Pågår t.o.m. 2015

Det planlegges en ny løsning for informasjon om prosjekter som får utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.
Nettsidene med prosjektoversikter oppdateres derfor bare i begrenset grad.

Avis på brett - app for avismateriale i Telemark
ARK4 - A Heritage Library
Bergens musikkhistorie
Biblioteket i farta
Biblioteket - tar den lokale debatten!
Bibliotekets kultursal - bygdas hjerte
Bibliotekets metamorfose
BIRD - Administrasjon av forskningsdata
Boken i støpeskjeen
Bokmerke Norden
Bruker-til-bruker-formidling
Buskerudbibliotekene som møteplass
Debatt i grenseland
Debattlaget
Den digitale borger i Østfold
Den offentlige samtalen
Digital arena
Digital folkeopplysning
Digital formidling - til og fra ungdom
Digitalt samarbeid og utvikling
Døgnåpent bibliotek i Spydeberg
En sjef - tre kommuner
Folkehelsebiblioteket
Folkemusikk i bibliotekene
Flyplassbibliotek
Gol bibliotek i Hallingmo kunnskaps- og kulturpark
Grunnlova 1814-2014
Henrik Ibsen og Skien
Historiske Vestfold (Vestfoldsamlingen)
Hjartdal i våre hjerter
Hva lærer de?
Hva sier boka?
Hver gang vi møtes har vi det bra
Jakten på det unike
Juniorakdemiet
"Just read it"
KKP-biblioteket
Kulturkurven
Lett på nett
Lettare litteraturnett
Litteratur på arbeidsplassen
Litteraturen viser vei til debatten
Litteraturer
Litteraturformidling på Norway Cup
Litteraturhus Lillehammer
Litteraturhus Vestfold
Lokaldebatten
Mangfoldig litteratur i Norden
Mobilbiblioteket - det mobile fagbibliotek
MøreRom lokalhistorieknutepunkt
Nord-Trøndelag leser
Nye Tjøme folkebibliotek, formidling i sentrum
Prøysen-bibliografi
På vei mot en generell norsk tesaurus
Rett til å si det - debatt for folk flest
Rom for flere
Seniorgamer
Skeivt arkiv- og dokumentasjonssenter
Snakk på tvers i Sande
Snakkes på biblioteket!
Spel for alle - "Kasino mobil"
Språkmestring og bokglede
Ta en bibliotekar og la henne vandre
Ta plass!
Trygg oppvekst
Ung LOUNGE
Ungdom engasjerar ungdom
Ungdomsbiblioteket
Ungdommens sosiale multimediaarena
Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014
Vern gjennom bruk
Vinterles
Vårt liv min mening
Æ e E-trønder
Å bli Sandnesgauk?

 

Avis på brett - app for avismateriale i Telemark
Prosjekteier: Høgskolen i Telemark
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Prosjektet har som mål å lette tilgangen for et stort publikum og forskningsmiljøer til historiske aviser fra Telemark. Det legges vekt på at presentasjonen av avissidene blir gode å lese på nettbrett og andre mobile enheter. En av Norges eldste aviser Varden (1874-1917) representerer prosjektets basismateriale. Prosjektet skal utvikle en teknisk løsning for bruk av app for lesing av Varden og denne skal kunne anvendes på annet avismateriale fra Telemark seinere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 180 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

ARK4 - A Heritage library
Prosjekteier: NTNU Universitetsbiblioteket
Kontaktperson: Alexandra Angeletaki
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Ark4 is a cooperation project between 4 Institutions of Trondheim and intends to create a virtual space of dialogue between the common user and the institutions involved. It will explore novel methods of technology to disseminate knowledge from the past to a wide public of young age. Ark intends to apply user-centered methods and collect new narratives, to be shared by the national and regional community of libraries, schools and archives. The project will start with a pilot platform, where specific digital representations of old books, archive objects and pictures will be explored through a library laboratory by school students. The students will work with subjects of their choice from the archives, re-discover them and present them in an "interactive library platform of heritage" accessible to the public, nationally and internationally.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nye formidlingsmetoder
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Bergens musikkhistorie
Prosjekteier: Bergen offentlige bibliotek
Prosjektet skal utforske muligheten for å presentere eget og andres materiale på nye måter som viser sammenhengen mellom det digitale objektet og andre dokumenter i egen og andres samlinger. Prosjektet skal utvikle rike metadata ved å knytte sammen nettkilder med katalogdata, og tilgjengeliggjøre disse i åpne format som andre kan bruke og bygge videre på.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 750 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Biblioteket i farta
Prosjekteier: Stordal bibliotek
Kontaktperson: Bjørg Moltu
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Gjere biblioteket til ein aktiv og synleg aktør i lokalsamfunnet og inkludere folkehelseperspektivet i tilboda til den vaksne befolkninga på ein ny måte.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 60 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Biblioteket - tar den lokale debatten!
Prosjekteier: Hedmark fylkeskommune, Kultur, bibliotek og kompetanse, fylkesbiblioteket
Kontaktperson: Elin Gammelmo
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige offentlige debatten. 2. Vi ønsker å gi bibliotekarene den nødvendige kompetanse for å være debattarrangør i sitt eget bibliotek ihht den nye bibliotekloven.
Prosjektet skal føre til at tretti bibliotek (ti i hvert fylke) i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark skal gjennomføre et debattarrangement i løpet av vinter/vår 2015. Temaene og målgruppene for debattene er opp til hvert enkelt bibliotek som kjenner sitt lokalsamfunn best.
Fremtidsperspektiv: Prosjektet driver bibliotekutvikling og samfunnsutvikling videre. Biblioteket skal bli det naturlige møtested for den uavhengige lokale debatten. Kursutviklingen kan gjenbrukes og videreutvikles av andre så vel som i de involverte fylkesbibliotekene.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 600 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektblogg

 

Bibliotekets kultursal - bygdas hjerte
Prosjekteier: Trysil folkebibliotek
Kontaktperson: Kari L. Hagen
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Mål for prosjektet: 1. Skape ukentlig aktiviteter i den nye kultursalen på biblioteket, for og med både barn og unge, pensjonister, innvandrere og det frivillige kulturlivet. 2. Bekjentgjøre bibliotekets tilbud til nye målgrupper. 3. Forankre biblioteket og den nye kultursalen som en arena og et naturlig møtepunkt og arrangementssted for det frivillige kulturlivet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 120 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Bibliotekets metamorfose
Prosjekteier: Trondheim folkebibliotek
Kontaktperson: Lene Romstad
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Vi ønsker i dette prosjektet å utvikle og forvandle bibliotekrommet til å bli en attraktivt og åpen møteplass med bedre tilrettelagte arrangementslokaler på våre fem bydelsbibliotek og hovedbiblioteket, ved å oppgradere avdelingene med nødvendig teknisk utstyr og inventar, i tillegg til spennende innhold (arrangement). Vi ønsker å bli en av Trondheims viktige debattarenaer, primært i lokale saker, men vi ønsker også å være rustet til å sette større nasjonale og internasjonale tema på dagsorden.
Trondheim folkebibliotek ønsker å skape inkluderende, åpne møteplasser og gode debattarenaer der demokrati, likeverd, likestilling og retten til å være forskjellig, er fundamentet. Trondheim folkebibliotek vil på de 5 bydelsbibliotekene og på hovedbiblioteket utvikle 6 ulike løsninger når det gjelder nyinnredning av bibliotekrommene. TFB vil dermed kunne bidra til spredning av kompetanse og erfaringer til andre bibliotek i fylket.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 500 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

