Kai i: Socialdemokraten.. Kbh 28/12. 1937. (Kronik.)
Høyem, Brage i: Gudbrandsdølen. Lillehammer. 6/12. 1937.
Kielland, Eugenia i: Morgenposten, Oslo. 8/12. 1937
L., H. J. i: St. Olav, Oslo. 1937, nr. 49 s. 394.
L(yche), H(ans) i: Norges handels- og sjøfartstidende. 13/12 1937
Marthinussen, Karl i: Dagen, Bergen. 15/8. 1938. Kronik: Historiker, kunstner og katolikk.
Paasche, Fredrik i: Aftenposten, Oslo. 8/12. 1937. (Kronik.)
Plovgaard, Karen. Blomsten av Adams ætt. (Sct. Olav, bd. 50. Oslo, 1938. s. 7—8) Om norske helgener.
Riisøen, Sverre i: Morgenavisen. Bergen. 18/12. 1937.
Ring, Barbra i: Nationen, Oslo. 1/12. 1937.
— i: Urd. Oslo. 1937. nr. 50. s. 1593.
Schantz, Eric von. Sigrid Undsets nya religionshistoriska arbete. (Finsk tidskrift Hälsingfors 1938, II. s. 166—67.) Norske helgener 1937.
Thomsen, Inger Ejnar i: Vestkysten. Danmark. 27/12. 1937. (Kronik: Aktuelle problemer og gamle helgener.)
Welle, Ivar i: Luthersk kirketidende, Oslo. 12/2. 1938, nr. 4. s. 85—88
Wilse, Chr. i: Haugesunds dagblad. 13/12. 1937. (Kronik.)
Winsnes, A. H. i: Tidens tegn, Oslo. 1/12. 1937.
Österling, Anders i: Stockholms-tidningen. 26/1. 1938.
Greene, Gr. Saga of Saints. I: Spectator. London. Vol. 152. s. 895.
Paasche, Fredrik i: Aftenposten. 21/11. 1934. (Kronik: Sigrid Undset om Sagatidens Norge.)
I: The Ecclesiastical review. Philadelphia, vol. 93. s. 433.
I: The Friend, London. New Series. vol. 92. s. 673.

SELVPORTRETTER OG LANDSKAPSBILLEDER.

Selvportretter og landskapsbilleder. Oslo, Aschehoug, 1938. 247 s.
Blasfemi. D. H. Lawrence. Marie Bregendahl. Margery Kempe fra Lynn. Cavalier. Den sterkeste makt. Leo Weismantel. Sommer på Gotland. Glastonbury,
Men, women, and places. Translated from the Norwegian by Arthur G. Chater. N. Y. Knopf, 1939. 248 s.


Side 61

- Blasphemy. D. H. Lawrence. Marie Bregendahl. Margery Kempe of Lynn. Cavalier. The strongest power. Leo Weismantel. Summer in Gotland. Glastonbury. Originaltitel: Selvportretter og landskapsbilleder.

Anmeldelser:
Bakkan, Engvald i: Rogaland, Stavanger. 24/6. 1938.
Beyer, Harald i: Bergens tidende. 13/6. 1938.
Møller, Kai Friis i: Ekstrabladet, Kbh. 13/6. 1938 af «Bookman.»
Bukdahl, Jørgen i: Politiken. Kbh. 28/6. 1938. (Kronik: Sigrid Undset som essayist.)
Debes, Inge i: Arbeiderbladet, Oslo. 15/6. 1938.
D(ithmer)-V(anberg), E(va) i: St. Olav. Oslo. 1938. nr. 28. s. 231—232.
Elster, Kristian i: Aftenposten, Oslo. 2/6. 1938. (Kronik.)
Fangen, Ronald i: Tidens tegn, Oslo. 25/6. 1938.
Granhus, Anton i: Nord-Trøndelag. Steinkjer. 18/6. 1938.
Hagberg, Knut i: Nya dagligt allahanda. 21/8. 1938. («Hednisk og kristet hos Sigrid Undset». En recension.)
H(ambro), C. J. i: Morgenbladet, Oslo. 11/6. 1938.
H(ansen), H. i: Horsens folkeblad. 25/7. 1938.
Harrie, Ivar i: Göteborgs handelstidning. 30/6. 1938. («Papistisk propaganda.»)
J(ensen), N. P. i: Skive folkeblad. 2/7. 1938.
Joh.-P. M. i: Smaal. Socialdemokrat. Fredrikstad. 4/6. 1938.
Kielland, Eugenia i: Morgenposten, Oslo. 2/6. 1938.
L(yche), H(ans) i: Norges handels- og sjøfartstidende. 7/6. 1938.
Marthinussen, Karl. Historiker, kunstner og katolikk. Anmeldelse af Norske helgener 1937, og Selvportretter og landskapsbilleder 1938, i: Dagen, Bergen. 15/8. 1938. (Kronik.)
P(aulson), A(ndreas) i: Bergens arbeiderblad. 25/6. 1938.
P., A. i: Nordisk ugeblad for katholske kristne. Årg. 86. Kbh. 1938. s. 686—688.
Ring, Barbra i: Nationen, Oslo. 3/6. 1938.
Sandvei, Marius i: Adresseavisen. Trondhjem. 8/6. 1938.
Schantz, Eric von i: Finsk tidskrift, Hälsingfors. 1939. hft. 1. s. 72— -78.
Selander, Sten i: Svenska dagbladet. 8/8. 1938. (Kronik: Katoliken Sigrid Undset.)
Skjerven, Olav i: Sarpen, Sarpsborg. 8/6. 1938. (Kronik.)
Smith, Emil i: Dagbladet, Oslo. 9/7. 1938, nr. 156.
Thomsen, Inger Ejnar i: Vestkysten. 7/7. 1938. (Kronik: Den store hunørn.)
Wilse, Chr. i: Haugesunds dagblad. 15/6. 1938. (Kronik: Sigrid Undset som essayist.)
I: Urd, Oslo. 1938. nr. 32. Usigneret.
Jack, Peter Monro i: New York times book review. 17/9. 1939.
Larsen, Hanna Astrup. Men ,women and places. 1939. I: American-scandinavian review. Bd. 27. N. Y. 1939. s. 372—74
Williams, Charles i: The sunday times. 29/10. 1939.
I: Times literary supplement. London 1939. s. 612.

MADAME DORTHEA.

Madame Dorthea. Roman. Oslo, Aschehoug, 1939. 296 s. Oslo, Aschehoug, 1940. 296 s.
Madame Dorthea. Første kapitel av en ny roman. (Bonniers litterära magasin, 1939. s. 88—97.)
Madame Dorthea. Oslo, Aschehoug, 1949. 307 s. (i: Samlede romaner og fortellinger fra nutiden, bd. 10.)
Madame Dorthea. Overs. fra norsk af Peder Hesselaa. Kbh. Jespersen & Pio, 1960. 248 s.
Madame Dorthea. Transl. from the Norwegian by A. G. Chater. N. Y. Knopf, 1940. 351 s.
Madame Dorthea. Transl. from the Norwegian by A. G. Chater. London, Cassell, 1941. 352 s.


Side 62

Lannistumaton sydän. Kertomus 1700-luvun Norjasta. Suomentanut Anna-Maria Tallgren. Porvoo, Werner Söderström, 1942. 317 s. Originaltitel: Madame Dorthea.
Lannistumaton sydän, overs. af Anna-Maria Tallgren. (i: Valitut teokset Helsinki 1954. Bd. 7.)
Madame Dorthéa. Roman. Trad. du norvégien par Th.H ammar et M. Metzger. Paris, Stock. 1946. 287 s. (Bibliothèque scandinave.)
Madame Dorthéa. Liége, Cercle des lecteurs, 1954. 299. s. ill.
Madame Dorthea. Roman. Uit het Noorsch vert. door A. Basenau-Goemans. Amsterdam, Meulenhoff, 1940. 312 s.
Madame Dorthea. Roman. Övers. av Gurli Hertzman-Ericson. Sth. Norstedt 1939. 407 s.
Madame Dorthea. Z jézyka niemieckiego tlumaczyla Hanna Konarska-Dabrowska. Warszawa, Pax, 1957. 298 s.
Madame Dorthea. Přeložila Jiřina Vrtišová. Katolický literáriniklub, 1946. 372 s.
Madame Dorothe. Roman. Aus dem Schwedischen von Max Saenger. Zürich, Atrium Verlag, 1948. 332 s.
Madame Dorothe. Aus dem Schwedischen von Max Saenger. Luzern, Schweizer Volks-Buchgemeinde, 1950. 333 s.

Anmeldelser:
Aas, L. i: Dagsposten, Trondhjem. 2/12. 1939.
Ahnlund, Nils i: Svenska dagbladet 4/12. 1939. (Kronik: «På Brovold 1793».)
Alvestad, Karl i: Bygdeblad, Kvam. 7. årg. 14/12. 1939.
B(akkan), Engv(ald) i: Rogaland. Stavanger. 5/12. 1939.
Beyer, Harald i: Bergens tidende. 27/11. 1939.
Bjørge, H. J. i: Nidaros, Trondhjem. 28/11. 1939.
Møller, Kai Friis i: Ekstrabladet. Kbh. 20/12. 1939 af «Bookman.»
Bull, Francis i: Dagbladet, Oslo. 15/12. 1939.
Clemens, J. i: Jarlsberg og Larviks amtstidende. 7/12. 1939.
Dalgard, Olav i: Norsk tidend, Oslo. 21/12. 1939.
Debes, Inge i: Arbeiderbladet, Oslo. 24/11. 1939.
Dithmer-Vanberg, Eva i: St. Olav, Årg. 51. Oslo, 1939. s. 391.
Edfelt, Johannes i: Bonniers litterära magasin, Sth. 1940, nr. 1. s. 72.
E(ide), K(arl) i: Teledølen, Notodden. 13/12. 1939.
Ekelund, Erik Sigrid Undsets nya roman. (Nya Argus, Hälsingfors. 1940. s. 13.)
Elster, Kristian i: Aftenposten, Oslo. 24/11. 1939. (Kronik.)
Engelstad, Carl Fredrik i: Kirke og kultur. Oslo, 1940. hft. 3. s. 189—90.
Eskeland, Severin i: Hordalands avis, Stord. 19/12. 1939.
Frederiksen, Emil i: Kristeligt dagblad. Kbh. 13/12. 1939. (Kronik.)
Gandrup, Richardt i: Aarhus stiftstidende. 29/11. 1939.
Geijerstam, Sten af: Sigrid Undset och hennes senaste bok. (Studiekamraten. 1940. bd. 22. s. 112—115.)
Geismar, Oscar i: Højskolebladet, Kolding. 15/12. 1939.
H-n, G. i: Sydsvenska dagbladet snällposten. 16/12. 1939, nr. 341.
Granhus, Bjarne i: Inntrøndelagen. Steinkjer. 8/12. 1939.
Haave, K. Dannevig i: Menneskevennen. Oslo. 15/12. 1939.
Hagberg, Knut i: Nya dagligt allahanda, Sth. 9/1. 1940.
H(ambro), C. J. i: Morgenbladet, Oslo. 28/11. 1939.
Hambro, Carl i: Adresseavisen, Trondhjem. 13/12. 1939.
H(ansen), H(ans) i: Fyns tidende. 18/12. 1939.
Haslund, Ebba i: Forbundet. December, 1939.
Hoffmann, Kai i: Politiken. Kbh. 14/12. 1939. (Kronik.)
Houken, Aage i: Aalborg amtstidende. 9/2. 1940.
Jacobsen, Birger i: Tromsø, Tromsø. 29/12. 1939.
J(ensen), N. P. i: Fyns venstreblad. 22/12. 1939.
Jönsson, Gabriel i: Sydsvenska dagbladet, Malmo. 16/12. 1939.
Kielland, Eugenia i: Morgenposten, Oslo. 24/11. 1939.


Side 63

Larsen, Hanna Astrup i: American scand. review. XXVIII. N. Y. 1940. s. 284 — 85.
Larsson i by, Carl i: Vestmanlands länstidning. 15/12. 1939.
Lund, Carl i: Morgenavisen, Bergen. 27/11. 1939.
L(yche), H(ans) i: Norges handels- og sjøfartstidende. 25/11. 1939.
L(ødrup), H(ans) P(eter) i: Gudbrandsdølen. Lillehammer. 13/12. 1939.
Marthinussen, Karl i: Dagen, Bergen. 3/2. 1940.
Matthis, H. P. i: Socialdemokraten, Sth. 2/6. 1940.
N(ordahl)-O(lsen), Johan i: Bergens aftenblad. 6/12. 1939.
Næs, Olav i: Dagningen. Lillehammer. 5/12. 1939.
P(aulson, A(ndreas) i: Bergens arbeiderblad. 2/12. 1939.
Paasche, Fredrik. Sigrid Undset forteller. I: (Samtiden, Oslo. 1939. s. 630—32.) Madame Dorthea.
Petersen, E. Sylvester i: Bogens verden. Kbh. Årg. 22. s. 94.
R(ieber)- M(ohn), Chr. I. i: Hamar stiftstidende. 16/12. 1939.
Rimestad, Chr. i: Politiken. Kbh. 29/11. 1939.
Ring, Barbra i: Nationen, Oslo. 24/11. 1939. (Kronik.)
— i: Urd, Oslo. 1939, nr. 50.
Ringard, Morten i: Jarlsberg. Holmestrand. 7/12. 1939.
Rydsjö, Daniel i: Lunds dagblad. 5/12. 1939.
R(øed), T(horgrim) i: Nordlandsposten, Bodø. 1/12. 1939.
Skjerven, Olav i: Sarpen, Sarpsborg. 4/12. 1939.
Solberg, Ragnar i: Laagen, Lillehammer. 29/11. 1939.
Stangerup, Hakon i: Nationaltidende. Kbh. 29/11. 1939.
S(öderhiel)m, H. i: Göteborgs handels- och sjöfartstidning. 29/11. 1939.
Thomsen, Inger Ejnar i: Vestkysten. 14/12. 1939. (Kronik.)
Wilse, Chr. i: Haugesunds dagblad. 20/12. 1939.
Winsnes, A. H. i: Tidens tegn, Oslo. 28/11. 1939.
Østereng, Thomas i: Drammens tidende. 11/12. 1939.
I: Catholic world. bd. 152. N. Y. Oktober, 1940. s. 117.
I: Saturday review of literature. bd. 20. N. Y. 3/8, 1940. s. 7.
I: Time. bd. 36. Chicago. 5/8. 1940. s. 69.

TILBAKE TIL FREMTIDEN.

Return to the future. Transl. from the Norwegian by Henriette C. K. Naeseth. New York, Knopf, 1942. 251 s. (Borzoi books.)
Åter till framtiden. (Artikelserie i Bohuslänningen 22/6 — 1/8, 1942.)
Return to the future. s. 115 — 129. (i: Let us get acquainted. Readings for understanding the democratic peoples of the world. By M. David Hoffman. N. Y. Harper, 1943.)
Tilbage til Fremtiden. Studenternes Efterretningstjeneste. (April, 1943.) 58 dupl. kvarts. (Blåt omslag.)
—Med stiliseret Titelblad. (Gråt omslag.)
—Genoptrykt ved Trods-Alt-Forlaget. U. A. 62 dupl. kvarts.
Tilbake til fremtiden. Oslo, Aschehoug, 1945. 209 s. Utg. 1949. 209 s.
Tilbake til fremtiden. (Samtiden, Oslo. 1946. s. 10—38.) Sidste kapitel af «Return to the future».
Vers l'avenir. L'odyssée d'une Norvégienne. Oslo — Lillehammer — Stockholm Moscou — Vladivostok — Kobe — Kyoto — N. York. Lausanne, Marguerat, 1947. 207 s. (Collection «Le Beffroi».) (Return to the future.)
Retour à l'avenir. Trad. du norvégien par M. Diehl. Paris, Stock, 1952. 208 s. (Collection scandinave publ. sous la direction de Lucien Maury.) Originaltitel: Return to the future.
Heim til framtiðarinnar. Kristmann Gudmundsson hefir íslenzkad med leyfi höfundar. Reykjavik, Vikings útgáfan, 1944. 148 s. Originaltitel : Return to the future.
Valta ao futuro, Trad. de Augusto R. e. Jorge Reiszman. Rio de Janeiro, Ed. Pan-Americana, 1942. 362 s. Originaltitel: Return to the future.


Side 64

Åter mot framtiden. Övers. från engelskan av Gurli Hertzman-Ericson. Sth. Norstedt, 1943. 264 s. Originaltitel: Return to the future.
Yarina dönüs. Oversættelse: Tahsin Yücel. Istanbul, Varlik Yayinevi, 1954. 123 s. Originaltitel: Return to the future.
Wieder in die Zukunft. Aus dem Amerikanischen übertragen von Ella Tonnemacher. 1. — 2. Aufl. Zürich, Verlag Oprecht, 1944. 195 s. Originaltitel: Return to the future.

Anmeldelser:
Alsvik, Oltu i: Drammens tidende. 17/12. 1949.
B(eyer), H(arald) i: Bergens tidende. 27/12. 1949.
Christiansen, Alf Bie i: Friheten, Oslo. 5/12. 1949. (Kronik.)
Dale, Johs. A. i: Norsk tidend. Oslo. 1/12. 1949.
Dessen, Haakon i: Hamar arbeiderblad. 1/12. 1949.
Engelstad, Carl Fr. i: Morgenbladet, Oslo. 24/12. 1949. (Kronik.)
Granhus, Anton i: Nord-Trøndelag. Steinkjer. 24/11.
Granhus, Bjarne i: Dagsavisa, Trondhjem. 8/12. 1949. (Kronik.)
Hydle, Halvdan i: Aftenposten, Oslo. 17/11. 1949.
Juell-Tønnessen, Birger i: Stavanger aftenblad. 29/12. 1949.
Kielland, Eugenia i: Morgenposten, Oslo. 14/12. 1949.
Lyche, Ingeborg i: Arbeiderbladet, Oslo. 14/12. 1949.
M., Sverre i: Credo, Uppsala. 1950, nr. 2.
Meyer, Anton Chr. i: Dagen, Bergen. 10/12. 1949.
Riisøen, Sverre i: Morgenavisen, Bergen. 28/11. 1949.
Tunold, Solveig i: Vårt land, Oslo. 21/12. 1949.
Ulsdal, Poul i: Kristeligt dagblad. Kbh. 30/6. 1950.
Jørgensen, A. M. «Åter mot Framtiden.» I: Morgenbladet, Oslo. 3/9. 1945.
Molin, N. F. i: Credo. Årg. 24. Uppsala, 1943. s. 195—196.
I: Aftenposten, Oslo. 26/5. 1943. Usigneret.
Larsen, Hanna Astrup. Return to the future. I: American-scand. review. XXX. N. Y. 1942. s. 86.
Wolfe, A. F. Story of a democratic journey. (Saturday review of literature. 14./2 N. Y. 1942. s. 7, por.)
Le retour à l'avenir. I: Perspectives françaises. 1952. nr. 5. Usigneret.

LYKKELIGE DAGER.

Happy times in Norway. Transl. from the Norwegian by Joran Birkeland. N. Y. Knopf. 1942. 224 s. (Borzoi books for young people.) Den norske originaltekst trykt i Minneapolis Posten og Duluth Skandinav 1944 med titel: Lykkelige tider.
Happy times in Norway. Transl. from the Norwegian by Joran Birkeland. London, Cassell, 1943. 152 s.
Happy times in Norway, (i: The heart of Europe. An anthology of creative writing in Europe 1920—40. Ed. by K. Mann and H. Kesten. N. Y. Fisher 1943. XXXVI + 970 s. s. 866—899.)
Happy times in Norway. Transl. from the Norwegian by Joran Birkeland. N. Y. Knopf, 1956. 224 s.
Lykkelige dager. Oslo, Aschehoug, 1947. 205 s.
— 2. opl. Oslo, Aschehoug, 1949. 205 s.
Lykkelige dager. Ved Else Lionæs med en innledning av Signe Undset Thomas. Oslo, Aschehoug, 1960. 127 s. ill. (Skoleutgave.)
Lykkelige dage. Overs. fra norsk af Peder Hesselaa. Kbh. Jespersen & Pio, 1948. 172 s. Kbh. 1949. 172 s.
Lykkelige dage. Overs. fra norsk af Peder Hesselaa. Kbh. Jespersen & Pio, 1962. 159 s. (Pios billigbøger.)


Side 65

Gelukkige dagen. Vert. door E. Elias-Eneström. Roman. Amsterdam, Standaardboekhandel, 1956. 184 s. Originaltitel: Happy times in Norway. N. Y. 1942.
Gelukkige dagen. 2. druk. Hasselt, Heideland, 1959. 181 s.
Hamingjudagar heima i Noregi. þytt úr ensku af Brynjólfi Sveinssyni. Ákureyri, 1943. 240 s. Originaltitel: Happy times in Norway.
Lyckliga dagar i Norge, övers. från engelskan av G. Hertzman-Ericson. Sth. Norstedt, 1943. 226 s. 1.— 2. uppl.
Glückliche Zeiten. Erzählung übertragen aus dem Norwegischen von Sophie Angermann. Bonn, Bonner Buchgemeinde, 1957. 218 s.

Anmeldelser:
Abrahamsen, Inge Louise i: Hamar stiftstidende. 14/6. 1947.
Benterud, Aagot i: Vårt land, Oslo. 21/5. 1947.
B(eyer), H(arald) i: Bergens tidende 23/7. 1947.
Borchsenius, Poul i: Jyllandsposten, Aarhus. 20/11. 1947.
Due, Johan i: Adresseavisen, Trondhjem. 20/5. 1947.
Falkenfleth, Haagen i: Nationaltidende, Kbh. 23/1. 1949.
Frederiksen, Emil i: Berlingske tidende. 11/10. 1947
Granhus, Bjarne i: Dagsavisen, Trondhjem. 29/5. 1947.
Haakonsen, Daniel i: St. Olav, Oslo. 1947. nr. 19—20.
Hierman, Audun i: Larviks morgenavis. 31/5. 1947.
Houm, Philip i: Dagbladet, Oslo. 20/5. 1947.
Hydle, Halvdan i: Aftenposten, Oslo. 20/5. 1947.
Kielland, Eugenia i: Morgenposten, Oslo. 20/5. 1947.
Lyche, Hans i: Norges handels- og sjøfartstidende, Oslo. 20/5. 1947.
Lødrup, Hans Peter i: Kristiansand tidende. 27/5. 1947.
M(eyer), U(lla) i: Morgenbladet. Oslo 28/5. 1947. nr. 119.
Neander-Nilsson, S. i: Göteborgs morgenpost. 21/6. 1947.
Riisøen, Sverre i: Morgenavisen. Bergen. 4/6. 1947.
R(ing), B(arbra) i: Nationen, Oslo. 8/5. 1947.
Sethne, Anna i: Arbeiderbladet. Oslo. 10/6. 1947. Kunstner og mor.
Simonnæs, Olav i: Bergens arbeiderblad. 23/6. 1947.
Skrede, Magne i: Østlendingen, Elverum. 14/7. 1947.
S(öderhiel)m, H. i: Göteborgs handelstidning. 30/5. 1947.
I: Gudbrandsdølen. Lillehammer. 21/5. 1947. Usigneret.
Reque, Anna C. Happy times in Norway. N. Y. 1942. i: American-scandinavian review. XXXI. N. Y. 1943. s. 92.)
I: Blackfriars. bd. 25. Oxford, sept. 1944, s. 360.
I: Library journal, bd. 67. N. Y. 15./10 1942. s. 889.

