Veiledning i bruk av ISMN

Kontakt:
Telefon.: 75 12 11 48
E-post: ismn@nb.no

Dette er en bearbeidet oversettelse av Users' manual. 2. rev. ed., utgitt av Internationale ISMN-Agentur, Berlin 1996. Oslo, juli 1996. Teksten er tilpasset det 13-sifrete ISMN som ble innført 1. januar 2008.

Innhold
1. Innledning
2. Oppbygningen av ISMN
2.1. Elementer i ISMN
2.1.1. Kjennetegn
2.1.2. Forlagsnummer
2.1.3. Tittelnummer
2.1.4. Kontrollsiffer
2.2. Antall siffer i hver gruppe. Hvordan de gjenkjennes i et ISMN
3. Bruken av ISMN
4. Fremgangsmåte for forleggere som selv tildeler ISMN
4.1. Tildeling av forlagsnummer
4.2. Autoritet
4.3. Ansvar
4.4. Register
4.5. ISMN som lager- eller edisjonsnummer
5. Ikke-deltagende forleggere
6. Tildeling av ISMN
6.1. Opptrykk i faksimile og utgivelser i mikroform
6.2. Notetrykk i flere innbindinger
6.3. Notetrykk i flere formater
6.3.1. Partitur og stemmer
6.3.2. Partiturer som utgjør del av et sett
6.3.3. Stemmer tilgjengelige enkeltvis
6.3.4. Stemmer tilgjengelige enkeltvis, men også tilgjengelige som et komplett stemmesett
6.3.5. Stemmer ikke tilgjengelige enkeltvis, bare tilgjengelige som deler av et komplett stemmesett
6.3.6. Når noen stemmer er tilgjengelige enkeltvis, mens andre bare er tilgjengelige som del av et stemmesett
6.3.7. Pakke/sett med flere like eksemplar
6.4. Forskjellige versjoner
6.5. Flerbindsverk
6.6. Utgivelser med tilleggsmateriale
6.7. Antologier og utdrag
6.8. Lagerbeholdning
6.9. Rettigheter kjøpt fra andre forleggere
6.10. Utgivelser i samarbeid
6.11. Notetrykk solgt eller distribuert via forhandlere
6.12. Forleggere med flere utgiversteder
6.13. ISMN skal ikke under noen omstendighet brukes om igjen
7. Trykking av ISMN
7.1. Trykking av ISMN på notetrykk
7.1.1. Plassering av ISMN
7.1.2. Fullstendig oversikt over de ISMN som tilhører en utgivelse
7.2. Trykking av ISMN i maskinlesbar kode
7.3. Fremstilling av trettensifret strekkode. Instruks for produksjon av film-master
7.4. Bekjentgjøring av ISMN
8. Administrering av ISMN-systemet
8.1. Internasjonal administrasjon
8.2. Nasjonal/regional administrasjon
9. Andre internasjonale standardnumre
9.1. ISBN (International Standard Book Number)
9.2. ISSN (International Standard Serial Number)
9.3. ISRC (The International Standard Recording Code) 

1. Innledning
Det har lenge vært et uttrykt ønske fra musikkforleggerhold om et eget standardnummer for notetrykk etter mønster av ISBN (International Standard Book Number). Da den engelske avdelingen av IAML (The International Association of Music Librarians, Archives and Documentation) la frem et forslag om et tisifret nummer, fikk forslaget allmenn tilslutning og ble akseptert av ISO/TC 46 som et arbeidsutkast. Etter en del diskusjon ble det oppnådd enighet blant europeiske og amerikanske forleggere og spesialister om å legge utkastet til grunn for en internasjonal standard. Utkastet ble gjennomgått og bearbeidet av ISO og ble godkjent som ISO-standard (ISO 10957) med betegnelsen ISMN (International Standard Music Number) i 1993.
Til forskjell fra ISBN er ISMN

 • Alltid innledet med prefikset 979 etterfulgt av sifferet 0.
 • landnummer eller gruppenummer er utelatt på grunn av musikkens internasjonale karakter.
 • kontrollsifferet er utregnet i samsvar med et system som kalles "modulus 10". Kontrollsifferet som ble regnet ut da ISMN var 10-sifret er identisk med kontrollsifferet i det 13-sifrete ISMN.

ISMN letter håndteringen av notetrykk såvel for forleggere og distributører som for bibliotek.

2. Oppbygningen av ISMN
Et ISMN består av prefikset 979 etterfulgt av sifferet 0 etterfulgt av ni siffer. Det innledes alltid med prefikset ISMN.
(I land som ikke bruker det latinske alfabetet, kan en forkortelse i det lokale alfabet bli brukt i tillegg til de latinske bokstavene ISMN.2.1. Elementer i ISMN
Et ISMN er sammensatt av fem elementer, hvorav to av elementene er variable. Når ISMN fremstår på trykk er elementene atskilt med bindestrek eller mellomrom.