BIRD - Administrasjon av forskningsdata
Prosjekteier: Handelshøyskolen BI
Kontaktperson: Dagmar Langeggen
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Politiske myndigheter har signalisert ønske om større grad av åpenhet og krav til deling av forskningsdata. I Forskningsmeldingen kap. 3.4.3. sies det at “Bedre tilgang til forskningsdata bidrar til å forenkle forskningssamarbeid og til å høyne
kvaliteten på forskningen. Regjeringen ønsker å legge til rette for økt tilgjengeliggjøring av offentlige forskningsdata.”
Norges forskningsråd er i ferd med å utvikle retningslinjer for arkivering og deling av forskningsdata som går i retning av at forskningsdata innhentet over midler fra NFR skal stilles tilgjengelig for andre forskere. Dette er en oppfølging av Norges
Forskningsråd nasjonale strategi for forskningsinfrastruktur og et nytt veikart over strategisk viktige infrastrukturer (2012), og i henhold til de signaler som er gitt av EU i Horizon 2020.
Både nasjonalt og internasjonalt er det en pågående diskusjon om hvilken rolle fagbiblioteket skal ha i arbeidet med å sikre en fremtidsrettet infrastruktur for forvaltning og deling av forskningsdata (primært kvantitative data). Nasjonalbiblioteket har som målsetting å være en del av forskningsinfrastrukturen i Norge gjennom bl. a. å bygge opp, registrere, digitalisere og formidle samlingene ut fra forskningens behov. NB vil i denne sammenheng være en leverandør av forskningsdata.
Hovedmål for prosjektet er å etablere en lavterskel tjeneste for forvaltning av forskningsdata:
- for innhenting og for å kunne kombinere data fra mange kilder
- som gjør det trygt og enkelt å dele data
- hvor beskrivelsene av data er presise nok til at datasett ikke mistolkes og misbrukes
- for avlevering av data
- som ivaretar sikkerhetskrav til forvaltning av data
Fagbiblioteket har høy kompetanse på metadata og kunnskapsorganisering med gode forutsetninger for å støtte forskeren i prosessen med å identifisere smidige løsninger for forvaltning av datasett. Prosjektet skal bidra til at fagbibliotekene
styrker samarbeidet med forskeren og forskningsmiljøene.
BIRD vil utvikles med en åpen og generell arkitektur, og kunne brukes innenfor et bredt spekter av fagfelt. Det er et uttalt mål at tjenesten skal bidra til å effektivisere forskningsprosessen og bedre forskning ved å legge til rette for gjenbruk av data og samarbeid på tvers av fagfelt.
BIRD vil være et tilbud til alle utdannings- og forskningsinstitusjoner som ønsker å tilby sine forskere et felles verktøy for administrasjon av forskningsdata.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 250 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Forskningsdata (blogg)

 

Boken i støpeskjeen
Prosjekteier: Skaun folkebibliotek
Kontaktperson: Elin Berge
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
-Lesestimulerende tiltak som bidrar til interesse for bøker, leseferdighet og gode lesevaner 3-8 år
-Utvikle formidlingsmetoder som gir positive litterære opplevelser med kvalitet og bredde
-Utvikle eksisterende kontaktnett mellom bibliotek, skoler, barnehager - og opparbeide nye tjenester gjennom prosjektet som kan få en permanent basis
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nye formidlingsmetoder
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Bokmerke Norden
Prosjekteier: Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus
Kontaktperson: Siri Odfjell Risdal
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Vi ønsker å skape en nordisk konferanse om barne- og ungdomslitteratur. Hovedmålet er å etablere en attraktiv møteplass for formidlere, forleggere, forskere, forfattere og illustratører på fagfeltet. Gjennom en nordisk konferanse ønsker vi å tilrettelegge for debatter, inspirasjon, gjensidig læring, ny kunnskap og nye samarbeidsformer innen litteratur for barn og unge i Norden, som deltakerne igjen kan gi videre til barn og unge i sitt arbeid med formidling og videreutvikling av litteratur og lesing for denne målgruppen.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Bruker til bruker-formidling
Prosjekteier: Elverum bibliotek
Kontaktperson: Monika Skybakmoen
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Målet for prosjektet er å legge til rette for at bibliotekets brukere kan formidle til andre brukere, samt utvikle gode metoder for at slik formidling vil finne sted. Brukerne vil få mulighet til å formidle sine favoritter, sine opplevelser, sine erfaringer til andre (aktivt og passivt) som kan ha glede av det. Brukerne av biblioteket skal ikke bare være nytere av bibliotekets tjenester, men også bli ytere. Kanskje vil dette også medføre at bibliotekets brukere får et eierforhold til sitt bibliotek?
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 60 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nye formidlingsmetoder, Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Buskerudbibliotekene som møteplass
Prosjekteier: Buskerud fylkesbibliotek
Kontaktperson: Camilla Sørbye
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Prosjektet har til hensikt å stimulere folkebibliotekene i Buskerud til å utvikle seg som uavhengige møteplasser og debattarenaer. Hovedmålet er å styrke bibliotekansattes kompetanse knyttet til møteplass- og debattfunksjonen, og å prøve ut nye arrangementstyper og samarbeidsformer på tvers av kommunegrenser.
Delmål blir som følger:
- å få økt kunnskap om utforming av attraktive og hensiktsmessige biblioteklokaler
- å få erfaring og trygghet i rollen som debattleder og -arrangør
- å styrke tekniske ferdigheter knyttet til arrangementer
- å fremme initiativ innenfor et bredt spekter av arrangementstyper
- å teste ut nye former for interkommunalt samarbeid
- å formidle suksesshistorier fra prosjektet til andre bibliotek
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 600 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Debatt i grenseland
Prosjekteier: Fredrikstad bibliotek
Kontaktperson: Hanne Utne
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Fredrikstad bibliotek ønsker støtte til et prosjekt i samarbeid med litteraturfestivalen Ord i grenseland. Konkret dreier det seg om hvordan et folkebibliotek kan samarbeide med andre aktører, i dette tilfelle en festival, om et debattarrangement, og om hvordan biblioteket kan arbeide videre med debattemaet i etterkant. I anledning grunnlovsjubileet ønsker vi å rette oppmerksomheten mot hvilken rolle folkebibliotekene har spilt i samfunnsutviklingen som et demokratiseringsinstrument i de nordiske landene, og ikke minst hvilken rolle bibliotekene kan og bør spille i fremtiden.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Debattlaget
Prosjekteier: Skien bibliotek
Kontaktperson: Henriette Stoltz
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Litteraturhuset i Skien og Skien bibliotek skal sammen invitere til Telemarks viktigste møteplass for åpen debatt. En egen tverrpolitisk og tverrfaglig programkomitè er ansvarlig for å fremme og vurdere temaer av både lokal, regional og nasjonal karakter. De valgte temaene vil bli belyst fra flere sider gjennom å stille ut relevante bøker, tidsskrifter og vise til digitale informasjonskanaler i Skien bibliotek i forkant av hver debatt.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 40 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Den digitale borger i Østfold
Prosjekteier: Østfold kulturutvikling, Bibliotekutvikling
 Tilby innbyggere i Østfold, som har lav eller ingen digital kompetanse, tilpasset opplæring og support. Målet er at de skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i pc-, nettbrett- og smarttelefonbruk. Det vil bli lagt vekt på at man skal kunne ta i bruk nettbaserte selvbetjeningstjenester både innen offentlig og privat sektor.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 350 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Rapport fra forprosjekt (pdf)

 

