Ibsen, Henrik
Fukuda, Tsuneari
Hedda Gabura / Henrikku Ipusen saku ; Fukuda Tsuneari yaku. - Tokyo : Chuo Koronsha, Showa 54 nen [1979]. - 253 s., pl. ill.
ISBN 4-12-000908-4