Vedlikehold

Vi må gjøre vedlikeholdsarbeid på Biblioteksøk onsdag 15. april. Dette fører til at tjenesten er nede hele dagen.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Manglende visning av eierbibliotek

Vi har for tiden en feil i Biblioteksøk som fører til at eierbibliotekene ikke vises. Vi arbeider med å rette feilen, og beklager at tjenesten ikke fungerer som den skal.

Publisert i Biblioteksøk | 1 kommentar

Testingen av piloten er kommet i gang

Vi er nå i gang med testing av Biblioteksøk-piloten som Biblitek-Systemer AS har utviklet på oppdrag fra Nasjonalbiblioteket. Bibliotek i Akershus, Vestfold og Rogaland startet siste uka i januar opp. Først skal personalet i fylkesbibliotekene teste, deretter knytter de til seg flere bibliotek, og til slutt også sluttbrukere. Testfasen skal avsluttes i mai 2015.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Biblioteksøk v2

Bibliotek-systemer AS har nå levert første versjon av nye Biblioteksøk. Dette er et resultat av avtalen som Nasjonalbiblioteket inngikk med Bibliotek-Systemer tidligere i år om utvikling av neste generasjon Biblioteksøk.

Den nye tjenesten, til daglig omtalt som “piloten”,  håndterer sluttbrukerinitiert lån og tar hensyn til geografi og transportordninger når den bestemmer hvor boka skal bestilles.

Tre fylkesbibliotek, Akershus, Vestfold og Rogaland har sagt seg villige til å være testbibliotek, og de skal få slippe til med testing etter nyttår. Fram til jul, skal Bibliotek-systemer og Nasjonalbiblioteket gjøre en grunnleggende testing av selve programvaren  slik at pilotbibliotekene kan konsentrere seg om å teste ut bruken av tjenesten når de slipper til. I tillegg til fylkesbibliotekene selv, skal bibliotek og sluttbrukere i fylket delta i testingen på nyåret.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Nasjonalbiblioteket inngår samarbeidsavtale om videreutvikling av Biblioteksøk

Som resultat av en anbudskonkurranse tidligere i år har Nasjonalbiblioteket nå inngått en samarbeidsavtale med Bibliotek-Systemer AS om utvikling av en pilot for neste generasjon av Biblioteksøk. Avtalen er et skritt på veien til en bedre tjeneste.

Målet med piloten er at Biblioteksøk skal utvikles til å håndtere sluttbrukerinitiert lån og foreslå hvor boka raskest kan lånes fra. Det skal tas hensyn til geografi og transportordninger. I tillegg skal Biblioteksøk få samlekurv og gi låneren mulighet til å velge hvor boka skal hentes. Med innloggingsfunksjonen kan bibliotekene ha mulighet til å låne flere eksemplarer og selv ha innflytelse på hvor bestillingen sendes.

Testfasen

Avtalen med Biblioteks-Systemer er et skritt på veien mot en bedre tjeneste gjennom utvikling og testing. Nasjonalbiblioteket skal fortsette å ha ansvar for innhøsting av data fra bibliotekene, indeksering og deduplisering. Bibliotek-Systemer skal lage grensesnitt og utvikle løsninger for lån.

Til piloten er det invitert tre fylkesbibliotek; Vestfold, Rogaland og Akershus, som har sagt ja til å bli med på prosjektet, og både bibliotekarer og brukere skal involveres.

Testing vil omfatte både grensesnitt og lån. Fungerer grensesnittet, og kommer lån fram og tilbake? Nasjonalbiblioteket ser i utgangspunkt for seg en pilotfase på rundt seks måneder, en periode som også kan forlenges hvis det er behov for dette. Etter gjennomføring av testingen skal pilotfasen evalueres og videre utvikling besluttes.

Evalueringsfasen

I følge tidsplanen skal Bibliotek-Systemer levere en første versjon 15. november. Piloten skal testes ut i 3 fylker. Biblioteksøk skal først testes ut i liten skala med data fra bare pilotfylkene og Nasjonalbibliotekets Depotbibliotek, og det vil være bibliotekarer som tester. Når systemer fungerer vil man oppskalere med å ta inn data fra alle bibliotekene i Biblioteksøk og sluttbrukere vil bli invitert med på prosjektet som testpersoner.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Vedlikehold

Vi planlegger en oppgradering av backend-tjenester for Biblioteksøk mandag 30. juni fra kl 18:00. Det betyr i praksis at Biblioteksøk blir utilgjengelig ut over kveld. Tirsdag morgen skal det hele være i orden.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Vedlikehold

Vi utfører på NBs netttjenester onsdag 07.05.2014 fra 16:00 til 24:00. Dette vil påvirke Biblioteksøk også, og tjenesten kan være ustabil i perioden.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Vedlikehold

Vi gjør en smule vedlikeholdsarbeid i Biblioteksøk i kveld, 20. januar. Dette fører til at tjenesten kan bli ned en liten periode.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Redirect til Biblioteksøk

Vi har lagt til en “redirect” (videresending) fra  http://www.nb.no/biblioteksøk og http://www.nb.no/biblioteksok slik at de leder til Biblioteksøk.

