Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

  • Kommunen har alt liggende på nettsidene sine, hvorfor må vi avlevere trykte dokumenter til dere?

I pliktavleveringsloven står det at dokumenter skal avleveres i den formen de er blitt gjort allment tilgjengelig i. Hvis et dokument er utgitt både trykt og på nett, skal i utgangspunktet begge formene avleveres. MEN hvis noe er utgitt på nett, og så tar man en utskrift og kopierer opp noen få eksemplarer for å ha liggende for eksempel i servicetorget, skal det ikke avleveres.

Dokumenter som kommunen er pliktig til å sende på høring og som derfor legges ut på nettsiden skal ikke avleveres selv om det legges ut et par kopier for gjennomsyn i biblioteket eller i servicetorget

Kun de dokumentene som trykkes/kopieres opp for spredning til allmennheten primært i trykt form, skal avleveres.

Nasjonalbiblioteket høster inn nettsider, men pr. nå har vi ikke kapasitet til å høste inn alle kommunale sider.

  • Arkivet vårt tar vare på alt vi lager, hvorfor må vi avlevere til dere?

Arkivet skal ta vare på alt arkivmateriale, dvs. alt det kommunen produserer selv, mens Nasjonalbiblioteket kun skal ha det som er allment tilgjengelig. Av trykte dokumenter innebærer det dokumenter som er mangfoldiggjort for spredning til allmennheten, men ikke dokumenter som er kopiert i noen få eksemplarer for å legge ut på for eksempel servicetorget.

Det er en gråsone mellom det som er avleveringspliktig til Nasjonalbiblioteket og det som tas vare på i arkivene, og derfor er det gjort en avgrensing på at Nasjonalbiblioteket ikke tar plandokumenter, bortsett fra langtidsplanen for hele kommunen som lages hvert 4. år.

Materiale som tas vare på i arkivene, kan etter kassasjonsreglene i arkivloven bli kassert etter et gitt antall år, men hos Nasjonalbiblioteket blir ingen ting kassert. Det blir tatt vare på for ettertiden og gjøres tilgjengelig for forskning og dokumentasjon. Materiale blir registrert i databaser og er tilgjengelig for søk på Internett, mens arkivmateriale er langt mindre tilgjengelig for publikum - ofte er ikke enkeltdokumenter registrert i det hele tatt.

  • Skal vi avlevere alt vi lager av plandokumenter?

Nei, kommunen skal bare avlevere langtidsplanen kommuneplanen for hele kommunen som kommer hvert 4. år. Sektorplaner og delplaner skal ikke avleveres. Generell tommelfingerregel: står det ordet "plan" på dokumentet skal det ikke avleveres - bortsett fra langtidsplanen for hele kommunen.

  • Hvis vi skal avlevere alt vi lager av rapporter og utredninger, blir det utrolig mye!

Rapporter og utredninger som gjelder forhold innenfor egen kommune trenger generelt sett ikke å avleveres. Kun det som er av nasjonal interesse.

samlingen nettsidene
  • Ofte stilte spørsmål