CATERINA AV SIENA.

Caterina av Siena. Oslo, Aschehoug, 1951. 291 s. 8 pl.
Catherine of Siena. Translated by Kate Austen-Lund. London, Sheed & Ward, 1954. 293 s. Originaltitel: Caterina av Siena.
Catherine de Sienne. Trad .du suêdois par M. Metzger. Paris, Stock, 1952. 360 s.
Catherine de Sienne. Trad. du norvégien par M. Metzger. Paris, Delamain & Boutelleau, 1952. 360 s. Originaltitel: Caterina av Siena.
Catherine de Sienne. Trad. du norvégien par M. Metzger. Bruxelles, Édition Biblis, 1953. 355 s. (Collection Sélection des lettres.)
Catharina van Siena. Uit het Noorsch vertaald door J. Theeuwes. Antwerpen, Sheed & Ward, 1952. 312 s.
Catharina van Siena. Uit het Noorsch vertaald door J. Theeuwes. Utrecht, De Fontein, 1952. 311 s. Originaltitel: Caterina av Siena.
Katarina av Siena. Övers. av Karin Stolpe. Sth. Norstedt, 1957. 319 s.
Katharina Benincasa. Berecht. Übertragung aus dem Norwegischen von Alexander Baldus. Genehmigte Ausgabe. Bonn, Bonner Buchgemeinde, 1953. 375 s. 2. Aufl. 1954. 375 s. Originaltitel: Caterina av Siena.


Side 66

Anmeldelser:
Alsvik, Otlu i: Husmorbladet. Oslo. 1952, nr. 4.
— i: Drammens tidende. 1/3. 1952.
Aukrust, Tor i: Morgenbladet, Oslo. 1/12. 1951.
Beyer, Harald i: Bergens tidende. 22/12. 1951.
Brøgger, Niels Chr. i: Nationen, Oslo. 8/11. 1951.
C(arlse)n, Paul i: Aarhus stiftstidende. 14/12. 1951.
Due, Johan i: Adresseavisen, Trondheim. 1/12. 1951.
Elster, Egil i: Kongsberg dagblad. 17/11. 1951.
Engelstad, Carl Fredrik i: Stockholmstidningen. 14/2. 1952.
— «Min natur er ild.» Sigrid Undsets bok om Caterina av Siena. (Vinduet, Oslo. 1951, s. 663—67, por.)
Frederiksen, Emil i: Berlingske tidende, Kbh. 27/5. 1952.
Fraenkl, Pavel i: St. Olav, Oslo. 1951, nr. 43—44, s. 312—314.
Granhus, Bjarne i: Dagsavisa, Trondhjem. 11/12. 1951.
Haakonsen, Daniel i: St. Olav, Oslo. 7/2. 1952, s. 36—38.
Hesselaa, Peder i: Aalborg stiftstidende. 10/3. 1952. Fyns stiftstidende. 2/5. 1952.
Houm, Philip i: Dagbladet, Oslo. 5/12. 1951.
Kielland, Eugenia i: Morgenposten, Oslo. 19/11. 1954.
Marthinussen, Karl i: Dagen, Bergen. 10/12. 1951.
Rasmussen, Egil i: Aftenposten, Oslo. 15/11. 1951.
Riisøen, Sverre i: Morgenavisen, Bergen. 10/11. 1951.
Rohde, Peter P. i: Information. Kbh. 15/11. 1951.
Skrede, Ragnvald i: Verdens gang, Oslo. 19/11. 1951.
Thorsen, Harald i: Dagsavisa. Trondheim. 28/6. 1952. (Refleksjoner omkring en helgen og et par bøker.)
En sammenligning mellem «Catarina av Siena» og Fritz von Unruh: Helgen og kvinne. 1951.
Vegel, Jon i: Kirke og kultur, Oslo. 1952, nr. 4.
Catherine of Siena. I: Ave Maria, Bd. 79. 22./5 1954, s. 25.
I: Études, bd. 278. Port Louis. September, 1953, s. 268.
I: Torch. bd. 38. Maj. 1955. s. 5—8.

ARTIKLER OG TALER FRA KRIGSTIDEN.
Artikler og taler fra krigstiden. Utg. av A. H. Winsnes. Oslo, Aschehoug, 1952. 323 s.
Minner. Tradisjoner. Historie. Norsk vårdag 1940. Hjemme på Værskjei. En bok som blev et vendepunkt i mitt liv. Florida Water. «De hine». Min tante og presten hennes. Havene. Familien Rink. Danmark. Hedenskap og kristendom i islandsk middelalder. Torgils Arrbeinsstjup. Juleneket. Av eventyrenes reiseeventyr.
Inntrykk fra Amerika. «Min gate.» Skjønne Amerika. Amerikansk litteratur. Amerikansk valfart.
Idékamp. En julebetraktning. Fremskritt, rase, religion. Arven vår fra Sola. Litteratur og krig. Katolske forfattere. Kristendom og humanisme. Kristen kultur. Guds skjønne døtre. Brorskapets religion. Henvisninger.

Anmeldelser:
B., E. i: Bergens tidende. 4/12. 1952.
Brøgger, Niels Chr. i: Nationen, Oslo. 16/1. 1953.
Elovson, Harald i: Arbetet. 9/4. 1953.
Elster, Egil i: Kongsberg dagblad. 8/11. 1952.
Engelstad, Carl Fredrik i: Morgenbladet, Oslo. 23/12. 1952.
Haakonsen, Daniel i: St. Olav, Oslo. 1953. nr. 5—6. s. 30—31.
Houm, Philip i: Dagbladet, Oslo. 18/11. 1952.
Kielland, Eugenia i: Morgenposten, Oslo. 2/12. 1952.
Lindberger, Ö. i: Dagens nyheter. Sth. 18/2. 1953.


Side 67


Marthinussen, Karl i: Dagen, Bergen. 20/12. 1952.
0., J. B. i: Friheten, Oslo. 5/1. 1953.
Rasmussen, Egil i: Aftenposten, Oslo. 22/11. 1952.
Riisøen, Sverre i: Morgenavisen, Bergen. 2/2. 1953.
Skrede, Ragnvald i: Verdens gang, Oslo. 25/11. 1952.
Baldus, Alexander i: Welt und Wort. Tübingen. 1953. hft. 2.

SIGURD OG HANS TAPRE VENNER.

Sigurd and his brave companions. A tale of medieval Norway. Ill. by Gunvor Bull Teilman. N. Y. Knopf, 1943. 139 s. (Borzoi books for young people.) Bearb. av Die Saga von Vilmund Vidutan und seinen Gefährten, 1931. (s. 52)
Sigurd og hans tapre venner. Til norsk ved Signe Undset Thomas. Oslo, Aschehoug, 1955. 190 s.
Sigurd og hans tapre venner. Paa dansk ved Peder Hesselaa. Kbh. Jespersen & Pio, 1957. 100 s. Omslagstegning af Svend Otto.
Sigurd och hans tappra följe. Övers. av Ingvald Wiberg. Sth. Svensk läraretidning, 1956. 150 s. ill. Omslag og ill.: Bo Larsen.
Sigurd und seine tapferen Freunde. Übersetzt von Erich Landgrebe. Mit 12 Zeichnungen von Susanne Storck-Rossmanit. Wien, Heidelberg, Ueberreuter, 1956. 139 s.

Anmeldelser:
Bøe, Ingebjørg i: Bergens tidende. 17/10. 1955.
Debes, Gunvor i: Nationen, Oslo. 12/10. 1955.
Hagemann, Sonja i: Dagbladet, Oslo. 1/10. 1955.
K., S. F. i: Morgenbladet, Oslo. 25/10. 1955.
Schrøder, Amund i: Vårt land, Oslo. 3/11. 1955.
Skjønsberg, Kari i: Arbeiderbladet, Oslo. 31/10. 1955.
Solbraa-Bay, Juliane i: Drammens tidende. 11/11. 1955.

TRUE AND UNTRUE.

True and untrue and other Norse tales based on the original stories Asbjörnsens og Moes folkeeventyr .Ed. and compiled by S. U. III. by Frederick T. Chapman. N. Y. Knopf, 1945. 253 s.
Av eventyrenes reiseeventyr. (Innledning til «True and untrue».) (Morgenbladet. Oslo. 21. 22. 23. februar 1946.)
Optr. i «Artikler og taler fra Krigstiden».

ST. ST. BLICHER.

St. St. Blicher. Overs. ved H. C. Huus. Kbh. Rosenkilde & Bagger, 1946. 80 s. por.
Steen Steensen Blicher. Oslo, Aschehoug, 1957. 87 s.
Skrevet som indledning til en amerikansk Blicherudgave.
Introduction. (i: St. St. Blicher: Twelve stories translated from the Danish by Hanna Astrup Larsen. Princeton, 1945. 306 s.)

Anmeldelser:
Brøgger, Niels Chr. i: Nationen, Oslo. 21/5. 1957.
Børup, Marinus i: Jyllandsposten. 21/12. 1946.
Elmquist, Carl Johan i: Politiken, Kbh. 15/12. 1946.
Frederiksen, Emil i: Berlingske aftenavis, Kbh. 10/12. 1946.


Side 68


Houm, Philip i: Dagbladet, Oslo. 20/5. 1957.
Hydle, Halvdan i: Aftenposten, Oslo. 20/5. 1957. (Kronik.)
Jensen, Bernhard i: København, Kbh. 30/3. 1948.
Kirchhoff-Larsen, Chr. i: Børsen, Kbh. 25/3. 1948.
Langseth, Ole i: Frisprog, Oslo. 1/6. 1957. (I Danmarks gullalder.)
M(yre), O(lav) i: Aftenposten, Oslo. Aftennr. 14/7. 1947.

ØSTENFOR SOL OG VESTENFOR MÅNE.

Östlich der Sonne und westlich vom Mond. Märchenspiel nach einem norwegischen Volksmärchen. Berecht Übers. übertragen aus dem Norwegischen von J. Sandmeier und S. Angermann. Mit 8 Bildern von Fritz Franke. Frankfurt, Rütten & Loening, 1930. 81 s.
Østenfor sol og vestenfor måne. Barnedramatikk. utg. av Christianne Undset Svarstad. Oslo, Neraas' eft. 1960. 51 s. Vignetter og dekorasjoner af Alf Til Lundeby.
Østenfor sol og vestenfor måne. Eventyrsuite til Sigrid Undsets barnekomedie. Miniaturer for klaver af Reidar Brøgger. Oslo, Norsk musikforlag, u. a. (1960) hft. 1—2 i 1 bd.

Anmeldelser:
Elster, Kristian. Opførelse på Det nye teater. I: Nationen, Oslo. 21/12. 1929.
Lippe, Frits von der i: Morgenposten, Oslo. 21/12. 1929.
Løvland, Liv i: Den 17. mai. Oslo. 21/12. 1929.
O. i: Middagsavisen, Oslo. 21/12. 29.
I: Adresseavisen, Trondhjem. 21/12. 1929. Usigneret.
Östlich der Sonne und westlich vom Mond. I: Gral. München. Jahrg. 25. s. 952-


Side 69

ARTIKLER, FORTÆLLINGER OG DIGTE AF SIGRID UNDSET

Tre digte. Credo. Maiaften. Høsten (Samtiden, Oslo. 1908. s. 386—89.)
Barna i Araceli. Morgenbladet, Oslo. Februar, 1910. nr. 66.
De reisbrief Kinderen in de Aracoelikerk. (i: Het brandende Braambosch. Hasselt, Heideland, 1957.)
Kinderen in de Aracoelikerk. (i: Het brandende Braambosch. Haarlem, Toorts, 1957.)
Høste juletræ. Urd. Årg. 14. Oslo, 1910. s. 9—11.
Pinse i Rom. Morgenbladet, Oslo. Juni, 1910. nr. 308.
Pére Lachaise. Morgenbladet, Oslo. August 1910, nr. 453.
Pariserbreve II. Utover takene. Morgenbladet, Oslo. September 1910, nr. 483.
Jeanne de France. Morgenbladet, Oslo. Oktober 1910, nr. 593.
Forfædre. Morgenbladet, Oslo. December 1910, nr. 680.
Røveren paa korset. Urd. Julenummer. Oslo 1910. 4 s. ill. por.
Hvad mener forfatterne om sine egne bøger? (Norsk familie-journal. 1911, nr. 50.)
Barndomsindtryk. (Urd. Julenummer, Oslo, 1912. 2 1/2 sp.)
Nogen kvindesaks-betragtninger. I anledning av Perkins Gilman: Verden som manden har indrettet den. (Samtiden, Oslo. 1912. s. 538 — 56.)
Til Georg Brandes (i Georg Brandes 1842 — 1912. Fra Norge paa syttiaarsdagen. Oslo, 1912. s. 14—15.)
Sædelighets-diskussionen. Morgenbladet, Oslo. Oktober, 1913, nr. 581.
Dikken Zwilgmeyer. (i: Festskrift til William Nygaard. Oslo, 1913. s. 171 — 175.) Optaget i: Etapper, bd. 1. 1929.
Hædre din fader og din moder. Foredrag. (Tidens tegn, Oslo. 1914, nr. 121, por.)
En misforstaaelse, (Tidens tegn, Oslo. 1914, nr. 103. s. 1.) Om seksualundervisning i skolen.
Den moderne kvinne - en gammel, men aktuell uttalelse. I: Morgenbladet, Oslo. 11/2. 1932. En enquete om den moderne kvinde. 1914. Genoptrykt.
Seksual-undervisning paa skolen. (Tidens tegn, Oslo. 1914, nr. 115.) Efter en artikel i «Trondhjems avis».
Barnemordet. Morgenbladet, Oslo. Februar, 1915, nr. 85.
«Liberty.» (Om Øyvind Hogstad.) (Tidens tegn, Oslo, 1915, nr. 333.)
Efter barnehjelpsdagen. (Tidens tegn, Oslo. 1916. nr. 155.)
Tjenestepiger — husdamer. (Tidens tegn, Oslo. 1916, nr. 303.)
Hundrede aar. Fra Jane Austen til Henrik Ibsen. (Tidens tegn, Oslo, 1917, nr. 102.) (En sammenligning mellem Jane Austens Emma Woodhouse og Ibsens Hedda Gabler.)
Tre søstre. (Samtiden, Oslo. 1917. s. 178—93, 325—46, 399—428.) Om Søstrene Brontë. Optaget i: Etapper, bd. 1. 1929.
«Fotfestet.» (om Minda Ramm.) (Tidens tegn, Oslo. 1918, nr. 323.)


Side 70

Gaterne. Av Sigrid Undset Svarstad, (i: Kristania. Utg. av Oskar Braaten, Edvard Bull, Francis Bull m. fl. Oslo, 1918, s. 79—92.)
Kvinderne og krigen. Morgenbladet, Oslo. Juni, 1918, nr. 286, 299.
Æsop. (Tidens tegn, Oslo. 1918, nr. 350.) Om Tilla og Otto Valstads udg. af Æsops fabler.
Begrepsforvirring. (Tidens tegn, Oslo. 1919, nr. 87, 88 og 89.) Schreiner, Alette: I anledning af Sigrid Undsets «Begrepsforvirring». (Tidens tegn, Oslo, 1919, nr. 94.)
Aas, Antonette Begrepsforvirring. (Tidens tegn, Oslo, 1919. nr. 108.) Møller, Katti Anker. Kvindernes fødselspolitik. (Tidens tegn, Oslo. 1919 nr. 98.)
Yderligere begrepsforvirring. (Tidens tegn, Oslo, 1919, nr. 100.)
Kvindernes fødselspolitik. (Tidens tegn, Oslo. 1919. nr. 105.)
«Av skyggernes slegt.» (Tidens tegn. Oslo, 1919, nr. 341.) (Lørdagsavisen, nr. 50.) (Om Kr. Elster.)
«Dagdrømmen.» (Om Charles Kent.) (Tidens tegn, Oslo. 1919, nr. 333. (Lørdagsavisen, nr. 49.)
Elin Wägner. (i: Litteraturen. Nordens kritiske revue. 1. Årg. Kbh. 1918 — 19. s. 697—99.)
Tre debutbøger. (Tidens tegn, Oslo. 1919, nr. 327.) Om Aase Kristofersen: Dragsug. Willy Bertram: Aurora og Julius Sundet: Drømmen om livet.
Vettakollen. Bevar den for oss selv - og vore barn. Aftenposten, Oslo. 22/11. 1919.
Sankt Halvards liv, død og jertegn. (Tidens tegn, Oslo. Lørdagsavisen. 17/4 og 24/4. 1920 med tegninger.)
Søstrene. Novelle. I: Vore damers julehefte. Kbh. 1920. 5. s. ill.
Kvinderne og politiken. (Urd. Oslo, 1921. s. 533.)
Et kvindesynspunkt. Afsluttende Bemærkninger paa en Diskussion i norske Dagblade om Kvinders Deltagelse i Politik. (Tidens kvinder. Organ for Danske Kvinders Nationalraad. 1921, nr. 46. s. 5—7.)
Nogen tanker om de nordiske folkeviser fra middelalderen. Edda. bd. 16. Oslo, 1921. s. 1—39. Optaget i: Etapper, bd. 1. 1929.
Paasche, Fredrik. En avhandling av Sigrid Undset. (Tidens tegn, Oslo. 1921. nr. 296.)
(Om «Nogen tanker om de nordiske folkeviser.» Edda 1921. s. 1—39.)
Sankt Olav. (Aftenposten, Oslo. 1921. nr. 351.)
Sankt Olavsmindet paa Hundorp (1021) i: Kjenn dit land. Gudbrandsdalen, Oslo, 1921. s. 1—4, ill.
Laugsvæsen og åndsfrihet. I anledning af C. T. Hambroes artikel af samme navn. (Ukens revy, Oslo. 1922. s. 651—657.)
Andreas Ludvig Bollerud. (Jul i Norge, Oslo. 1923. 2 s.)
Hellig Olav. (Olsok. 1923. Bjørgvin, s. 41—56.)
Den hellige Birgitta og Norge. (Credo, Hälsingborg. 1923. s. 260.)
Henrik Mathiesen. (Norsk folkekultur, Oslo. 1923. s. 49—54.)
Julefred. (Kimer I klokker, Oslo 1923.) Jfr. s. 52.
Oslo og vor by. Morgenbladet, Oslo. Mai 1923, nr. 146.
Av en Vadstena-nonnes bønnebok. St. Olav. Årg. 36. Oslo, 1924. s. 377—78, 386—87, 393—394.
Af: Bønnebok, udg. af J. E. Rietz. Lund, 1842 efter et svensk middelalderhåndskrift i den Arnemagnæanske samling i Kbh.
Agnes Slott-Møller. (Vor verden, Oslo. 1924. s. 243—45.)
Eventyr efter forskjellige fortællere. (i Rikard Berge: Norsk sogukunst. Oslo, 1924. s. 158—175.)
Hanen og katten som bodde i en jordhytte fortalt av Caroline Thorvaldsen. Blodpølsen og leverpølsen fortalt av Anna Winter-Hjelm. Søll-Klara efter Signe Worsøe. Pigen i museskindskaaben fortalt av Signe Worsøe. De haardkogte egg. Gyldenløve og de norske bønder.
Blodpølsen og leverpølsen. I: Berlingske aftenavis. 16/7. 1926.


Side 71

Blodpølsen og leverpølsen. (i: Berlingske aftenavis. 10/7. 1959. 1 s. ill.)
Strømmen tyner, (i: Rikard Berge: Norsk sogukunst. Oslo, 1924. s. 138 — 57, ill.) Optaget i: Etapper, bd. 1. 1929.
Første kveld paa Montecassino. (Kimer I klokker. Oslo. 1925.)
Kring sagor och traditioner. (i: Pan. Vers och prosa. Sth. 1925. s. 73 — 109.)
Little girl. (Living age. CCCXXVII, London. December, 5. 1925. s. 537—541.)
Norges kirke og norsk kultur i middelalderen. (St. Olav, Oslo, 1925. Årg. 37. s. 257—59.)
Peter Egges nye bok. (Hansine Solstad.) (i: Tidens tegn, Oslo. 1925, nr. 267, por.)
St. Torfinns kapel, Hamar. (St. Olav. Årg. 37. Oslo, 1925. s. 146—48, 166— 168, 171—73.)
Sankt Torfinns kapel, Hamar. Credo 6. årg. Sth. 1925. s. 67—71, ill.
Strømmen tyner. (i: Aftenposten, Oslo. 1925, nr. 656 og 1926, nr. 53, 92.)
Vilde blomster til krybben. Gamle vers. («Julenat» efter en fransk vise fra 16. århundrede: Tous les bourgeois de Chatre. Fra norrønt mål: 14. århundrede. Gammel engelsk adventsvise 17. århundrede.) St. Olav. Årg. 37. Oslo, 1925. s. 402—03.
R. H. Benson: Kristus i kirken. Oslo, Aschehoug, 1926. 214 s. overs af. S. U.
Andreas Bollerud. En bondekomponist. i: Lillehammer tilskuer. 2/8. 1926.
Andreas Bollerud, komponist 1829 — 1903. (Norge. Tidsskrift om vårt land. 1926. II. s. 208 ff.)
Er romerkirken moderkirken i Norge. (St. Olav. Årg. 38. Oslo. 1926. s. 105 —07.)
Fransiskanerne i Norge. Credo Årg. 7. Sth. 1926. s. 206—209.
Kirkearven. (i: Aftenpostens kronik, Oslo. 23/1. 1926.)
Morgensang. Fra norrønt maal ved Sigrid Undset, Musik av Inga Lærum Liebich. (i: Tidens tegn, Oslo. 1926, nr. 175, s. 11.)
Sommerdage paa Sankta Sunnivas ø. (i: Kimer I klokker, Oslo. 1926.)
Det utrykte kapitel av Olav Audunssøn. (i: Tidens tegn, Oslo. 1926, nr. 115.) Manuskriptet solgtes for 1000 kr. på dominikaner-basaren.
Vuggesang fra norrønt mål. Island, 14 — 15. århundrede. Musik av Inga Lærum Liebich. St. Olav. Årg. 38. Oslo, 1926. s. 409.
Den attende salme. Eftertanke. St. Olav. Årg. 39. Oslo, 1927. s. 169—71, 188, 196, 205—06, 211—212.
Hvad katolikkerne mener om Luther. St. Olav. Årg. 39. Oslo. 1927. s. 93 — 95, 129—36.
I anledning af sognepræst Sigurd Normanns foredrag.
Lutherdommens aand og katolicismen. (i: Aftenposten, Oslo. 1927, nr. 180, 182.)
Maria Coronel de Agreda. Et meksikansk mysterium. (Kimer I klokker, Oslo. 1927.)
Mariazell. Mariadyrkelsen. St. Olav. Årg. 39. Oslo. 1927. s. 58—60.
R. H. Benson: Kristi venskap. Oslo, Aschehoug, 1928. 174 s. overs, af S. U.
Hellighet og vår tid. (Tidens tegn. Oslo, 3/11. 1928.)
I familiens skjød, (i: Tidens tegn, Oslo. 1928. nr. 266. s. 2.)
I familiens skjød, (i: Tidens tegn, Oslo. 1928. nr. 277. s. 2.)
Margaret Clitherow. (i Kimer I klokker. Oslo. 1928.) Optaget i: Etapper, Ny række. 1933.
Mater et filia. Lysmessetanker. St. Olav. Årg. 40. Oslo. 1928. s. 41—43.
Puer natus est nobis-. Credo. Årg. 9. Sth. 1928. s. 312—20.
Oj pridite, pridite v Bethlehem. Prevedel Peter Butković. (Druzina. Gorica. I. 1929. s. 269 — 71.) «Puer natus est nobis.» Originalen er trykt i «Credo. 1928. nr. 12.)
Reisebrever. Nordengland, Durham, og Hexham. St. Olav. Årg. 40. Oslo, 1928. s . 195—96. 203—05.
Jerusalems skomaker. En Langfredags-fantasi. St. Olav. Årg. 41. Oslo, 1929. s. 95—97.


