Ibsen, Henrik
Koukoulas, Leon
Errikou Ipsen E Agriopapia : drama se pente mere / metaphrastes Leon Koukoulas. - Athenai : Vivliopoleion Georg. I. Vasileiou, 1921. - 145 s. port.
(Vivliotheke "Eklekta erga" 49)