ISSN til nettdokument

Kontakt:
Telefon: 23 27 61 00
E-post: issn-norge@nb.no

Da ISSN-tildelingen startet på 70-tallet fantes bare trykte dokument. I dag finnes flere formater, f.eks. CD-ROM, disketter eller nettdokument. Disse vurderes på lik linje når det gjelder tildeling av ISSN. Det er innholdet som avgjør om det skal tildeles ISSN eller ikke og ikke hvilket format dokumentet kommer ut i.

Det stilles like krav til trykte formater og nettdokument hva tittel og nummerering angår. Et nettdokument må ha en felles tittel, være nummerert eller datert på en eller annen måte og inneholde faglig stoff. URL-en må vise til selve nettdokumentet og ikke til utgivers hjemmeside. Hvis det finnes to nettdokument på samme hjemmeside, vil de da få samme URL, noe som skaper problemer.

Det er viktig å være klar over at en trykt utgave og en nettutgave skal ha hvert sitt ISSN.
Nettdokument som har karakter av en database blir tildelt ISSN hvis dokumentet fyller kravene som er nevnt over.

Derimot tildeles ISSN ikke til nettdokument som kun består av innholdsoversikter eller bare har utdrag av trykt utgave. Hjemmesider tildeles heller ikke ISSN.

ISSN Norge tildeler ikke ISSN til nettdokument før dokumentet ligger tilgjengelig på Internett. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Elektroniske ressurser som: CD-ROM, DVD, nettaviser, nettidsskrifter, integrerende ressurser (oppdaterende nettsider, databaser, løsbladpublikasjoner, wikier, blogger) osv. kan få tildelt ISSN, dersom bestemte kriterier blir oppfylt.

Trykt- og elektronisk format av en periodisk publikasjon får hver sine ISSN, selv om de er identiske. Ulike elektroniske versjoner (som HTML og PDF) får ikke hver sine standardnumre. De må benytte samme ISSN.

En CD-ROM som legges ved en trykt publikasjon behandles som «kombidokument» med kun ett felles ISSN.

ISSN-nettverket har hatt betydelige problemer med oppfølging av elektroniske publikasjoner, og har derfor bestemt at ISSN ikke kan tildeles i forkant av publisering. Første utgave må være på plass før ISSN kan tildeles, og den må ha en viss mengde artikler/redaksjonelt innhold.

ISSN-tildeling kan bli utsatt, dersom første utgave har mangler og er ufullstendig. Publikasjoner med fri tilgang (open access) anses som fullstendig hvis en komplett utgave inneholder minimum fem artikler.

Integrerende ressurs, (oppdaterende nettsider, databaser, løsbladpublikasjoner, wikier, blogger) osv. kan få tildelt ISSN dersom den:

  • har redaksjonelt innhold (skrevet tekst)
  • har redaksjon som består av mer enn én person (navn på redaktør eller utgiver) og oppgir utgiversted/utgiverland hvor publikasjonen utgis
  • har en tittel som lett kan identifiseres og ikke endres
  • har gyldig URL
  • dekker et fagområde og/eller er rettet mot en bestemt målgruppe
  • er datert eller nummerert

Integrerende ressurs (oppdaterende nettsider, databaser, løsbladpublikasjoner, wikier, blogger) kan ikke tildeles ISSN hvis den:

  • har privat innhold som: personlig nettside, personlig dagbok, osv.
  • er ment å være kortvarig
  • handler om et selskap, et produkt, en institusjon, en organisasjon, er reklame leer et kommersielt nettsted,
  • primært omhandler mindre samfunn, med utelukkende lokal interesse

I tilfeller hvor ISSN-tildeling for elektroniske publikasjoner er utsatt, anbefaler vi å skrive «i påvente av ISSN» eller «ISSN-søknad under behandling» /«ISSN request pending» på de respektive websider.

Se også Guidelines for requesting an ISSN through the ISSN International Centre website

Samlingen Nettsidene