Den offentlige samtalen
Prosjekteier: Nes bibliotek
Kontaktperson: Karin Valen-Senstad
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Nes bibliotek ønsker å samarbeide med folkebibliotekene i Eidsvoll og Ullensaker kommuner for å styrke demokratiske prosesser på en bredest mulig måte. Innbyggerne i de 3 kommunene nærmer seg 75.000 mennesker som vil få bedre muligheter til medbestemmelse og påvirkning i ulike prosesser dersom man lykkes i et slikt prosjekt.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Digital arena
Prosjekteier: Bergen Offentlige bibliotek
Kontaktperson: Sverre Helge Bolstad
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Digital arena skal utvikle biblioteket som arena for kurs, debatt og rettleiing knytta til nye medier, digital kultur og teknologi. Gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner, teknologibedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre partnarar skal biblioteket legge til rette for inkludering, kreativitet, læring og demokratisk debatt i og om den digitale verda. Biblioteket ynskjer å utforske ein ny type fomidling av kunnskap og viten ved å nytte potensialet som ligg i kunnskapsnettverk og læringsfellesskap. Prosjektet skal undersøke om nye samarbeidsmodellar mellom bibliotek og frivillig sektor kan bidra til å utvikle folkebiblioteket som møteplass og fasilitator for debatt og læring. Me ynskjer å kople aktørar som har kompetanse og kunnskap, med dei som ynskjer å lære eller skape. Prosjektet skal resultere i ei rekke aktiviteter som verkstader, kurs, debatt og foredrag og utvikling av ei rettleiingsteneste for dei ulike målgruppene.
Prosjektet og aktivitetane kan delast i tre delprosjekt:
1. Digital inkludering – retta mot dei som er nye i den digitale verda, som til dømes seniorar, barn, innvandrarar.
2. Digital kreativitet - retta mot kunstnarar, amatørar og andre som driv eller ynskjer å drive skapande arbeid.
3. Digital debatt og læring - retta mot frivillige organisasjoner oginteressegrupper. For å understøtte aktivitetane i prosjektet vil biblioteket utvikle ei rettleiingsteneste med eit breitt kompetansefelt innan digitale verktøy.
Gjennom å delta i prosjektet sine tenester og aktivitetar skal publikum kunne lære noko, danne seg meiningar, og skape og dele kulturutrykk. Verdiar som openhet, deling og kollaborativ læring skal ligge i botn av aktivitetene. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 600 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf) Digital arena (nettside)

 

Digital folkeopplysning
Prosjekteier: Stjørdal kommune, etat oppvekst og kultur
Kontaktperson: Frank Nordby
Tidsperiode: 2013-2015
Mål: Prosjektet har både kvalitative og kvantitative mål. De kvalitative målene er:
- Skape leselyst gjennom historisk person – case Ole Vig.
- Utvikle ny og innovativ måte å formidle forfattere gjennom digitale løsninger og gjennom bibliotekrom.
- Utvikle faglig fora for bibliotekansatte i Værnesregionen, og koble Litteraturhus Nord-Trøndelag til dette fora.
- Utvikle samarbeidsmodell for hvordan samarbeidet mellom skole og bibliotek kan være.
De kvantitative målene er:
- 20 lærere i 2012 skal være informert og motivert til å bidra i prosjektet.
- I 2012 skal 80% av bibliotekansatte i Værnesregionen deltatt i fagforumet.
- I 2013 skal 150 elever ha testet en eller flere av løsningene som utvikles i prosjektet.
- I 2014 skal 500 elever ha vært gjennom en eller flere tiltak samt nasjonalt 75 bibliotekansatte ha deltatt i erfaringsseminaret.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Digital formidling - til og fra ungdom
Prosjekteier: Skedsmo bibliotek
Kontaktperson: Ragnhild Malfang
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Målet for prosjektet er å få ungdom til å lese bøker og formidle videre ved hjelp av digitale fortellinger. Det er også et mål å styrke formidling- og digital kompetanse i folkebiblioteket, samt utvidet samarbeidet mellom folkebibliotekene i regionen og utprøve ressurssutnyttelse på tvers av kommunegrenser. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 280 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014, Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Digitalt samarbeid og utvikling
Prosjekteier: Trondheim folkebibliotek
Kontaktperson: Ole-Johan Berge
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Styrke og spisse kompetansen hos ansatte når det gjelder digitale kunnskapskilder, søking og formidling av digitalt innhold. Spisse kompetanse hos spesialistene og heve den generelle digitale kompetansen hos ansatte. Lage et program for kunnskapsdeling mellom folkebibliotekene i Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Oslo og Bergen som kan videreføres etter at prosjektperioden er over. Å integrere og heve kompetansen i bruk av Nasjonalbibliotekets og de ulike folkebibliotekene sine digitale tjenester i bibliotekenes digitale formidling. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 600 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Ny formidling, NBs digitale tjenester
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Døgnåpent bibliotek i Spydeberg
Prosjekteier: Spydeberg kommune
Kontaktperson: Brit Haugbro
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Økt bruk av biblioteket for nye brukergrupper i tillegg til dem som allerede er aktive lånere. Presentere samlinger og tjenester på en fristende og selvforklarende måte. Tilby nærmest fullverdige bibliotekstjenester i et selvbetjent bibliotek. Skape et bibliotekrom som fungerer like godt bemannet som ubemannet. Utvide åpningstida til kl. 07.00 - 21.00 7 dager i uka, hvilket også vil innebære et bibliotektilbud på søn- og helligdager. Spydeberg bibliotek vil da være tilgjengelig 98 timer i uka, hvilket er en økning på 188%. En kan neppe regne med en tilsvarende økning i besøk og utlån. Men erfaringer fra Danmark tilsier en økning på 30% bør være et realistisk mål. Spydeberg kommune er en pendlerkommune. Gjennom brukerundersøkelser og personlig kontakt med lånerne er det åpningstida som oppgis som begrunnelse for at det er vanskelig å komme til biblioteket.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 547 600 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

En sjef - tre kommuner
Prosjekteier: Modum bibliotek
Kontaktperson: Elin Mariboe Hovde
Tidsperiode: 2014
Mål:
Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner skal fra 1. januar 2014 ha felles bibliotekledelse. Vi ser at den prosessen vi nå skal inn i, kan ha stor betydning også for andre kommuner i framtida. Vi ønsker av den grunn å utarbeide en modell som hindrer nedbygging av fysiske bibliotekenheter i ytterkantene ved sammenslåing, styrker bibliotekutviklingen i alle samarbeidende enheter, og har praktisk overføringsverdi til andre kommuner i samme situasjon. Dette skal bli en godt dokumentert prosess som kan danne grunnlag for lignende prosesser ved framtidige kommunesammenslåinger.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Folkehelsebiblioteket
Prosjekteier: Gausdal folkebibliotek
Kontaktperson: Arne J. Vangen
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Gausdal folkebibliotek ønsker å videreutvikle bibliotekrommet til å løfte fram- og gjøre lokal fagkunnskap tilgjengelig for innbyggerne i kommunen. Satsingen skal ha et folkehelseperspektiv, og den skal utvikles innenfor et partnerskap mellom ulike offentlige tjenesteområder. Folkebiblioteket ønsker å utforske hvordan god lokal fagkunnskap kan settes i «omløp», skape debatt og slik bidra til gode helsevalg for den enkelte. I en slik debattrekke kan også sentrale fagfolk (som f.eks. Per Fugelli, Cato Zahl Pedersen) trekkes inn om det blir ønskelig. Prosjektet vil bygge opp under bibliotekets samfunnsoppdrag. Det er også i samsvar med regional bibliotekplan for Lillehammer-regionen - satsningsomr. 3: Styrke bibliotekene som demokratisk arena. De erfaringer som gjøres gjennom dette prosjektet vil også ha høy overføringsverdi med tanke på andre bibliotek.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Folkemusikk i bibliotekene
Prosjekteier: Fylkesbiblioteket i Akershus
Kontaktperson: Arne Thomassen
Tidsperiode: 2014
Mål:
Vi ønsker større og bedre synliggjøring og spredning/formidling av folkemusikkmateriale til innbyggerne i fylket med særlig fokus på ungdom.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 105 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nye formidlingsmetoder, Biblioteket som møteplass, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Flyplassbibliotek
Prosjekteier: Ullensaker bibliotek
Kontaktperson: Eli K. Wilhelmsen
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Å ta samfunnsansvar bidrar til en felles målsetting om inkludering i arbeidslivet, skape flere muligheter, gi gode opplevelser, god økonomisk ressursutnyttelse og et godt liv for oss alle. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Gol bibliotek i Hallingmo kunnskaps- og kulturpark
Prosjekteier: Gol bibliotek
Kontaktperson: Gertti Mändla
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Målet for forprosjektet vil vere å skape eit best mogeleg teneste- og samarbeidsgrunnlag for Gol bibliotek og samarbeidspartnerar på Hallingmo, slik at biblioteket blir ein sentral part i den planlagde stadsutviklinga på Hallingmo (og i Gol kommune/Hallingdal). 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 250 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Grunnlova 1814-2014
Prosjekteier: Luster bibliotek
Kontaktperson: Ellen Borch Veum
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Utprøving av samarbeidsmodell på tvers av kommunegrensene. Få levande og involverte bibliotek med bredt spekter av aktivitet for fleire definerte målgrupper. Utvikle tenesta for "nye nordmenn".
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Nye formidlingsmetoder, Biblioteket som møteplass, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Henrik Ibsen og Skien
Prosjekteier: Skien bibliotek
Kontaktperson: Marit Jensen
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Vi ønsker å samle og dokumentere primærkilder som kan kaste lys over Henrik Ibsens tid i Skien, og gjøre dem digitalt tilgjengelig. Med det vil vi styrke kildegrunnlaget og kildebelegget for historien om hans barndom og oppvekst. Dette er en viktig del av vår nasjonale kulturarv. Arbeidet med databasen har pågått som del av ordinær drift ved Skien bibliotek over flere år, nå blir det igjen prosjektorganisert for å sikre komplettering av databasen og brukervennlige digitale løsninger.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 230 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nye formidlingsmetoder, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Historiske Vestfold (Vestfoldsamlingen)
Prosjekteier: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Kontaktperson: Trygve Kikut
Tidsperiode: 2012-2015
Mål:
Gi Vestfolds innbyggere raskere og enklere tilgang til fylkets lokalhistorie gjennom en nettbasert sømløs digital bibliotektjeneste. Tjenesten vil fremstå som en egen portal, som skal kunne sys sammen med øvrige kulturvirksomheters databaser på nett. Grensesnittet vil bestå av kartinngang, hvor besøkende kan klikke seg ned i Vestfolds geografi for å lete etter lokalhistorie for et enkelt område, i tillegg til et mer tradisjonelt søkefelt.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 350 000 kr
Kategori/innsatsområde: NBs digitale tjenester
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://histvest.no