2.1.1. Kjennetegn
Et ISMN innledes alltid med 979-0.

2.1.2. Forlagsnummer
Forlagsnummeret identifiserer forleggeren av et bestemt notetrykk.
Forleggere med stor produksjon får korte forlagsnummer. Forleggere med liten produksjon får lengre forlagsnummer. (For fordeling av forlagsnummer ut fra antall siffer i nummeret, se 2.2.)

2.1.3. Tittelnummer
Tittelnummeret identifiserer en utgivelse av et notetrykk og dets enkelte bestanddeler, (med bestanddel menes her en del av det trykte musikkverket som er tilgjengelig separat) f.eks. partitur, studiepartitur, sett av blåserstemmer, obostemme etc.
Forlagene fordeler selv tittelnumrene ut fra en nummerrekke som de har fått tildelt, avhengig av lengden på forlagsnummeret.
Tittelnumrene fordeles altså normalt av forleggerne selv (se forøvrig kapittel 5, Ikke-deltagende forleggere). Forleggere som fordeler tittelnumre selv, kan også benytte dem til å identifisere notetrykk innen forlagshuset under produksjonsprosessen eller til å identifisere verker som bare foreligger som leiemateriale, etc.

2.1.4. Kontrollsiffer
Kontrollsifferet er det siste sifferet i et ISMN. Det gir mulighet for en automatisk kontroll av at nummeret er korrekt oppbygget. Kontrollsifferet beregnes maskinelt.
Kontrollsifferet beregnes ut fra et system som kalles "modulus 10 med alternerende vekter 3 og 1".

2.2. Antall siffer i hver gruppe. Hvordan de gjenkjennes i et ISMN
Antall siffer i henholdsvis forlagsnummer og tittelnummer varierer, men det samlede antall siffer i disse elementene er alltid åtte.
For at ISMN skal være lett leselig, atskilles de fem gruppene med mellomrom eller bindestrek, når et ISMN fremstår på trykk eller vises på en dataskjerm. Ved datamaskinell lagring og gjenfinning benyttes imidlertid ikke mellomrom eller bindestrek. Dette er basert på et fastsatt fordelingsskjema for forlagsnumre.
Fordelingsskjema for forlagsnummer:

Forlagsnummer Totalt antall tittelnummer, tilgjengelig pr forlag
000 - 099 100000
1000 - 3999 10000
40000 - 69999 1000
700000 - 899999 100
9000000 - 9999999 10

Forleggere med en stor produksjon vil få forlagsnumre som består av 3 eller 4 siffer. Forleggere med mindre produksjon vil få forlagsnumre som består av 5, 6 eller 7 siffer.
Utfra dette fordelingsskjemaet for forlagsnummer kan en ved bare å kaste et blikk på et notetrykk skille forlagsnummeret fra tittelnummeret. I standard-nummeret 9790299102340, må forlagsnummeret ut fra dette være 2991, og ikke 299 eller 29910.

3. Bruken av ISMN
ISMN brukes til å identifisere notetrykk, uansett om det er tilgjengelig for salg, utleie eller er gratis.
ISMN omfatter ikke lydfestinger og videogram (unntakstilfeller er angitt nedenfor). Det finnes ikke noe tilsvarende internasjonalt system for standardnummerering av lydfestinger og videogram, men enkelte lydfestinger kan være tilordnet ISRC (International Standard Recording Code). ISMN benyttes ikke for bøker om musikk. Disse får ISBN. Se videre under kapittel 9 om anvendelse av forskjellige typer av standardnummer.
Enhver separat tilgjengelig del av en utgivelse skal tildeles et eget ISMN.Enheter som skal nummereres, omfatter:

 • partiturer
 • studiepartiturer
 • klaveruttog
 • stemmesett
 • enkeltstemmer tilgjengelige separat
 • slagernoter
 • antologier
 • andre media som utgjør en integrert del av et notetrykk (f.eks. en lydfesting som er en av "stemmene" i en komposisjon)
 • sangtekst eller lyrikk som er utgitt som bilag til notetrykket (hvis bilaget også er tilgjengelig separat)
 • kommentarer utgitt som bilag til notetrykket (hvis bilaget også er tilgjengelig separat)
 • sangbøker (valgfritt), se 9.1
 • notetrykk i mikroform
 • notetrykk i braille (blindeskrift)
 • elektroniske utgivelser

Følgende skal ikke gis ISMN:

 • bøker om musikk
 • enkeltstående lydfestinger eller videogram (inkludert opptak tilgjengelig via elektroniske media)
 • periodika og serier som et hele i motsetning til enkeltstående bind eller hefter (se videre 9.2)

 
4. Fremgangsmåte for forleggere som selv tildeler ISMN

4.1. Tildeling av forlagsnummer
En forlegger tildeles et forlagsnummer av det nasjonale eller regionale kontoret, som bestemmer omfanget av tittelnummer tilgjengelig for den enkelte forleggeren. Antall tittelnummer avhenger av forlagsnummerets lengde.
Forleggeren bør sørge for at ISMN-kontoret får all tilgjengelig informasjon om nåværende og fremtidige utgivelsesplaner og kjennskap til lagerbeholdning av tidligere utgivelser som fremdeles er tilgjengelige, slik at et passende antall tittelnummer kan tildeles. For forleggere med flere enn ett utgiversted, se 6.12.

4.2. Autoritet
Forleggerne er ansvarlige for å tildele tittelnummer til de enkelte utgivelsene. Det anbefales at ISMN tildeles når det foreligger en produksjonsplan for den enkelte utgivelsen.

4.3. Ansvar
Forleggerne må utpeke en person som er ansvarlig for tildelingen av ISMN og som er innforstått med gjeldende regler.

4.4. Register
Hver enkelt forlegger må føre et register over hvilke ISMN som er blitt tildelt.
Registret bør inneholde ISMN, komponistnavn, tittel og format (når dette er hensiktsmessig).

4.5. ISMN som lager- eller edisjonsnummer
Forleggerne kan bruke eller tilrettelegge ISMN som lager- eller edisjonsnummer.
Forleggere som ønsker å beholde tidligere lager- eller edisjonsnummer i tillegg til ISMN, må selv sørge for at de forskjellige nummersystemene ikke sammenblandes. 

5. Ikke-deltagende forleggere
Hvis en forlegger ikke ønsker å påta seg ansvaret for å tildele ISMN til sine utgivelser, finnes det to alternativer.
a. Det lokale ISMN-kontoret kan reservere en gruppe med nummer beregnet på forskjellige forleggere. Disse numrene kan benyttes til å nummerere titler uavhengig av forleggeren. I slike tilfeller vil ikke ISMN kunne identifisere utgiveren av en bestemt tittel.Denne fremgangsmåten reserveres forleggere som bare utgir leilighetsvise titler og som aldri vil komme i en situasjon der det er naturlig å påta seg ansvaret for nummereringen selv.
b. Det lokale ISMN-kontoret kan påta seg ansvaret for å tildele forlagsnummer, avsette en nummerrekke i tilknytning til den aktuelle utgiveren, tildele tittelnummer, samt gi forleggeren opplysning om riktig ISMN før utgivelsen finner sted.Det er imidlertid forventet at forleggeren i slike tilfeller med tiden selv tar det fulle ansvaret for tildeling av egne ISMN. 

6. Tildeling av ISMN
Et nytt ISMN må tildeles hver eneste endrete utgave av en utgivelse.
Spesielt:

 • en forandring av det musikalske eller litterære innholdet i et verk (bortsett fra ubetydelige rettelser) nødvendiggjør et nytt ISMN
 • når en litterær tekst som utgjør en integrert del av et musikalsk verk forandres fra en tidligere utgave, må den nye utgaven tildeles et nytt ISMN.
 • når en oversettelse av en litterær tekst tilføyes, utelates eller forandres, må det tildeles et nytt ISMN, uansett om teksten eller musikken forøvrig er uforandret.
 • når det fysiske formatet for en publikasjon blir vesentlig forandret for å produsere et nytt partitur i fullt format eller som studiepartitur, må et nytt ISMN tildeles.

Et uforandret opplag eller et uforandret opptrykk av den samme publikasjonen i samme format og med samme forlegger, skal ikke tildeles et nytt ISMN (så lenge det ikke foreligger en forandring i innbindingen som definert i 6.2). Tilsvarende skal en reproduksjon som er trykket på oppdrag fra samme kilde ikke tildeles et nytt ISMN, heller ikke om en ny reproduksjonsdato er angitt på reproduksjonen.
Prisendringer medfører ikke tildeling av nytt ISMN.

6.1. Opptrykk i faksimile og utgivelser i mikroform
Et eget ISMN må tildeles et opptrykk i faksimile som er utgitt av annen forlegger.
En utgivelse i mikroform skal alltid tildeles et eget ISMN.

