Introduksjon til Norsk webDewey del 2

Den andre delen av introduksjonen til Norsk webDewey fant sted i Oslo den 6. desember 2013. Denne dagen gikk med til å gjennomgå innsendte oppgaver, og til å diskutere framtidig klassifikasjonspraksis og organisering, og innspill til hva opplæringen videre bør inneholde.

Etter forrige seminar hadde deltakerne fått tilsendt «hjemmelekse» i form av ca 30 klassifikasjonsoppgaver. Det var lagt vekt på at oppgavene skulle dekke typiske problemer de som klassifiserer vil komme utfor:

 • Hvordan brukes hjelpetabellene?
 • Hvordan finne fram i noteapparatet?
 • Viktige endringer fra DDK 5
 • Hvordan fungerer webDewey i forhold til de trykte tabellene?

Gjennomgang av noen av oppgavene er her:

Unni Knutsen: Gjennomgang – prøveklassifikasjonen etter Norsk webDewey

Den siste delen av dagen var det gruppediskusjoner. Temaene var:

 • Hvordan var det å bruke webdewey i forhold til DDK5 (web vs trykt)?
 • Endring av klassifikasjonspraksis som følge av webDewey?
 • Hvordan ser dere for dere at arbeidet med klassifikasjon bør organiseres?
 • Hva er det viktig å fokusere på i opplæringen?

Oppsummering fra diskusjonene

Hvordan var det å bruke webdewey i forhold til DDK5 (web versus trykt)?

 • Det å bruke et webverktøy i forhold til en trykt bok er uvant. De fleste brukte mye tid på å finne fram i noteapparat og hierarkier.
 • Det oppleves som vanskeligere å få oversikt/overblikk i webDewey enn i de trykte tabellene. Det er mulig dette er en vanesak.
 • Notene kan kanskje deles opp mer, lag mer «luft». (Elise: PDF-versjon).
 • Det er en fordel å ha flere vinduer oppe samtidig.
 • NB bør lage en hjelpeside til bruk av verktøyet.
 • Det bør også være lett tilgjengelige forklaringer til f.eks. hvorfor numre er stjernemerket (*),hva nummerspenn betyr, osv.
 • Søkeresultat: Hva med først å vise hovedtabellnumre, så hjelpetabell? (Elise kan undersøke).
 • Lange trefflister, det man skal ha er gjerne langt nede.
 • Det vil være viktig med tydelig merking når et bygd nummer er godkjent.
 • NB bør være godkjenningsinstans og også legge bygde nummer inn som registertermer der dette anses som nyttig.
 • Det bør skapes kultur å dele bygde numre nummer med hverandre.
 • Det er oppdaget feil i bygde numre som er oversatt fra OCLC, betyr det at man bør sjekke dem?  Det bør ses fra til NB når dette blir oppdaget. Det er også viktig å være klar over at oversettelsen vi jobber med, er en versjon som ble «frosset» i 2011, det vil derfor være endrigner som ikke er kommet med.
 • Det er viktig å lage rutiner for oppdatering av de bygde numrene i en kontinuerlig oppdatert utgave. Bygde numre hvor nummeret inngår må sjekkes når et nummer endres. Det må innføres en «datostempling» på disse numrene. Det å vedlikeholde dette, vil være Nasjonalbibliotekets ansvar.

Klassifikasjonspraksis etter innføringen av webDewey

 • Det bør innføres rutiner for å informere når det er endringer i tabellene.
 • Det er viktig å huske på vokabularer som evt. er tilmappet ved nummerendringer.
 • Vil det alltid være behov for ulik klassifikasjon, eller kan man se for seg en ens praksis?
 • Noen bør ha ansvar for å lage ett spesifikt nummer som uttrykker hele emnet i verket.
 • NBs klassenumre  bør ses på  som autoriserte numre, ønsker bibliotekene et annet nummer, er det OK., men det bør da legges inn som alternativt nummer.
 • I sluttbrukertjenester fra NB vil det blir tatt utgangspunkt i det autoriserte nummeret.
 • Viktig å være bevisst forskjellen mellom klassenummer og hyllesignatur. Selv om et langt klassenummer ikke er nødvendig for å plassere ei bok på hylla, kan det inneholde nyttig informasjon. Men det forutsetter sluttbrukertjenester som kan utnytte det.
 • Bibliotekene vil ha postene så ferdige som mulig fra Biblioteksentralen, inkludert hyllesignatur Men det er ulike behov for forkortelsesgrad i hylleoppstillingen. Kan/bør BS angi forslag til forkortelsesgrad?
 • Forkortelsesmarkeringene fra OCLC er for grunne på en del områder, særlig når det gjelder norske forhold. Det er behov for større grad av spesifisitet for emner med mye litterært belegg i Norge.
 • Det er langt bedre med kontinuerlig oppdaterte tabeller enn tidligere praksis med større oppdateringer med ujevne mellomrom.