Side 72

Kong Olavs skald. (Tormod Kolbrunarskald.) St. Olav. Årg. 41. Oslo, 1929. s. 234—36, 242—45.
Peter Egge. Tale på festen for den 60 årige Peter Egge. (Tidens tegn, Oslo. 1929. nr. 78.)
Robert Southwell, S. J. Prest, dikter, martyr. St. Olav. Årg. 41. Oslo, 1929. s. 407—416. Optaget i: Etapper. Ny række. 1933.
Sankt Halvard. Halvardsok 15. mai. St. Olav. Årg. 41. Oslo, 1929. s 139—141, 146—47.
Sankt Magnus. Orknø-jarl. (i: Kimer I klokker, Oslo. 1929. 8 s.)
Sigurd Christiansen. Riket. (i: Aftenposten, 1929, Oslo. nr. 576.)
Til Sankt Jakob. Forslag til en ny andagt. Credo. Årg. 10. Hälsingborg, 1929. s. 114—119. Optaget i: Etapper. Ny række. 1933.
Drei Legenden, (i: Juliana von Stockhausen : Vom nordischen Geiste. München, 1930. s. 101—141.)
Sankta Sunniva und die Leute auf Selje. St. Magnus Orkney Jarl. Tormod Kolbrunarskald, übersetzt von Richard Wolfram.
Die ewige Frauenfrage. Hochland. Jahrg. 27. II. München, 1930. s. 97—123, 255—63.
Hellig Olav. Norges konge. St. Olav. Årg. 42. Oslo, 1930. s. 121—25, 135— 36, 137—40, 145—49.
Garrold, R. P. Kongens besøk. Historisk novelle overs. fra engelsk af Sigrid Undset. St. Olav. Årg. 42. Oslo, 1930. s. 390—92, 398—400, 411—416. Årg. 43. Oslo, 1931. s. 4—6.
Die moderne Ehe. Germania. Berlin. 14/11. 1930.
Ordet om egteskapets uopløselighet. Egteskapets uopløselighet. Artikler i Anledning af Ingeborg Maria Sicks artikkel om: Egteskapets uopløselighet. Credo. Årg. 11. Hälsingborg, 1930. s. 225—29, 273—74.
Pilgrimmene (i «Canterbury tales») (i: Norske turistforenings årbok, Oslo. 1930. s. 65—71.) Om Chaucer.
To digte af S. J. Robert Southwell. (Det brændende barn. Syndens tunge byrde.) St. Olav. Årg. 42. Oslo, 1930. s. 3—4. overs af S. U.
Svar til en sogneprest. (Av et privatbrev.) (Credo, Hälsingborg. 1930. s. 78 — —83, 113—18, 149—157.) Optaget i: Etapper. Ny række. 1933.
Anmeldelse af Dolores Viesér: Das Singerlein. München, Kösel & Pustet, 1928. Credo. Årg. 11. Hälsingborg, 1930. s. 70—72.
With scrip and staff. Excerpt from article in «Credo.» (America. XLIII. N. Y. Aug. 30, 1930. s. 501.)
Die christliche Kultursubstanz Europas. (Hochland, Jahrg. 28. bd. 1. München, 1930/31. s. 42—56, 164 — 73.) Oprindeligt skrevet som «Åbent brev» i tidsskriftet «Credo».
Det evige menneske af G. K. Chesterton Overs. af Sigrid Undset. Oslo, Aschehoug, 1931. 450 s.
Christentum und Neuheidentum in Europa. Rhein-Mainische Volkszeitung. Frankfurt. 10/12. 1931.
Klostertanker. (Fritt ord om livet og religion. Oslo, 1931. s. 163 — 74.)
En gammel norsk præken på Alle Helgensdag. (Sct. Olav. Årg. 43. Oslo, 1931. s. 345. ff.)
Mannens hender. St. Olav. Årg. 43. Oslo, 1931. s. 141—43, 151, 158—59, 163—64, 172—74, 179—80, 187—89.
Morgensang. (I: Kimer I Klokker. Oslo, 1931. Julehefte.)
Den nye synd. Efter «Essays in satire» by Ronald Knox. London, Sheed & Ward. St. Olav. Årg. 43. Oslo, 1931. s. 19—20, 27—28, 35—36, 43—44.
Sommerminder i de dødes maaned. St. Olav. Årg. 43. Oslo, 1931 s. 356 — 58, 362—65, 372—74, 378—80, 386—87, 396—98, 404—05. Om en rejse på Gotland.
Sommer Auf Gotland. Deutsch von E. Groening. Hochland. Jahrg. 36. bd. 2. s. 359—73. München, 1939.


Side 73

Suckow, Ruth. Cora. Aut. overs. ved Signe Undset Thomas. Forord af Sigrid Undset. Oslo, Some, 1931. 326 s.
Før jul. St. Olav. Årg. 44. Oslo, 1932. s. 409—11.
En gammel jordmors livserindringer. Anmeldelse af Lisbeth Burger: Mødre. Kbh. 1931. St. Olav. Årg. 44. Oslo, 1932. s. 19—20.
Geleitwort. (til: Norwegen.) (i: Kurt Hielscher: Dänemark, Schweden. Norwegen. Leipzig, 1932. s. III-VII.)
The golden legend overseas. Ed. by Maurice Vanssard. London, 1932. Anmeldt I: St. Olav. Årg. 44. Oslo, 1932. s. 248—49 af Sigrid Undset.
My Norway. (Living age. CCCXLI. London. Feb. 1932. s. 539—541.)
Den næste kristenforfølgelse. St. Olav. Årg. 44, Oslo, 1932. s. 9—11.
Schönes Norwegen. Deutscher Hausschatz. Jahrg. 58. Regensburg, 1932. s. 155.
Die Sendung der Kirche. Rhein-Mainische Volkszeitung. Frankfurt. 2/12. 1932.
Geijerstam, Gösta af : Ingeniøren og hans hustru. Oslo, Aschehoug, 1933. Anmeldt I: St. Olav. Årg. 45. Oslo, 1933. s. 381—82. af Sigrid Undset.
Jonas Lie. 6/11. 1833—6/11. 1933. St. Olav. Årg. 45. Oslo, 1933. s. 367—368.
St Eystein, erkebiskop av Nidaros, (i: Kimer I klokker, Oslo. 1933. s. 8—20.)
Ramon Lull fra Palma. Credo 14. Årg. Hälsingborg, 1933. s. 149—161, 187— 193, 211—218.
Die Sendung der Kirche. Germania. Berlin. 7/1. 1933.
Den sterkeste magt. St. Olav. Årg. 45. Oslo, 1933. s. 411—413.
Anmeldelse af Leo Weissmantel: Maria. — Das alte Dorf. — Das Sterben in den Gassen. — Die Geschichte des Hauses Herkommen. Nürnberg, Sebaldus Verlag, 1932—33. (i: Credo. Årg. 15. Hälsingborg, 1934. s. 21—24.)
«Det brændende barn.» Kimer I klokker, Oslo. 1934. s. 5—8.
Embede og anstøt, (i: Sct. Olav. Årg. 46. Oslo, 1934. s. 92—95.) Om «Blasfemi-paragraffen.»
I begyndelsen. (i Bonniers Litterära magasin. Sth. 1934. III. s. 3—12.)
Forstudie til 1. kapitel af: Elleve år.
Blyton, W. J. Livet efter døden, sannheten og noen moderne vrængebilleder. Overs. av Sigrid Undset. (St. Olav, Oslo. 1934. s. 31—32, 39—40, 47—48, 53—56.)
Über Kirche und Dogma, (i: Schönere Zukunft. Jahrg. 10. Wien, 1934. s. 1134.)
Anmeldelse af Alfons Erb: Zeugen Gottes. Freiburg, Herder, 1935. Thomas Morus og John Fisher. Freiburg, Caritas Verlag, 1935. (i: Credo. Årg. 16. Hälsingborg, 1935. s. 218—220.)
Blasfemi, (i: Samtiden, Oslo. 1935. s. 153—70.) Optaget i: Selvportretter og landskapsbilleder. 1938.
Dreams. (Yale review. New series. New Haven, 1935. s. 498 — 502.)
Gösta af Geijerstam. Ett forfattarporträtt. Sth. Åhlén & Holms boktryckeri, 1935. 9 s. ill.
I anledning af udgivelsen af «Christian Brenner och hans hustru».
Den hellige familie, (i: Kimer I klokker, Oslo. 1935. Årg. 13. s. 4—8.)
John Fisher, Bischof von Rochester. (i: Der Fels. Frankfurt. Jahrg. 30. 1935. s. 19—23.)
Kirche und Dogma, (i: Schönere Zukunft. Wien. 1935. bd. 10. s. 1134.)
D. H. Lawrence. (i: Samtiden, Oslo. 1935. s. 291—300.) Optaget i: Selvportretter og landskapsbilleder. 1938.
Sønner og elskere. Overs. av Johan Borgen. Oslo, Aschehoug, 1935. XIV + 502 s. Forord av Sigrid Undset.
Litt om St. Thomas More og St. Johan Fisher. (i: St. Olav, Oslo. 1935. Årg. 47. s. 158—60, por.)
Anmeldelse af: Henry L. Stuart: Weeping cross. N. Y. 1935. I: Credo. Hälsingborg. 1936. Årg. 17. s. 4—9.
Cavalier: Dichtung und Wahrheit. Anmeldelse af: Cavalier: Letters of William Blundell to his friends. 1620—1698. London, 1933. (i: Credo, Hälsingborg. 1936. Årg. 17. s. 30—36, 57—63.)
Crudelis Herodes. (i: Kimer I klokker, Oslo. 1936. s. 4—7.)


Side 74

G. K. Chesterton. (i: St. Olav, Oslo. 1936. Årg. 48. s. 197—199.)
Hvordan jeg blev katolikk og hvorfor jeg er det i dag. (i: Haakon Bergwitz (udg.) De søkte de gamle stier, Oslo. 1936. s. 83—96.)
They sought the old paths. Anmeldt i: The catholic times, Liverpool. 12/2. 1937 af A. K.
Helsing til Olav Duun. (i: Syn og segn, Oslo. 1936. s. 440.)
Johannes Jørgensen 70 år. (i: Sct. Olav, Oslo. 1936. Årg. 48. s. 353—354, por.) (Uttalelse fra en enquete i «Nordisk ugeblad».)
Sandemose, Aksel. Fugitive crosses his tracks. With a note by Sigrid Undset. Tr. from the Norwegian for the first time by Eugene Gay-Tifft. N. Y. Knopf, 1936. 414 s.
Axel Sandemose: Een vluchteling kruist zijn spoor. Vertaald door Greta Baars-Jelgersma. Met een voorwoord van Sigrid Undset. Utrecht, 1936.
Sankt Svithun. 2. juli. (Samt litt om andre helgner som «gjor veir».) (i: St. Olav. Oslo. 1936. Årg. 48. s. 205—06, 213—215.)
To bokanmeldelser, (i: St. Olav, Oslo. 1936. Årg. 48. s. 255—56.)
Franz Michel Willam: Das Leben Marias, der Mutter Jesu.
Peter Lippert: Der Mensch Job redet mit Gott.
Anmeldelse af Peter Schindler. Vesterledens munkevæsen. (i: Tidens tegn, Oslo. 12/9. 1936. Lørdagsnummer: Den sterkeste makt.)
Vesterledens munkevesen. (i: St. Olav, Oslo. 1936. Årg. 48. s. 173 — 76. Årg. 51. 1939. s. 159—161, ill.) Om Peter Schindlers værk.
Glastonbury. (i: Kimer I klokker, Oslo. 1937. s. 6—12.) Optaget i: Selvportretter og landskapsbilleder. 1938.
Maria, Jesu mor og vor mor. (i: St. Olav, Oslo. 1937. Årg. 49. s. 131—132, 135—136.)
Marie Bregendahl. (i: Gads danske magasin, Kbh. 1937. Årg. 31. s. 545 — 557.) Optaget i: Selvportretter og landskapsbilleder, 1938.
Marie Bregendahl. (i: Bonniers litterara magasin, Sth. 1937. s. 541 — 549, por.)
To straalende reisebøker. (i: St. Olav, Oslo. 1937. årg. 49. s. 30—31.) H. V. Morton : In the steps of the master. In the steps of St. Paul.
Wie ich suchte und Katholizismus gefunden habe. Stimmen der Zeit. Freiburg. 1937, bd. 133. s. 379—387.
«En ensom vender hjem.» (i: St. Olav, Oslo. 1938. Årg. 50. s. 398—399.) Anmeldelse af Asgerd Jørgensen: En ensom vender hjem.
Ernst Thrasolt til sekstiaarsdagen 12. mai. (i: Credo. Hälsingborg. 1938. Årg. 19. s. 106—107.)
Margery Kempe fra Lynn. (St. Olav, Oslo. 1938. Årg. 50. s. 58—63.) Optr. i selvportretter og landskapsbilleder.
Om å be med kirken, (i: St. Olav, Oslo. 1938. Årg. 50. s. 411 — 413, ill.)
Gamle slekter. (i: St. Olav, Oslo. 1939. Årg. 51. s. 7.) Anmeldelse av Martha Østensvig: Gamle slekter i marker. Bd. 2.
Beyond human limitations. (i: Through hundred gates ed. by S. Lamping- Milwaukee, 1939. s. 155—156.)
Fred på jorden, (i: Kimer I klokker, Oslo. 1939. s. 4—9. 1940. s. 4—9.)
Klosterliv. (i: Norsk kulturhistorie. Red. av A. Bugge og Sverre Steen. Oslo. 1939. bd. 2. s. 385—432, ill.)
Latinske hymner og sekvenser, (i: St. Olav, Oslo. 1939. Årg. 51. s. 44 — 46.)
Margery Kempe of Lynn. (i: Atlantic monthly. CLXIV. Boston. August, 1939. s. 232—240.)
På pilegrimsferd. (i: St. Olav, Oslo. 1939. Årg. 51. s. 295 ff.)
På pilegrimsferd. (i: Norsk kulturhistorie. Red. av A. Bugge og Sverre Steen. Oslo, 1939. Bd. 2. s. 353—384, ill.)
Sognekirken, (i: Norsk kulturhistorie, red. af A. Bugge og Sverre Steen. bd. 2. s. 300—352. ill.)
Røsoch, Henry. Om «Sognekirken», «På pilegrimsferd» og «Klosterliv». Sigrid Undsets artikler i «Norsk kulturhistorie, bd. 2. (I: St. Olav. Oslo, 1939. Årg. 51. s. 205—206.)


Side 75

Eugenia Kielland. Three essays on the church of Norway in the Middle ages. American-scandinavian review. N. Y. 1939. Årg. 27. s. 337—340, ill.
Om tre artikler om den norske kirke i middelalderen i: Norsk kulturhistorie.
Riket. (i: St. Olav. Oslo. 1939. Årg. 51. s. 98—102, ill.) Om Léon Bloy: Le Désespéré.
Til Johan Falkberget. (i: Til Johan Falkberget på 60-årsdagen. Red. af Fredrik Paasche. Oslo, 1939. s. 117—122.)
Democracy and religion are assailed by nazism. (i: America LXIV, N. Y. Dec. 28. 1940. s. 312—314.)
Finland fights for life, her own and that of Europe. (i: America. LXII. N. Y. March 2. 1940. s. 565—566.)
Kristendom og kjønnsmoral. (i: Samtiden. Oslo. 1940. s. 97—110.)
My escape from Norway. (i: Life. VIII, Chicago, June, 10. 1940. s. 90.)
My escape from Norway. (i: Tablet. CLXXV, London. June, 29. 1940. s. 626—628.)
My favourite aunt. (i: Mademoiselle. N. Y. 1940 — 45.)
Nationens själ. (i: Trots allt, Sth. 22/6. 1940.)
Tale ved Olav Duuns båre. Nordisk forfattertidende, Kbh. 1940 — 41. Årg. 7. s. 3.
Vårt land. Norge. (i: Dagens nyheter, Sth. 10/6. 1940.)
Vårt land Norge. Av en artikel som har vært offentliggjort i «Life» og «Dagens nyheter». Sth. 10/6. 1940. Sth. 1940. 5.
The free spirit of the North. Speech given at a luncheon in her honor by American-scandinavian foundation. 24. jan. 1941. American-scandinavian review, N. Y. 1941. Årg. 29. s. 53—55.
Norsk vårdag april 1940. (i: Sjømennenes jul, New York, 1941.)
Spring-day in Norway. April 1940. The Norseman. London, 1943. bd. 1. s. 60—67.
Soul of the nation Germany, (i: Dalhousie review, Halifax. XXI. Oct. 1941. s. 293—298.)
Though the mills of God grind slowly. (i: Norway. Ed. and published by Hans Olav and Tor Gjesdal. N. Y. 1941. s. 22—23, ill.)
«De hine». Tegninger av E. W. Hetlesæter (i: Nordmannsforbundets am. jul.hft. Grand Forks. 1942. s. 9—16.)
Iceland's past. (i: Catholic digest. VI. Minneapolis, May, 1942. s. 32—36.)
J. Maritain. (i: The Thomist. Washington, vol. 5, jan. 1943.)
Meet the nordics. (i: Sign. XXI. Union city, New Jersey. March, 1942. s.455—458.
Norway and Norwegian Americans. (i: Common ground. London, 1942.1 Årg. 2. nr. 3. s. 73—76.)
Norway was peaceful. (from: Return to the future s. 19 — 41. (i: I saw it happen. Eye-witness accounts of the war. Ed. by Lewis Ganneth. N. Y. pocket books inc. 1942. 431 s.)
Scandinavia and the new world. (I: The people's century. The states of the western hemisphere. N. Y. 1942.)
They live for revenge. (i: New York times magazine. Dec. 6. 1942. s. 20—21.)
Transplanted writers. (i: Books abroad. Oklahoma. October, 1942. Årg. 16. s. 385.)
Truth and fiction. (i: America. LXVII. New York, June, 13. 1942. s. 270.)
War and literature. (i: America LXVIII, New York, Dec. 5. 1942 s. 242.)
Vi står på felles grunn. (i: Nordmannsforbundet, Oslo. 1942. s. 57—59, por.)
The world we fight for and American Unity. Addresses by Pearl S. Buck, Sir Norman Angell, Sigrid Undset, Thomas Mann, Harold C. Urey, Otto Loewi at the Nobel anniversary dinner dec. 10. 1942. N. Y. Common council for American unity. 1942. 19 s.
Bells of freedom still ring clear. (i: America. LXVIII. N. Y. Jan. 9. 1943. s. 377.)
The books that last forever. (i: New York times book review. Dec. 5. 1943. s. 1.)


Side 76

Democracy of the Nordic people. (i: Free world. N. Y. March, 1943. s 211—217.)
Fredrik Paasche. (i: American-scand. review, N. Y. December, 1943. Årg. 31. s. 326—331.)
De første nordmenn i Amerika, (i: Nordmanns-forbundet, Oslo. 1943. s. 10—12.) Anmeldelse av Einar Haugen: Voyages to Vinland.
Happy times in Norway. Translated by Joran Birkeland, (i: The heart of Europe, ed. by Klaus Mann and Hermann Kesten. An anthology of creative writing in Europe 1920—40. N. Y. Fisher, 1943. s. 869—876.)
King Olav. (i : The torch of freedom. Twenty exiles of history. Ed. by E. Ludwig and H. B. Krantz. N. Y. Farrar & Rinehart, 1943. s. 17—40.)
Memories of childhood's books (i: America. LXX. N. Y. Nov. 13. 1943. s. 157.)
Scandinavian literature. (i: Quarterly bulletin of the Polish institute of arts and sciences in America. N. Y. July, 1943. s. 4.)
(Sagaen om) Thorgils Arrbeinsstjup. Tegninger av fru G. Bull-Theilmann. (Nordmannsforbundets am. jlh. Grand Forks. 1943. s. 5—13.)
Norway, fighting and invaded. The Norseman. London, 1943. Bd. 1. s. 227 — 232.
Some notes on undercurrents of American literature. Mme Undset considers the enduring strength of our puritan tradition. (New York times book review. March. 21. 1943. s. 10.)
Thou shalt not steal. (i: The ten commandments. Ten short novels of Hitlers war against the moral code. Ed. by. A. L. Robinson. N. Y. Simon & Schuster, 1943. s. 323—366.)
Tu ne deroberas point. (i: Les dix commandements. Dix nouvelles sur la guerre de Hitler contre la loi morale. N. Y. Éditions de la Maison française. 1944.) (i: Los diez mandamentos. Prefacio de H. Rauschning. Traduccionnes. Buenos Aires, Editorial Abril, 1944. 562 s.)
Robinson, Arnim L. De 10 bud. Ti noveller om Hitlers krig mot menneskehetens moralske lover. Oslo, Bergendahl, 1945. (Sigrid Undset: Du skal ikke stjele. s. 309—363.)
Ottavo comandamento. Non rubare. (i: Comandamenti. Raconti di Th. Mann, Rebecca West ecc. Traduzione dall' inglese di Giorgi Monicelli. Milano-Verona, 1948. 435 s. Originaltitel: Thou shalt not steal.
War criminals and the future. (i : Free world. N. Y. December, 1943. s. 490—491.)
What shall we do with Germany, (i: Saturday review of literature. XXVI. N. Y. May, 29. 1943. s. 6—7.)
Address at the rally in honor of Denmark-Sweden for their aid to Jewish refugees, (i: American scand. review. Årg. 32. N. Y. March, 1944. s. 61 — 63.)
The beauties of America, (i: New York times magazine. 28/5. 1944. s. 20. ill.)
Christmas sheaf. (i: Audubon magazine N. Y. November, 1944. s. 322 — 326.)
Denmark. (i: American scand. review. N. Y. September, 1944. Årg. 32. s. 216—228.)
Danmark, (i: Ord och bild. Sth. 1947. bd. 56. s. 150—158. ill.)
Florida water. (i: Nordmannsforbundet. Julehefte. Grand Forks, 1944. 37. årg. s. 19—26.)
Hjemme paa Værskjei. (Lille-Norges-avisen. 23. juni, 1944, hft. 3. 3 s.)
Juleneket. (i: Kart og kompass. Julen, Oslo, 1944.)
Nytt år 1944. (Nordmanns-forbundet, Oslo. 1944. s. 2—3.)
17. mai 1944. (i: Nordmanns-forbundet, Oslo. 1944. s. 63—65.)
We defy the Nazis. (i: Sign. Union City, New Jersey, XXIII. April, 1944. s. 513—516.)
Anmeldelse af H. A. Reinhold: The soul afire. Revelations of the mystics. i: New York times book review, March, 4. 1945.)
Germans are a united people. (i: Free world. N. Y. June, 1945. s. 63 — 66.)