6.2. Notetrykk i flere innbindinger
Forskjellige innbindinger av samme notetrykk får hvert sitt ISMN.
F.eks. får en innbundet og en uinnbundet utgave av samme notetrykk hvert sitt ISMN.
Eksempler:
Innbundet partitur
Innbundet partitur med egen kommentardel i boks
Innbundet klaveruttog
Uinnbundet klaveruttog
= 4 ISMN
Når den samme tittelen forekommer i forskjellige innbindinger, skal hver av dem gis et eget ISMN.
Innbundet spillepartitur
Uinnbundet spillepartitur
= 2 ISMN
Hvis det er ubetydelige forskjeller mellom en innbinding og et etterfølgende opptrykk (som f.eks. forandring av omslag eller farve) mens innholdet forøvrig er identisk, regnes ikke dette som endret innbinding. Det tildeles derfor ikke nytt ISMN.

6.3. Notetrykk i flere formater
Det skal tildeles et eget ISMN til hver enkeltstående del av en publikasjon, hvis delene kan selges eller distribueres enkeltvis.
Det anbefales sterkt at en komplett liste over de tildelte ISMN fremkommer på en eller flere av delene til en slik publikasjon (se videre 7.1.).

6.3.1. Partitur og stemmer
En publikasjon som består av partitur og stemmer skal tildeles et eget ISMN for det komplette stemmesettet, såvel som for hver enkelt korstemme (hvis de er separat tilgjengelige).
Eksempel:
Partitur
Klaveruttog
Sett av korstemmer
Korstemme
= 4 ISMN

6.3.2. Partiturer som utgjør del av et sett
Når et partitur er tilgjengelig bare som en del av et sett og ikke som en enkeltstående salgbar del, tildeles partituret det samme ISMN som hele settet. Bare i tilfeller hvor det er muligheter for at det i fremtiden vil være tilgjengelig som en separat del, skal det tildeles et eget ISMN.
Eksempel:
Klaveruttog og to stemmer (bare tilgjengelig som et komplett sett)
= 1 ISMN
Klaveruttoget og de to stemmene vil hver for seg tildeles samme ISMN.
Når et partitur er tilgjengelig både som en enkeltstående del og som en del av et sett, skal det tildeles et eget ISMN.
Eksempel:
Partitur
Partitur og stemmer komplett
= 2 ISMN
Partituret vil få ett ISMN og det komplette settet et annet.

6.3.3. Stemmer tilgjengelige enkeltvis
Et ISMN skal tildeles hver enkeltstående trykt stemme som er tilgjengelig som en separat del.
Eksempel:
Fiolin I-stemme
Fiolin II-stemme
Bratsj-stemme
Cello-stemme
= 4 ISMN

6.3.4. Stemmer tilgjengelige enkeltvis, men også tilgjengelige som et komplett stemmesett
Når separat trykte stemmer også er tilgjengelige som et stemmesett, såvel som tilgjengelige enkeltvis, må settet tildeles et eget ISMN og de separat trykte stemmene vil hver få tildelt et ISMN som en enkeltstående del.
Eksempel:
Fiolin-stemme
Bratsj-stemme
Cello-stemme
Stemmesett
= 4 ISMN

6.3.5. Stemmer ikke tilgjengelige enkeltvis, bare tilgjengelige som deler av et komplett stemmesett
Der egne instrumental- eller vokalstemmer ikke er tilgjengelige enkeltvis, men bare er tilgjengelige som del av et stemmesett, må ISMN tildeles hele stemmesettet og hver enkelt trykte stemme vil bare få ISMN som er tildelt hele settet.
Eksempel:
Partitur
Stemmesett
=2 ISMN
Partituret får et eget ISMN, mens hver enkeltstående stemme bare får det ISMN som er tildelt hele stemmesettet.
Merk:
Enkeltstående stemmer som bare er tilgjengelige som del av et stemmesett vil få tildelt egne individuelle ISMN hvis og når de gjøres tilgjengelige som enkeltstående deler.

6.3.6. Når noen stemmer er tilgjengelige enkeltvis, mens andre bare er tilgjengelige som del av et stemmesett
Når noen av enkeltstemmene i et stemmesett er tilgjengelige enkeltvis, mens andre bare er tilgjengelige som en del av stemmesettet, skal hver eneste av de separat tilgjengelige stemmene tildeles et eget ISMN, alle de andre stemmene får det samme ISMN som er tildelt det stemmesettet som de er en del av.
Eksempel:
Partitur
Komplett stemmesett
Fiolin I-stemme
Fiolin II-stemme
Cello/kontrabass-stemme
= 5 ISMN

6.3.7. Pakke/sett med flere like eksemplar
Når en separat del som er tilgjengelig enkeltvis også er tilgjengelig i en pakke som bare inneholder et bestemt antall eksemplarer av samme del, bør denne pakken tildeles et eget ISMN
Eksempel:
Teksthefte
Pakke med teksthefter (et sett med f.eks. 100 identiske eksemplarer) = 2 ISMN