Hvordan ser dere for dere at arbeidet med klassifikasjon kan organiseres?

 • NB bør ha en sentral rolle.
 • Kan de store bibliotekene hjelpe de mindre? Spørsmål om tid/ressurser. Bedre at fylkesbibliotekene får dette ansvaret? Problem at fylkesbibliotekene mangler denne kompetansen.
 • Vil alle bruker verktøyet?
 • Klassifikasjon vanskelig i dag.
 • WebDewey overveldende – noen slutter å klassifisere?Fortsetter med DDK5?
 • Problem: Tidsbruk. Kat/klass «lite populært», alt går til formidling, (Vanskelig å formidle klassifikasjon som formidling, verktøy til ledelsen).
 • Et gjenfinningssystem som utnytter klassifikasjonsdata bedre, vil bidra til mer forståelse for å bruke tid på klassifikasjon.
 • Selv det minste folkebibliotek klassifiserer lokallitteratur. Derfor må alle ha tilgang til verktøyet
 • Viktig at det ikke blir store kostnader forbundet med å bruke webDewey.
 • Viktig å finne ut hvilken rolle fylkesbibliotekene skal ha i organiseringen av lisenser/bruk av webDewey.

Hva er det viktig å fokusere på i opplæringen?

 • Hva fungerer på nett? Video- meny med eksempler, noe man ser. Særlig eksempler innen lokalhistorie
 • Trengs ulike former for opplæring – superbrukere vs de som klassifiserer sjelden.
 • Bruke utdanningene i innføringsfase? Låne studenter som lærer bort å klassifisere?
 • Nyttig å gjøre oppgaver
 • Bør ha en grunnleggende gjennomgang av både Dewey som system og verktøy.
 • Opplæringen vil foregå ved PC.

 

 

Skriv en kommentar

Opplæring: møte med fylkesbiblioteksjefene

Avdelingsdirektør i Nasjonalbiblioteket Jonny Edvardsen hadde i begynnelsen av desember et møte fylkesbiblioteksjefene for å informere om planene for opplæring i Norsk webDewey. Samtidig var dette en anledning til å be om innspill og bidrag fra fylkesbibliotekene.

Arbeidet med oversettelse av Norsk webDewey har tatt lengere tid enn opprinnelig planlagt, men planen er å starte opplæring sent i 2014.

Vi har foreslått for fylkesbiblioteksjefene å organisere opplæringen regionalt, i samarbeid med fylkesbibliotekene, dvs. holde kurs rundt i landet, for eksempel i Troms og Nordland, Sør-Trøndelag, Hordaland, Vest-Agder, Oppland og Akershus, i tillegg til Oslo. Målgruppen for opplæringen vil være ansatte i folke-, skole- og fagbibliotek som ønsker grunnleggende opplæring om Norsk webDewey. Opplæringen i de store universitetsbibliotekene organiseres for seg

Vi i Nasjonalbiblioteket tar ansvar for det faglige innholdet, mens vi ber fylkesbibliotekene hjelpe oss med det praktiske rundt arrangementet.

I utgangspunktet ser vi for oss et to-dagers kurs. Dag 1 gis det en generell innføring i prinsippene for Dewey-klassifikasjon, endringer fra DDK5 til Norsk webDewey og en innføring i bruk av selve tjenesten – Norsk webDewey på nett. Målgruppen her vil være alle interesserte.

Dag 2 går vi grundigere inn i bruken av Norsk webDewey, og ser på øvingsoppgaver. Målgruppen vil være de som klassifiserer mye og jevnlig. Vi regner med færre deltakere på dag 2 enn på dag 1.

Vi ber fylkesbibliotekene om å hjelpe oss med å vurdere hvor mange som vil delta på kurset.

Vi kommer til å gjøre presentasjoner og oppgaver fra kursene tilgjengelige på nett, og lage enkle «trinn-for-trinn-bruksanvisninger».

