Rom for Dannelse
8jun/110

Seminar om styrkelse af unge og voksnes læsekompetencer

BS

30. august 2011 arrangerer den danske Styrelsen for Bibliotek og Medier et seminar om styrking av unge og voksnes lesekompetanse. Seminaret vil inneholde workshops, idéutvikling og innlegg fra praktikere og forskere.

Om bakgrunnen for seminaret: "Folkebibliotekerne fokuserer i mange sammenhænge på befolkningens læsekompetencer og gør især en stor indsats for børn. I forhold til livslang læring synes der dog også at være behov for en større og mere fokuseret indsats over for voksne, idet gruppen af læsesvage danskere er på cirka en million.

Det er et problem i uddannelse og job som det at klare sig som borger og forbruger i hverdagen. Folkebibliotekerne har allerede en række tilbud til den bredt sammensatte gruppe af læsesvage. Udfordringen er at få bredere og mere direkte kontakt med målgruppen og gøre bibliotekets tilbud relevante og attraktive."

31mai/110

Poster-presentasjon på Next Library i Århus 20. juni

Next Library

Rom for dannelse - Rum för bildning er én av foreløpig tre aksepterte poster sessions på konferansen Next Library i Århus 20. juni. Sesjonen vil både presentere Rom for dannelse - Rum för bildning og de nasjonale enkeltprosjektene som er grunnlaget for det nordiske prosjektet.

Next Library arrangeres  20. -21. juni, og seks av prosjektpartnerne deltar på konferansen.

I etterkant av konferansen arrangeres den andre prosjektsamlingen i Rom for dannelse - Rum för bildning.

16mai/110

Erfaringer fra danske kommuner

Danmarks Bibliotekforening

Danmarks Bibliotekforening har gjennomført en undersøkelse om samarbeid mellom den lokale folkeopplysningen og bibliotek i danske kommuner. Undersøkelsen ble presentert på konferansen Rum for uformel læring den 28. april i København. Dansk Folkeoplysnings Samråd har oppsummert konferansen.

Noen hovedpunkter fra undersøkelsen:

  • 63 av 98 kommuner svarte på undersøkelsen.
  • 44 kommuner svarte at det hadde vært samarbeid det siste året.
  • Samarbeidet hadde omfattet foredrag (75%), debattmøter (48 %), undervisningstilbud (39%), opplysningsaktiviteter (32%) og annet (23%).
  • Hos 95% ventes samarbeidet å fortsette.
  • Bare 10 % har en formalisert samarbeidsavtale.
5mai/110

Gammelt nag er glemt

Dansk Folkeopplysnings Samråd

Dansk Folkeoplysnings Samråd oppsummerer konferansen Rum for uformell læring 28. april i København om samarbeid mellom bibliotek og folkeopplysning i Danmark.

Gammelt nag er glemt

29apr/110

Rum for uformel læring

Rum for uformel læring

Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd holdt 28. april sammen konferensen Rum for uformel læring i København.

Konferansen satte fokus på hva man kan gjøre nasjonalt, kommunalt og lokalt for å styrke samarbeidet mellom folkeopplysningen og folkebibliotekene og dermed skape bedre uformelle læringstilbud til alle borgere.

Presentasjoner fra konferansen Rum for uformel læring

29apr/110

IT-formidler.dk

IT-formidler

Nettsiden It-formidler.dk er opprettet for å støtte og inspirere de mange it-underviserne i Danmark. På nettsiden har de mulighet for å dele erfaringer, produsere undervisningsmateriale og hente undervisningsmoduler til egne undervisningsforløp.

Nettstedet er en del av prosjektet Lær mere og drives av IT- og Telestyrelsen.

Nylig ble det utgitt en informasjonsbrosjyre beregnet på små og mellomstore virksomheter, som profilerer både bibliotek og opplysningsforbund som IT-undervisere.

19apr/110

The Competent Citizen – Good advice for the future co-operation between general education and libraries

Den kompetente borger

En engelsk utgave av brosjyren fra Århus-prosjektet Den kompetente borger er nå produsert.

Se prosjektets verktøykasse.

4apr/110

Godt eksempel nr. 7: Lær mere om it-netværket

Lær mere om IT

Lær mere om it-nettverket, som drives av den danske IT- og Telestyrelsen, består av organisasjoner som alle på hver sin måte arbeider for å styrke den danske befolkningens it-ferdigheter.

Målet med Lær mere om it er å løfte befolkningens it-ferdigheter ved å gjøre tilbudet av it-kurs mer fokusert, sammenhengende og utbredt til flere, så alle borgere kan klare seg i et stadig mer digitalisert samfunn.

Medlemmer av Lær mere om it-nettverket: AOF Danmark, Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen, Borgerservice Danmark, Danmarks Bibliotekforening, Dansk IT, Dansk Metal, FOF, Foreningen Nydansker, IT- og Telestyrelsen, KL, NETOP, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Ældre Sagen og Ældremobiliseringen.

29mar/110

Konference: Rum for uformel læring

Rum for uformel læring

Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd inviterer til konferanse med fokus på uformelle kompetanse og på de områdene som arbeider med uformell læring.

"Folkeoplysningen og folkebibliotekerne har uformel læring som spidskompetencer, og vi vil på konferencen stille skarpt på, hvad man kan gøre nationalt, kommunalt og lokalt for at styrke samarbejdet, og dermed skabe bedre uformelle læringstilbud til alle borgere."

Konferansen avholdes den 28. april 2011 i sentrum av København og er kommet i stand i samarbeid med vår prosjektpartner i Århus.

Konference: Rum for uformel læring

4mar/110

Godt eksempel nr. 5: Kaffé Fair

I det danske folkeopplysningsutvalgets rapport nevnes Kaffé Fair i Aalborg som et eksempel på et gjensidig berikende samarbeid mellom den folkeopplysende voksenopplæring og biblioteket.

"Kaffé Fair er en café, der ligger i hovedbibliotekets lokaler og drives af Daghøjskolen FOKUS som et tilbud til unge med sociale problemer. Kaffé Fair kombinerer på klassisk daghøjskolevis beskæftigelses- og uddannelsessigte med en folkeoplysende tilgang. Kaffé Fair driver desuden bibliotekets kantine. Bibliotekets brugere får gennem samarbejdet mulighed for at kombinere biblioteks- og cafébesøg, biblioteket har fået nye brugere, og Kaffé Fairs unge har fået tilhørsforhold til et miljø, som åbner nye perspektiver for dem."