6.4. Forskjellige versjoner
Hvis en forlegger utgir et verk i flere forskjellige versjoner, skal hvert enkelt arrangement eller versjon tildeles et eget ISMN.
Eksempler:
Klaver solo
Versjon for 4-hendig klaver
Arrangement for orgel solo
= 3 ISMN
Høy stemme
Mellom-stemme
= 2 ISMN

6.5. Flerbindsverk
I et flerbindsverk skal det komplette verket tildeles et eget ISMN. Hvert enkelt bind skal også få et eget ISMN (se 9.2).
Eksempler:
Det komplette verket
Bind 1
Bind 2
Bind 3
= 4 ISMN
Et ISMN for hele verket; et eget ISMN til hvert av de tre bindene.
Det komplette verket
Partitur
Kritisk kommentar (tilgjengelig separat)
= 3 ISMN
Et ISMN for hele settet; et ISMN for partituret og et ISMN for kommentaren.
Merk: Hvis ett av bindene bare består av trykt tekst, kan det også gis et ISBN.

6.6. Utgivelser med tilleggsmateriale
Når en trykt musikkutgivelse også inneholder tilleggsmateriale, som f.eks. en enkeltstående utgitt sangtekst, eller en kommentar, og delene bare selges som en helhet, vil tilleggsmaterialet motta samme ISMN som hoveddelen.
Eksempler:
Partitur
Kritisk kommentar (ikke separat tilgjengelig)
= 1 ISMN
Sang- og klaverstemme
Diktutdrag (ikke separat tilgjengelig)
= 1 ISMN
Hvis tilleggsmaterialet selges både separat og samlet, bør utgivelsen behandles som en flerbindsutgivelse i samsvar med 6.5.

6.7. Antologier og utdrag
Antologier og utdrag skal tildeles et eget ISMN, uansett om delene av antologien eller hele verket er utgitt tidligere.
Et ISMN som er gitt til en enkeltstående del av en tidligere helhet kan trykkes f.eks. nederst på første noteside av hvert stykke. Slike ISMN må holdes tydelig atskilt fra det ISMN som er gitt den nye utgivelsen som helhet.

6.8. Lagerbeholdning
Forleggere oppfordres til å nummerere lagerbeholdningen og til å oppgi ISMN for de enkelte titlene i lagerkatalogen.
ISMN bør også trykkes på første opptrykk av publikasjoner fra lageret.

6.9. Rettigheter kjøpt fra andre forleggere
Når en forlegger, inkludert en forhandler med enerettigheter, har kjøpt rettighetene til et musikalsk verk fra en annen forlegger og utgir dette verket under eget firmanavn, skal verket tildeles et nytt ISMN av den nye forleggeren. Hvis flere forleggere har kjøpt rettighetene, beregnet på egne markeder, skal hver forlegger tildele egne ISMN.

6.10. Utgivelser i samarbeid
Hvis flere forleggere samarbeider om en utgave eller utgir en publikasjon i fellesskap, kan verket tildeles ISMN fra hver av de deltagende forleggerne.
Da må ISMN til samtlige forleggere som er nevnt på notetrykket, også angis klart og tydelig.

6.11. Notetrykk solgt eller distribuert via forhandlere
I henhold til prinsippene i ISMN-systemet skal et bestemt notetrykk utgitt av en bestemt forlegger, bare motta ett ISMN. Dette ISMN må fastholdes uansett hvor eller av hvem notetrykket distribueres eller selges. Bare under følgende helt spesielle forhold kan et nummer tildeles av en distributør:
a) Hvis et notetrykk importeres av en eksklusiv distributør eller en eneforhandler fra et område hvor ISMN-systemet ennå ikke er innført, og hvor det derfor ikke er blitt tildelt noe ISMN, kan en eksklusiv distributør tildele et ISMN.
b) Notetrykk importert av en eneforhandler, påført en påtrykt etikett med navnet til eneforhandleren eller hvor en ny tittelside erstatter tittelsiden til den opprinnelige forleggeren, skal gis et nytt ISMN av eneforhandleren. ISMN til den opprinnelige forleggeren skal også trykkes som et tilhørende ISMN.
c) Dersom flere distributører importerer notetrykk fra et område/land hvor ISMN-systemet ikke er innført ennå, kan disse notetrykkene tildeles ISMN av det nasjonale eller regionale ISMN-kontoret som disse distributørene er tilknyttet.

6.12. Forleggere med flere utgiversteder
Når en forlegger opererer på flere steder som er navngitt samtidig på notetrykket, skal det bare gis ett ISMN til utgivelsen.
En forlegger som driver uavhengige og selvstendige kontorer eller avdelinger på forskjellige steder kan få tildelt et eget forlagsnummer for hver(t) enkelt av kontorene eller avdelingene. Men hver utgivelse skal bare tildeles ett ISMN. Det kontoret eller den avdelingen som har ansvaret for utgivelsen skal sørge for tildelingen.

