Arrangementer

Kontakt:
Språkbanken

Nordisk konferanse om språk og teknologi  7. og 8. oktober

Nedlastbare presentasjonar frå konferansen (pdf-format)

 • Robin Christopherson: Everybody Technology - The Power and the Promise ( presentasjon - lenker )
 • Åse Kari Haugeto: Språkteknologi som virkemiddel for økt deltagelse ( presentasjon )
 • Rudolph Brynn: Standardisering og språk: språkteknologi, talegjenkjenning og databasesom redskap for universell utforming ( presentasjon - artikkel )
 • Thomas Bahnsen: Talegjenkjenning nå og for fremtiden ( presentasjon )
 • Daniel Scheidegger: Talegjenkjenning som hjelpemiddel ( presentasjon )
 • Gisle Andersen og Marita Kristiansen: Kan analyser av nettbaserte tekster bidra til å forutsi samfunnsutviklingen? ( presentasjon )
 • Stefan Geissler: Semantics in Scientific Publishing - Approaches and Case Studies ( presentasjon )
 • Freddy Wetjen: Big Data - Concepts and a few Practices from the National Library of Norway ( presentasjon )
 • Krister Lindén: Nyttan av språkteknologi i samhället med betoning på forskning och utveckling ( presentasjon )
 • Lars Johnsen: Språkbankens ressurser i forskning, oversettelse og utdanning ( presentasjon )
 • Katrin Franke: Speaker Profiling and Identification for Security and Forensic Application (presentasjon)
 • Hugo Lewi Hammer: Språkteknologiske verktøy i kartleggingen av hatefulle ytringer på Internett ( presentasjon )
 • Pierre Lison: Robotikk møter språkteknologi: Lenny, en robot som lærer å snakke. ( presentasjon )
 • Program

I samband med Språkåret 2013 arrangerte Nasjonalbiblioteket ein konferanse om språk og teknologi 7.-8. oktober 2013. Samarbeidspartnarar var Noregs forskingsråd og NHO.

Konferansen hadde som mål å kaste lys over tydinga språkteknologi har for forsking, næringsliv og samfunnsutvikling. Viktige målsetjingar var å:

 • styrkje sambandet mellom språkteknologisk forsking og næringsutvikling
 • auke medvitet om den samfunnsmessige tydinga av språkteknologi
 • skape ein arena der fagpersonar kunnen treffast på tvers av sektorane
 • syne korleis språkteknologi kan nyttast på ulike forskingsfelt

Målgruppa for konferansen var språkteknologar frå inn- og utland, forskarar frå ulike disiplinar, føretak som utviklar språkteknologiske produkt og tenester, og sentrale språkpolitiske aktørar.

Konferansen hadde tre hovudtema

 • språkteknologi, helse og velferd
 • språkteknologi, utdanning og forsking
 • språkteknologi, tryggleik og forsvar

Bidragsytarane i kvar temabolk viste kvifor språkteknologi er nyttig på deira fagfelt. Dei gjekk òg gå inn på kva ein ønskjer seg av nye tekniske løysingar, og kva utfordringar dette reiser på forskings- og produktutviklingssida.

samlingen nettsidene