Arkiv etter språkforskeren Ragnvald Iversen til Nasjonalbiblioteket
18. november 2013
Av: Anne Melgård
 

For kort tid siden fikk Nasjonalbiblioteket i gave et mindre arkiv etter Ragnvald Iversen (1882-1960), professor i norsk i Trondheim, ved det som da het Norges lærerhøgskole.

Utsnitt fra Ragnvald Iversens bok om språket månsing, utgitt 1950.

Nasjonalbiblioteket har en viktig oppgave med å samle og ta vare på forskerarkiver. Under denne kategorien er arkiv etter språkforskere godt representert med Ivar Aasen-arkivet som det største. Nasjonalbiblioteket har også papirer etter Knud Knudsen, Johan Storm, Didrik Arup Seip, Amund B. Larsen, Magnus Olsen, Kjartan Ottosen, Finn-Erik Vinje (i kronologisk rekkefølge) for å trekke frem noen eksempler på forskere som har preget språkforskningen i Norge.

De nevnte forskerne arbeidet hovedsakelig ut fra et norsk eller nordisk perspektiv. I Nasjonalbiblioteket finnes også arkiver etter nordmenn som primært arbeidet med fjernere språk. Her er en liste over noen av disse samt språkene de dokumenterte:

-        Paul Olaf Bodding (1865-1938), samlet og utga ordbøker på santali
-        Olaf Broch (1867-1961), særlig om slavisk
-        Carl Marstrander (1883-1965), keltisk, bidro også til å bevare bretonsk og mansk
-        Georg Morgenstierne (1892-1978), språk innen den indo-iranske familie
-        Konrad Nielsen (1875-1953), samisk og finsk-ugrisk
-        Fridrik Thordarson (1928-2005), språkene i Kaukasus, særlig georgisk og ossetisk
-        Hans Vogt (1903-86), georgisk
-        Just Knud Qvigstad (1853-1965), samisk språk og kultur

Men tilbake til Norge og Ragnvald Iversen.  Han ble født i 1882 og vokste opp i Tromsø. I 1910 ble Iversen cand.philol., dr.philos i 1921. Hovedfagsarbeidet var om Senja-målet, og hans første større avhandling (1917) var om bymålet i Tromsø. Ragnvald Iversen var således en av de første som på vitenskapelig grunnlag beskrev og analyserte nordnorske dialekter. Han ble medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi i 1922 og utga mange av sine skrifter i akademiets skriftserie.

Iversen var svært produktiv og hans interessefelt bredt, fra språkhistoriske studier til språkpolitikk. For mange studenter er han identisk med læreboken « Norrøn grammatikk » som utkom første gang i 1923. Siste opptrykk av 7. utgave kom i 2007. Et annet av hans interessefelt var hemmelige språk, «skjulespråk» som han kalte dem. Han publiserte flere bøker om emnet. Den første var « Lånord og lønnord hos folk og fant » (1939) som ble etterfulgt av trebindsverket « Secret Language in Norway » om romani, rodi og månsing (1944-1950).

Notater fra Ragnvald Iversens arkiv.

Som sine fagkolleger var Iversen også aktiv språkpolitisk. Han var leder av rettskrivnings­kommisjonen av 1934 som leverte «Tilråding» i 1934 med tillegg i 1938. Dette arbeidet dannet grunnlaget for den store rettskrivningsreformen av 1938. Johan Bojer var også oppnevnt til denne kommisjonen, trolig fordi han var formann i Norsk Forfatterforening. I «Tilråding» er det med teksteksempler fra Bojers roman «Den siste viking». I arkivet er det fire brev fra Bojer til Iversen som alle er skrevet i en personlig tone og viser at de kom godt overens i kommisjonsarbeidet. I det siste brevet, datert 12. desember 1935, kommer Bojer med et hjertesukk om språkreformen. I sin siste bok «Dagen og natten» hadde han forsøkt å skrive den som en radikal bokmålstekst, men det var vanskelig å være konsekvent. Han skriver at han ikke har turt å sende et eksemplar til professor Iversen: «for De vil få tandpine av å se alle feilene». Selv i brevet er Bojer ustø i språkformen, han skriver både «gjennemføre» og «gjennomføre», og «nokk» i stedet for «nok».

Brevene fra Bojer og andre brev samt Ragnvald Iversens faglige arbeider, mange innbundet i vakre privatbind, er tilgjengelig til bruk i Nasjonalbiblioteket. Arkivet utgjør ca. 0,5 hyllemeter og ruver ikke. Det er likevel slik at hvert nytt tillegg, stort eller smått, bidrar til å berike språkforskerarkivene som allerede er her. Å ha mottatt slikt i «Språkåret 2013» er ekstra gledelig.

Materiale etter språkforskere blir vist i monter på spesiallesesalen fra 18.-23. november.

Kilder: NBL, SNL og Ms.fol. 4542

Samlingen Nettsidene