… for at det skal være enklere å finne Biblioteksøk på nettet.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Innspill til utviklingen av Biblioteksøk

Fjernlånsgruppa for fylkesbibliotekansatte og NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet har kommet med gode innspill til utviklingen av Biblioteksøk, basert både på egne inntrykk og på innspill fra en del bibliotek.

Vi vil først gjerne takke for konstruktive innspill og si at vi er veldig glad for å få slike tilbakemeldinger. Deretter komme med noen kommentarer og si litt om utvikling som er gjort i løpet av våren og sommeren.

Rydding i dataene

I løpet av våren og sommeren i år har vi gjort et stykke ryddearbeid i Biblioteksøk. Vi har endret regelsettet for sammenslåing av poster og gjort noen mindre endringer i grensesnittet. «Forfatterhefteproblemet» skal være borte. Et søk på Jo Nesbø har nå bøkene han har skrevet først i trefflista. Det ligger fortsatt tre forfatterhefter der. Det kommer av at de er ulikt katalogisert og har ulike utgivelsesår, og det er som det må være.

Etter denne runden, ser vi at trefflistene er blitt bedre og antall dubletter er gått ned. Men det finnes fortsatt en god del dubletter, og noe er det vanskeligere å komme rundt pga. ulik katalogiseringspraksis. Vi må også passe oss for å slå sammen poster som ikke skal slås sammen

Vi venter også på en ny leveranse av data fra noen bibliotek som har manglet opplysning om materialtype i posten. Det fører nå til at noen lydbøker merkes feilaktig som bøker.

Søk

Lista fra fjernlånsgruppa inneholder mange gode innspill til forbedring av søkefunksjonalitet, de fleste av dem har vi allerede på lista for videreutvikling. Noe har vi allerede gjort. ISBN/ISMN og emneord er nå søkbare, det er blitt mulig å avgrense til digitaliserte bøker, og det er mulig å sortere innholdet i fasettene.

Ønsket om et avansert søk, er også kjent for oss, men ønsket om CCL-søk er nytt. Begge deler får vi se på og prioritere opp mot andre utviklingsbehov. En samlekurv står allerede på lista utviklingsønsker og vi får bekreftet ønsket om mulighet til geografisk avgrensning.

Eierbibliotek og utlånsstatus

Slik vi ser det, vil den viktigste forbedringen av Biblioteksøk være å få data om tilgjengelighet inn i tjenesten. Som en liten start viser vi nå tilgjengelighet for eksemplarene som kommer fra BIBSYS-bibliotek. Når vi har det på plass for de andre bibliotekene, skal vi også gjøre opplysningen om utlånt/ledig lettere å finne i grensesnittet – mange har kommentert at det ikke er så lett i dag.

Data fra mange bibliotek

På innholdssida er Biblioteksøk allerede på god vei til å bli det det skal være – et søk som dekker norske bibliotek under ett. Det er svært positivt at så mange bibliotek fra hele landet og i alle størrelser har levert data til Biblioteksøk, 138 folke- og fylkesbibliotek (i Vestfold og Akershus har alle levert) og 153 fagbibliotek.

Feilmeldinger og tilbakemeldinger

Begge deler tar vi gjerne i mot. Vi får allerede en del som hjelper oss til å se feil som vi ikke har oppdaget, eller bekrefter feil og mangler vi kjenner til. Vi vil gjerne at bibliotek som har levert data, tar stikkprøver for å se at data fra biblioteket er kommet med i tjenesten. Hvis man finner poster som helt mangler opplysninger om eierbibliotek, er det også greit å få høre om. Åpenbare mangler i sammenslåingen av poster, kan vi også tipses om, selv om vi i stor grad vet hvor skoen trykker her. Det vil også være fint å få konkrete innspill til mangelfull søkefunksjonalitet og på fordummende søkefunksjoner.

Vi er takknemlig for at både Fjernlånsgruppa for fylkesbibliotekansatte og NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet tilbyr seg å komme med innspill når det er behov. Vi vet at vi vil ha konkret behov for det blant annet når vi skal lage visning av utlånsstatus i tjenesten.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar