Språkbankens råd

Nasjonalbiblioteket har oppretta eit fagleg råd som skal sikre at Språkbanken er i kontinuerleg kontakt og dialog med ulike aktørar i marknaden og fagmiljøa.

Mandatet til rådet er å vere ein arena som syter for informasjonsutveksling mellom relevante institusjonar og aktørar. Rådet skal slik bidra til å kartleggje brukarbehov, til å prioritere mellom desse behova, og det skal ha ein strategisk og fagleg retningsgjevande funksjon i spørsmål om vidareutvikling og utbygging av Språkbanken. Rådet skal òg sikre at Språkbanken vert bygd ut i tråd med rådande språkpolitiske føringar.  Sjå heile mandatet.

Rådet er samansett av representantar frå universiteta i Bergen, Oslo og Tromsø, Companybook, Noregs Handelshøgskule, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (Trondheim), Noregs forskingsråd, Telenor, IBM og Språkrådet, samt ein representant for Nasjonalbiblioteket. Medlemmene er:

 • Companybook: Fredrik Jørgensen
 • IBM: Roar Fundingsrud
 • Nasjonalbiblioteket: Hege Stensrud Høsøien
 • Noregs Handelshøgskule: Marita Kristiansen
 • Noregs forskingsråd: Siri Lader Bruhn
 • Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet: Torbjørn Svendsen
 • Språkrådet: Nina Teigland
 • Telenor: Knut Kvale
 • Universitetet i Bergen: Victoria Rosén
 • Universitetet i Oslo: Janne Bondi Johannessen
 • Universitetet i Tromsø: Trond Trosterud

Rådet møtast minst ein gong i året.

samlingen nettsidene