6.13. ISMN skal ikke under noen omstendighet brukes om igjen
Et ISMN som allerede er tildelt må ikke under noen omstendighet brukes pånytt. Dette er svært viktig for å unngå forvirring. Muligheten for feilnummerering er tilstede på grunn av skrivefeil. Hvis en utgivelse blir tildelt et galt nummer, må dette nummeret slettes fra den ordinære nummerlisten og under ingen omstendighet tildeles en annen tittel. Forleggerne har likevel et så rikelig antall nummer til disposisjon at slike tap av nummer ikke vil bli merkbare.
Forleggerne bør også informere det lokale ISMN-kontoret om feil tildelte numre, samt oppgi titlene på notetrykkene som er blitt tildelt disse numrene. 

7. Trykking av ISMN
ISMN må fremkomme på selve utgivelsen. Dette er nødvendig for at systemet skal fungere effektivt.
ISMN bør alltid trykkes med så store typer at de er lett leselige (minst 9 punkt skrift).

7.1. Trykking av ISMN på notetrykk

7.1.1. Plassering av ISMN

 • ISMN skal trykkes på baksiden av et partitur eller en stemme.
 • hvis forholdene ligger til rette, bør ISMN også trykkes i sammenheng med opplysningen om copyright.
 • hvis det ikke er mulig å trykke ISMN på noen av disse stedene, må det trykkes på et annet iøynefallende sted (f.eks. nederst på første noteside).
 • når utgivelsen består av et enkelt ark, skal ISMN trykkes bare ett sted på arket.
 • består en utgivelse av en antologi, må ISMN som er tildelt hele antologien, klart atskilles fra ethvert annet ISMN som er trykket i forbindelse med enkelte deler av antologien.

7.1.2. Fullstendig oversikt over de ISMN som tilhører en utgivelse
Det anbefales på det sterkeste at en komplett liste med samtlige ISMN som tildeles alle deler av en utgivelse, etterfulgt av en forklarende term (f.eks. partitur), trykkes på minst en av delene. Hvis det er praktisk mulig, bør den samme listen også trykkes på evt. en eller flere av de andre delene.
Eksempler: (Identifiserende termer skal angis på samme språk som notetrykket utgis i)
ISMN 979-0-3217-6543-6 (partitur)
ISMN 979-0-3217-6544-3 (klaveruttog)
ISMN 979-0-3217-6545-0 (stemmesett)
Listen bør som et minimum oppgis i partituret. Den anbefales også oppgitt i klaverpartituret, helst også i hver enkelt stemme.
ISMN 979-0-3217-6546-7 (innbundet partitur)
ISMN 979-0-3217-6547-4 (uinnbundet partitur)
Listen bør fremkomme i det innbundne, såvel som i det uinnbundne partituret.
For et flerbindsverk (jfr. 6.5):
ISMN 979-0-3217-6548-1 (komplett)
ISMN 979-0-3217-6549-8 (bind 1)
ISMN 979-0-3217-6550-4 (bind 2)
ISMN 979-0-3217-6551-0 (bind 3)
Listen bør fremkomme i alle tre bind. Som et minimum bør ISMN for det komplette verket og det angjeldende bind angis i hvert bind.
Hvis stemmesettet har omslag, må ISMN for det komplette settet trykkes på omslaget. Hvis stemmene er tilgjengelige enkeltvis, bør de enkelte stemmenes ISMN også trykkes på omslaget.

7.2. Trykking av ISMN i maskinlesbar kode
For optisk tegngjenkjenning (OCR - Optical character recognition), bør ISMN trykkes i OCR-B format.
På grunn av utbredelsen av optisk strekkode-skanning anbefales det å benytte EAN 13.
Strekkoden fremkommer ved å trykke den på produktet eller ved å lage en etikett eller en film først. Filmmasterprodusenten lager filmen, som så blir grunnlaget for trykkeriet. Filmmasterprodusenter, reklamebyråer og trykkerier har teknisk utstyr. For å lage en etikett må man ha et eget PC program med etikettskriver.