 

Hjartdal i våre hjerter
Prosjekteier: Hjartdal folkebibliotek
Kontaktperson: Katrin Grenzer
Tidsperiode: 2014
Mål:
Vi ønsker å være en brobygger mellom alle innbyggere, uansett bakgrunn. Å være en aktiv aktør for å styrke det lokale fellesskapet er en sentral oppgave for et lite folkebibliotek. Av den grunn vil vi satse på å invitere til en rekke aktiviteter på tvers av alder og etnisk bakgrunn - målet er å bli sett og forstått som den man er: som verdifullt medlem av et mangfoldig samfunn.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 25 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Hva lærer de?
Prosjekteier: Høgskulen i Sogn og Fjordane
Kontaktperson: Lise Vik-Haugen
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Overordnet mål for prosjektet er å øke informasjonskompetansen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane ( HiSF). Dette er viktig av flere grunner. På nasjonalt nivå opplever vi gjennom hele skoleløpet fra grunnskole til doktorgradsnivå fokus på oppnådd læringsutbytte fremfor på målbeskrivelser. For høyere utdanning sin del er dette formalisert i kvalifikasjonsrammeverket. Et krav i kvalifikasjonsrammeverket er f.eks. at studentene skal oppnå ferdigheter i å kunne «analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer» eller å kunne «finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling». Denne typen krav sammen med det store omfanget av informasjonsbærende kilder som møter studenter i dag gjør at informasjonskompetanse blir en viktig del av det enkelte studium.
Bibliotektjenesten opplever at faglærere ser dette og ønsker øket undervisningsaktivitet fra bibliotekets side. Det er ressurskrevende å utvikle og gjennomføre gode undervisningsopplegg, dette gjør det ekstra viktig å systematisere og kvalitetssikre dette arbeidet.
Fokus vil være rettet mot 3.-års-studenter på bachelorutdanninger samt masterstudenter. Vi ønsker å systematisk vurdere det  undervisningstilbudet vi gir disse studentene i dag og forbedre det. Vi vil også trekke inn måten studentene pr. i dag brukerbibliotekets ressurser på for å se om den søkingen og kildebruken som bibliotekarene prøver å formidle, viser igjen i studentenes måte å søke på. Det er slik at andre høgskoler i stor grad møter de samme utfordringene som HiSF, det er derfor en viktig del av prosjektet å sørge for at våre erfaringer og de tjenestene vi utvikler, kommer andre bibliotek til gode.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Frie forsøk
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Hva sier boka?
Prosjekteier: Bø folkebibliotek
Kontaktperson: Ellen M. Hansteensen
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Med Ka sæi boka? vil vi hjelpe barn & unge til å aktivisere leseprosessen med proaktive metoder som oppleves som artige og inspirerende. For å få dette til vil Bø folkebibliotek koordinere et samarbeid med andre institusjoner som jobber med barn & unge i kommunen; først og fremst kulturskolen, ungdomsklubben og museet. Målet er å øke leselysten blant barn & unge i kommunen vår ved å jobbe med boka slik at lesing blir en oppdagelsesferd og oppleves som både artig & nyttig. Vi vil ta i bruk nye formidlingsmetoder i dette arbeidet; deltakerne skal sjøl produsere film, musikkteater, bildespill eller en gjenfortelling av boka de har lest. Slik blir Ka sæi boka?-festivalen et dypdykk i boka.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 270 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014, Nye formidlingsmetoder, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Hver gang vi møtes har vi det bra
Prosjekteier: Drammen bibliotek
Kontaktperson: Mari N. Pettersen
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Fjell bydel er den bydelen i Drammen med størst andel flerkulturelle. På Fjell skole er 85% av elevene flerspråklige. De har røtter i 30 ulike land. Drammen kommune har en langsiktig målsetning om å utvikle bydelen med prosjektet Fjell 2020. Hovedmålet er at innbyggerne på Fjell skal ha høyere sysselsetting og færre på lavinntekt enn i 2010. Vårt mål i denne sammenhengen er å utvikle Fjell filial til å bli en god møteplass i bydelen. Den skal være trygg, nøytral, levende, interessant og kjent av alle. For å få til dette, vil vi ta utgangspunkt i filialens språkkafe for innvandrerkvinner. Ved å lage rom for en liten scene, ønsker vi å legge til rette for å gjennomføre arrangement i bibliotekets lokaler.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Jakten på det unike
Prosjekteier: Oslofjordbibliotekene v/Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Kontaktperson: Tone Moseid
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Skaffe et bedre beslutningsgrunnlag for utvikling av framtidsrettede bibliotektjenester for mellomstore by/regionbibliotek. Utforme en modell som beskriver definerte brukersegmenter og relevante indikatorer, for utviklingen av et mer målrettet tjenestetilbud.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 675 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Nettside

 

Juniorakdemiet
Prosjekteier: Vestre Toten folkebibliotek
Kontaktperson: Mona Myrland
Tidsperiode: 2014
Mål:
Vestre Toten folkebibliotek vil starte et helt nytt tilbud til barn; Juniorakademiet. Juniorakademiet skal bli en møteplass for kunnskaps- og forskningsformidling hvor barn kan få høre om spennende temaer på fritiden, presentert av fageksperter. Juniorakademiet blir det første tilbudet i sitt slag på Østlandet. Vi søker nå Nasjonalbiblioteket om støtte til forprosjekt. Nedenfor er både målene for forprosjektet og for tilbudet som helhet.
Mål for forprosjekt:
- forankre prosjektet i den kommunale organisasjonen
- etablere en grafisk profil og markedsføringsstrategi for Juniorakademiet
- etablere en nettside for Juniorakademiet
- hente kunnskap fra andre som har lignende tilbud, særlig barneuniversitetet ved Trondheim folkebibliotek
- definere hovedsamarbeidsparter og etablere kontakt med disse
- lage en rekrutteringsplan
- arrangere 3 forelesninger i Juniorakademiet høsten 2014
Overordnede mål:
- økt kunnskapslyst blant barn
- befeste bibliotekets rolle som kunnskapsallmenning
- gjøre biblioteket mer attraktivt som møteplass og skape ny aktivitet i bibliotekrommet
- øke barns forståelse for sammenhengen mellom egen nysgjerrighet og senere utdanningsløp
- bidra til kommunen og regionens attraktivitet, identitet og omdømme
- etablere biblioteket som en attraktiv samarbeidspart for privat næringsliv og høyere utdanning
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 75 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), www.juniorakademiet.no