Side 77

Norway. The country and its people. Editorial committee: Arne Skaug, C. J. Hambro m. fl. Chapel Hill, North Carolina University Press, 1945. Artikler av K. Evang, E. Haugen, N. Hjelmtveit, T. Kandahl, W. Keilhau, H. Koht, F. Moe, C. S. Norborg, Å. G. Skard, A. Skaug, H. U. Sverdrup, Sigrid Undset, A. Werner og A. H. Winsnes.
Toward a permanent peace. A compilation of addresses and comments occasioned by the American observance of the fortyeight anniversary of the death of Alfred Nobel and dedicated to the furtherance of the ideal of a world permanently at peace. N. Y. American Nobel center, 1945. 93 s. Heri norske taler af H. Koht og Sigrid Undset.
Tryggve Andersen. (i: American-scandinavian review. N. Y. 1945. bd. 33. s. 19—31, por.)
Will history repeat itself? The influence of the church of Norway. N. Y. 1945. (i: St. Ansgar's bulletin. nr. 43, febr. 1945.)
Amerikansk valfart. (Kimer I klokker, Oslo. 1946. Julehefte.)
Dette er ikke noen tid for Polyannaer. (i: Verdens gang, Oslo. 23. nov. 1946.
Havene, (i: Jul i Kalundborg. 1946.)
Jul i middelalderen. (i: Julehelg, Oslo. 1946. s. 26. ff.)
Min tante og presten hennes, (i: Redningsskøytas julenummer, Drammen. 1946. s. 8—10.)
Sankt Hallvard. (i: Knut Hagberg: Den kristne tanken. Sth. 1946. s. 614 — 621.)
Skandinavisk litteratur, (i: Samtiden, Oslo. 1946. s. 229—244.)
«Scandinavian literature», opr. holdt som foredrag i «Det polske akademi for kunst og videnskap i Amerika» juli, 1943.
Skjønne Amerika. (i: Magasinet. Oslo, 1946. bd. 19. s. 7—9, 30—32.)
Tale ved Assumption college, Windsor, Canada, (i: Catholica. Kbh. 1946. Årg. 3. nr. 1.)
Til Olsok-fest. (i: St. Olav. Oslo, 1946. Årg. 58. S. 113, 115.)
Under julens stjerne, (i: Juletiden. Utg. av Freya Hindahl. Stavanger, ca. 1946. 3. s. ill.)
Verneplikt. (Dagbladets kronikk, Oslo. 3/12. 1946.)
Tore Ørjasæter. Viljen og lagnaden. Dikt i utval med innleiing av Sigrid Undset, Oslo. Norli, 1946. 195 s. por.
Guds skjønne døtre. (i: Verdens gang, Oslo. 22. dec. 1947.)
Katolske profiler. Dr. Karl Otto Kjelstrup. (i: St. Olav. Oslo. 1947. Årg. 59. s. 203—204.)
Die Umerziehung der Deutschen. Oktober, 1945. (i: Karl Jaspers: Die Antwort an Sigrid Undset. Konstanz, 1947. s. 29—31.)
Tysk og norsk, (i: Til Tyskland for freden. Utgitt av Forsvarsdepartementet. Oslo, 1947. s. 95—102.)
Brorskapets religion. (i: Verdens gang, Oslo. 22. dec. 1948. Julenummer.)
Den eldste julestemning. (i: Julehelg, Oslo. 1948. s. 5—6.)5 — 6.)
De gode gjerninger. (i: St. Olav. Årg. 60. Oslo, 1948. s. 67—68.)
Omkring Abrahams offer. (i: Samtiden, Oslo. 1948 s. 217—224.)
Steen Steensen Blicher. (i: Berlingske aftenavis. 23/3 og 24/3. 1948.)
St. St. Blicher. (i: Verdens gang, Oslo. 20/3. 1948. s. 9.)
Edmund Burke (1729—97.) (Fragment.) (i: Verdens gang, Oslo. 10/6. 1949.)
Hanen og katta, som bodde i en jordhytte. Et eventyr. (i: Nordre Trondhjems amtstidende. Levanger. 30/12. 1949.)
Kristendom og seksualitet. (i: Samtiden, Oslo. 1949. s. 109—115.)
Peter Egge åtti år. (i: Samtiden, Oslo. 1949. s. 203—206.)
På Hegra fort. Sommeren 1947. (i: Trondheims turistforenings årbok. 1949. s. 13—15.)
Amerikansk valfart. (i: Credo, Uppsala. 1951. s. 6—15, 121—135.)
St. Hallvard (i: St. Hallvard, Oslo 1951. Årg. 29. s. 97—106, ill.)
Om Lawrence og «Lady Chatterleys elsker». (Av forordet til «Sons and lovers», norsk utg. 1935. Oslo. Rolf Rannem, [1952] 8 s.)


Side 78

Hoffman, Frederick John and H. T. Moore. (Udg.)
Achievement of D. H. Lawrence by Sigrid Undset (and others) University of Oklahoma press, 1953. 290 s.
Helsingar til Tarjei Vesaas. (i: Syn og segn. Norsk tidsskrift utg. av Det norske samlaget, Oslo. 1953. s. 290—296.)
Den heliga Birgitta och Norge, (i: Credo. Årg. 36. Uppsala. 1955. s. 16 — 21.)
To breve fra Sigrid Undset. (i: Jul i Kalundborg. 1954. s. 20—21, ill.)
Omkring sedelighetsballet. (i: Orla Lundbo (udg.) Nobelpristagere. Kbh. 1956. s. 205—225.)
Et barn. (i: Folkevirke, Kbh. 1957. nr. 3. s. 7—10.)
Dalla «fede personale» alle fede nella Chiesa di Christo. (i: Ho Incontrato il Dio vivente con due studi sulla conversione di M. Nedoncelle e R. Girault. Torino E. tip. Sei. Soc. edit. internationale, 1957. 352 s.
Florida water. (i: Erling Nielsen (udg.) Norsk skrivekunst. Oslo, Cappelen, 1958. s. 156—168.)
Et brev dateret 12/2. 1923. Til redaktør Alfred Kämpe. Aftenpostens kronikk 27/7. 1961. En imødegåelse af A. Kämpes anmeldelse af Kristin Lavransdatter i Folkets dagblad Politiken. Sth. 1/2. 1923. Sigrid Undset forklarer og kommenterer sit syn på kirken i det middelalderlige samfund.


Side 79

VÆRKER OM SIGRID UNDSET

Krogvig, Anders. Sigrid Undset. (i: Nordisk digtning. Oslo, 1912. s. 74 — 78.)
Elster, Kristian. Sigrid Undset. (i: Fra tid til anden. Bøker og digtere. Oslo, Aschehoug, 1920. s. 170—189.)
Hanssen, Olav. Sigrid Undset. (i: Ung-Norig. Risør. 1923. s. 57 — 65, por.)
Bing, Just. Sigrid Undset. Oslo, Aschehoug, 1924. 88 s.
Hédén, Erik. Sigrid Undset. En modern storhet, (i: Vår tid. Årsbok utg. av Samfundet De Nio. Sth. 1924. bd. 9. s. 77—98.)
En gennemgang af Sigrid Undsets forfatterskab.
Pedersen, Jens. Sigrid Undset. Introduktion til Læsning af hendes Forfatterskab. Kbh. 1924. 8 s. (Særtryk af Læsning, nr. 7.)
Hedén, Erik. Sigrid Undset. (i hans: Litteraturkritik. bd. 1. 1927. s. 102—127.)
Böök, Fredrik. Sigrid Undset. (i hans: Från fyra sekler. Litterära essays. Sth. 1928. s. 198—244.)
Maury, Lucien. Sigrid Undset. (i: L'imagination scandinave. Études et portraits. Danemarque, Norvége, Suéde, Finlande. Paris, 1928. s. 261 — 265.)
Bartol, Marica. Sigrid Undset. (i: Ženski svet. Ljubljana. 1929. s. 193—199.)
Kielland, Eugenia. Sigrid Undset. (i hendes : Fem essays om moderne norsk litteratur. Oslo, 1929. s. 7—41.)
Lützeler, Heinrich. Kunst und Unkunst im Gegenwartsroman. In Werken von Federer, Stehr, Timmermans, Undset u. a. Bonn, Borromäus Verlag, 1930. 22 s.
Stockhausen, Juliana von: «Im Hochgebirge bei Sigrid Undset.» (i: hendes: Vom nordischen Geiste. Ein Reisebuch aus Skandinavien. München, 1930. s. 86 — 100.)
Vinde, Victor. Sigrid Undset. A nordic moralist. Transl. from French into English by Babette and Glenn Hughes. Washington university, 1930. 37 s.
Marble, Annie Russell. Sigrid Undset: Novellist of medieval Norway and ageless humanity. (i hendes: The Nobel prize winners in literature 1901 — 31. N. Y. 1932. s. 327—345, por.)
Knopf (udg.) Sigrid Undset. A critical appreciation with some account of her life. N. Y. ca. 1932. 15 s. ill.
Beach, J. W. Sigrid Undset. (i: The twentieth century novel. N. Y. 1932. s. 266 ff.)
Haffner, Hans J. Forsøk til en Sigrid Undset bibliografi til hennes femtiårsdag 20/5. 1932. Oslo, 1932. Us. (Særtrykk av «Norsk bokhandlertidende».)
Blomberg, Erik. Sigrid Undset. (I hans: Stadens fångar. Litterära studier och analyser. Sth. 1933. s. 105—114.)
Jorgenson, Theodore. Sigrid Undset. (i: History of Norwegian literature N. Y. Macmillan, 1933. s. 447—57.)
Thiry, Anth. Vikingers. (Om Bjørnson, Lie, Hamsun og Sigrid Undset.) (Davidsfonds Kunstboeken. Antwerpen, 1933. nr. 9.)
Fangen, Ronald. En tale for Sigrid Undset. 1929. (Dagen og veien, Oslo, 1934. s. 155—159.)


Side 80

Flaskamp, Christoph. Sigrid Undset. Versuch der Deutung ihres Werkes. Ein Essay. Berlin, Thomas Verlag, 1934. 59 s. (Greif-Bücherei, 7.)
Smith, Emil. Disse fjerne år. Tids- og miljøskildringer fra Norge. Oslo, 1936' s. 120, 126—127, 128, 155, 161, 239. (Om Sigrid Undsets kvindetyper.)
Hemmer, Jarl. Sigrid Undset. (i: Brev til vänner. Sth. 1937. s. 183—210.)
Engelstad, Carl Fredrik. Sigrid Undset. En hovedskikkelse i norsk diktning. (Norges kvinder. bd. 20. Oslo. 1940. s. 1—4.)
Engelstad, Carl Fredrik. Mennesker og makter. Sigrid Undsets middelalderromaner. Oslo, Aschehoug, 1940. 151 s.
Gustafson, Alrik. Six Scandinavian novelists. Lie, Jacobsen, Heidenstam, Selma Lagerlöf, Hamsun, Sigrid Undset. Ed. by American-scandinavian foundation. N. Y. Princeton university press, 1940. s. 286 — 361. Christian ethics in a pagan world: Sigrid Undset. s. 286—361.
Monroe, N. Elizabeth. Art and ideas in Sigrid Undset. (in: N. E. Monroe: The novel and society. Chapel hill, N. C. 1941. s. 39—87.)
Haugen, Einar. Norwegian word studies. University of Wisconsin, 1942. Vol. 1—2. Stensiltryk. Vol. 1. The vocabularies of Sigrid Undset and Ivar Aasen.
Bukdahl, Jørgen. Sigrid Undset som essayist. (i hans: Mellemkrigstid. Kbh. 1945. bd. 4. s. 157—65.)
Allen, W. Gore. Sigrid Undset. (i: Renaissance in the North. N. Y. Sheed & Ward, 1946. s. 37—57.) Sigrid Undset — Knut Hamsun — Edvard Grieg.
Anker, Nini Roll. Min venn Sigrid Undset. Oslo, Aschehoug, 1946. 77 s. por.
Ofstad, Erna. Tre kvinneskikkelser i moderne norsk litteratur. Vibeke, Jenny, Alberte. Oslo, Aschehoug, 1946. s. 41—80.
Paasche, Fredrik. Sigrid Undset og norsk middelalder. (i hans: Artikler og taler. Oslo, 1948. s. 75—88.) Fra «Samtiden» 1929.
Jaspers, Karl. Die Antwort an Sigrid Undset. Mit Beitragen über die Wissenschaft im Hitlerstaat und den neven Geist der Universitat. Im Anhang: «Die Umerziehung der Deutschen» von Sigrid Undset. Konstanz, 1947. 30 s. (Schriften des Südverlag Konstanz bd. 2.)
Stolpe, Sven. Sigrid Undset. (I hans: Änglar och demoner. Karikatyrer och skisser. Sth. 1948. s. 120—126.)
Eide, Roar. Sigrid Undsets diktning før Kristin Lavransdatter. Hovedoppgave, 1949. Universitetsbiblioteket, Oslo.
Winsnes, A. H. Sigrid Undset. En studie i kristen realisme. Oslo, Aschehoug, 1949. 257 s. 16 pl.
— Sigrid Undset. En studie i kristen realisme. Övers. från det norska av Goran Salander. Sth. Norstedt, 1949. 297 s. 8 pl.
— Sigrid Undset. Studio sul realismo cristiano. Trad. dal norvegese di Alfhild Motzfeldt. Brescia, Marcelliana, 1952. 422 s. 4 pl.
— Sigrid Undset. A study in christian realism. Translated by P. G. Foote. London, Sheed & Ward, 1953. XI + 258 s. 5 pl.
— Sigrid Undset. Een studie over het christelyk realisme. Nederlandse vertaling Joris Taels, Karel Vertømmen. Antwerpen, Sheed & Ward, 1955. 224 s.
— Vie de Sigrid Undset. Trad. par M. Metzger. Paris, De Brouwer, 1957. 264 s. (Collection Les Iles, 4.)
— Sigrid Undset. Przelozyl Andrzej Kolaczkowski. Warszawa. Pax. 1959. 276 s.
Houm, Philip. A. H. Winsnes om Sigrid Undset. (Samtiden, Oslo. 1949. s. 475— 485.)
Frederiksen, Emil. Sigrid Undset. Kbh. Munksgaard, 1950. (Grundrids ved folkelig universitetsundervisning, nr. 484.)
Gudjonsson, Ragnhild. Sigrid Undsets kvinnesyn. Hovedoppgave, 1950. Universitetsbiblioteket, Oslo.
Heiberg, Hans. Peilinger. Artikler om nitten norske skribenter. Oslo, Aschehoug, 1950. (Om Sigrid Undset s. 56—65.)


Side 81

Moen, Hanne Helliesen. Opplysninger til Sigrid Undsets middelalderromaner. Oslo, Aschehoug, 1950. 8 s. + 3 pl. ill.
Palmstierna, Erik. Sigrid Undset (i hans: Åtskilliga egenheter. Sth. 1950. s. 107 — —108.)
Stachel, Günter. Liberale und katholische Ehemoral bei Sigrid Undset. München, 1950. 155 bl.
Phil. Fak. Diss. 5. 3. 1951.
Baldus, Alexander. Sigrid Undset. Speyer, Pilger- Verlag 1951. 112 s. (Speyerer Studien, Rk. 2. bd. 3.)
O'Malley, Frank. The catholic novelist. (i: Catholic renascense in a disintegrating world ed. by Norman Weyand. Chicago, 1951. s. 58 — 59.)
Jaspers, Karl. Antwort an Sigrid Undset. (i: Rechenschaft und Aufsätze. München, 1951. s. 152—158.)
Vervoort, Pieter. Bildniss einer grossen nordischen Frau. (i hans: Ein Paar Stiefel laufen zum Himmel. Wanderung durch Skandinavien. München, 1951. s. 88 — 93.)
Brøgger, Niels Christian. Korset og rosen. En studie i Sigrid Undsets middelalderdigtning. Oslo, Aschehoug, 1952. 309 s.
Lescoffier, Jean. Sigrid Undset. (i: Histoire de la littérature norvégienne. Paris, Société d'édition «Les Belles Lettres», 1952. s. 179—199.)
De Vos, A. M. F. Sigrid Undset. Inleidend woord door Piet Schepens. Gent, Piet Schepens, 1953. 272 s. + 13 pl.
Illustreret med portrætter og billeder af steder, som har tilknytning til Sigrid Undset eller hendes bøger.
Thesen, Rolv. Sigrid Undset. (i hans: Diktaren og bygda. Ætt og arv. Oslo, 1953. s. 142—159.)
— Diktaren og bygda. Natta og draumen. Oslo, 1955. s. 166 — 172. Om Madame Dorthea.
Øverland, Arnulf. Sigrid Undset. 1949. (i: I beundring og forargelse. Oslo, 1954. s. 163—166.)
Lennartz, Franz. Sigrid Undset. (i: Ausländische Dichter und Schriftsteller unserer Zeit. Stuttgart, 1955. s. 378—381.)
Pantheon. Nobelpristagernes verk. Hasselt, Heideland, 1956. bd. 1. (Biografisk indledning.)
Kelly, Mary Borchmans. Avhandling om Sigrid Undsets verker. St. Johns university, Brooklyn, N. Y.
Petric, Vladimir. Sigrid Undset i njeno mesto u norveškoj literaturi. (i: Sigrid Undset: Proleće. Beograd, 1958. s. 7—18.)
Vesco, Aristide Sigrid Undset. Come un' ape svi fiori. Turino, L. D. C. 1958. 31 s. (Colle don bosco.)
Mc Farlane, James Walter. Sigrid Undset. (i hans: Ibsen and the temper of Norwegian literature. London, 1960. s. 158 — 168.)


Side 82

ARTIKLER OM SIGRID UNDSET

Aas, L. Sigrid Undset. Bookman. London, 1929. Vol. 75. s. 263—267, ill. En gennemgang af hendes forfatterskab.
Aas, Rigmor. Sigrid Undsets middelalderromaner. (Vinduet, Oslo. 1949. s. 449 — 454, por.)
Ahlenius, Margit. Sigrid Undsets människoskildring. (Vår lösen. Uppsala. 1929. Årg. 20. s. 32—34.)
Alker, E. Die norwegische Dichterin. (i: Der neue Pflug. Wien. Jahrg. 2. 1927. Okt. s. 42—46.)
Alker, Ernst. Sigrid Undset, Schriftstellerin. Gral. München, Jahrg. 19. 1925. s. 589—592.
— Sigrid Undset aus dem Werk. (Gestalter unserer Zeit. Oldenburg, 1954. bd. 1. s. 340—350.)
— Sigrid Undset und die Emanzipation. (i: Ostseerundschau. Lübeck. 6. 1929. s. 357—359.)
— Sigrid Undsets Werk. Das deutsche Buch. Leipzig. Jahrg. 5. 1925. s. 462 — 465. En gennemgang af hendes forfatterskab.
Allen, W. Gore. Sigrid Undset. A new judgement. (i: Wind and the rain. Vol. 7. London, 1951. s. 157—165.)
— Sigrid Undset, her craftmanship and teaching. (i: Irish ecclesiastical world record, Dublin. 1948. s. 705—714.)
Anker, Nini Roll. Sigrid Undset. (i: Samtiden, Oslo, 1932. Årg. 43. s. 281—283, por.)
Appel, Benjamin. Exiled writers. (Saturday review of literature. N. Y. XXII. 19. Oct. 1940. s. 4—5.)
Baldus, Alexander. Sigrid Undset. (i: Begegnung. Koblenz. 5. Jahrg. 1950. s. 171 —172.)
Barbey, Léon. Christine Lavransdatter. (Nova et vetera, Brüssel, 1944. nr. 3. s. 276—301.)
Barry, J. J. Blunt moralist. (Sign. XXVI. New Jersey. May, 1947. s. 34—35.)
Becher, H. Grundsätzliches über Sigrid Undset. (i: Stimmen der Zeit. Freiburg, 1934. Årg. 64. s. 214—216.)
Beck, Richard. Sigrid Undset and her novels on medieval life. (American-scandinavian review, Bd. 40. N. Y. 1952. s. 34—38, ill.)
— Sigrid Undset and her novels on medieval life. (Books abroad. Årg. 24. Oklahoma 1950. nr. 1. s. 5—10, por.)
Bender, A. Sigrid Undsets religiöse Sendung. Die christliche Frau. Köln. Jahrg. 30. 1932. s. 83—88, 121—126.
Benterud, Aagot. Eros-motivet i Sigrid Undsets romaner. (i: Vårt lands kronikk, Oslo. 29/9. 1947.)
Bentzon, Inger. Sigrid Undset privat, (i: Dagbladet, Oslo. 5/3. 1954. s. 5.)
Berendsohn, W. A. Recent Scandinavian literature. (i: Contemporary review. CLIV. London. July, 1938. s. 98—100.) En gennemgang av Sigrid Undsets forfatterskab.


