Rådgivende utvalg

Våren 2011 oppnevnte nasjonalbibliotekaren et rådgivende utvalg for utlysning og tildeling av utviklingsmidler. Utvalget består av arbeidsutvalgene ved UHR/B (Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg) og fylkesbiblioteksjefkollegiet og gjelder for en periode på 3 år.

Rådgivende utvalgs mandat
Det rådgivende utvalget skal komme med råd til nasjonalbibliotekaren om bruk av prosjekt- og utviklingsmidler til beste for biblioteksektoren. Dette gjelder både prioritering og utvikling av nasjonale tjenester i Nasjonalbiblioteket, og i forbindelse med utlysning av utviklingsmidler. Utvalget skal delta i utarbeiding av kriterier for utlysning av midler etter at føringene fra Kulturdepartementet er kjent gjennom budsjett og tildelingsbrev, og komme med anbefalinger etter at den interne saksbehandling er ferdig og før beslutningene om tildeling tas.

samlingen nettsidene