 

"Just read it"
Prosjekteier: Akershus fylkesbibliotek
Kontaktperson: Tordis Holm
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Måler er å introdusere ungdom for aktuelle bøker og stimulere til lesning gjennom en spennende spill-app.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nye formidlingsmetoder
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

KKP-biblioteket
Prosjekteier: Kongsberg bibliotek
Kontaktperson: Geirr Karlsen
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Målsetting vil være å utvikle dynamiske og innovative bibliotekfunksjoner som vil fremme kunnskap, læring og kultur. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 000 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Kulturkurven
Prosjekteier: Fylkesbiblioteket i Akershus
Kontaktperson: Cathrine Undhjem
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Folkebibliotekene i Akershus ønsker å knytte et tettere samarbeid med lokale bedrifter. Målet er å få innbyggere som vanligvis ikke benytter seg av bibliotekenes tilbud til å gjøre seg kjent med våre tjenester. Ved å bringe litteratur, film og musikk til innbyggerne i fylket via en "kulturkurv" til deres arbeidsplass ønsker vi å synliggjøre dette. Det er også et mål for oss at de ansatte i bedriftene skal få et ”avhengighetsforhold” til biblioteket ved å få kjennskap til våre produkter og tjenester.
Dette vil bli et tilbud til bedrifter i Akershus og et samarbeid mellom folkebibliotekene. Ved å sammenligne resultater og erfaringer vil vi kunne bruke dette som et grunnlag til å skape bedre bibliotektilb udvidere for fylkets innbyggere. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Lett på nett
Prosjekteier: Vest-Telemarkbiblioteka v/Kviteseid folkebibliotek
Kontaktperson: Anne Brit Borgen
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Vi ynskjer å gjere våre felles bibliotektilbod tilgjengeleg for alle lånargrupper på enklast mogeleg måte. Målet er å kunne gjenbruke data og gjere desse tilgjengelege for ”vanlege brukarar”. Det betyr enkel tilgang til generell fellesinformasjon og lokal informasjon, samt til våre elektroniske tenester og tilbod. Dette inkluderer vår felles digitale bokhylle (bokhylla.no) som framleis er ukjent for mange. Vi ynskjer å utvikle brukartilpassa fellessider for Vest-Telemarkbiblioteka, der vi presenterer dei elektroniske tenestane våre på ein enkel, funksjonell og tiltrekkande måte med utgangspunkt i vår nye designhandbok.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nye formidlingsmetoder
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Lettare litteraturnett
Prosjekteier: Sogn og Fjordane fylkesbibliotek
Kontaktperson: Anja Angelskår Mjelde
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek og Nordland fylkesbibliotek ynskjer å utvikle ein metode for å bygge opp lokale litteraturnett på ein enkel måte. Målet er å leggje til rette for å synleggjere og formidle lokale forfattarar og litteratur i større grad. prosjektet vil innebere å utvikle eit malverk for oppbygging av litteraturnett, å finne løysingar for å hente ut data frå opne kunnskapskjelder og deretter å formidle data inn i litteraturnetta.
I prosjektet vil vi basere oss på prinsippet om lagring av data ein stad, og aktiv bruk av eksisterande kunnskapskjelder som Wikipedia og Nasjonalbiblioteket sine databaser. I utviklinga av teknisk løysing vil vi satse på gjenbruk av eksisterande, fritt tilgjengeleg programvare, programkomponentar og kommunikasjonsløysingar.
Litteratur-/forfattarnett for Nordland og for Sogn og Fjordane vil bli overførde til/etablerte basert på løysinga som blir utvikla. Programvare og metodar frå prosjektet vil kunne brukast av andre aktørar som vil etablere litteraturnett.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nye formidlingsmetoder, Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Litteratur på arbeidsplassen
Prosjekteier: Vestfold fylkesbibliotek
Kontaktperson: Unni Minsås
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Stimulere til leselyst ved å velge ut media som supplerer kulturprogrammet i Arbeidslivets KulturSeilas (AKS). AKS har som et overordnet mål å bli et nasjonalt kulturprogram for arbeidslivet ved å utvikle en modell som er overførbar til andre fylker. Les mer om kulturprogrammet på www.arbeidslivetskulturseilas.no . 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 390 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Litteraturen viser vei til debatten
Prosjekteier: Moss bibliotek
Kontaktperson: Beate Aakerøy
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Biblioteket vil videreutvikles som møteplass, og inviterer til offentlig samtale og debatter omkring relevante og spennende temaer, - med litteraturen er utgangspunkt. I tillegg vil det inviteres til å bruke biblioteket som møteplass og debattarena også for eksterne aktører. Litteraturen vil hele tiden ha fokus og vil bli framhevet ved alle arrangementene.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Litteraturer
Prosjekteier: Hedmark fylkesbibliotek
Kontaktperson: Amund Haugen Steinbakken
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Målet med prosjektet er å:
- formidle litteratur digitalt på en ny måte der folk ferdes
- å etablere nye samarbeidspartnere
-benytte seg av Nasjonalbiblioteks digitale tjenester til god formidling
Fylkesbiblioteket i Hedmark ønsker å skape et digitalt formidlingsprosjekt med fokus på vandring knyttet til forfattere og deres forfatterskap i Hedmark. Vi skal lage en digital vandring, som vil være en presentasjon/digitalutstilling som via tekst/lyd/bilde/musikk lar publikum “vandre” gjennom forfatterens liv. Som formidlingsmedium ønsker vi å ta i bruk nettbrett og app. Deretter ønsker vi å koble denne digitale vandringen også til tilrettelagte fysiske vandringer i Hedmark med fokus på formidling av Hedmarks forfattere og deres forfatterskap. Viktige steder knyttet til forfatterens liv og forfatterskap, steder og naturelementer som er sentralt for forfatteren blir turdestinasjoner. Selve formidlingen vil skje via smarttelefon og app. Pilot for dette prosjektet er Prøysen 2014.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 640 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nye formidlingsmetoder, Samarbeid og partnerskap, Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Litteraturformidling på Norway Cup
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek
Kontaktperson: Annike Selmer
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Litteraturformidling til ungdom i alderen 11-19 år. Skape leseglede og inspirere til lesing.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Litteraturhus Lillehammer
Prosjekteier: Lillehammer bibliotek
Kontaktperson: Berit Strømshoved
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Permanent etablering og profesjonalisering av Litteraturhus Lillehammer. Litteraturhus Lillehammer skal være en levende arena for et bredt publikum, med aktiv drift og et variert programtilbud, og slik bli et forum for litteratur- og samfunnsengasjement. Det skal vise litteraturbyens muligheter året rundt. Sist men ikke minst viktig, mener vi dette prosjektet har klar overføringsverdi til andre byer.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Nye formidlingsmetoder, Biblioteket som møteplass, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Litteraturhus Vestfold
Prosjekteier: Vestfold fylkesbibliotek
Kontaktperson: Steinar Engeland
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Prosjektet skal etablere de fire bybibliotekene i Vestfold som lokale litteraturhus, i et samarbeid mellom Vestfold fylkesbibliotek og de fire største bybibliotekene i Vestfold. Prosjektet skal videre bygge og styrke disse bibliotekene som lokale arenaer for debatt og samfunnsspørsmål knyttet til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale anliggender. Dette vil skje blant annet ved å profesjonalisere arrangørkompetanse, litteraturkunnskap, formidlingskompetanse og mediehåndtering, og ved å tilby publikum relevante og attraktive arrangementer. Prosjektet tar mål av seg å øke det lokale engasjement i befolkningen rundt lokal debatt og litterære arrangementer. Ved å styrke og nyetablere samarbeid med andre aktører som arbeider med litteratur og debatt, skaper vi økt aktivitet og bred forankring lokalt. Brukermedvirkning skal være et viktig virkemiddel og delmål i prosjektet.Ved prosjektslutt skal vi ha en modell for flere slike etableringer i store og mellomstore bibliotek, både i Vestfold og på landsbasis.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 050 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://litteraturhusvestfold.wordpress.com