Side 83

Berggrav, Eivind. Sigrid Undset til minne (i: Kirke og kultur, Oslo. 1954. s. 385 — 391.)
— Sigrid Undsets religion, (i: For kirke og kultur, Oslo. 1928. s. 73—75.)
Bergwitz, H. Kielland. Sigrid Undset — påny? (i: St. Olav, Oslo. 1952. nr. 47—48. s. 296 — 297.) Sigrid Undset og religionen.
Beyer, Harald. Sigrid Undset femti år. 1932. (i: Fra Holberg til Hamsun. Oslo, Aschehoug, 1934. s. 179—183.)
Beyer, Harald. Sigrid Undset und Selma Lagerlöf. (Germanisch-romanische Monatshefte, Heidelberg. 1932. s. 20—27.)
— Sigrid Undset og Selma Lagerlöf. Nogen momenter til en sammenlignende karakteristik. (i: Fritt ord, Oslo. 1932. s. 131—137.)
Bing, Just. Sigrid Undsets moderne digtning. (i: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. Sth. 1923. s. 423—441.
Bjørkman, E. The spirit of Scandinavian realism. (New republic. XXXIV. March, 21. Washington. 1923. s. 111—112.)
Brady, C. A. Two modern men of good will. (America. N. Y. LXIV. Nov. 30. 1940. s. 215.)
Brande, Dorothea. Sigrid Undset and the critics. (American review. Camden, New Jersey. 1934. s. 316—322.)
Braybrooke, Neville. Sigrid Undset. (Books. XI. London. November, 1952. s. 51—52.)
— Sigrid Undset, a study. (Dublin review. 1953. nr. 458. s. 41—50.)
— Sigrid Undset. (Dalhousie review. XXXIV. Halifax. Autumn, 1954. s. 284 — 292.)
— Sigrid Undset 1882—1949. (The Norseman. London. 1955. s. 208—215.)
— Una novelista escandinava. (Arbor. Tome 31. Madrid, 1955. s. 88 — 97.)
Brion, Marcel. Sigrid Undset. (Revue des deux mondes. Paris. 1949 — 50. Vol. 49. nr. 17. s. 175—183.)
Brochmann, Georg. Sigrid Undsets formannstid. (i: Den norske forfatterforening, Oslo. 1952. s. 450—469.)
Brøgger, Niels Chr. Sigrid Undset og vår norrøne mytologi. Verdens gang, Oslo. 20/6. 1957. (Kronik.)
Bukdahl, Jørgen. Sigrid Undset. (Dietsche warande en Belfort. Gent. Jahrg. 29. 1929. s. 592—609.)
— Sigrid en het Katholicisme. Dietsche warande en Belfort. Jahrg. 32. Gent. 1932. s. 457—466.
— Sigrid Undset og katolicismen. Kronikker i: Aarhus stiftstidende. Kbh. 6/4 og 8/4. 1932.
Bukdahl, Magnhild Ødvin. Tro og opdragelse i Sigrid Undsets digtning. (i: Hjem og skole, Kolding, 1951. s. 18—21.)
Bull, Francis. Sigrid Undset. (i: Kvinnen og tiden. Horten, 1947. s. 16 — 18, ill. por.)
Bull, Francis. Sigrid Undset. (i: Samtiden, Oslo. 1957. s. 269—280.)
Böök, Fredrik, Undset och Tegnér. (i: For kirke og kultur, Oslo. 1926. s. 55 — 61.)
Christiansen, Alf Bie. Katolsk kvinne i leding. (i: Frihetens kronikk, Oslo. 5/12. 1949.)
Clausen, Ragnhild Rørdam. Sigrid Undset. (i: Fyns tidende. 15/5. 1952.)
Corcoran, L. Sigrid Undset on racism. (Interracial review. XVII. Jan. 1944. s. 7—9.)
Coussange, Jacques de. (Pseud. for Madame P. de Quirielle.) Une romancière norvégienne catholique. (Correspondant. Årg. 304. Paris. 1926. s. 265 — 282.)
Cranser, Carl. The triumph of Sigrid Undset. (The commonweal. N. Y. March, 10.1926.)
Dithmer-Vanberg, Eva. Sigrid Undset som kristen personlighet. (i: Morgenbladet. 13/6. 1949.)
— En guds tjenestekone. Sigrid Undset som kristen personlighet, (i: Urd, Oslo. 1949. nr. 15. s. 447, 445, ill.)
— Sigrid Undset som kristen personlighet. (i: Credo. Årg. 30, Uppsala, 1949. s. 178—179.)


Side 84

Dokk, Trygve. Sigrid Undset. (i: På skuleveg, Oslo. 1947. s. 168 — 181.)
Doncoeur, Paul. Les silences ennemis de I'rmour ou la vie tragique de Christine Lavransdatter. (Etudes. Tome: 238. 20. marts, 1939. s. 761—777.)
Downs, B. Norse literary visitors to Britain. (Norseman. VI. London. 1948. s. 421 —425.)
Eckers, H. A. Sigridur Undset og skáldrit hennar. (i: Lesbók morgunbladsins. 13/3. 1932. s. 71—72.)
Edwin, Edwin. I familiens skjød. (i: Tidens tegn, Oslo. 1928. nr. 262. s. 2. 271. s. 2.)
Elling, Christian. «De norske.» (Sigrid Undsets familiekreds i Kalundborg ) (i: Politiken, Kbh. 9/12. 1949.)
— «De norske.» (i: Erling Nielsen: Dansk skrivekunst. En essay-antologi. Oslo. Cappelen, 1958. s. 207—212.)
Elster, Kristian. Sigrid Undset. (i: Nordens aarbok, Oslo. 1920. s. 82 — 102, por.)
Engberg, Jytte. Nogle romaner af Sigrid Undset. (i: Dansk udsyn. Årg. 31. Askov. 1951. s. 27 — 43.)
Om «Den lykkelige alder», «Fru Hjelde» og «Kristin Lavransdatter.»
— Sigrid Undset. (i: Vestkysten. 5/4. 1950.)
Engelstad, Carl Fredrik. Sigrid Undset, den ensomme. (i: Morgenbladets kronikk Oslo. 20/5. 1957.)
Engelstad, Carl Fredrik. Sigrid Undsets aandelige testamente. (i: Kristeligt dagblad. Kbh. 10/1. 1952.)
Entwistle, William J. Art and strife. (Review of Sigrid Undset by A. H. Winsnes.) (The Norseman, London. 1950. s. 423—427.)
Evans, Mary Ellen. Sigrid Undset and the saga of salvation. (i: Catholic library world. Januar, 1942. s. 99—107. Bibliography s. 107—108.)
Fangen, Ronald. Bjørnson og Undset. (i: Tidens tegns kronikk, Oslo. 19/2. 1932.)
Feiten, J. Sigrid Undsets Sehnsucht. (Der Pflug. Dortmund, 1927. s. 19—21.)
Figenschau, P. W. Sigrid Undset i hennes essays og artikler. (i: Vårt lands kronikk, Oslo. 8/1. 1946.)
Floer, Martha Brith. Sigrid Undset som ukebladsredaktør. (i: Urd. bd. 55. Oslo 1951. s. 815, ill.)
Fougner, Ingeborg Prytz.. Sigrid Undsets Jenny — og vår tids åndelige situasjon. (Kronikker i: Vårt land, Oslo. 14/4 — 15/4. 1950.)
Frederiksen, Gertrude. Ansvarstanken hos Sigrid Undset. Samtiden. Oslo, 1961. Årg. 70. s. 377—389.
— Et kvindesind. (Sigrid Undset.) (Aarhus stiftstidende. 27/8. 1956.)
— Sigrid Undset. (i: Aarhus stiftstidende. 14/1. 1946.)
— Sigrid Undset og Danmark. (i: Jyllandsposten. 21/2. 1955.)
— Sigrid Undset og Danmark. (i: Edda, Årg. 44. Oslo, 1957. s. 179—189.)
Fredholm, S. Sigrid Undset. (i: Studiekamraten. Årg. 52. Sth. 1950. s. 21—24.)
Friis, Jacob. Til Sigrid Undset og andre literat-militarister. (i: Socialdemokraten, Oslo. 1914. nr. 104.)
Froberger, Joseph. Sigrid Undset und der Katholizismus. (Schönere Zukunft. Årg. 5. Wien, 1930. s. 1004.)
Frøvig, D. A. Sigrid Undsets barndomshjem. (i: St. Olav, Oslo. 1926. s. 28 ff.)
Gardiner, Harold C. Today's writer and the middle ages. (America. N. Y. 2. may 1953. s. 136—138.)
— Sigrid Undset. (Catholic Magazine jubilee. N. Y. Oct. 1953. s. 34—38.)
— Sigrid Undset. (Catholic mind, LII. N. Y. March, 1954. s. 161—166.)
Geordani, I. Sigrid Undset. (Osservatore Romano. Roma. A 1952. nr. 98. s. 3.)
Gran, Gerhard. Sigrid Undset. (i: Tidens tegn, Oslo. 1925. nr. 64.)
Great humanizer of the Middle ages. (World review. Årg. 8. London, 1929. s. 103.) Usigneret.
Grennan, M. R. Sigrid Undsets personal war. (Catholic world. N. Y. 1949. Vol. 170. s. 112—116.)
Grunt, Olav Paus. Sigrid Undset i Amerika. (Urd, Oslo. 1946. nr. 23. s. 711—712, ill.)


Side 85

Grützmacher, R. H. Katholische und protestantische Renaissance bei Sigrid Undset und Ricarda Huch. (Die Wartburg. Jahrg. 30. Berlin, 1931. s. 85—88.)
Gulliver, Lucile. Sigrid Undset. Symbol of Norwegian literature. (Boston evening transcript, Jan. 12. 1928.)
Gustavsen, Erik. I Kristin Lavransdatters fotefar. En studie. Oslo 1962. 24 s. illustr. [Steder i Trøndelag, klostre etc.]
Halflants, P. Deux romanciers réalistes. Jean Gione et Sigrid Undset. La Revue catholique des idées et des faits. Bruxelles. Årg. 10. 1930. nr. 42. s. 17—19.
Hamann, E. M. Grössten in der Erzählkunst: Handel-Mazzetti, E. von Poula Grogger und Sigrid Undset. (Allgemeine Rundschau. München. Jahrg. 24. 1927. s. 332.)
Hambro, C. J. En talsmand for danskhet. (i: Dagbladet, Oslo, 1910. nr. 344.)
Haslund, Ebba. Sigrid Undsets kvinnesyn — en utfordring? (i: Kirke og kultur, Oslo 1959. s. 677—701.)
— Sigrid Undset. Kristin Lavransdatter. 2. Husfrue. Kursforfatter: Forfatterinnen, mag. art. Norsk Korrespondanseskole.
Haupt, M. Sigrid Undset. (i: Büchergilde. Frankfurt am Main. 1951. nr. 5. s. 249.)
Heinberg, Aage. Lille Sigrid fra Kalundborg — som blev den verdensberømte forfatterinde Sigrid Undset. (i: Sorø amtstidende. Søndagstillæg. 9/2. 1941.)
Heinrich, G. Von den sinnlichen Beziehungen in dem Werk der Sigrid Undset. Gral. Jahrg. 27. München, 1932. s. 898—902.
Heltoft, Bente Hammerich. Sigrid Undset og Danmark. Myte og virkelighet i den norske forfatterindes forhold til sin danske mors land. Berlingske tidendes kronik. Kbh. 8/6. 1959.
Heuss-Knapp, Elly. Fragen an Sigrid Undset. Eckart. Jahrg. 7. Berlin 1931. s. 324—326.
— Trennung oder Begegnung? (Eckart. Jahrg. 7. Berlin. 1931. s. 215—218.)
Houm, Philip. Noen hovedverker i moderne norsk romankunst. Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. Årg. 18. Sth. 1942. s. 608 — 615.
Sigrid Undset — Olav Duun — Sigurd Christiansen — Sigurd Hoel — Nordahl Grieg.
— Sigrid Undset. (i: Sorø amtstidende. 8/11. 1954.)
— Sigrid Undset. (i: Vejle amts folkeblad. 26/3. 1954.)
— Sigrid Undset og vi. (i: Dagbladet, Oslo. 18/5. 1957.)
— Sigrid Undset om sine kolleger. (i: Dagbladet, Oslo. 18/6. 1949.)
Hustvedt, Sigurd Bernhard. The ballad of dreams. (American-scandinavian review. N. Y. XIX. December, 1931. s. 713—722.)
I Sigrid Undset na fašističkom indeksu. (Književnik. Zagreb, 1937. s. 95.)
Også Sigrid Undset på fascistenes index i anledning av en artikkel i «Westdeutscher Beobachter».
James, Stanley R. Contrasts in sagas. Sigrid Undset and John Galsworthy. (The month. London. vol. 461. 1933. s. 520—526.)
James, Stanley B. Significance of Sigrid Undset. (Irish monthly, LIX, Dublin. June, 1931. s. 351—357.)
— Sigrid Undset. (Missionary. XLIV. London. Nov. 1930. s. 369.)
— Sigrid Undset rediscovers the past. (Ave Maria. XXXIII. June, 13. 1931. s. 737—740.)
Johansen, Carl. Hvor Sigrid Undset var barn. (i: Nordisk ugeblad for katholske kristne. Årg. 74. Kbh. 1927. s. 35—37.)
— Skildring av Sigrid Undsets barndomshjem. (i: St. Olav. Oslo. 1926. s. 28 —29.)
— Sigrid Undset og Kalundborg. (i: Jyllandsposten. 12/6. 1949.)
— Sigrid Undsets digte. (Jyllandsposten. 3/8. 1948.)
Johansen, Sollok. Das Problem der Verantwortung in Sigrid Undsets schriftstellerischen Werk. Orbis litterarum. Kbh. 1960. årg. 15. s. 218—222.
— Ansvarsproblemet i Sigrid Undsets forfatterskab. Edda. Årg. 49. Oslo, 1962. s. 335—368.
Keefe, M. F. "Why not Kristin? (America. LXIV. N. Y. Febr. 15. 1941. s. 524.)
Side 86
Kent, Charles. A. C. Svarstad, (i: Ord och bild, Sth. 1929. s. 147—159, ill.)
— Sigrid Undset. (For folkeoplysning, Oslo. 1932. s. 147—152.)
— Ur Sigrid Undsets liv. (Norsteds nyheter, 1932.)
Kielland, Eugenia. The literary scene in Norway. (American-scandinavian review N. Y. XXXIX. s. 38—43.)
— Sigrid Undset. (i: Nordmanns-forbundet. Oslo. 1932. s. 153. ff.)
— Sigrid Undset i hendes nutidsfortællinger. (i: Ord och bild. Sth. 1926. s. 166—174.)
Knudsen, Ivar Hansteen. Sigrid Undset som katolikk, (i: St. Olav, bd. 60. Oslo. 1949. s. 132—133. por.)
Korsvold, Jens. Åndsliv. Sigrid Undset. (i: Bergens tidende. 18/7. 1936.)
Krefting, Inge Schee. Besøk på Bjerkebæk. Et nærbilde av Sigrid Undset tegnet av hennes sønn. (i: Urd. Oslo. 1954. nr. 21. ill.)
Kronenberger, Louis. Sigrid Undset. (New York times review. Jan. 6. 1929.)
Krüger, Victor. Sigrid Undset. (i: Ung-Norig. Risør. 1923. s. 164.)
Kummer, Bernhard. Sigrid Undset — «Villeicht nicht ganz gerecht». (Nation Europa. Coburg. 2. Jahrg. 1952. hft. 7. s. 42—46.)
Landquist, John. Sigrid Undset. (i: Biblioteksbladet. Sth, 1929. s. 49—54, por.)
Larsen, Hanna Astrup. Recent norwegian books (American-scandinavian review. XIV. N. Y. 1926. s. 686—690.)
En gennemgang af Kristin Lavransdatter og Olav Audunssøn i Hestviken.
— Sigrid Undset. (American scand. review. Årg. 17. N. Y. June, July, 1929. s. 344—352.)
En gennemgang af hennes moderne værker.
— Sigrid Undset: Medieval works. American-scandinavian review. XVII. N. Y. July, 1929. s. 406—414.
En gennemgang af Viga-Ljot og Vigdis, Kristin Lavransdatter og Olav Audunssøn.
Lehmann, Edvard. Sigrid Undset. (i: Sydsvenska dagbladet snällposten 11/5. 1927. Kronikk.) En gennemgang af S. U. forfatterskab i anledning av den svenske udg. av: «Marta Oulie».
Linck, Anna. Sigrid Undset. (i: Tilskueren. Kbh. 1922. bd. 1. s. 394—401.)
— Moderne kvindepsykologi. Sigrid Undset. (i: Ugens tilskuer, Bd. 8. Kbh. 1918. s. 231—233.)
Lunde, Ola. Sigrid Undset og Guldbrandsdalen. (i: Gudbrandsdølen, Lillehammer. 11/3. 1932. Kronik.)
Lutz, A. L'Apologétique de Sigrid Undset. (La Vie intellectuelle, Décembre, 1928. s. 519—523.)
Résumé i: Catholic world. N. Y. February, 1929.
Lødrup, Hans P. Hellighet og vår tid. (i: Tidens tegn, Oslo. 13/11. 1928. Kronik.)
M. (Pseud.) Sigrid Undset. (i: Letopis Matice srpske. Novi Sad. Knj. 310 (1926) s. 434. Kyrillisk.)
Mackenzie, M. Sigrid Undset, catholic novelist. (Month. CLV. London. June 1930. s. 548—550.)
Malmgren, Birgitta. Sigrid Undsets religiösa utveckling i ljuset av hennes senare utveckling. (Credo. Årg. 39. Uppsala. 1958. s. 62—69.)
Marble, Annie Russell. Sidelights on Nobelprizewinners, Sigrid Undset, (Bookman. N. Y. 1926. June. s. 287.). Drawing by Margaret Freeman.
Marcus, D. Sigrid Undset. (Berliner Tageblatt. 18/7. 1924.)
Marcus, Carl David. Sigrid Undset. Moderne Erzählungen. Edda. Oslo, 1928. s. 263—284.
— Sigrid Undset. Kristin Lavranstochter. Olav Audunssohn. Edda. Oslo, 1929. s. 299—341.
Martindale, C. C. Sigrid Undset. (i: Catholic Herald. London, 1953. nr. 3494. 5.3.)
Maynard, T. Sigrid Undset: The realist who reached reality. (Catholic world. Vol. 142. N. Y. 1938. s. 20—30.)


Side 87

Maeder, Heinz. Dank an Sigrid Undset. (Frankfurter Hft. Frankfurt am Main. 5. Jahrg. 1950. nr. 8. s. 901.)
Manus, Mac. The novelists of vast landscapes. (Irish monthly. Dublin, June, 1934. s. 361—367.)
Meyer-Benfey, H. Sigrid Undset. (Die Frau. 39. Jahrg. Berlin, 1932. s. 561—570.)
Meyer-Berghaus, S. J. Sigrid Undset. Erzählerin und Führerin (Deutsche Monatshefte für Chile. Jahrg. 10. 1930. s. 223—226.)
Miethe, Käthe. Sigrid Undset. (i: Nordische Frauen. Berlin, 1927. s. 239—240. (Auslandswerke 7.)
— Sigrid Undsets Kindheit. (Hamburger Fremdenblatt. 14/1. 1927.)
Moe, Ole Henrik. Sigrid Undset og Carl von Linné, (i: Aftenpostens kronikk, Oslo. 25/5. 1957.)
Mondrone, D. Dalla sincerità nell' arte alla sincerità nella fede. (Civiltà cattolica, Roma. A. 103. 1952. Vol. 3. s. 388—398.)
Monroe, Elizabeth. Norway's message to America. (American-scandinavian review. N. Y. 1940. XXVIII. s. 309—312.)
Sigrid Undset: Two lectures at Brooklyn college.
Monroe, N. Elisabeth. Technique in Undset's medieval novels. (Renascence. IV. Mount Mary College, Milwaukee, Wisconsin. 1951. s. 53 — 57.)
Muth, Karl. Sigrid Undsets integraler Realismus. (Hochland. Jahrg. 28. bd. 2. München. 1931. s. 246—258.)
Münchhausen, B. von. Gegen die Sigrid Undset. (Deutsche allgemeine Zeitung. Berlin. 19/6. 1927.)
Niedermeyer, Gerhard. Sigrid Undset. Zeitwende. Jahrg. 3. München, 1927. s. 281—284.
Nilsson, Olle W. Men människornas hjärtan forändras icke. Till 10-års-minnet av Sigrid Undsets död. (i: Öresundsposten. 12/6. 1959.)
Noach, Esther. Sigrid Undsets første litterære forsøg. (i: Ringkøbing amts dagblad. 26/2. 1954.)
— Tanker paa en Norgesrejse. (i: Berlingske aftenavis, Kbh. 26/10. 1951. Kronik.)
En sammenligning mellem Bjørnstjerne Bjørnsons og Sigrid Undsets indstilling til kristendommen.
Norway and Norwegian Americans. (Common ground. II. nr. 3. London. 1942. s. 73—76. Usigneret.)
Nørvig, Anne Marie. Det uafrystelige synspunkt. (Sigrid Undset om familielivet.) (i: Politiken, Kbh. 20/5. 1952.)
O'Brien-Hitching. Sigrid Undset. (i: Catholic digest. V. Minnesota. Oct. 1941. s. 62—65.)
O. R. (Pseud.) Sigrid Undset. (i: Høgskulebladet. Fannrem, 1932. s. 85—88.)
Omkring Sigrid Undsets romaner. Av en dansk leser, (i: St. Olav. Årg. 47. Oslo. 1935. s. 141—142, 148—150, 160, 161.)
Overmans, Jakob. Vom Dichten und Leben der Sigrid Undset. (i: Stimmen der Zeit, bd. 119. Freiburg. 1930. s. 359—370.)
Paasche, Fredrik. I selskap med Sigrid Undset gjennem krigens Norge, (i: Våstmanlåns tidning. 26/6. 1942.)
— Sigrid Undset og norsk middelalder, (i: Samtiden, Oslo. 1929. s. 1—12.)
Paasche, Stina. Sigrid Undset og Fredrik Paasche under krigen 1940. (i: Samtiden. Årg. 59. Oslo. 1950. s. 36—42.)
Petersen, Niels. Sigrid Undset og hennes folk. (i: Vestkysten. 26/10. 1955.) Prefaces to Sigrid Undset. (America. LXIV. N. Y. Nov. 9. 1940. s. 118—120. Usigneret.)
Rasmussen, Tove. Sigrid Undsets sidste besøg i København. (i: Kristeligt dagblad, Kbh. 2/7. 1949.)
Regan, P. Realism, or is it?. (Catholic world. Vol. 167. N. Y. 1948. s. 235— 242.)
Rieber-Mohn, Hallvard. Humanisten Sigrid Undset. (i: Morgenposten, Oslo. 25/4. 1957.)


