Utlysning av prosjekt- og utviklingsmidler for 2014
20. august 2013

Søknadsfrist 1. oktober 2013
Prosjekt- og utviklingsmidlene er en strategisk ressurs som skal bidra til å utvikle bibliotekene og ha verdi utover det enkelte bibliotek. Formålet er å utvikle omstillingsdyktige bibliotek og bedre bibliotektjenester for alle. Rammene til utviklingsmidlene blir fastsatt i vedtak i Stortinget for statsbudsjettet.

Innsatsområder 2014
Det lyses ut midler til utviklingsprosjekt i fag- og folkebibliotek, spesielt innenfor disse områdene:

 • Mangfold og inkludering
 • Den kulturelle nistepakka
 • Leseløftet 2010-2014
 • Nye formidlingsmetoder
 • Biblioteket som møteplass
 • Samarbeid og partnerskap
 • Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Det er mulig å kombinere innsatsområder.

Utover dette er det mulig å søke om midler til frie forsøk og forprosjekt.

Midlene skal gå til prosjekter som er nyskapende og har overføringsverdi til større grupper av institusjoner. Kriterier for tildeling er nærmere beskrevet i veiledningen

Innsatsområdene Mangfold og inkludering og Den kulturelle nistepakka er forankret i Meld.St. nr. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking . På disse feltene vil det bli lagt vekt på at tiltakene er i tråd med intensjonene i meldingen. Egenfinansieringen kan være lavere enn i andre utviklingsprosjekter.

Les mer om alle områdene

Hvem kan søke
Institusjoner innenfor fag- og folkebibliotekområdet kan søke, gjerne i samarbeid med andre.

Hvordan søke
Midlene tildeles for ett år av gangen. Les mer om flerårige prosjekt i veiledningen. Egenandelen bør normalt utgjøre minst 40%. Tildelt sum kan være mindre enn summen det er søkt om.

Her finner du veiledningen  

Elektronisk søknadsskjema
Søknader skal sendes ved hjelp av elektronisk søknadsskjema
Dette er hovedopplysningene som skal fylles ut:

 • Tittel på søknaden
 • Evt. innsatsområde(r) – se over
 • Opplysninger om søker
 • Mål for prosjektet
 • Prosjektbeskrivelse
 • Prosjektets varighet
 • Framdriftsplan
 • Samarbeidspartnere
 • Budsjett og søknadsbeløp

Søknadsfristen er 1. oktober 2013 kl. 16.00

Oversikt over tidligere tildelinger av prosjekt- og utviklingsmidler

samlingen nettsidene