Vi har bedt alle fylkesbibliotekene om å gi hjelpe oss konkret i planleggingen ved å svare på noen spørsmål:

  Samlet tilbakemelding fra fylkesbiblioteksjefene:

  1. Har fylkesbibliotekene kommentarer til opplegget for opplæring slik det er skissert over, og ev. andre forslag til organisering?
  2. Kan bibliotekarer fra fagbibliotek i fylket inviteres til samme kurs som bibliotekarer fra folke- og skolebibliotek?
  3. Hvor i landet kursene bør holdes?
  4. Hvilke fylkesbibliotek kan ta ansvar det praktiske (lokale, lunsj) i forbindelse med kursene? Hvem kan være Nasjonalbibliotekets kontaktperson her?
  5. Ev. andre kommentarer eller konkrete forslag?

   

   I tillegg vil vi gjerne ha en tilbakemelding fra hvert enkelt fylke i disse spørsmålene:

   1. Hvor mange tror dere ca. vil delta på kurset fra ditt fylke: på dag 1 og dag 2?
   2. Er det spesielle forhold i ditt fylke vi bør ta hensyn til?
   3. Kan fylkesbiblioteket bidra til oppfølging etter opplæringen? For eksempel ved å finne én eller flere «superbrukere» i fylket. Disse må delta på opplæringen, de bør klassifisere jevnlig, og de må være villige til å svare på enkle spørsmål fra bibliotekarer i fylket om Norsk webDewey.

   Svarene sendes til webdewey@nb.no

   Skriv en kommentar

   Hvordan skal opplæringen i Norsk webDewey foregå?

   Arbeidet med Norsk webDewey har nå kommet så langt at vi er klare til å teste både verktøyet og noen av tabellene. 4. oktober ble seminaret Introduksjon til Norsk webDewey del 1 arrangert på Nasjonalbiblioteket. Del 2 kommer 6. desember. Målet med dette opplegget er å teste tabeller og verktøy på slik at vi kan lage et best mulig opplæringsopplegg for alle norske bibliotekarer som skal bruke Dewey.

   På første seminardag ble oppbyggingen av Dewey gjennomgått, verktøyet demonstrert og de viktigste endringene fra DDK 5 til Norsk webDewey gjennomgått.  Det ble også gitt en gjennomgang av hvordan Biblioteksentralens emneord er tenkt brukt i Norsk webDewey. De som deltok fikk praktiske oppgaver å løse til oppfølgingsseminaret i desember. Da skal oppgavene gjennomgås og det skal diskuteres hvordan den videre opplæringen kan gjøres best mulig.

   Med på seminaret var folk som jobber med klassifikasjon i Nasjonalbiblioteket og Biblioteksentralen, medlemmer i NKKI og referansegruppen for webDewey i folkebibliotek og folk som jobber med undervisning i klassifikasjon. I tillegg var noen fra UB-ene og høgskolesektoren invitert med for å få mer bredde, både geografisk og i typen bibliotek.

   Seminarene vil gi nyttige innspill til gruppen som planlegger opplæring framover. Den videre opplæringen vil basere seg dels på regional opplæring og dels på opplæring over nett. Ingebjørg Rype og Elise Conradi fra Nasjonalbiblioteket, Unni Knutsen fra UBO og Kjersti Feiring Myrtrøen fra Biblioteksentralen er de som nå jobber med opplegget for opplæring.

   Det som skiller den nye utgaven av Dewey fra tidligere norske utgaver, er både at det er en fullstendig oversettelse og at den bare vil være web-basert  – det blir altså slutt på de trykte utgavene. Det at det blir en fullstendig utgave, gjør at alle norske bibliotek vil kunne bruke samme utgave. I dag bruker de store bibliotekene og UB-ene den amerikanske utgaven. Den nye utgaven vil også være kontinuerlig oppdatert, noe som gjør det enklere å bruke klassifikasjon fra f.eks. Library of Congress direkte. Det er også muligheter for å dele bygde numre. Alt dette vil gjøre det enklere å samarbeide om klassifikasjon.

   Samtidig kan det by på utfordringer, særlig for små bibliotek uten særlig klassifikasjonskunnskap. Et spørsmål vil være hvordan vi kan legge til rette for at en Norsk webDewey også blir brukbart for dem.