Side 88

Rieber-Mohn, Hallvard. Om gudsbegrepet hos Sigrid Undset. (i: Samtiden Oslo 1955. s. 462—474.)
— Sigrid Undset og Danmark. (i: Kristeligt dagblad, Kbh. 6/8. 1957.)
— Sigrid Undset som essayist. (i: Credo Årg. 36. Uppsala. 1955. s. 12—15.)
Rocker, Rudolf. Rudolf Rocker om Sigrid Undset. (i: Arbetaren. Årg. 37. 1958. hft. 47. s. 14.)
Bud, Bo Bojesen. Sigrid Undset. Dansk Udsyn. Askov, 1927. s. 156—173. 1. Ungdomsdigtning. 2. Middelalderdigtning.
Rugg, W. K. Childhood of Sigrid Undset (Christian science monitor magazine. Nov. 6, 1935. s. 12.)
Rühle-Gerstel, Alice. Zwei grosse Epiker des Nordens. Sigrid Undset und Olav Duun. (i: Die literarische Welt. Jahrg. 5. Berlin. 1929. s. 5. ff.)
Rüssel, H. Christentum und Germanentum bei Sigrid Undset. (Catholica. 3. Jahrg. Paderborn, 1934. s. 27—39.)
— Sigrid Undset und unsere Zeit. (Der katholische Gedanke. München. 1934. VII. s. 58—70.)
Ræder, Aaagot. Sigrid Undset. For kirke og kultur. Oslo, 1912. s. 107—113. En gennemgang af hennes forfatterskab.
Rössler, M. Sigrid Undset zum Gedächtnis. (Kirchenbote des Bistums Osnabrück. Jahrg. 49. nr. 28.)
Sandmeier, J. Sigrid Undset. (i: Frankfurter Zeitung, nr. 874. 24/11. 1929.)
Sautreau, G. Sigrid Undset. (i: Europe, Paris. 1925. nr. 31. s. 361—368.)
Schack, Egede. Sigrid Undset. (i: Gads danske magasin. Kbh. 1946. s. 440 — 450.)
— Sigrid Undset og hendes forståelse af kristendommen. (i: Kirke og kultur. Årg. 62. Oslo. 1957. s. 31—41.)
— Sigrid Undset som kristen personlighed. (Kristeligt dagblad, Kbh. 24/7. 1956.)
Schamoni, W. Sigrid Undset. Gericht und Nachgericht. Gedanken und Gleichnisse. (Das Wort und die Zeit. Regensburg. III. 1936. s. 60 — 67.)
Seidler, J. Sigrid Undset. (Weltbühne, Berlin. 1928. 24. Jahrg. II. s. 879.)
Sigrid Undset, a norwegian novelist. (Living age. CCCXXI. London. May, 31. 1924. s. 1065) Usigneret.
Sigrid Undset. (Ladies home journal. XLVI. Philadelphia. April, 1929. s. 32. Usigneret.)
Sigrid Undset. (United nations world. V. N. Y. August, 1951. s. 56. Usigneret.)
Sigrid Undset i Kalundborg. (i: Dagens nyheder, Kbh. 26/7. 1932.)
Sigrid Undsets barndomsby [Kalundborg]. (i: Ugen. 23/6. 1929. s. 6—7, ill. av Ca.)
Sigrid Undsets Frühschaffen. (Der Fels. Frankfurt. Jahrg. 26. 1931. s. 96.)
Skattebøl, Margarete. La jeune fille dans les romans de Sigrid Undset. (La revue scandinave. 1912. s. 55—58.)
Skouen, Arne. Sigrid Undset i Amerika. (i: Samtiden. Årg. 56. Oslo. 1947 s. 323—332.)
Steen, Ellisiv. Hvis jeg hadde kunnet spørre Sigrid Undset. Lørdagskåseri 13. august 1949. (i: Urd, Oslo. 1949. nr. 19. s. 573—574, 584, ill.)
— Sigrid Undset. Radioforedrag. (i: Ord och bild. Årg. 66. Sth. 1957. s. 355—359.
Stockhausen, Juliana von. Besuch bei Sigrid Undset und Selma Lagerlöf. Schönere Zukunft. Wien. Jahrg. 7. 1932. s. 600.
— Im Hochgebirge bei Sigrid Undset. Ein norwegischer Brief. (Ostseerundschau Lübeck. 7. 1930. s. 8—11.)
— Sigrid Undset. (Blätter für Kunst und Schrifttum. Leoben, Steiermark. 1928. I. s. 100—106.)
Stolpe, Sven. Sigrid Undset — den mörka. (i: Idun. nr. 39. Sth. 1947.)
Svarstad, Christianne Undset. Blomsterelskeren Sigrid Undsets etterlatte blomstertegninger. (i: Naturen. bd. 76. Oslo. 1952. s. 105—108, ill.)
— Musikklivet på Bjerkebæk. (i: Nordisk musikkultur. Kbh. 1952. s. 358—360.)
— Musikklivet på Bjerkebæk. (i: Musikrevy. Årg. 7. Sth. 1952. s. 310—312.)
— Noen etterlatte brev til Sigrid Undset fra norske læger. (i: Morgenbladets kronik, Oslo. 2/8. 1952.)


Side 89

Svarstad, Christianne Undset. Omkring Sigrid Undsets dikterbiografier. (i: Vinduet. Årg. 11. Oslo. 1957. s. 198—202.)
— Omkring Sigrid Undsets tilknytning til dramatikken. (i: Vinduet. Årg. 11. Oslo. 1957. s. 195—198.)
Om Sigrid Undsets dukketeater.
Daae-Neeraas, Christianne. Sigrid Undset og Bjerkebæk. (i: Bygde-ungdom, Trondhjem. 1949. nr. 3.)
Svarstad, Christianne Undset. Sigrid Undset og Danmark. Kronik i Berlingske tidende, Kbh. 17/12. 1955.
— Sigrid Undset og den bildende kunst. (i: Morgenbladets kronikk. Oslo. 3/12. 1957.)
I anledning af en udstilling i Stadsmuseet. Göteborg.
— Sigrid Undset og Sverige. (i: Edda, Oslo. 1955. s. 130—142.)
Svarstad, C. U. (Christianne Undset.) Sigrid Undset og teatret. (i: Verdens gang, Oslo. 6/7. 1957. s. 3. ill.)
— Sigrid Undset ungdomstegninger. (i: Aftenposten, Oslo. 24/1. 1953. Søndagstillegget. s. 2.)
— Sigrid Undsets ungdomstegninger. (i: Ord och bild, Årg. 61. Sth. 1952. s. 65—71, ill.)
— Sigrid Undsets ungdomstegninger fra Oslos omegn. (St. Hallvard. Oslo. 1951. Årg. 29. s. 180—187. Kommentar ved Arno Berg. s. 218—219.) 5 tegninger og et digt i facsimile.
— Sigrid Undset ungdomstegninger fra Oslo og omegn. (i: St. Olav, Oslo. 1953. 7/5. s. 110—111, ill.)
— Sigrid Undsets ungdomstegninger. Oslo. 1960. Trykt i Lillehammer H. Neerås eft. 10 s. + 5 løse kort.
— Sigrid Undset-utstilling i Nederland. (i: Aftenposten, Oslo. 25/8. 1955. Kronik.)
— To ukjente ungdomsdikt av Sigrid Undset. Sannsynligvis de eldste etterlatte manuskripter fra forfattarinnens hånd. (i: Ord och bild. Årg. 61. Sth. 1952. s. 72—74.)
Söderman, Sven. Sigrid Undset. (i: Stockholms dagblad. 14/7. 1923. Kronik.) En gennemgang af hendes forfatterskab.
Tecchi, B. La vita di Sant' Halvard di Sigrid Undset. (i: Nuova antologia. årg. 93. vol. 474, Roma. 1958. nr. 1893. s. 127—129.)
Thiry, Anth. Het licht uit het Noorden. De schrifster Sigrid Undset. (i: De Groene Amsterdammer. Amsterdam, 1929. nr. 2695. s. 9.)
Tilgaard, Else. Sigrid Undset og kvinderne. I—II. Kronikker i Skive folkeblad. 5/1 og 12/1. 1939.
To-R. (Pseud.) Sigrid Undsets sidste besøg i København, (i: Catholica. Årg. 6. Kbh. 1949. s. 180—183.)
Torgersen, Johan. Sigrid Undset og blomsterne. (i: Aftenposten. Oslo. 7/6. 1957.)
Torrild, Inger. Sigrid Undset. (i: Tidens kvinder. Kbh. 1923. Årg. 1. nr. 6, s. 15, ill.)
Welle, Ivar. Sigrid Undset. (i: Neue kirchliche Zeitschrift. Erlangen, 1927. s. 116 —132.)
— Sigrid Undsets religion og digtning. (i: Luthersk kirketidende. Årg. 84. Oslo, 1949. s. 369.)
Wiberg, Ragnhild Undset. Ett og annet om Sigrid Undset i Kalundborg. (i: Jul i Kalundborg. Årg. 20. s. 17.)
— Om Sigrid Undsets barndomshjem og tidlige ungdom, (i: Samtiden, Oslo. 1958. s. 39—46.)
— Sigrid Undset i London 1912. (i: Samtiden, Oslo. 1959. s. 281—286.)
— Sigrid Undset som dramatiker i en tändstickslåda. Stockholms-tidningen. 15/6. 1924.)
Willam, F. M. Katholisches Germanentum. Zu Sigrid Undsets historischen Romanen. (Hochland. Jahrg. 25, bd. 1. München, 1927/28. s. 238—255.)
— Sigrid Undsets Weg im Leben und Kunst. (Schönere Zukunft. Wien. Jahrg. 9. 1933. s. 383.)


Side 90


Winsnes, A. H. Sigrid Undset. Catholisism in Norway. (i: The Month. London. February 1959. s. 46—57.)
— Sigrid Undset et la crise spirituelle de notre temps. La France libre. London. 15. jan. 1943. s. 206—211. Særtryk. 8. s.
— Sigrid Undset and the christian renaissance in modem literature. Norseman. Vol. 7. London, 1949. s. 293—302, por.
Witt-Hansen, Viggo. Sigrid Undset. (i: Vestkysten. 1/2. 1948.)
Wöss, F. M. Sigrid Undset. (Deutsche Monatsschrift für die oberen Klassen höh. Lehranstalt. bd. 8. 1932. s. 263—277, 300.)
— Sigrid Undset. (Historische-politische Blätter für das katholische Deutschland. VIII. 1933. s. 655—666.)
Ybarra, T. R. Scandinavias role in fiction. (New York times book review. July, 3, 1921. s. 21.)


Side 91

PORTRÆTTER

Norske portretter. Forfattere. Med innledning av Francis Bull. Utg. av Riksantikvariatet. Oslo, Gyldendal, 1956.
Tegning av Harald Brun signeret 1921. Hode en face. H. Aschehoug & co, Oslo. (Norske portretter. 1068.)
Oljemaleri av Eivind Engebretsen 1936. (?) Sigrid Undset i «det litterære råd». Halv figur en face høyre. 140. 190. Th .Hagel, Smestad. Fot. Norsk portrettarkiv. (Norske portretter. 1071.)
Portrett av Sigrid Undset. Hvordan Henry Imsland betrakter Sigrid Undset. (i: Tidens tegn, Oslo. 1930. nr. 32.)
Oljemaleri Harald Slott-Møller signeret. Lillehammer 1923. Knestykke en face venstre. Lysmål 93—105. H. Aschehoug & co, Oslo. (Norske portretter 1069.)
Oljemaleri av A. C. Svarstad signeret 1911 Knestykke, en face venstre sitter. 103,5. 72.2. Rasmus Meyers samlinger. Bergen. (Norske portretter. 1065.)
Oljemaleri av A. C. Svarstad signeret London, 1912. Brystbilde en face venstre. 52.3. 42.8. Den norske forfatterforening. Oslo. (Norske portretter. 1066.)
Oljemaleri av A. C. Svarstad ca. 1917—18. Hel figur en face høyre sitter. Flere varianter, en eies av Hans Undset Svarstad. Lillehammer. (Norske portretter, 1067.)
Byste i gips av Anders Svor 1928. Hermeformet. Hel høyde 23/5. Svormuseet. Hornindal. (Norske portretter. 1070.)
En liten byste av fru Undset. (i: Tidens tegn, Oslo. 1928. nr. 299, ill.) Modelleret av Anders Svor.


Side 92

PERSONALIA

Da Sigrid Undset ble refusert av Gyldendal. (i: Harstad tidende. 26/11. 1928.)
Undset, Sigrid. Interview i «Verdens gang», Oslo. 4/12. 1910 av «Nigger» por.)
Interview med Sigrid Undset. 28/5. 1910. (i anledning av: Fortellingen om Viga-Ljot og Vigdis.) Urd. Oslo. 1910, s. 253—254, por.
Undset, Sigrid. Barndomserindringer. (i: Urd, Oslo. 1912. Julenummer.)
En samtale med Sigrid Undset. (Tidens tegn, Oslo. 1913. nr. 165.)
Sigrid Undset i Studentersamfundet, (i: Tidens tegn, Oslo. 1914. nr. 114. s. 13.)
Hos Sigrid Undset. (i: Aftenposten, Oslo. 11/12. 1921.)
Christiansen, Thyra. Digtergage til Sigrid Undset. (i: Morgenbladet, Oslo. Mai 1922. nr. 144.)
Hambro, C. J. Laugsvæsen og åndsfrihet. (i: Ukens revy, Oslo. 1922. s. 533—540.) I anledning av stortingets beslutning om å gi Sigrid Undset diktergasje
— Replikk. (i: Ukens revy. 1922. s. 657—659.)
Sigrid Undset og Lars Eskeland fermes. (i: St. Olav. Årg. 37. Oslo. 1925. s. 304.)
Sigrid Undset tror paa den katolske kirkes fremtid i Norge, (i: Tidens tegn, Oslo. 1926. nr. 114. por.)
Lutz, A. Great norwegian converts. (Catholic world. CXXVIII N. Y. febr. 1929. s. 606—608.)
Aas, L. Sigrid Undset. (The bookman, London. 1928. s. 263—267.)
Et besøk hos Sigrid Undset på Lillehammer. (i: Tidens tegn, Oslo. 1928. nr. 267 med 3 por.)
Interview med Sigrid Undset. (i: Aftenposten, Oslo. 14/11. 1928.)
Lillehammer hylder Sigrid Undset. (i: Tidens tegn, Oslo. 1928. nr. 296.)
Bing, Just. Sigrid Undset-Nobelprisen. (i: Bergens tidende. 14/11. 1928.)
Blomberg, Erik. Sigrid Undset. (i: Tiden. Sth. 1928. s. 338—343.)
Brix, Hans. Nobelpristagerne i litteratur. Sigrid Undset og Henri Bergson. Nationaltidende. Kbh. 14/11. 1928.
Clausen, Julius. Den norske digterinde og hendes hymne til de bevarende magter (i: Berlingske tidende, Kbh. 14/11. 1928.)
Elster, Kristian. Sigrid Undset. (i: Aftenposten, Oslo. 14/11. 1928.)
Fangen, Ronald. Tale for Sigrid Undset. (i: Tidens tegn, Oslo. 1928. nr. 287.)
— En tale for Sigrid Undset. (i anledning av Nobelprisen.) (i hans: Dagen og veien, Oslo. 1934. s. 155—159.)
Federer, H. Die jüngste Nobelpreisträgerin. (i: Schweizerische Rundschau. Einsiedelen. Jahrg. 25. s. 513—521.)
Hallström, Per. Tale for Sigrid Undset i anledning av Nobelprisutdelingen i Stockholm 1928, (Les prix Nobel en 1928. Sth. 1929. Svensk med fransk oversettelse. s. 44—52.)
Hambro, C. J. Nobelprisen til Sigrid Undset. (i: Morgenbladet, Oslo. 14/11. 1928.)
J. (Pseud.) Sigrid Undset i Kalundborg. Et minde i anledning af literaturprisen. (i: Verden og vi. Kbh. 1928. nr. 24.)


Side 93

Normann, Regine. To middager hos Sigrid Undset. (i: Urd, Oslo. 1928. s. 721.)
Nærup, Carl. Sigrid Undset har fått Nobelprisen. (i: Tidens tegn, Oslo. 14/11. 1928.)
Ring, Barbra. Hos Sigrid Undset i hennes hjem. (i: Aftenposten, Oslo. 14/11. 1928.)
— Sigrid Undset har fått nobelprisen. (Urd, Oslo. 1928. s. 717—718.)
Sigrid Undset gir 15 000 kr. til Forfatterforeningen. (i: Tidens tegn. 1928, nr. 288.)
Sigrid Undset hyldes på Nobelfesten i Stockholm. (i: Tidens tegn, Oslo. 1928. nr. 289.)
En strålende hyldest til Sigrid Undset i går. (i: Tidens tegn. Oslo. 1928. nr. 287, ill.) Om festen i rokokosalen.
Studentersamfundet hylder Sigrid Undset, (i: Tidens tegn, Oslo. 1928. nr. 288.)
Svensk hyldest til Sigrid Undset. (i: Tidens tegn. 1928, Oslo. nr. 267.)
Svenske og danske uttalelser om Sigrid Undset. (i: Tidens tegn, Oslo. 1928. nr. 266.) I anledning av Nobelprisen.
Undset, Sigrid. Selvbiografisk redegørelse i anledning av nobelprisuddeling i Stockholm 1928. (Les Prix Nobel en 1928. Sth. 1929. Norsk med fransk oversettelse, s. 69—73.)
— Tale ved Nobelprisutdelingen i Stockholm. (fr.) (Les prix Nobel en 1928. Sth. 1929. s. 59—60.)
Welhaven, Louise. Sigrid Undset på Nobelfesten. (i: Tidens tegn, Oslo. 1928. nr. 291, por.)
Wimmerström, Erik. Sigrid Undset. Credo. Årg. 9. Sth. 1928. s. 309—312. I anledning av Nobelprisen.
Nobel prize for literature, 1928. (London mercury. XIX. Dec. 1928. s. 124.)
Norway wins the Nobel prize. (Review of reviews, vol. 79. London. Jan, 1929. s. 144—148. Usigneret.)
Sigrid Undset. Wilson bulletin publ. by the Wilson comp. N. Y. vol. III. 1926/28. s. 370.
Vinde, Victor. Woman winner of the Nobel prize. (Living age. CCCXXVII, London, Nov. 21. 1928. s. 420—423.)
Coussange, J. de. Sigrid Undset. (Journal des Débats. Årg. 35. part 2. Paris. Nov. 1928. s. 865.)
— Sigrid Undset. (Le monde nouveau. Paris. Årg. 10. 1928. s. 718—722.)
Pineau, Leon. Sigrid Undset. Appreciation. (Revue des deux mondes. tome 48. Paris, 1928. s. 933—938.)
Le prix Nobel de littérature pour 1928. (L'Illustration. Årg. 86. part 2. Paris, Nov. 1928. s. 598.)
Skansen, Per. En Norvége. Madame Sigrid Undset, Lauréate du Prix Nobel. (Les Études. 5. mai, 1929. s. 314—323.)
Souday, P. Le prix Nobel. (Annales politiques et littéraires. Årg. 91. Paris, December, 1928. s. 501.)
Aas, L. Sigrid Undset i anledning av 50-årsdagen 20. mai. (i: Trønderske blade. 14/5. 1932.)
Anker, Nini Roll. Sigrid Undset. (i: Samtiden, Oslo. 1932. s. 281—283, por. «Et portræt.»
— Sigrid Undsets 50-års dag. En karakteristikk. (i: Dagbladet, Oslo. 19/5. 1932.)
Beyer, Harald. Sigrid Undset. Die 50. jährige. (Bayerische Lehrerinnenzeitung. München. 23. Jahrg. 1932. s. 115.)
— Sigrid Undset 50 år. (i: Bergens tidende. 19/5. 1932.)
Brix, Hans. Sigrid Undset 50 år. (i: Dagens nyheder. Kbh. 20/5. 1932.)
Clausen, Julius. Sigrid Undset på 50 års dagen. (i: Berlingske tidende, Kbh. 20/5. 1932.)
Debes, Inge. Sigrid Undset. 20/5. 1932. Nationen, Oslo.
Echo der Zeitungen zum 50. Geburtstag. (Deutsche Literatur, Leipzig. 34. Jahrgang. s. 562.)
Elster, Kristian. Sigrid Undset. (i: Aftenposten. Morgenutg. Oslo. 20/5. 1932.)
Til Sigrid Undset på 50-årsdagen 20. mai. 1932. Dikt av Lars Eskeland, (i: St. Olav. Årg. 44. Oslo, 1932. s. 183—184.)


Side 94

Fangen, Ronald. Sigrid Undset 50 år i dag. (i: Tidens tegn, Oslo. 20/5. 1932.) Fiftieth birthday anniversary. (Public weal. CXXI. April, 30, 1932. s. 1871.)
Fragen an Sigrid Undset. (Eckart. Jahrg. 8. Berlin. 1932. s. 324—326.) Von Elly Heuss-Knapp.
Heiberg, Hans. Sigrid Undset 50 år. (i: Arbeiderbladet, Oslo. 19/5. 1932.)
Kent, Charles. Sigrid Undset. I anledning av 50-årsdagen. (i: Göteborgsposten. 20/5. 1932.)
Kielland, Eugenia. Sigrid Undset 50 år d. 20. mai. (i: Morgenposten, Oslo. 14/5. 1932.)
Kjelstrup, K. Sigrid Undset. Noen ord til 50-årsdagen. (i: St. Olav, Oslo. 20/5. 1932. s. 159—160.)
Kristensen, Tom. Ved en 50-års dag. Træk af Sigrid Undsets liv. (i: Politiken, Kbh. 19/5. 1932.)
Ring, Barbra. Sigrid Undset. (i: Urd. Årg. 36. Oslo. 1932. s. 329—330, ill.)
Willam, F. M. Im Heime der Sigrid Undset zum 50. Geburtstag. (Das neue Reich. Wien. XIV. s. 646.)
Zu Sigrid Undsets 50. Geburtstag. Von F. M. Willam. (Seele. Regensburg. Jahrg. 14. 1932. s. 131.)
Theeuwes, J. Sigrid Undset 20. mai 1932. (i: Credo. Årg. 13. Helsingborg, 1933. s. 113—116, por.)
Sigrid Undset. De Hollandsche Revue. Haag. Red. av Joh. Koning. Jahrg. 37. 1933 s. 496.
Bruun-Rasmussen, Knud. Sigrid Undset paa nært hold. Nærbillede af Sigrid Undset paa Nordisk forfatterraadsmøde i København. (i: Nationaltidende. Kbh. 19/12. 1937.)
Sigrid Undset. Interview på Nordisk ugeblads redaktion, 1/12. 1937. (i: Nordisk ugeblad for katholske kristne, Kbh. 19/12. 1937. s. 1254—1258, por.)
Interview med Sigrid Undset. (New York times. sept. 8. 1940. Section 6, s. 2.)
Sigrid Undset's arrival in the United States. (i: Time. XXXVI. Chicago. Sept. 9. 1940. s. 66. Usigneret.)
La Farge, J. Sigrid Undset visits America. (America. N. Y. LXIII. 28. sept. 1940. s. 691—693.)
New York times 1940. Gives Nobel prize medal to aid Finns. Jan. 26. s. 2. col. 2. Urges physicians to fight against war. Apr. s. 8. col. 7.
Denounces pro-nazi norwegians. Apr. 23. s. 4, col. 2. Plans American lecture tour. Apr. 26. s. 19. col. 5. Serves as censor. Apr. 22. s. 3. col. 7.
Loses son in Norwegian campaign. Flees to Stockholm. May, 16. s. 3. col. 5.
To live in United States. July, 14. s. 29. col. 5.
Arrives in San Francisco. Aug. 27. s. 19. col. 6.
Arrives in New York City. Sept. 4. s. 28. col. 2.
Interview on the war. Sept. 8. sec. 6. s. 2. col. 2.
Nazis ban work. Sept. 10. s. 3. col. 5.
Books ordered destroyed. Oct. 30. s. 6. col. 5.
New York times 1941. Speech on Norway. Defend America by aiding Allies rally. May, 8. s. 10. col. 5.
New York times 1942. Portrait appears on 1935 Turkish stamps. Febr. 8. sec. 10. s. 4. col. 3.
Gets Rollins college honorary degree. Febr. 24. s. 26. col. 1.
Describes upbringing of Norwegian children. Nov. 19. s. 23. col. 5.
Article on Norway. Dec. 6. sec. 7. s. 20.
Speech on German treatment of civilians in occupied countries. Dec. 11. s. 16. col. 3.
New York times 1943. Gets Smith college honorary degree. May. 21. s. 16. col. 8.
Speech on the right of the Jewish nation to defend itself. June, 26. s. 19. col. 2.
Letter on punishment of germans. Okt. 10. sec. 4. s. 10. col. 7.
Speech on sacrifices of European jews. Nov. 1. s. 5. col. 4.
Letter on deportation of Danish children to Germany. Dec. 23. s. 18. co .