 

Lokaldebatten
Prosjekteier: Rana bibliotek
Kontaktperson: Hilde Rokkan
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
1) Etablere biblioteket i Rana som en arena for debatt basert på aktuelle saker som er oppe i media og gjenstand for diskusjon og meningsutvekslinger. 2) Bidra til økt engasjement og økt deltakelse lokalt i viktige samfunnsmessige saker.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Mangfoldig litteratur i Norden
Prosjekteier: Melhus bibliotek
Kontaktperson: Brita Narjord
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Målet er 2-delt:
1) Øke samkvem, kunnskap og kulturopplevelse i et nordisk perspektiv. Tema: a) Nyere nordiske forfatterskap b) Bli kjent med den litterære bakgrunn til innvandrere og flyktninger som bor i våre nærområder, dvs. kjente forfattere fra deres heimland, og nye forfatterskap i de flerkulturelle miljøene.
2) Utvikle, strukturere og kvalitetssikre lese-/studiesirkeltilbudene ved biblioteket. Tema, nivå, mer og mindre formelle opplegg kartlegges og initieres som en viktig del av bibliotekets formidlingsarena og møteplass.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Nye formidlingsmetoder, Biblioteket som møteplass, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Mobilbiblioteket - det mobile fagbibliotek
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen
Kontaktperson: Marion Mühlburger
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Formidling av fag- og forskningslitteratur til en allmenn interessegruppe utenfor bibliotekets fire vegger og fysiske begrensninger. Utvikle og utvide begrepene "fysisk bibliotekrom" og "bibliotek som møteplass", som også tilpasses dagens krav til mobilitet og tilgjengelighet. Framheve det spesielle, det gøye, det fine, det fantastiske, det sjeldne, det enestående, det morsomme, det usannsynlige og det rare som faglitteratur har å tilby i forskerhverdagen, studenthverdagen og den dagligdagse hverdagen. Markedsføring av fagbibliotekets tjenester og analoge og digitale tilbud. Skape nye kontaktflater mellom biblioteket og publikum.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 250 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nye formidlingsmetoder, Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

MøreRom lokalhistorieknutepunkt
Prosjekteier: Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Kontaktperson: Ellen Kristin Molvær
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Vidareutvikle registerbasen MøreRom til å bli eit knutepunkt for lokalhistorisk materiale på nett i Møre og Romsdal: Kartlegge kva som finst av aktuelt materiale i folkebiblioteka, arbeide seg fram til malar og standardar for indeksering, etablere ei teknisk overbygging som samlar tilgang til ulikt materiale EIN stad - samt sørge for å fylle MøreRom med innhald. Prosjektet vil bli eit sentralt innsatsområde i gjennomføringa av kulturdelen i Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013-2016.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 255 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://websok.mr.fylkesbibl.no/cgi-bin/websok-morerom

 

Nord-Trøndelag leser
Prosjekteier: Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Kristin Storvig
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Prosjektets hovedmål er å skape en ny giv for lesing og leselyst i alle lag av befolkningen, ved at folkebibliotekene og fylkesbiblioteket går sammen om satsing på lesefremmende aktiviteter, bibliotekenes rolle som litteraturhus og de bibliotekansatte som leseagenter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 000 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Den kulturelle nistepakka, Leseløftet, Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Nord-Trøndelag leser (Facebook), Leseambassadørene i Nord-Tøndelag

 

Nye Tjøme folkebibliotek, formidling i sentrum
Prosjekteier: Tjøme folkebibliotek
Kontaktperson: Hilde Ditmansen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Utforme og prøve ut nye metoder for formidling i betjent og selvbetjent åpningstid. Øke bruken og tilgjengeligheten av biblioteket, sikre nye brukergrupper og presentere tjenestene på en fristende og selvforklarende måte.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Prøysen-bibliografi
Prosjekteier: Høgskolen i Hedmark, biblioteket campus Hamar
Kontaktperson: Karianne Hagen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Lage en bibliografi som vil være todelt idet det skal være et forfatternettsted og en database (Bibsys) for bibliografiske opplysninger. Forfatternettstedet skal ha et brukervennlig grensesnitt som gjør det enkelt å finne tilleggsinformasjon om en  bibliografi som ikke er egnet til å ha i Bibsys. Bibliografien skal kunne være lett å vedlikeholde. Det skal kunne lenkes opp til bibliografien fra andre institusjoner.
Prosjektmålet oppnås ved å:
- produsere bibliografi i eksisterende databasetjeneste (Bibsys)
- utvikle forfatternettsted
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid og partnerskap, Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

På vei mot en generell norsk tesaurus
Prosjekteier: Universitetet i Oslo, Universitetsbiblioteket
Kontaktperson: Halvor Kongshavn
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Gjennom prosjektet vil Humord bli utvidet ved å inkludere termer fra Realfagstermer og TEKORD. Et langsiktig mål er å utvikle Humord til å bli en norsk, generell tesaurus med terminologi fra flere, ulike aktører.
Humord med utvidelser vil bli allment tilgjengelig som åpne og lenkede data i et standardisert format (SKOS/RDF) og dermed som rådata for andre utviklere.
Et annet hovedmål er å mappe Humord til norsk WebDewey. Erfaringene fra mappingen i det foreslåtte prosjektet vil ha høy overføringsverdi for andre bibliotek som planlegger å mappe sine vokabular mot webDewey.
Mapping av Humord til Norsk webDewey vil gjøre tesaurusen mer tilgjengelig og synlig, også for folkebiblioteksektoren.
Mappingen av termer fra humanistiske fag, samfunnsvitenskapene, real- og teknologifag vil gi norsk webDewey økt terminologitilfang. Økt tilgang på termer vil gi flere emnemessige innganger til Dewey og lette klassifikasjons- og emneordsarbeidet i bibliotekene.
En norsk webDewey tilkoblet emneordssystem som Biblioteksentralens emneord, MESH og en utvidet Humord-tesaurus vil bidra til at norsk webDewey får økt funksjonalitet og relevans.
De ulike oversettelsene av Deweys desimalklassifikasjonssystem samt tilmappede vokabular danner grunnlag for å utvikle flerspråklige emnesøk i sluttbrukersystemene. Universitets- og høgskolebibliotekene har et økende antall utenlandske studenter og ansatte. Flerspråklige emneinnganger er dermed svært viktige i denne sektoren. Inneværende prosjekt vil legge et grunnlag for økt verbal navigasjon via Deweysystemet, og samtidig gi et mer fullstendig resultat ved navigering i tesaurusstrukturen.
Bibliotekenes metadata utveksles mer over landegrensene enn tidligere og det er derfor viktig å kunne mappe eksempelvis engelskspråklige og norske termer. Store deler av de metadataene som mottas i e-bok-pakker er utstyrt med Dewey-nummer og emneord på engelsk. En mapping via Dewey vil gi norskspråklige søkeinnganger til disse dokumentene. Dette vil radikalt forbedre gjenfinnbarheten til dokumentene.
Prosjektet vil bidra til økt samarbeid rundt arbeidet med emneord og klassifikasjon.
Det er et mål at det skjer en overføring av kompetanse mellom data-/utviklerpersonale og bibliotekarene som deltar i prosjektet. Vi vi l også ha nytte av kunnskaps-/erfaringsutveksling med andre miljøer som jobber med terminologi og øke innganger, for eksempel Norsk språkbank eller Språkrådet. Vi ønsker å dele våre erfaringer i form av konferansebidrag og faglige artikler.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 350 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid og partnerskap, Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektnettside

 