   En ny norsk Dewey-utgave reiser også andre spørsmål. Hvordan kan vi legge til rette for samarbeid om klassifikasjon? Bør all klassifikasjon i prinsippet skje sentralt? Bør vi skille mellom klassenummer og hyllesignatur?  Hvordan skal vi håndtere kontinuerlige oppdateringer? Må det omklassifiseres eller holder det å angi utgave?

   Dette er områder NKKI og referansegruppen for Norsk webDewey i folke- og skolebibliotek har diskutert gjennom flere år. En del avgjørelser er tatt, men vi håper også å få innspill til diskusjonen gjennom disse seminarene.

   Her er presentasjonene fra seminaret 4. oktober:

   Unni Knutsen: 0 til 9 med Dewey

   Ingebjørg Rype: Fra DDK5 til Norsk webDewey

   Kjersti Feiring Myrtrøen: BIBBI-emner i Norsk webDewey

   Elise Conradi: Introduksjon til Norsk webDewey del 1 (innhold m.m. ) og del 2 (hvordan bruke verktøyet)

    

    

    

   Skriv en kommentar

   Tidsplan knyttet til arbeidet med Norsk webDewey

   Her er en oppdatering på fremdriften og tidsplanen til arbeidet med Norsk webDewey

   Lansering

   Vi regner med at det blir lansering i mars/april 2014. Da er Norsk webDewey klar til bruk, med unntak av manualen, oversettelse av den blir ferdig i løpet av april/mai. Det andre elementet som antakelig ikke kommer til å være klart er nummerbyggingsmodulen. Den blir klargjort så fort som mulig, senest høsten 2014.

   Arbeidet med Norsk webDewey slutter ikke ved lanseringen. Den engelske elektroniske versjonen blir oppdatert løpende, dermed må oppdateringer oversettes og innføres så raskt som mulig for at tabellen skal være ajour. Vi har også som mål å legge inn så mange bygde numre som mulig, slik at disse kan gjenbrukes av alle.

   Norsk webDeweySøk, som er et åpent søkesystem mot Biblioteksøk basert på Deweydata, lanseres samtidig som Norsk webDewey. Her kan du se den svenske versjonen av WebDeweySearch. Den norske versjonen blir litt annerledes: vi jobber blant annet med å vise den hierarkiske trefflisten i én kolonne fremfor to.

   Opplæring

   Vi planlegger et opplæringsseminar i Oslo i desember 2013. Mer informasjon om dette kommer senere. Etter lanseringen vil det i tillegg bli gitt regional opplæring.

   Ellers til info:

   • Elise går ut i mammapermisjon i august. Vi styrker arbeidet med en midlertidig ansettelse av én oversetter til mens hun er borte. Elise regner ellers med å jobbe redusert hjemmefra under permisjonstiden.
   • Biblioteksentralen har kommet i gang med å mappe BS-emner (både bokmål og nynorske) til DDC23. Disse skal vises i Norsk webDewey.

   Legg gjerne igjen en kommentar, dersom du har andre spørsmål knyttet til fremdriften av arbeidet vårt!

   Skriv en kommentar

   EDUG i Oslo 2013

   11. april ble EDUG (European Dewey User Group) konferanse med tittelen Building the future of DDC holdt på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Her er presentasjonene:

   Unni Knutsen: Who needs Dewey? A Norwegian perspective

   Karin Kleiber: EDUG – six years of cooperation

   Julianne Beall: The Number Building / User Contribution Tool in WebDewey

   Tore Brattli: Why build Dewey numbers

   Harriet Aagaard: Dewey in Sweden – still a project?

   Elise Conradi: Towards a unified use of DDK

   Heidi Sjursen Konestabo: Introducing DDC in the Science  Library at the University of Oslo

   Lars Svensson: Features for the Future: What Might the Dewey Ecosystem Look Like in Ten Years?

   Skriv en kommentar

   KORG-dagene 2013

   Nesten hele webDewey-redaksjonen tilbragte slutten av forrige uke på KORG-dagene, der vi fikk se en rekke presentasjoner med tema “Rammeverk og passepartout”. Under delemnet “Merutnyttelse av emne- og klassifikasjonsdata” på dag 1, holdt Elise et innlegg om mapping av eksterne vokabularer til Dewey (Klassifikasjon på tvers: mapping og interoperabilitet), før Mari Lundevall og Viola Kuldvere fra Universitetsbiblioteket i Oslo fortalte om deres arbeid med å mappe Realfagstermer til TEKORD.

   Mapping av eksterne vokabularer til Norsk webDewey vil være et område vi kommer til å fokusere på i år. Kanskje vi kan vise til en vellykket mapping av et norsk vokabular til Dewey på KORG-dagene i 2014?