Side 95

New York times 1944. Letter on United States wild flowers. Febr. 7. s. 14. col. 6.
Mother's day radio speech. May, 15. s. 36. col. 2.
Nobel prize Winner's forum. Dec. 11. s. 25. col. 5.
New York times 1945. Speech on Norwegian resistance to Germans. May, 12. s. 15. col. 6.
Letter on allied treatment of Germans. July, 6. s. 20. col. 6.
Returns to Norway. July 31. s. 17. col. 6.
Alvsen, Ruth. Intervju med Sigrid Undset. (i: St. Olav. bd. 57. Oslo. 1945. s. 149—150.)
Alvsen, Ruth. Interview med Sigrid Undset. (i: Litteratur. Kbh. 1946. nr. 5. s. 116—117.) («Det er vidunderligt å være i Norge igjen».)
Andersen, Johs. I samtale med Sigrid Undset. (Interview). (i: Kristeligt dagblad, Kbh. 1/12. 1946.)
Falkberget, Johan. Sigrid Undset. 65 år. (i: Kronik i Fjell-lom, Røros. 14/5. 1947.)
K., I. H. Kongen gir Storkors av St. Olavsorden til Sigrid Undset. (i: St. Olav, bd. 59. Oslo. 1947. s. 154—155.)
Zum 70. Geburtstage Sigrid Undsets (Börsenblatt für den deutschen Buchhandel Leipzig, 1952. 119. Jahrg. s. 346—347.)
Alker, Ernst. Abschied von Sigrid Undset. (i: Hochland 42. Jahrg. München. 1949/50. s. 97—99.)
Allen, W. Gore. Significance of Sigrid Undset. (Catholic world, N. Y. 1949. s. 471.)
Berggrav, Eivind. Sigrid Undset til minne. (i: For kirke og kultur, Oslo. 1949. s. 385—391.)
Blomberg, Harry. Etter Sigrid Undsets død. (i: Kristeligt dagblad, Kbh. 27/6. 1949.)
— Sigrid Undset er død. (i: Dagen, Bergen. 17/6. 1949.)
Borchsenius, Poul. Efter Sigrid Undsets død. (i: Randers dagblad. 2/1. 1950.)
Brady, C. A. Sigrid Undset. Heir of the Volsungs. (America. N. Y. LXXXI. July 2. 1949. s. 402.)
Bukdahl, Magnhild Ödvin. Sigrid Undset. Moderen og medmennesket, (i: Idag, Kbh. 1949. s. 8—9.)
Da budskapet kom om Sigrid Undsets død. Uttalelser om dikteren, mennesket og borgeren. (i: St. Olav. Oslo. 1949. Årg. 60. nr. 24—25. s. 151—159.)
Engelstad, Carl Fredrik. Mennesket Sigrid Undset. (i: Morgenbladet, Oslo. 11/6. 1949.)
Falkberget, Johan. Sigrid Undset død 10/6. 1949. (i: Bygdeungdom, Trondheim. 1949. nr. 14.)
Fischer, Gerhard. Sigrid Undset 1882 — 1949. Minneord. (i: Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Årsberetning, nr. 105. Oslo. 1951. s. 1—2.)
Frost, Adia. Sigrid Undset. (i: Kvinden og samfundet. Årg. 65, Kbh. 1949. s. 108 —109.)
Grieg, Sigurd, Krokann, Inge og Ørjasæter, Tore. Uttalelser i anledning av Sigrid Undsets død. Gudbrandsdølen. Lillehammer. 11/6. 1949.
Grieg, Sigurd. Sigrid Undset døde i går. (i: Gudbrandsdølen. Lillehammer. 11/6. 1949.)
Heiberg, Hans. Sigrid Undset er død. (i: Verdens gang, Oslo. 11/6. 1949.)
Hohoff, Kurt. Sigrid Undset. (Rheinischer Merkur. 4. Jahrg, Berlin. 1949. nr. 25. s.6.)
Hydle, Halvdan. Sigrid Undset er død. (i: Aftenposten, Oslo. 11/6. 1949.)
Kielland, Eugenia. Sigrid Undset in memoriam. (i: Urd, Oslo. 1949. nr. 14. s. 412 —413, 418, ill.)
Lewis, T. Death and summer violence. (Inter-racial review, XX. July, 1949. s. 108—109.)
Lyche, Ingeborg. En stor personlighet — et varmt menneske. (i: Arbeiderbladet, Oslo. 11/6. 1949.)
Et lys er slokt. Sigrid Undset er død. (i: Nordmanns-forbundet, Oslo. 1949. hft. 7. s. 139—140.)
Biskop Mangers tale ved Sigrid Undsets bisettelse. (i: Nationen, Oslo. 15/6. 1949.)
Side 96

Mangers, Jacob. Sørgetale ved Sigrid Undsets båre. (i: St. Olav. bd. 60. Oslo 1949. s. 158—159.)
Sigrid Undset død. Jørgen Bukdahl. (i: Politiken, 15/6. 1949.)
Eric Danielsen. (i: Land og folk. 11/6. 1949.)
Carl Johan Elmquist. (i: Politiken. 11/6. 1949.)
Emil Frederiksen. (i: Berlingske tidende. 11/6, 12/6. 1949.)
Richardt Gandrup. (i: Aarhus stiftstidende. 11/6. 1949.)
Per Gudmundsen. (i: Socialdemokraten. 11/6. 1949.)
H. J. H. København. 11/6. 1949.
Ernst Fr. Hansen. (i: Kristeligt dagblad. 11/6. 1949.)
Niels Kaas Johansen. (i: Information. 11/6. 1949.)
Chr. Kirchhoff-Larsen. (i: Børsen. 11/6. 1949.)
Jens Kruuse. (i: Jyllandsposten. 11/6. 1949.)
Jacob Paludan. (i: Nationaltidende. 11/6. 1949.)
Marie-Louise Paludan. (i: Sorø amtstidende. 11/6. 1949.)
Anna Sophie Seidelin. (i: København. 16/6. 1949.)
Maury, L. Obituary. (Mercure de France. Série moderne. Årg. 306, Paris. August, 1949. s. 734—736.)
Meyer, Birte. Den store kvinde i Lillehammer. (S. U.) (i: Information, Kbh. 21/6. 1949.)
Norges avskjed med sin diktnings dronning. (i: St. Olav. bd. 60. Oslo 1949 s. 154—157, ill.)
Nyhamar, Jastein. Katolsk prakt og høytid ved Sigrid Undsets båre. (i: Aktuell. 1949. nr. 13. 12—13, 28, ill.)
Ring, Barbra. Sigrid Undset er død. (i: Vi selv. 1949, nr. 7—8. s. 12 ff.)
— Sigrid Undset død. (i: Nationen, Oslo. 11/6. 1949.)
Sarnetzki, D. H. Sigrid Undset. (i: Jahrbuch des Ansgarius Glaubens-werkes. Leverkusen. 1949. s. 59—62.)
Sigrid Undset. (i: America. LXXXI. N. Y. June 25. 1949. s. 375—376. Usigneret.)
— (Ave Maria. LXX. July, 9. 1949. s. 34. Usigneret.)
— (Commonweal, N. Y. L. June, 24. 1949. s. 260—261. Usigneret.)
— (Manchester guardian weekly. Vol. 60. 1949. nr. 24. s. 7.)
Sigrid Undset gestorben. (i: Petrusblatt. 5. Jahrg. Berlin, 1949. nr. 26. s. 6.)
Stolpe, Sven. Sigrid Undset død. (i: Credo. Årg. 38. Uppsala, 1949. s. 97—100.)
— Sigrid Undset in memoriam. Bonniers litterära magasin. Sth. 1949. s. 497 —498.)
New York times 1949. Death. June 11. s. 17. col. 1.
Ledende artikel June ,12. sec. 4. s. 6. col. 3.
Funeral. June 14. s. 32. col. 3.
Sigrid Undset. (i: Tablet. CXCIII, London. June, 18. 1949. s. 401. Usigneret.)
Sigrid Undset overleden. (i: Nederland-Noord-Europa. Haarlem. 1949. nr. 2.)
Smith, Harrison. Sigrid Undset 1882—1949. (Saturday review of literatrue, XXXII, N. Y. June, 25. 1949. s. 25.)
Stenhamar, Halldis. Den døde Sigrid Undset — og den levende. (i: Dagbladet, Oslo. 13/6. 1949.)
Stolpe, Sven. Sigrid Undsets død. (i: Credo. Årg. 30. Sth. 1949. s. 97—100.)
Tunold, Solveig. Sigrid Undset. A. H. Winsnes, Ivar Welle, (i: Vårt lands kronik, Oslo. 31/10. 1949.)
Welle, Ivar. Sigrid Undsets ettermæle. (i: Vårt lands kronik, Oslo. 26/10. 1949.)
Werring, Frederik. Sigrid Undset. (i: Catholica. Årg. 6. Kbh. 1949. s. 147—150.)
Vest, Thora. En guds tjenestekone. (i: Højskolebladet, Kolding. 1949. s. 276 — 277.)
Wildenvey, Herman. Som om sommeren var død. (i: Verdens gang, Oslo. 11/6. 1949.)
Zum Tode Sigrid Undsets. (Kirchlischer Nachrichtendienst. Koblenz. Jahrgang 49. nr. 56. s. 4.)
Øverland, Arnulf. Det er som om en mor blir borte. (i: Verdens gang. 11/6. 1949.)


Side 97

NAVNEREGISTER

A.
A., E. 58
A., H. 47, 49
Abildgaard, Ove 20
Abrahamsen, Inge Louise 65
Acken, Van 48
Acket, Désiré 25
Agreda, Maria Coronel de 71
Ahlenius, Holger 53
Ahlenius, Margit 82
Ahnlund, Nils 62
Albrecht, Fran 21
Alexander, J. 20
Alker, Ernst 28, 41, 42, 45, 48, 5052, 54, 56, 58, 82, 95
Allberg, Ragnar 35
Allen, W. Gore 80, 82, 95
Alsvik, Otlu 21, 64, 66
Alves, Horácio Ferreira 18
Alvestad, Karl 62
Alvsen, Ruth 95
Amundsen, Jens 53
Andersen, Johs. 95
Andersen, Tryggve 77
Angell, Norman 75
Angermann, Sophie 18, 28, 34, 41, 4647, 49, 53, 58, 65, 68
Anker, Ella 51
Anker, Nini Roll 9, 80, 82, 93
Anker, Øyvind 7
Antik, A. 53
Appel, Benjamin 82
Ar 19
Archer, Charles 3132, 37
Armada, Javier 41
Armfelt, J. 45
Arnesen, Ingrid 38
Asmundarson, Valdemar 39
Asphaug, Halfdan 41
Assarsson, B. D. 47
Ast. 47
Attorps, Gösta 53
Aukrust, Tor 66
Aulke, A. 22
Austen, Jane 69
Austen-Lund, Kate 65
Avenard, Etienne 32, 38

B.
B., A. 15
B., E. 66
B.-n, A. 56
B., O. 56
Bab, Julius 38
Babev, Dimitur 27
Bahnson-Rosenborg, Inge 28
Bahr-Bergens, Eva 52
Bakkan, Engvald 6162
Baldus, Alexander 65, 57, 8182
Balstad, Stein 49, 53
Bang, Oluf 21
Barbey, Léon 38, 82
Barrett, Manuel Bosch 41, 44
Barry, J. J. 82
Barth 48
Bartol, Marica 79
Basenau-Goemans, A. 46, 49, 53, 55, 56, 58, 62
Basenau-Goemans, N. 25, 53
Bataille, Gaston 21, 22
Beach, J. W. 79
Becher, H. 54
Beck, Richard 82
Beke, G. Margit 29
Bellessort, André 32
Bender, A. 82
Benneche, Olaf 45
Benninghoff 37
Benson, R. H. 71
Benterud, Aagot 65, 82


Side 98

Benzon, Inger 82
Beyer, Harald 14, 20, 47, 53, 5556, 6162, 64, 66, 83, 93
Berendsohn, Walter Arthur 35, 82
Berg, Edmund 26
Berg, Eimund 28
Berge, Rikard 7071
Berggrav, Eivind 35, 53, 83, 95
Bergh, J. van den 56
Bergier, Jacques 18
Bergson, Henri 92
Bergstrand, Allan 36
Bergwitz, H. Kielland 83
Bergwitz, Haakon 74
Beristain, Fernando Trias 46, 49
Bertram, Willy 70
Bieber, H. 22
Bing, Just 3839, 41, 47, 49, 58, 60, 79, 83, 92
Birkeland, Chr. 56
Birkeland, Joran 64, 76
Bjørge, J. H. 24, 30, 36, 39, 41, 47, 49, 53, 56, 58, 62
Bjørkman, E. 83
Bjørnseth, Finn 20
Bjørnson, Bjørnstjerne 79, 84, 87
Blagoveščenskoj, E. 25
Blagoveščenskoj, M. 18, 21, 24
Blauenfeldt, Johs. 60
Blaupain, Marie 46
Blaupain, Raymond 46
Blicher, St. St. 11
Blomberg, Erik 79, 92
Blomberg, Harry 95
Bloy, Leon 75
Blyton, W. J. 73
Bmn. 56
Bocca, Evelina 33
Boelen-Ronneft, N. 23
Bojc, Etbin 38
Bojer, Johan 26
Bolander, Karl-August 49
Bollerud, Andreas Ludvig 7071
Borchsenius, Poul 65, 95
Borgen, Johan 73
Borglund, Tore 35
Borko, Borzidar 38
Borsuik, Marja 22
Boye, Ingeborg 58
Br., P. 30
Brady, C. A. 83, 95
Brande, Dorothea 83
Brandes, Georg 69
Braude, L. Jn. 34
Braybrooke, Neville 83
Bregendahl, Marie 56, 74
Brion, Marcel 83
Brissaud, André 18
Brix, Hans 30, 35, 38, 41, 4445, 47, 49, 5556, 60, 9293
Brochmann, Georg 83
Brock-Utne, Albert 60
Bronté, søstrene 69
Brun, Harald 91
Bruun-Rasmussen, Knud 94
Bryde, Richard 56, 58
Brøgger, Niels Chr. 14, 27, 6667, 81, 83
Brøgger, Reidar 68
Brökelschen-Kemper, E. 36
Braaten, Oskar 70
Buck, Pearl S. 75
Bud, Bo Bojesen 88
Bugge, A. 74
Bukdahl, Jørgen 14, 2627, 38, 44, 47, 49, 53, 56, 6061, 80, 83, 96
Bukdahl, Magnhild Ødvin 83, 95
Bull, Edvard 35, 70
Bull, Francis 14, 35, 62, 70, 83, 91
Bull-Theilmann, G. 76
Burger, Lisbeth 73
Burke, Edmund 11, 77
Butkovič, Peter 71
Byles, K. D. 37
Bøe, Ingebjørg 67
Børup, Marinus 67
Böök, Fredrik 41, 4445, 47, 50, 53, 56, 79, 83
Baars-Jelgersma, Greta 74

C.
Cantwell, R. 51
Caprile, E. 29
Caravaca, Francisco 23
Carlsen, Paul 66
Caspari, Theodor 28
Chapman, Frederic T. 67
Chater, Arthur G. 17, 27, 40, 46, 4849, 5253, 5557, 6061
Chesterton, G. K. 72, 74
Christensen, A. Drewsen 47
Christensen, Alfred 45
Christensen, Hjalmar 24
Christensen, Peder 49, 53, 5556
Christiansen, Alf Bie 64, 83
Christiansen, Sigurd 14, 72, 85
Christiansen, Thyra 92
Christo, Chiersa di 78
Christova, Rumjana 31
-ck 19
Clausen, Julius 21, 30, 47, 50, 56, 9293
Clausen, Ragnhild Rørdam 83
Clemens, J. 62
Clitherow, Margaret 71


Side 99

Corcorau, L. 83
Cornet, Elna 24, 25
Coudenhove, I. 42
Coudenhove, J. 48
Courtney 37
Coussange, Jcqques de 23, 29, 83, 93
Cranser, Carl 83

D.
D., F. 26, 36
-d-n 21
Dale, Johs A. 47, 50, 5556, 60, 64
Dalgard, Olav 47, 58, 62
Danielsen, Eric 96
De Boor 28
Debes, Inge 14, 36, 40, 4445, 47, 50, 6062, 93
Debes, Gunvor 67
Demmig, C. 3637
Dessen, Haakon 64
Deyne, E. de 56
Diehl, M. 63
Dietrich 54
Dithmer-Vanberg, Eva 61, 62, 83
D'jakonova, M. 23, 34
Dn. 15, 17
Dohrenburg, Th. 22
Dohrenburg, Thyra 2122, 2526
Dokk, Trygve 84
Dombrowski, Ernst 52
Doncoeur, Paul 84
Downs, B. 84
Dragneva, Zivka 57
Due, Johan 6566
Duinkerken, Anton van 45
Duun, Olav 39, 7475, 85, 88
Duus, F. 28
Dykstra, Johan 16
Daae-Neeraas, Christianne 89

E.
E., B. 30
E., K. L. 30
E., K. L. I. 44
Ebbing, Nanna 15
Eckers, H. A. 55, 84
Edfelt, Johannes 62
Edlund, Georg 36
Edwin, Edwin 84
Egge, Peter 7172, 77
Ehnmark, Elof 47, 53
Ekelund, Erik 62
Eide, Karl 62
Eide, Roar 80
Eidlitz, Walter 38
Eisen, Peter 50
Elias-Eneström, E. 65
Elling, Christian 84
Elmblad, Sigrid 21
Elmquist, Carl Johan 67, 96
Elovson, Harald 66
Elster, Egil 47, 50, 53, 55, 66
Elster, Kristian 9, 14, 21, 24, 26, 28, 3536, 38, 4041, 4445, 47, 50, 53, 5556, 58, 6162, 68, 70 79, 84, 9293
Emmë, W. 20
Enckell, Olof 58
Engberg, Jytte 84
Engebretsen, Eivind 91
Engelstad, Carl Fredrik 20, 62, 64, 66, 80, 84, 95
Entwistle, William J. 84
Erb, Alfons 73
Erichsen, Olaf Wilhelm 5556
Eskeland, Lars 58, 9293
Eskeland, Severin 62
Eurén, Teresia 15, 18, 23, 25, 34, 41, 44, 46, 49, 53, 56, 58
Evang, K. 77
Evans, Mary Ellen 84
Ever, Sharp 56
Eysselsteijn, Ben van 23

F.
F.-K., A. 41
Falkberget, Johan 9, 15, 75, 95
Falkenfleth, Haagen 53, 65
Fangen, Ronald 27, 30, 36, 4445, 50, 53, 5556, 58, 61, 79, 84, 92, 94
Farge, J. La 94
Federer, H. 79, 92
Feichtinger, G. 26
Feiten, H. 37
Feiten, J. 22, 26, 84
Figenschau, P. W. 84
Figner, Vera 38
Fischer 42
Fischer, Gerhard 95
Fisher, John 73
Flaskamp, Christoph 80
Floer, Martha Brith 84
Flor, Kai 24
Foote, P. G. 80
Fougner, Ingeborg Prytz 84
Fraenkl, Pavel 66
Fraigneux, Maurice 38
Franco, Maria 33
Franke, Fritz 68
Frederiksen, Carl Johan 26, 53
Frederiksen, Emil 20, 22, 26, 62, 6567, 80, 96
Frederiksen, Gertrude 84


Side 100

Fredholm, S. 84
Freeman, Margaret 86
Friis, Jacob 84
Fritsch 37
Froberger, Joseph 84
Frost, Adia 95
Frøvig, D. A. 38, 58, 84
Furuland, Lars 36
Føyen, Jean 42, 50

G.
G., K. L. 40
G., L. K. 19
Gabetti, G. 33
Gad, Lily 28
Galsworthy, John 85
Gandrup, Richardt 44, 50, 53, 56, 58, 62, 96
Gann. 17
Ganneth, Lewis 75
Garborg, Hulda 19, 27
Gardiner, Harold C. 84
Garle, Trond 19
Garm 19
Garnett, Ada 56
Garrold, R. P. 72
Gay-Tifft, Eugene 74
Geijerstam, Gösta af 51, 73
Geijerstam, Sten 62
Geismar, Oscar 35, 47, 50, 53, 56, 58, 62
Gentile, Frederico 48
Geordani, I. 84
Gertsen, Trygve 42
Giannini, Clem. 27, 29
Gierow, A. 53, 56
Gilman, Perkins 69
Giono, Jean 85
Giorgi, Agnesia Silvestri 21
Girault, R. 78
Gjesdahl, Hans Olav 75
Gjesdahl, Paul 22, 5051
Gjesdahl, Tor 75
Goemaere, A. D. 38
Gran, Gerhard 14, 84
Granat, Helge 47
Grabowski, Zbigniew 21
Granhus, Anton 61, 64
Granhus, Bjarne 14, 20, 36, 62, 6466
Granowski, Stefan 18, 27
Greene, Gr. 60
Grennan, M. R. 85
Grieg, Harald 28, 30
Grieg, Nordahl 85
Grieg, Sigurd 95
Grimnes, Finn 30
Grippenwald, A. 20
Groening, E. 72
Grogger, Poula 85
Grude, Karoline 36
Grunt, Olav Paus 85
Grützmacher, R. H. 85
Grøndal, Leif Hoff 15
Grønland, Erling 7
Gudjonsson, Ragnhild 80
Gudmundsen, Per 22, 96
Guerre, E. 41, 43
Gulde, W. 48
Gulliver, Lucile 85
Gullmann, Chr. 42, 44, 53
Gustafson, Alrik 80
Gyth 9
Gyth, Charlotte 9

H.
H., A. 19, 35
H., F. B. 26
H., H. 51
H., H. J. 96
H-n, G. 62
Haffner, Hans J. 7, 79
Hagberg, Knut 45, 47, 50, 56, 58, 6162, 77
Hagel, Th. 91
Hagemann, Sonja 67
Haglund, Harald 27
Hajdú, Henrik 18, 26, 35, 53
Halflents, P. 85
Hallström, Per 92
Halvorsen, Finn 30, 36, 40
Hamann, E. A. 42
Hamann, E. M. 37, 85
Hambro, C. J. 19, 24, 2728, 42, 44, 4647, 50, 53, 56, 58, 6062, 70, 79, 85, 92
Hambro, Carl 62
Hammar, Th. 15, 32, 49, 53, 55, 58, 62
Hamsun, Knut 7980
Handel-Mazzetti, E. 85
Hansen, Ernst Fr. 96
Hansen, H. 61
Hansen, H. P. 47
Hansen, H(ans) 62
Hanssen, Olav 79
Harbitz, Alf 58
Harms, Ernst 48
Harrie, Ivar 6061
Hartmann 54
Hartog, W. den 15
Haslund, Ebba 62, 85
Haugen, Einar 7677, 80
Haupt, M. 85
Hédén, Erik 79


