Strategi

Nasjonalbibliotekets ambisjon er å være nasjonens hukommelse og et multimedialt senter for kunnskap og kultur.

Nasjonalbibliotekets hovedmål er å:

 • være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek
 • bevare, gi tilgang til og aktivt formidle kulturarven gjennom utvikling av moderne digitale bibliotektjenester
 • være kilde til og infrastruktur for forsking, læring, kultur-og språkutvikling
 • bidra til å gjøre fag- og folkebibliotekene til aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner   

Utdyping av Nasjonalbibliotekets hovedmål:

Pliktavleveringsloven gir Nasjonalbiblioteket mandat til å samle inn, registrere og bevare for ettertiden norsk publisert kunnskaps- og kulturproduksjon fra alle medier. Med dette som kilde for samlingsoppbygging, kunnskaps- og kulturformidling har Nasjonalbiblioteket en ambisjon om å være et av Europas mest moderne og spennende nasjonalbibliotek.

Samlingen utgjør en unik kunnskapsbase til bruk i nåtid og framtid. Tilgjengeliggjøring og aktiv formidling av samlingen til forsknings-og dokumentasjonsformål og til et allment publikum baseres på fagkunnskap, samlingskunnskap og kompetanse om moderne nettbasert kunnskapsdeling og formidling.

I rollen som norsk språkbank og infrastruktur for forskning gir Nasjonalbibliotekets digitale samling norsk forskning et internasjonalt fortrinn gjennom nettbasert tilgang til tekst-, lyd- og bildebaserte kilder om den norske kultur- og samfunnshistorien.

Innenfor strategisk viktige områder for egen virksomhet skal Nasjonalbiblioteket være et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter for andre institusjoner i kultursektoren. Dette gjelder blant annet opphavsrett, konservering av papir, foto og film, digital bevaring og utvikling av autoritetsregistre og metadatastandarder.

Gjennom tjenesteutvikling og i dialog med norske folke- og fagbibliotek skal Nasjonalbiblioteket bidra til å gjøre bibliotekene til aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner.

Nasjonalbibliotekets virksomhetsområder er nærmere beskrevet i egne retningslinjer. Disse omfatter samlingsutvikling, fagutvikling og forskning, formidling, bevaring, digitalisering, kommunikasjon og bibliotekutvikling (områdene skal revideres i løpet av 2013).

For å gjøre Nasjonalbiblioteket i stand til å nå de faglige ambisjonene er det et løpende blikk på kompetanse, ressursbruk, arbeidsprosesser og struktur slik at organisasjonen er tilpasset oppgavene som skal løses.

 

I perioden 2013 – 2017 har Nasjonalbiblioteket fokus på følgende oppgaver:

 • Utvide bokhylla.no til å omfatte alle norske bokutgivelser fram til og med år 2000
 • Videreføring av digitaliseringsprogrammet
 • Tilrettelegging av samlingene for forskningsmessig bruk
 • Nettbasert tilgang til rettighetsbelagt materiale gjennom avtaler
 • Tilgjengeliggjøring gjennom eksponering av metadata og digitalt innhold for de store søkemotorene
 • Gjennomføring av utstillings- og kulturprogram og fagseminar og konferanser som aktivt og målrettet formidler samlingen  
 • Økt tilvekst av pliktavlevert og annet materiale i digital form
 • Fylle historiske lakuner i samlingen og supplere med tilleggsmateriale som øker samlingens verdi for forskning og dokumentasjon og til bruk i andre bibliotek
 • Sørge for sikker digital langtidsbevaring av kulturarvsmateriale for egne og andres samlinger
 • Utvikling av nye former for kunnskapsorganisering og gjenfinning
 • Supplering av den pliktavleverte samlingen
 • Implementere konsekvensene av ny pliktavleveringslov
 • Etablering og videreutvikling av strategiske partnerskap innenfor kjerneområdene
 • Tilpassing og utvidelse av bygningsmassen for å kunne løse kommende oppgaver
 • Hensiktsmessig virksomhetsstyring og effektiv oppgaveløsning
samlingen nettsidene