Rom for Dannelse
31mai/110

Poster-presentasjon på Next Library i Århus 20. juni

Next Library

Rom for dannelse - Rum för bildning er én av foreløpig tre aksepterte poster sessions på konferansen Next Library i Århus 20. juni. Sesjonen vil både presentere Rom for dannelse - Rum för bildning og de nasjonale enkeltprosjektene som er grunnlaget for det nordiske prosjektet.

Next Library arrangeres  20. -21. juni, og seks av prosjektpartnerne deltar på konferansen.

I etterkant av konferansen arrangeres den andre prosjektsamlingen i Rom for dannelse - Rum för bildning.

31mai/110

Godt eksempel nr. 13: Studieverksted på Ringerike bibliotek

Studieverksted på Ringerike

Opus Ringerike Karrieresenter har sammen med Ringerike bibliotek og Høgskolen i Buskerud etablert et studieverksted i biblioteket i Hønefoss sentrum. Studieverkstedet er beregnet på voksne som ønsker karriereveiledning, som må endre sin kompetanse eller som ønsker å utvikle ny kompetanse.

Samarbeidspartnerne har laget en informasjonsbrosjyre om tilbudet.

Studiesenteret er knyttet til prosjektet Livslang læring i Buskerud.

18mai/110

Godt eksempel nr. 12: VIDARE lärmiljö

Vidare

Gøteborg kommune startet i 2003 et samarbeidsprosjekt med bibliotek og voksenopplæringen - Vuxna i Lärande (ViL).  På bibliotekene er det utviklet læringsmiljøer kalt VIDARE, og beskrevet slik:

"I VIDARE kan du …
•få tips om att hitta information på internet och i biblioteket, •använda VIDARE-datorernas program, •delta i en kort kurs i enkel datoranvändning, •söka på internet och i databaser, •låna och läsa kursböcker, •arbeta med text och bild, •träffa andra studerande, •få studiero."

Om VIDARE på www.goteborg.se

16mai/110

Erfaringer fra danske kommuner

Danmarks Bibliotekforening

Danmarks Bibliotekforening har gjennomført en undersøkelse om samarbeid mellom den lokale folkeopplysningen og bibliotek i danske kommuner. Undersøkelsen ble presentert på konferansen Rum for uformel læring den 28. april i København. Dansk Folkeoplysnings Samråd har oppsummert konferansen.

Noen hovedpunkter fra undersøkelsen:

 • 63 av 98 kommuner svarte på undersøkelsen.
 • 44 kommuner svarte at det hadde vært samarbeid det siste året.
 • Samarbeidet hadde omfattet foredrag (75%), debattmøter (48 %), undervisningstilbud (39%), opplysningsaktiviteter (32%) og annet (23%).
 • Hos 95% ventes samarbeidet å fortsette.
 • Bare 10 % har en formalisert samarbeidsavtale.
13mai/111

Med blikket mot framtiden

Grundtvig (Foto: Hilde Søraas Grønhovd)

Nasjonalbibliotekets representant i Rom for dannelse – Rum för bildning har deltatt på årskonferansen til Voksenopplæringsforbundet, hovedpartner i prosjektet. Målet var å få innblikk i aktuelle utfordringer for studieforbundene generelt og voksenopplæringen generelt og relatere disse utfordringene til bibliotekenes utfordringer.

Hva har denne utflukten tilført prosjektet av erfaringer?

 • Konferansen ble innledet med et spennnende foredrag av idéhistoriker og høgskolelektor Per Inge Båtnes, Danning til medborgarskap 1814-2014. Båtnes pekte bl.a. på spenningen mellom etnos (tilhørighet basert på felles historie, språk, religion) og demos (tilhørighet basert på felles rettigheter innenfor et geografisk avgrenset område) og behovet for et nytt dannelsesprogram. Kan Medborgerskolen 2014 bli et felles prosjekt mellom bibliotek og studieforbund?
 • Mye av konferansen ble brukt til framtidstenkning (foresight-metodikk). Det synes klart at både bibliotek og voksenopplæring vil bli utfordret av mange av de samme ytre drivkreftene i årene framover. Kanskje kan studieforbundene la seg inspirere av Bibliotekene i 2020. Rapport fra en scenariobasert strategiprosess?
 • I København besøkte vi Dansk Folkeopplysnings Samråd. DSF har en tydelig bevissthet om bibliotekene som aktør i voksenopplæringen, dels som en konkurrent, men i økende grad som en interessant partner, jf. konferansen Rum for uformel læring.
 • Konferansen ble avsluttet med en diskusjon om framtidsutsiktene for studieforbundene. Mange av utfordingene er sammenfallende med bibliotekenes utfordinger:
  - hvordan bli mer synlig
  - hvordan konsentrere seg om en kjernevirksomhet og ikke gape over for mye
  - hvordan forholde seg til politikere som ikke kjenner virksomheten godt nok
  - hvordan profilere grunnverdier og egenart som for noen kan framstå som umoderne
9mai/110

Tio år med vuxnas lärande: En kunskapsöversikt med fokus på folkbibliotek och vuxnas lärande

Högskolan i Borås

Våren 2010 fikk Bibliotekshögskolan i Borås i oppdrag å gjennomføre en kunskapsoversikt over folkebibliotek og voksnes læring. 

Rapporten er klar og er forfattet av Cecilia Gärdén.

Rapport: Tio år med vuxnas lärande: En kunskapsöversikt med fokus på folkbibliotek och vuxnas lärande

Högskolan i Borås

5mai/110

Gammelt nag er glemt

Dansk Folkeopplysnings Samråd

Dansk Folkeoplysnings Samråd oppsummerer konferansen Rum for uformell læring 28. april i København om samarbeid mellom bibliotek og folkeopplysning i Danmark.

Gammelt nag er glemt

2mai/110

Godt eksempel nr. 11: Samarbeid mellom voksenopplæring og bibliotek i Tromsø

Tromsø bibliotek og byarkiv

Høsten 2007 inngikk Tromsø bibliotek og byarkiv et spennende samarbeid med Voksenopplæringa i Tromsø kommune med grunnlag i prosjektmidler fra ABM–utvikling. Konstruktiv og utradisjonell tenking rundt begreper som integrering, inkludering, biblioteket som møteplass og læringsarena var viktige deler i arbeidet. I prosjektet har voksenopplæringa og biblioteket sett innvandrere og flyktninger som ressurspersoner og fått til gjensidig kompetanseutveksling over profesjonsgrenser. Prosjektperioden var ett år, men forsatt er det slik at den kommunale voksenopplæringa finansierer en 100 %-stilling der 50 % av tiden brukes på biblioteket.

Artikkel om det multukulturelle  bibliotek i Tromsø i tidsskriftet Bibliotekforum