Side 101

Heiberg, Gunnar 9, 21
Heiberg, Hans 54, 58, 80, 9495
Heie, N. I. 42
Heidenstam Verner v. 80
Heinberg, Aage 85
Heinrich, G. 19, 51, 54, 85
Heje, N. I. 47
Heltoft, Bente Hammerich 85
Hemmer, Jarl 42, 80
Henz, R. 37, 42
Herodes, Crudelis 74
Hertzman-Ericson, Gurli 62, 6465
Hesse, O. E. 37
Hesselaa, Peder 20, 24, 31, 40, 46, 52, 55, 61, 64, 6667
Hetlesæter, E. W. 75
Heusler, Andreas 39
Heuss-Knapp, Elly 36, 48, 85, 94
Hielscher, Kurt 73
Hierman, Audun 65
Hillyer, R. 37
Hindahl, Freya 77
Hirsch, E. 36
Hiszpanska-Neumann, Maria 26
Hjelmtveit, N. 77
Hjörvar, Helgi 33
Hlasko, Beaty 26
Hoel, Sigurd 36, 40, 42, 44, 50, 56, 58, 85
Hohoff, Kurt 95
Hoffman, Frederick John 78
Hoffmann, Kai 5556, 58, 60, 62
Hoffmann, M. David 63
Holmberg, Olle 47, 54
Holt, E. 48
Holub, Ján 53
Hopfner, J. 51
Hoprekstad, Olav 42
Houken, Aage 62
Houm, Philip 27, 6566, 68, 80, 85
Huch, Ricarda 85
Hug, A. 37
Hughes, Babette 79
Hughes, Glenn 79
Hustvedt, Sigurd Bernhard 85
Huus, H. C. 67
Hv., A. 19
Hydle, Halvdan 6465, 68, 95
Hæreid, J. 50, 56
Høyem, Brage 60
Haakonsen, Daniel 38, 6566
Haave, K. Dannevig 62

I.
I., H. J. 47, 58
Ibsen, Henrik 69, 81
Imsland, Henry 91
Indrebø, Gustav 39
Ingebrigtsen, Herman Smitt 42 ,47, 54
Isachsen, Ada 40

J.
J. 92
Jaakkola, Nainö 24
Jachninoj, Ju. Ja 34
Jack, Peter Monro 61
Jacobsen J. P. 80
Jacobsen, Birger 62
James, Stanley B. 85
James, Stanley R. 85
Jaspers, Karl 77, 8081
Jensen, Bernhard 36, 42, 44, 47, 68
Jensen, N. P. 56, 6162
Jensen, P. Koch (coc) 56
Jenssen, Christian 54
Jerpstad, Endre 28, 30
Jesse, F. T. 37
Jessen, Franz von 51
Johansen, Carl 85
Johansen, Sollok 85
Johansen, Niels Kaas 96
Jonasen, Jonas Schanche 35
Jónsson, Finnur 39
Jorgenson, Theodore 79
Jouquey, J. 16
Jovanovič, Aleksandra 23, 29
Juell-Tønnessen, Birger 4647, 64
Jurukova-Danova, Mara 16
Jæger-Leirvik, P. 36
Jærn, Alb. 31
Jönsson, Gabriel 56, 62
Jørgensen, A. M. 64
Jørgensen, Asgerd 74
Jørgensen, Johannes 74

K.
K., A. 54, 74
K., B. 58
K., D. 15, 17
K., I. H. 95
K.-N., E. 54
K., S. F. 67
Kaergel, Hans Christoph 37
Kandahl, T. 77
Karateodorov, Vacil 46
Keefe, M. F. 85
Kehler, Henning 58
Keilhau, W. 77
Kelly, Mary Borchmans 81
Kempe, Margery 74
Kempf, R. 36
Kent, Charles 15, 28, 42, 44, 50, 54, 56, 70, 86, 94


Side 102

Kesten, Hermann 64, 76
Kielland, Eugenia 15, 27, 38, 44, 47, 50, 56, 5962, 6466, 75, 79, 86, 9495
Kielland, Ina 22
Kirch, L. 17
Kirchhoff-Larsen, Chr. 68, 96
Kinck, Hans E. 2122
Kinck, Minda 19
Kjelstrup, Karl Otto 77, 94
Kjetbüll-Petersen, Lorenz 50
Knigge, Ulrich 54
Knopf 79
Knox, Ronald 72
Knudsen, Ivar Hansteen 86
Koht, Halvdan 77
Kolčagova, Ljuba 27
Kolsrud, Sigurd 40
Konarska-Dabrowska, Hanna 62
Koning, Joh. 94
Koppang, Ole 39
Koppel, Elise 28, 35
Korsvold, Jens 86
Kosterka, Hugo 21, 41
Kragen, Wanda 18, 25, 33, 41
Kranich, P. T. 37
Krantz, H. B. 76
Kraus, Vanda 24
Krefting, Inge Schee 86
Kristensen, Marius 38
Kristensen, Tom 94
Kristofersen, Aase 70
Kristoffersen, Ragna 45
Krog, Helge 42, 44
Krogvig, Anders 19, 79
Krokann, Inge 95
Kronenberger, Louis 48, 57, 86
Krstič, Kruno 25
Kruuse, Jens 96
Krüger, Victor 86
Kræmer, Vera v. 16, 35
Kubsch, E. 51
Kuhlmann, K. A. 37
Kummer, Bernhard 86
Kuncewics, Karis 18
Kunciwiczowa, Marja
Kunstmann, L. 38
Kuylentierna-Wenster, Elisabeth 48, 50
Küchenhoff 52
Kühne, W. 38
Kyrre, Hans 56
Kämpe, Alfred 36, 78

L.
L. 46
L., C. 59
L-d 19
L., H. J. 56, 60
L., L. 15
L-N, Fr. 27
Lagerlöf, Selma 80, 88
Lamping-Milwaukee, S. 74
Landgrebe, Erich 67
Landquist, John 15, 19, 47, 50, 86
Landquist, Lovise 59
Langseth, Ole 38, 68
Larsen, Bo 67
Larsen, Erhardt (Tom) 56
Larsen, Hanna Astrup 23, 28, 54, 61, 6364, 67, 86
Larsen, Johannes 54, 56
Larsen, L. O. 19
Larsson i by, Carl 47, 54, 56, 59, 63
Lawrence, D. H. 73, 78
Ledeboer, Henr. M. M. 16, 18, 27
Lehmann, Edvard 86
Lennartz Franz 81
Lescoffier, Jean 81
Levander, Hans 42
Levinson, André 48
Levy, Ludovica 26, 28
Lewis, T. 95
Lie, Erik 24, 2627
Lie, Jonas 44, 73, 7980
Liebich, Inga Lærum 71
Liestøl, Knut 15, 38
Linck, Anna 37, 44, 86
Lind, Helmer 3536
Lindberger, Ö. 66
Lindblad, Göran 35
Linder, Sten 42, 54
Lindström, Göran 39
Lindwart 37, 42
Linné, Carl von 87
Lionæs, Else 64
Lippe, Frits von der 68
Lippert, Peter 74
Loewi, Otto 75
Lorenzen, R. A. 59
Lozzi, C. 2829
Ludwig, E. 76
Luihn, Otto 24
Lull, Ramon 73
Lund, Carl 63
Lundbo, Orla 78
Lunde, Ola 86
Lundeby, Alf 68
Lutz, A. 86, 92
Lyche, Hans 17, 19, 44, 51, 5456, 5961, 63, 65
Lyche, Ingeborg 64, 95
Lützeler, Heinrich 42, 48, 50, 79
Lødrup, Hans Peter 51, 54, 56, 59, 63, 65 86,


Side 103

Löhrke, E. 44
Løvland, Liv 46, 68

M.
M. 86
-m. 24
M., I. 22
M., J. 17, 26
M., Joh.-P. 61
M., N. 56
M., Sverre 64
Mc Farlane, James Walter 81
Machner, J. 37
Mackenzie, M. 86
Madsen, Georg 55
Maeder, Heinz 87
Malmgren, Birgitta 86
Malvano, Piero 41
Mangers, Jacob 9596
Manghi, Alda 60
Mann, Klaus 64, 76
Mann, Thomas 7576
Manus, Mac. 87
Marble, Annie Russell 79, 86
Marcus, Carl David 36, 39, 54, 86
Mare, Corrente del 57
Maritain, J. 75
Markusson, Andreas 59
Marthinussen, Karl 5455, 57, 5961, 63, 6667
Martindale, C. C. 86
Mathiesen, Henrik 70
Matthis, H. P. 47, 63
Maury, Lucien 25, 79, 96
Maynard, T. 86
Messel, S. 50
Metzger, Marthe 15, 1718, 21, 32, 41, 49, 53, 55, 58, 62, 65, 80
Meyer, Anton Chr. 64
Meyer, Birthe 96
Meyer, Rasmus 91
Meyer, Ulla 65
Meyer-Benfey, H. 28, 48, 87
Meyer-Berghaus, S. J. 42, 50, 87
Michelsen, Ellen 57
Miethe, Kaethe 19, 28, 36, 4243, 48, 54, 87
Mjøen, Reidar 15, 19
Moe, F. 77
Moe, Ole Henrik 87
Moen, Hanne Helliesen 80
Mohn, Bent 20
Moine, Osborne le 59
Molanus-Stamperius, M. J. 16, 23, 29
Molin, N. F. 64
Mondrone, D. 87
Monicelli, Giorgi 76
Monroe, N. Elizabeth 80, 87
Moore, H. T. 77
Moosberg, Nils 59
More, St. Thomas 73
Morstin-Górska, Maria 46, 49
Morton, H. V. 74
Morus, Thomas 73
Motzfeldt, Alfhild 80
Muckermann, Friedrich 48, 51
Munk, E. 57, 59
Muth, Carl 87
Myre, Olav 68
Mülbe, Wolfgang-Heinrich van der 25
Müller, Oluf Rygh 36
Münchhausen, B. von 87
Münzer, K. 19, 22, 28, 36, 42, 48, 5052
Möbius, Th. 39
Möhring, W. 42
Møller, Kai Friis 46, 59, 6162
Møller, Katti Anker 70
Mørland, J. 40

N.
N., E. 19
N., Hj. 30
N., Hj. 19
Nachbaur, S. 52
Naeseth, Henriette C. K. 63
Nansen, Peter 9
Naveira, Rosa de 34
Neander-Nilsson, S. 65
Nedermark, C. 44
Nedoncelle, M. 78
Nes, Simon 36
Neuwirth, W. 42
-ng. 26, 42
Nihlén, Axel 30
Niedermeyer, Gerhard 87
Nielsen, Erling 16, 78, 84
Nielsen, Harald 30
Nielsen, Ragna 9, 22
Nilssen, Sven 15, 17, 19, 47, 50
Nilsson, Olle W. 87
Nissen, Fernanda 17, 1920, 22, 24, 2628, 30
Noach, Esther 87
Nobel, Alfred 77
Norborg, C. S. 77
Nordahl-Olsen, Johan 54, 59, 63
Noring, Karl 47
Norlind, Emilia Fogelklou 54
Normann, Axel Otto 54, 57
Normann, Regine 93
Normann, Sigurd 71
Nygaard, William 69
Nyhamar, Jostein 96


Side 104

Näf, Martha 51
Nærup, Carl 15, 20, 24, 26, 47, 93
Næs, Olav 63
Nørvig, Anne Marie 87

O.
O. 68
O., J. B. 67
O., J. D. 19
O., R. 87
O'Brien-Hitching 87
Ofstad, Erna 80
Olsen, Freilif 30, 42
O'Malley, Frank 81
Orbeck, Anders 23
Otto, Svend 20, 46, 67
Ove 15, 1920
Overmans, Jakob 87

P.
P., A. 61
P., A. J. 15
P-n. 42
Padberg, E. 19
Palmstierna, Erik 81
Paludan, Jacob 96
Paludan, Marie-Louise 20, 22, 57, 96
Parsons, A. B. 44
Patin, Jacques 17
Paulson, Andreas 19, 24, 26, 30, 36, 40, 42, 47, 50, 54, 57, 61, 63
Pavurdžiev, V. 20
Pedersen, Jens 37, 79
Peperno, Adriana Valori 56
Pesenti, Giacomo 18
Peters, H. 42
Petersen, E. Sylvester 57, 63
Petersen, Niels 87
Peterson, P. G. 54
Petric, Vladimir 81
Philipo-Steinius, M. 37
Pierhal, A. 57
Pierstorff, Erik 39
Pineau, Leon 36, 42, 93
Plomer, W. 44
Plovgaard, Karen 60
Polievktovoj, M. 29
Posthumus, Annie 50, 54, 57, 59
Potterfield, Allen W. 37
Poulsen, Frederik 46
Pourrat, Henri 38
Prambolini, Giacomo 48
Premužič, Ljerka 33
Prezelj, Josip 33
Paasche, Erna 80
Paasche, Fredrik 15, 19, 27, 3536, 42, 44, 60, 63, 70, 7576, 87
Paasche, Stina 87

Q.
Qvidamsson, Qvidam 22
Quirielle, P. de 83
Qvisling, J. L. 26

R.
R., B. 22
R., N. 47
Ramm, Minda 69
Ramsden, E. C. 54, 5960
Rang 48
Rask, Arne 50
Rasmussen, Egil 6667
Rasmussen, Tove 87
Rauschning, H. 76
Rebelo, Marques 53
Ree, Ørnulf 50
Regan, P. 87
Reichardt, K. 50
Reinhold, H. A. 76
Reiszman, Augusto R. e. Jorge 63
Reque, Anna C. 65
Rieber-Mohn, Chr. I. 63
Rieber-Mohn, Hallvard 20, 8788
Rietz J. E. 70
Riis, Harald 59
Riisøen, Sverre 60, 6467
Rimestad, Chr. 28, 59, 63
Ring, Barbra 22, 30, 5455, 57, 5961, 63, 65, 9394, 96
Ringard, Morten 54, 57, 63
Robinson, Arnim L. 76
Rocker, Rudolf 88
Roesler-Ehrhardt, G. 36
Rohde, Peter P. 66
Roosevelt, Eleanor 11
Rosenfeld, F. 28
Rothe, E. 52
Ruch, Velma Naomi 39
Rugg, W. K. 88
Rukovoj, N. 34
Ruppel, K. H. 43
Rydsjö, Daniel 59, 63
Rygh-Müller, O. 47
Rühle-Gerstel, Alice 88
Rykova, N. 34
Rypážek, K. V. 25, 46, 49, 53
Rüssel, H. 88
Rytter, Henrik 44


Side 105

Ræder, Aagot 22, 88
Røed, Torgrim 19, 22, 24, 28, 63
Rørdam, Valdemar 15
Røsoch, Henry 74
Rössler, M. 88

S.
S., B. 20
S., H. 30, 55.
S., I. 48, 54
S., J. A. 44
Saenger, Max 62
Salander, Göran 80
Salltmann, I. 37
Sandemose, Aksel 74
Sandmeier, Julius 1718, 23, 28, 34, 36, 41, 4647, 49, 63, 58, 68, 88
Sandvei, Marius 59, 61
Sarnetzki, D. H. 96
Sarnetzki, H. 37
Sarp, Gerda Ploug 52
Sautreau, Georges 1617, 23, 88
Schack, Egede 88
Schaefer 51
Schaerffenberg, M. 39
Schamoni, W. 88
Schantz, Eric von 5961
Schepeus, Piet 81
Scheu-Riesz, H. 36, 43
Schickert 17
Schiller, Harald 46, 47, 5455
Schindler, Peter 55, 74
Schiøttz-Christensen, L. 28
Schlüter-Hermkes 50
Schreiner, Alette 70
Schrøder, Amund 67
Schrøder, E. 37, 43, 48
Schäfer, G. 37, 48
Scott, Gabriel 22
Scott, J. S. 3132, 37
Seidelin, Anna Sophie 96
Seidler, J. 88
Seiller 51
Seip, Didrik Arup 39
Seizova-Jurukova, M. 29
Selander, Sten 61
Šelǔdko, Nora Tranin 27
Serra, Ida G. 46
Sethne, Anna 65
Sg., R. 35
Sick, Ingeborg Maria 72
Siegberg, Siiri 14, 17, 32, 41
Sigurðardóttir, Aðalbjörg 53
Sigurðardóttir, Arnheiður 33
Simesen, Ingeborg 47, 50
Simões, João 33
Simonnæs, Olav 48, 65
Sirkka, Impi 14, 43
Skansen, Per 93
Skappel , Arvid 20
Skard, Åse Gruda 77
Skattebøl, Margarete 88
Skaug, A. 77
Skavlan, Einar 17, 22, 24, 26, 54
Skjerven, Olav 24, 57, 59, 61, 63
Skjønsberg, Kari 67
Skouen, Arne 88
Skram, Amalie 22
Skrede, Magne 65
Skrede, Ragnvald 20, 67
Skånlund, H. 27
Sleunner, A. 37
Slochower, Harry 39
Slott-Möller, Harald 91
Smeding, W. 21, 49
Smith, Emil 61, 80
Smith, Harrison 96
Smith, Victor 15, 24, 26, 46, 50, 54
Smodlaka, Luka 33
Snethlage, A. 33, 41, 44
Solberg, Ragnar 57, 63
Solbraa-Bay, Juliane 67
Solltmann, I. 37
Solumsmoen, Odd 20, 36
Soot, Per B. 36
Sounday, P. 93
Southwell, S. J. Robert 72
Stabell, W. Winsnes 50
Stachel, Günter 81
Stangerup, Hakon 59, 63
Steen, Ellisiv 39, 88
Steen, Sverre 74
Stehr 79
Stenhamar, Halldis 96
Stensaker, Asbjørn 47, 50
Stilloff, Anders 3536
Strömberg, Martin 59
Stockhausen, Juliana von 43, 72, 79, 85
Stojanov, Račo 24
Stojanovič, Mihailo 25
Stolpe, Karin 65
Stolpe, Sven 39, 80, 88, 96
Storck-Rossmanit, Susanne 67
Storm, Halvor 40, 44
Stuart, Henry L. 73
Stubberud, Johannes 44
Sukennikov, M. 59
Sulz 22, 43, 48
Sundet, Julius 70
Sutherland, J. 37
Svarstad, A. C. 10, 29, 86, 91
Svarstad, Christianne Undset 11, 39, 68, 8889
Svarstad, Hans Undset 7, 91
Sveinsson, Benedikt 39


Side 106

Sveinsson, Brynjólfur 65
Sverdrup, H. U. 77
Svor, Anders 91
Söderblom, Nathan 4445
Söderhielm, H. 36, 46, 48, 50, 5455, 57, 59, 63, 65
Söderman, Sven 89

T.
T-d, I. 28
Taels, Joris 80
Talaskivi, Anna 27, 55
Tallgren, Anna-Maria 14, 21, 23, 5355, 62
Taroni, Luigi 16
Tcherkessof , Georges 24
Tecchi, B. 89
Teilman, Gunvor Bull 67
Theeuwes, J. 65, 94
Thesen, Rolv 42, 48, 81
Thiry, Anth 18, 79, 89
Thomas, Signe Undset 7, 64, 67, 73
Thomassen, Magda Koch 27
Thommen 48
Thomsen, Inger Ejnar 5961, 63
Thornæs, K. O. 30, 59
Thorsen, Harald 66
Thorvaldsen, Caroline 70
Thrasolt, Ernst 74
Thyregod, Rose 57
Tiberg, Antonie 27, 36, 48, 52, 54
Tilgaard, Else 89
Timmermans 79
Tiryakioǧlu, Samik 34
To-R. 89
Torgersen, Johan 89
Toksvig, Signe 22
Tonnemacher, Ella 64
Torrild, Inger 89
Tranøy, B. S. 46, 48, 54, 57
Tranaas, Trygve 24
Tunold, Solveig 64, 96
Tveterås, Harald L. 22, 54, 57, 59

U.
Ullman, G. 35
Ulrich, Mabel S. 55
Ulsdal, Poul 64
Undset, Ingvald 9
Undset-Svarstad, Chr. 46
Unruh, Fritz von 66
Uppdal, Kristofer 30
Urey, Harold C. 75

V.
V. 17
V., F. 57
Valstad, Otto 70
Valstad, Tilla 70
Vangensteen, Ada 33
Vanssard, Maurice 73
Večerov, Borslav 40
Vecht, V. J. van 18, 23
Vegel, Jon 66
Verdière de Peletier, A. 37
Vertömmen, Karel 80
Vervoort, Pieter 81
Vesco, Aristide 81
Vest, Thora 96
Vesaas, Tarjei 78
Viesér, Dolores 72
Vinde, Victor 1617, 23, 29, 79, 93
Vitaliano, I. 46
Vogt, Nils Collett 30
Vos, A. M. F. De 29, 81
Vrtišová, Jiřma 58, 62

W.
W., J. 39
Walford, Naomi 23
Wall, Anna 30
Walter, Emil 23, 34
Weissmantel, Leo 73
Welhaven, Louise 93
Welle, Ivar 57, 60, 89, 96
Welle-Strand, Edvard 27
Wenster, Elisabeth Kuylentierna 44
Wentz, Hilmer 59
Werner, A. 77
Werring, Frederik 96
West, Rebecca 76
Westecker, W. 28, 48
Weyand, Norman 81
Wiberg, Einar 45
Wiberg, Ingvald 67
Wiberg, Ragnhild Undset 89
Wildenvey, Herman 96
Willam, Franz Michel 44, 51, 74, 89, 94
Williams, Charles 61
Willigen, D. Logeman van der 3233
Wilse, Christian 46, 48, 57, 5961, 63
Wimmerström, Erik 93
Winge, R. 36
Winter-Hjelm, Anna 70
Winsnes, A. H. 7, 11, 38, 46, 48, 60, 63, 66, 77, 80, 84, 90, 96
Witt-Hansen, Viggo 90
Wittmann, P. 43
Wolfe, A. F. 64
Wolfram, Richard 72
Worster, W. W. 37
Worsøe, Signe 70
Wulfsberg, Fredrik 27
Wurm, A. 37, 43, 50
Wünsch, G. 37, 43


Side 107

Würtenberg, G. 51
Wagner, Elin 70
Wöss, F. M. 90

Y.
Ybarra, T. R. 90
Young, Stanley 59
Yücel, Tashin 64

Z.
Zolotarevskoj, F. Ch. 34
Zwilgmeyer, Dikken 45, 69

Ø.
Ø., N. 17
Ødegård, Oddmund 57
Öhquist, Johannes 36, 48
Øisang, Ole 36, 50
Øksnevad, Reidar 20, 22
Ørjasæter, Tore 77, 95
Østensvig, Martha 74
Østereng, Thomas 63
Østergaard, Peter 22
Österling, Anders 20, 60
Øverland, Arnulf 81, 96
Øverland, Olava 39
Øvrebø, Fridtjof 42

Aa.
Aamot, Einar 56
Aanrud, Hans 11, 41, 44
Aarnes, Asbjørn 20
Aas, Antonette 70
Aas, Ingeborg, 58, 60
Aas, L. 45, 47, 49, 53, 5556, 60, 62, 82, 9293
Aas, Rigmor 82
Aasen, Ivar 80