Rett til å si det - debatt for folk flest
Prosjekteier: Levanger bibliotek
Kontaktperson: Guri M. Sivertsen
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Gjøre biblioteket til et naturlig valg hvor folk kan møtes for å diskutere dagsaktuelle samfunnsspørsmål.
Delmål 1: Prøve ut metoder for å utvikle Levanger bibliotek som en vellykket debattarena. Delmål 2: Utvikle kompetanse blant ansatte til å arrangere debatt- og diskusjonsarrangement. Delmål 3: Utvikle nye samarbeidsformer med ulike lokale aktører for debattarrangement.
Resultatmål: Biblioteket er en aktiv aktør for å legge til rette for ytringsfriheten i lokalsamfunnet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Rom for flere
Prosjekteier: Horten bibliotek
Kontaktperson: Silje Eggum
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Utvikle bibliotekrommet i tråd med den nye formålsparagrafen. Vi vil gjennom omforming av rommet legge til rette for flere møteplasspunkter og en arena som kan romme folkemøter. Fokus skal ligge på rom for ordskifte og samfunnsdebatt. Gjennom omformingen skal det skapes en profesjonell helhet i bibliotekrommet i forhold til rom, lyssetting, trender og eksisterende interiør. Utforme et verktøyhefte med erfaringer til bruk for andre mellomstore bibliotek i hele landet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Seniorgamer
Prosjekteier: Drammen bibliotek
Kontaktperson: Lena Hillestad
Tidsperiode: 2011-2015
Mål:
Prosjektets mål er å lage en modell for et nasjonalt bibliotektilbud for eldre, spesielt hjemmeboende med demens, for deres pårørende og for aktører i helsesektoren.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 3 000 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://seniorgamer.no

 

Skeivt arkiv- og dokumentasjonssenter
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen
Kontaktperson: Tone Hellesund
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Etablering av nettsider/nettportal for formidling av kilder til skeiv historie. Portalen skal kunne formidle litteratur, tidsskrifter, tradisjonelt arkivmateriale, film, lyd og videointervjuer og andre typer kildemateriale.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 425 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Snakk på tvers i Sande
Prosjekteier: Sande bibliotek
Kontaktperson: Brit D. Larssen
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Initiere og legge til rette for at offentlig samtale og debatt kan finne sted også i et mindre bibliotek som Sande bibliotek. Tilretteleggingen innbefatter igangsetting og gjennomføring av samtaler / debatter, samt tilrettelegging av bibliotekets fysiske omgivelser til formålet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 140 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Snakkes på biblioteket!
Prosjekteier: Malvik bibliotek
Kontaktperson: Kathrine Heringbotn
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
- Utvikle Malvik bibliotek til et naturlig møtested og arena for meningsutveksling for flere brukergrupper. Særlig for innbyggere som av ulike grunner ikke har jobb eller skole å gå til, og som har mulighet til å møtes på dagtid. Lage et relevant  treffpunkt på tvers av generasjoner og ståsted, der man deler kunnskap og erfaringer. Øke innbyggernes kjennskap til, og bruk av bibliotekets ulike muligheter og tilbud.
- Profesjonalisere bibliotekets arrangør- og debattkompetanse.
- Utvikle biblioteket som et ledd i å skape økt livskvalitet, økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv og gi god folkehelse.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Spel for alle - "Kasino mobil"
Prosjekteier: Seljord bibliotek
Kontaktperson: Brit Haugland
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Vi har ikkje lenger bokbuss i Telemark. Nå ynskjer vi oss andre mobile tenester som kan utvide biblioteket som begrep og samfunnsaktør uavhengig av det fysiske, konkrete bibliotekrommet. I våre kommunar, der biblioteka har lite funksjonelle lokale, må vi finne andre løysingar for å gje innbyggjarane nye tilbod.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nye formidlingsmetoder, Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Språkmestring og bokglede
Prosjekteier: Stange bibliotek
Kontaktperson: Alvhild Gjestvang
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Stimulere til lesing i barnefamilier som ikke selv søker til biblioteket. Fremme barns språkutvikling gjennom å gjøre barnelitteratur tilgjengelig i barnehagene. Bidra til å gi barn som er nye i Norge et allsidig norsk språk. Bidra til å gi foreldrene språktrening gjennom felles bokopplevelser med barna sine.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Store debatter i små bibliotek
Prosjekteier: Holmestrand bibliotek
Kontaktperson: Richard Madsen
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Prosjektet skal etablere bibliotekene i Holmestrand, Hof og Re som uavhengig møteplasser, og aktiv arenaer for samtale og debatt ved at: 1. Bibliotekene i Holmestrand, Hof og Re oppfattes som en viktig debattarena for innbyggerne i kommunene  2. Bibliotekene er hovedarrangør for 7 debatter i året 3. Bibliotekene brukes til debatter av andre arrangører.
Vi ønsker i løpet av 2014 å prøve ut forskjellige modeller for samarbeid med lokale aktører, for eksempel lag, foreninger, politiske partier, kommunale institusjoner, samarbeidende bibliotek. Gjennom prosjektet utvikles vår kompetanse på arrangering, formidling og mediahåndtering.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 55 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Ta en bibliotekar og la henne vandre
Prosjekteier: Hedmark fylkesbibliotek
Kontaktperson: Karianne A. Aam
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Heve kunnskapen og kompetansen til ansatte i folkebibliotekene rundt fokusområdene bibliotek og formidling, møteplass, samfunnsaktør og rom ved å:
1. Utnytte og utvikle formidling i bibliotekene.
2. Skape nye erfaringer og nye måter å bruke bibliotekrom i formidling.
3. Utfordre både hospitant og vert til å bruke sin erfaring.
4. Skape remiks/nybruk av god formidling. Vi vil skape ny/endret bruk av bibliotekrommet.
Kompetanseheving har som fokusområder:
- ny formidling i bibliotekrommet, slik at bibliotekene kan framstå som attraktive og tilgjengelige møtesteder
- utvikling og fornying av bibliotekrommet slik at det gjenspeiler samfunnets behov for  bibliotektjenester og legger til rette for utvikling av nye tilbud
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://bibliotekarvandring.wordpress.com/

 