7.3. Fremstilling av trettensifret strekkode. Instruks for produksjon av film-master
For å fremstille film-master til trettensifret strekkode som forleggerne kan trykke på sine produkter, må følgende instruks følges:
For å godkjenne ISMN som forleggeren har tildelt, tas rutinen for sjekk av kontrollsifferet i bruk, dette for å unngå feil under transkripsjonen eller forandringen (se beregningsmåte for ISMN kontrollsiffer).
Følgende trykkes:
1. ISMN i vanlig leselig form (OCR-B)
2. ISMN "bokland" i strekkode og
3. ISMN "bokland" i vanlig leselig form
Alle disse prosedyrene bør utføres maskinelt.
GS1 har de tekniske spesifikasjonene for trykking av strekkoder.
ISMN trykket i maskinleselig form følger reglene som er beskrevet i denne manualen. Det foreligger en stor mengde tilleggsregler og anbefalinger.For nærmere opplysninger, kontakt:GS1 Norway (tidligere EAN Norge)
Postboks 454, Økern
0513 Oslo
Telefon: 22 97 13 20
Telefaks: 22 97 13 48

7.4. Bekjentgjøring av ISMN
ISMN bør fremkomme i salgsannonser og ved markedsføring av notetrykk, i kataloger, bibliografier, lagerlister, brosjyrer og annet reklamemateriale.
I slik sammenheng anbefales det at ISMN trykkes på en fremtredende plass i tilknytning til tittel og beskrivelse av utgivelsen.
ISMN bør alltid skrives fullt ut, selvom det godtas at bokstavene ISMN kan sløyfes, så lenge det er tydelig at nummeret er et internasjonalt standard musikknummer. 

8. Administrering av ISMN-systemet
ISMN administreres på tre nivåer: det internasjonale nivå, det nasjonale/regionale nivå og forleggernivå.

8.1. Internasjonal administrasjon
Den internasjonale administrasjonen av systemet er ivaretatt av The International Standard Music Number Agency, som har et råd bestående bl.a. av representanter fra ISO, musikkforlegger- og musikkbibliotekforeninger (f.eks. IAML - The International Association of Music Libraries Archives and Documentation Centres).

Adressen til det internasjonale kontoret er:
International ISMN Agency
Schlossstr. 50
12165 Berlin
Tyskland
Tlf.: (030) 79745002
Faks: (030) 79745254

Hovedoppgavene til det internasjonale kontoret er:

 • å overvåke bruken av systemet.
 • å tre støttende til ved etablering av nasjonale/regionale kontorer.
 • å tildele de nasjonale/regionale kontorene ISMN.
 • å veilede de nasjonale/regionale kontorene.
 • å sørge for en verdensomspennende utbredelse av systemet.
 • å utpeke en internasjonal ekspertgruppe for problemløsing.
 • å sørge for utveksling av informasjon gjennom publisering og fellesmøter.
 • å utgi og å ajourføre en brukerveiledning.
 • å koordinere ISMNs bruk av strekkoder.

I tillegg tilbyr det internasjonale kontoret følgende tjenester:

 • å forsyne det nasjonale/regionale kontoret med lister over ISMN (med maskingenererte kontrollsiffer) til bruk for forleggerne i det aktuelle området, eller med nødvendig programvare.
 • å sørge for publisering av en internasjonal oversikt over musikkforleggere, på grunnlag av informasjon fra de nasjonale/regionale kontorene.
 • å sørge for utskrift av feilskrevne eller dobbeltnummererte ISMN, på grunnlag av informasjon fra de nasjonale/regionale kontorene.

  8.2. Nasjonal/regional administrasjon
De nasjonale/regionale ISMN-kontorene sørger for tildeling av ISMN til forleggerne og ivaretar den løpende kontakten med forleggerne. ISMN-kontorene er kontraktsmessig tilknyttet det internasjonale ISMN-kontoret.

Adressen til ISMN-kontoret i Norge er:
Nasjonalbiblioteket
ISMN-kontoret Norge
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo
Telefon: 75 12 11 48
E-post: ismn@nb.no

Hovedoppgavene til det nasjonale/regionale kontoret er:

 • å holde kontakt med landets musikkforleggere og å informere nye forleggere om ISMN-systemet.
 • å være et bindeledd mellom det internasjonale ISMN-kontoret og landets musikkforleggere.
 • å fastslå et nødvendig omfang av forlagsnummer i samarbeide med forlagsbransjen.
 • å tildele forlagsnummer til musikkforleggere som ønsker å knytte seg til systemet, samt å føre et register over disse forleggerne og forlagsnumrene som de har fått tildelt.
 • å avgjøre, i samarbeid med forlagsbransjen, hvilke forleggere som selv skal sørge for tildeling av numre til egen produksjon og hvilke forleggere som bør få de enkelte numrene tildelt direkte av det  lokale/regionale    kontoret.
 • å sørge for teknisk råd og assistanse til forleggerne og å sikre at standarder og anbefalte fremgangsmåter blir fulgt.
 • å sørge for en oversettelse av brukerveiledningen på landets språk.
 • å fremskaffe datautskrifter av ISMN med forhåndsberegnete kontrollsiffer for at forleggerne skal kunne nummerere egne titler.
 • å godkjenne alle ISMN som er benyttet, samt å føre en liste over dem.
 • å opplyse forleggerne om eventuelle feilskrevne ISMN eller dobbeltnummereringer.
 • å tildele nummer enkeltvis til de forleggerne som ikke gjør dette selv, og gi råd i forbindelse med dette.
 • å sørge for at alle utgitte notetrykk i landet har ISMN.
 • å sørge for utgivelse av forlagskataloger med fortegnelse over titler med tilhørende ISMN.
 • å samarbeide med forleggerne om nummerering av lagerbeholdningen deres, samt trykking av disse numrene i egnete lagerkataloger og bibliografier.
 • å bistå bransjen med bruken av ISMN i datasystemer.
 • å sørge for at det internasjonale ISMN-kontoret jevnlig får oppdaterte opplysninger om forlagsnumre og navn/adresse til forleggerne. Dette vil inngå som en del av den internasjonale musikkforlagskatalogen.
 • å jevnlig informere det internasjonale ISMN-kontoret om egen drift og status for ISMN-systemet i landet.
 • å bidra med et pengebeløp til driften av det internasjonale ISMN-kontoret.

9. Andre internasjonale standardnumre

9.1. ISBN (International Standard Book Number)
Musikkpublikasjoner beregnet på bokmarkedet kan tildeles ISBN i tillegg til ISMN.
Noen ganger kan det være vanskelig å avgjøre om en publikasjon - f.eks. en sangbok, en salmebok, et album med omfattende tekst- eller illustrasjonsmateriale - er et notetrykk, en vanlig bok eller begge deler. Også i slike tilfeller kan det tildeles både ISMN og ISBN. Dersom forleggeren ønsker å bruke bare ett av dem, er det opp til forleggeren selv å velge, men ISMN bør foretrekkes der det er tvil.
Dersom en publikasjon tildeles både ISMN og ISBN, må begge numrene trykkes og være klart identifiserbare i publikasjonen.
ISBN-systemet administreres på tilsvarende måte som ISMN-systemet med et internasjonalt kontor og nasjonale/regionale kontorer.

Adressen til ISBN-kontoret i Norge er:
Nasjonalbiblioteket
ISBN-kontoret Norge
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo
Telefon: 75 12 11 48
E-post: isbn-kontoret@nb.no

9.2. ISSN (International Standard Serial Number)
Notetrykk som publiseres periodisk (som tidsskrift eller serie) kan i tillegg til ISMN også tildeles ISSN.
Et periodikum er definert som en publikasjon, uavhengig av medium, utgitt i deler med en numerisk eller kronologisk benevnelse og som vil fortsette å utkomme uten påtenkt avslutning. (Periodika må skilles fra flerbindsverk, som avsluttes etter et bestemt antall bind. Se 6.5. over.)
Periodika omfatter bl.a. tidsskrifter og serier. Det finnes få periodiske notetrykk, men mange musikkpublikasjoner blir utgitt som serier. Begge kategorier bør tildeles et ISSN for tittelen (som vil være den samme for alle heftene av tidsskriftet eller individuelle bind i en serie) og et ISMN for hver enkel del av en serie. (Hvis periodikumet skifter tittel, må et nytt ISSN tildeles.)
Når det er tildelt et ISMN og et ISSN til en publikasjon, må begge trykkes på et lett synlig sted på publikasjonen.
ISSN-systemet administreres av International Serials Data System (ISDS) i Paris. Periodikautgivere henvender seg til sitt nasjonale ISSN-senter (eller direkte til det internasjonale senteret i de land hvor det ikke er opprettet eget nasjonalt senter) for få tildelt ISSN til sine publikasjoner. Til forskjell fra ISMN og ISBN tildeles ISSN til de enkelte utgivelser ikke av forleggeren.

Adressen til ISSN-kontoret i Norge er:
Nasjonalbiblioteket
ISSN Norge
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo
Telefon: 23 27 61 81
Telefaks: 23 27 60 10

9.3. ISRC (The International Standard Recording Code)
ISMN omfatter ikke lydfestinger og videogram (unntatt når disse inngår som en del av en notetrykk utgivelse: se kapittel 3).
ISRC nummererer hvert kutt av en innspilling (men ikke alltid selve den fysiske enheten), uansett form. ISRC-systemet administreres av IFPI (The International Federation of Phonogram and Videogram Producers).

Adresse:
International ISRC Agency
c/o IFPI
10 Piccadilly
London W1J ODD
United Kingdom

E-post: isrc@ifpi.org
Nettside: http://isrc.ifpi.org          

samlingen nettsidene