Tilskudd til Store norske leksikon AS
27. august 2014

Store norske leksikon AS tildeles 5 000 000 kroner i støtte til drift av publiseringsplattform.

Foto fra snl.no

Tilskuddsordning
Regjeringen har bevilget 5 millioner kroner til en tilskuddsordning for nettbaserte leksikon. Formålet med ordningen er å styrke tilbudet av kvalitetssikrete digitale leksikon på norsk som grunnlag for allmenn kunnskapsutvikling og meningsdanning. Ordningen ble utlyst 10. april på Nasjonalbibliotekets og Kulturdepartementets nettsider. Syv søknader ble mottatt innen søknadsfristens utløp 16. mai.

Retningslinjer

Kulturdepartementet har utarbeidet retningslinjer for tilskuddsordningen. Retningslinjene fastslår at ordningen skal bidra til formidling av norskspråklig, oppdatert og kvalitetssikret kunnskap over digitale plattformer, og stiller følende overordnete krav til søknadene:

  • De leksikalske tjenestene skal være gratis.
  • De skal ha en bred, allmennfaglig profil (ikke fag- eller spesialleksikon).
  • Det gis støtte til utvikling og drift, ikke til etablering.
  • Det kan ikke søkes om støtte til leksikon som mottar driftstilskudd fra Kulturdepartementet.

Søknadene fra Wikimedia Norge og Store Norske Leksikon tilfredsstilte de overordnete kravene, men Wikimedia krever ikke signerte bidrag. Store norske leksikon AS er dermed eneste søknad som tilfredsstiller tilskuddsordningens krav og tildeles 5 000 000 kroner i støtte til drift av publiseringsplattform.

Forvaltning av ordningen
Nasjonalbiblioteket forvalter ordningen. 
Kriterier for tildeling  er fastsatt av Kulturdepartementet.

Samlingen Nettsidene