   Skriv en kommentar

   Ny sjefsredaktør for Dewey

   Etter 20 år som sjefsredaktør for Dewey, har Joan Mitchell nylig gått av med pensjon. Hun har vært en svært god og viktig samarbeidspartner for oss i Norge – både i arbeidet med DDK5 for 10 år siden, og nå i arbeidet med Norsk webDewey. Vi kommer til å savne hennes visdom, entusiasme og engasjement, og ønsker henne all lykke til videre.

   Joan ved KORG-dagene i 2009. Foto: Tore Brattli

   Joan holdt en presentasjon på KORG-dagene i 2009 om klassifikasjonens nytteverdi. Den er absolutt verdt en kikk i dag, nå som vi nærmer oss overgangen fra DDK5 til Norsk webDewey.

   Samtidig ønsker vi Michael Panzer hjertelig velkommen som ny sjefsredaktør! Michael er tidligere leder for CrissCross-prosjektet i Tyskland (som tok for seg mappingen av SWD til DDC Deutsch), samt tidligere prosjektleder for oversettelsen av Dewey til tysk. Han har vært assisterende redaktør for Dewey siden 2009, hvor han har utmerket seg som en stor pådriver av publiseringen av Dewey som Linked Data. Vi gleder oss til å følge med på videreutviklingen av Dewey under hans ledelse.

   1 kommentar

   Referansegruppe for bruk av webDewey i folke- og skolebibliotek

   Nå er en oppsummering fra første møte i Referansegruppe for webDewey i folke- og skolebibliotek publisert. Du finner det på NKKIs nettsider.

   Skriv en kommentar

   Referansegruppe for bruk av webDewey i folke- og skolebibliotek

   Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI) har ansvaret for klassifikasjonspolitikk og spørsmål rundt bruken av webDewey. Det å gå fra DDK 5 til en fullstendig webDewey-utgave vil imidlertid innebære spesielle utfordringer for folke- og skolebibliotekene.  Ideen om en egen midlertidig referansegruppe kom først opp i forbindelse med NKKIs seminar under Bibliotekmøtet i Stavanger.

   Det gruppen vil jobbe med er spørsmål rundt:

   • Opplæring for bibliotekene – hvordan kan det organiseres?
   • Forhold mellom hyllesignatur og klassifikasjon
   • Kortere numre for små bibliotek?
   • Kobling til Biblioteksentralens emneord – bokmål og nynorsk
   • Lisensspørsmål
   • Organisering
    • Kan flere bibliotek dele på en lisens?
    • Hvor mye tid brukes til klassifikasjon?
    • Trenger de små bibliotekene først og fremst tilgang til å konsultere Dewey, ikke først og fremst å klassifisere selv?

   Nasjonalbiblioteket vil lede gruppen, som vil være en undergruppe av NKKI, og det første møtet vil finne sted på Nasjonalbiblioteket 30. november. Vi er også veldig glad for at bibliotekarer fra et bredt utvalg bibliotek har sagt ja til å være med i arbeidet.

   Medlemmer:

   • Berit Reiersen, Deichman
   • Elisabeth Gran, Asker bibliotek
   • Linda Rasten, Ås bibliotek
   • Astrid A. Frisvoll Landrud, Kristiansand folkebibliotek
   • Heidi Sørensen Drageseth, Møre og Romsdal fylkesbibliotek
   • Laila Rene, Hordaland fylkesbibliotek, skolebibliotekkoordinator
   • Kjersti Feiring Myrtrøen, Biblioteksentralen
   • Ingebjørg Rype, Nasjonalbiblioteket

   -Ingjebjørg

   2 kommentarer

   Presentasjon om Norsk webDewey på IFLA 2012

   Jeg holdt en kort presentasjon om den norske oversettelsen av WebDewey på årets IFLA i Helsinki. Nærmere sagt, på “International Dewey Users’ Group Meeting” kl 0800 på tirsdag, 14.08 på årets IFLA.

   Presentasjonen kan du se her. Klikk på More og deretter på Fullscreen for å bytte til fullskjermvisning.

   Jeg skriver mer om årets IFLA – og om satelittkonferansen som skal ta sted nå til helgen i Tallinn om emnemetadata i digitale omgivelser og på den semantiske web - når jeg er tilbake i Oslo.

   -Elise

   2 kommentarer