Ibsen, Henrik
Pan, Jiaxun
Yibusheng xiju xuan / Ipusen ; Pan Jiaxun yi et al.. - Beijing : Renmin wenxue chubanshe, 1997. - 5, 643 s.
(Shijie wenxue mingzhu)
ISBN 7-02-002289-8