Ta plass!
Prosjekteier: Vestfold fylkesbibliotek
Kontaktperson: Pernilla S. Hjermann
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Effektmål: Prosjektet skal fornye formidlingen til 10-13-åringer i bibliotekene ved en satsing på et helhetlig, interaktivt tilbud på prosjektbibliotekenes smartboard-tavler. Slik ønsker vi å vise vei og løfte frem bibliotekene som både møteplasser, kunnskaps- og kulturarenaer for de unge.
Resultatmål:
- aktualisere og revitalisere bibliotektilbudet til målgruppen 10-13-åringer gjennom satsing på multimodal, interaktiv formidling
- knytte til oss strategiske samarbeidspartnere som på sikt vil utgjøre varige nettverk som styrker hverandre
- brukermedvirkning: trekke de unge til biblioteket og øke treffsikkerheten på tilbudet til dem ved å involvere dem aktivt i planleggingen.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 260 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Trygg oppvekst
Prosjekteier: Aukra folkebibliotek
Kontaktperson: Aud Kjersti Torbjørnsen
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Bevisstgjøring av faktorer som spiller en viktig rolle for barn og unge i Aukra kommune. Kunne ta erfaringene med i forhold til hvordan man tilrettelegger kommunens tilbud. Spille sammen med både barna, ungdommene og foreldrene for å sikre et godt og trygt oppvekstmiljø i kommunen. Være i stand til å hente inn flinke inspiratorer som kan skape en konstruktiv debatt i lokalsamfunnet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 25 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Ung LOUNGE
Prosjekteier: Eidsberg bibliotek
Kontaktperson: Elin W. Hansen
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Ung LOUNGE skal bli ungdommens arena for debatt og engasjement, og fremstå som bibliotekets tilbud hvor deres interesser står i fokus. Målet er å tilby de unge en stressfri arena hvor de ikke trenger å prestere, men hvor de kan være seg selv uten press, et treffsted hvor ungdommen selv arrangerer «folkemøter» med politikere, samfunnsplanleggere og andre aktuelle debattanter. Økt deltagelse blant Eidsbergs ungdom og unge voksne i samfunnsdebatten.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Ungdom engasjerar ungdom
Prosjekteier: Nord-Fron bibliotek
Kontaktperson: Randi N. Berg
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Full tittel på prosjektet: Ungdom engasjerar ungdom med biblioteket som arena.
Hovudmålsetjing: Nord-Fron bibliotek ønskjer å vere bidragsyter til aktivitet for ungdom gjennom etablering av samarbeid med Nord-Fron ungdomsråd.
Tre delmål der kvart punkt er likestilt: 1. Vi ønskjer å vise ungdom korleis biblioteket kan vere ein møtestad der ulike aktivitetar og arrangement kan skape gode opplevingar, som også kan generere engasjement og debatt og vere bidrag til ungdom si personlege utvikling. I sum trur vi dette kan vere med å auke ungdom sitt engasjement og deltaking i samfunnsdebatten; lokalt, nasjonalt og globalt. 2. Brukarmedverknad: biblioteket skal synleggjerast for ungdom ved hjelp av ungdomsrådet si deltaking. 3. Nye samarbeidspartar: Nord-Fron ungdomsråd, ungdomskonsulent og Vinstra kino.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Ungdommens sosiale multimediaarena
Prosjekteier: Andebu kommune
Kontaktperson: Jørgen Hovde
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Effektmål: Prosjektet Ungdommens sosiale multimediaarena skal gjennom aktiv inkludering av Andebus ungdomsskoleelever, med vekt på å inkludere minoritetselevene, fornye tilbudet i biblioteket til ungdommer i Andebu kommune. Prosjektet skal legge vekt på å videreutvikle grupperommet på 21 kvm til å bli ungdommenes eget rom, med egnede aktiviteter.
Resultatmål:
- Legge til rette for at flere ungdommer bruker biblioteket gjennom å høre på deres innspill og ønsker
- Imøtekomme ungdommenes kulturelle og teknologiske interesser
- La oss inspirere av ungdommens innspill og behov
- Skape en arena der ungdommer kan møtes i et nøytralt miljø uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn
- Gi ungdommene tilgang på de nyeste spillkonsollene og tilbud knyttet til nettbaserte spill og tjenester
- Skape en varig arena som ungdommen har innflytelse på og identifiserer seg med
- La ungdommen og bibliotek sammen bidra i utviklingen av lokalsamfunnet
- Bibliotekansatte skal få erfaring med å jobbe mot ungdom
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Biblioteket som møteplass, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Ungdomsbiblioteket
Prosjekteier: Øystre Slidre folkebibliotek
Kontaktperson: Marit Karlberg
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Vi vil inspirere og engasjere ungdom til refleksjon og debatt. Målet er todelt: 1. Inspirere ungdommen og styrke dei i evna til refleksjon rundt aktuelle tema. 2. Vekke ungdommen sitt samfunnsengasjement og vilje til å nå fram hjå politikarane med sine syn.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014
Prosjekteier: Gjøvik bibliotek
Kontaktperson: June Solberg
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Gjøvik bibliotek og litteraturhus ønsker å styrke tilbudet til ungdom og unge voksne i alderen 15 - 25 år gjennom videre utvikling som møteplass og debattarena. Hovedmålene for prosjektet er:
- Gjennomføre ulike typer arrangementer og debatter som er direkte rettet mot brukergruppen
- Bygge opp en egen avdeling i bibliotekets mest attraktive område
- Bygge opp en egen mediesamling
Målene vil bli gjennomført i tett samarbeid med brukergruppen. Brukermedvirkning er en sentral og avgjørende del av prosjektet. I løpet av prosjektperioden vil vi ha opparbeidet oss en kompetanse som vil være enestående i Innlandet, og som vi ønsker å dele med alle interesserte bibliotekansatte.
Vi vil i løpet av prosjektperioden sertifisere oss som et Popkult-bibliotek. Det er utarbeidet en egen designmanual og et manifest som man må følge for å kunne sertifiseres som et Popkult-bibliotek (se: http://tinyurl.com/popkultmanifest )
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Vern gjennom bruk
Prosjekteier: Haugesund folkebibliotek
Kontaktperson: Torill B. Horneland
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Hovedmål for prosjektet er å innrede deler av 1. etasje av Haugesund folkebibliotek til et flerbruksareal med fleksibel møblering slik at det kan fungere som bibliotekareal i det daglige og areal for ulike arrangement utenom åpningstid, jfr. biblioteklovens reviderte formålsparagraf. For å gjøre dette er det nødvending å finne skjæringspunktet mellom tidsmessige bruk og vern: Bygget fra 1967 inkludert inventar, er fredet og endringer skal godkjennes av antikvariske myndigheter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 75 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Vinterles
Prosjekteier: Alvdal, Folldal, Tolga, Os og Rendalen bibliotek
Kontaktperson: Inger Marie Bergene
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Målet vårt er å øke lesegleden og lesekompetansen hos voksne gjennom leseaksjonen VinterLes.Vi vil gjerne prøve ut om de enkle prinsippene vi vet fungerer fra leseaksjonen for barn, SommerLes, kan skape økt motivasjon for lesing hos voksne også. Vi håper også at en slik leseaksjon kan føre til at vi kommer i kontakt med nye grupper som vi sjelden ser i biblioteket. Et annet mål med prosjektet er å gjøre oss til bedre og mer bevisste litteraturformidlere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 495 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka, Leseløftet 2010-2014, Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Vårt liv - min mening
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek
Kontaktperson: Kari Ravnaas
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Vårt liv – min mening skal være en debattarena og et debattverksted i biblioteket for ungdom 15–19 år. Formålet er økt deltakelse og selvtillit i forbindelse i med politiske debatter og valg. Grunnlovsjubileet og neste års kommune- og fylkestingsvalg skal være utgangspunktene for valg av debattemaer. Prosjektet skal være et samarbeid mellom alle filialene til Deichmanske bibliotek. Et delmål er derfor samarbeids- og kompetanseheving på tvers av Deichman-systemet slik at vi i større grad kan være en «uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt».
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 750 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Æ e E-trønder
Prosjekteier: Trondheim folkebibliotek
Kontaktperson: Lene Romstad
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Trondheim folkebibliotek og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek vil være viktige bidragsytere i kampen mot samfunnets digitale klasseskille, og ønsker å gi alle innbyggerne i Sør-Trøndelag muligheten til å øke sin grunnleggende digitale kompetanse. Vi ønsker å utvikle et kurstilbud på en digital læringsarena der streaming og videoundervisning er viktige verktøy, i tillegg til fysiske samlinger. Den digitale læringsarenaen kan enkelt og gratis benyttes av andre.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nye formidlingsmetoder, Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Å bli Sandnesgauk?
Prosjekteier: Sandnes bibliotek
Kontaktperson: Sebastian Jazdzewski
Tidsperiode: 2014-2015
Mål:
Målet er å gi en gruppe flyktninger kunnskap om Sandnes og det nærliggende området. Det skal handle om å finne Sandnes-identitet og aktivere flyktningenes interesse for byen og dess tilbud.
I samarbeid med kommunens Flyktningenhet som jobber med personer med utenlandsk bakgrunn, skal Sandnes bibliotek spre innsikt innen følgende områden: språk, historia, samfunn, natur og idrett. Meningen er å formidle dette på en attraktiv måte – gjennom utflykter, språkkafé, forelesinger – slik at deltakerne/flyktningene blir bedre kjent med sin norske hjemby og slik at de aktiveres til å benytte de tjenester som Sandnes Bibliotek og noen andre foretak i Sandnes kommunen tilbyr. Målet er også å markedsføre blant annet bibliotektjenester bland flyktningsgrupper.
Å gjennomføre dette prosjektet innebærer for Sandnes bibliotek å oppfylle sin viktige samfunnsrolle som gjelder kunnskaps- og informasjonsspreding. Gjennom å arrangere en del av prosjektet utenfor sin bygging markerer Sandnes bibliotek enda sterkere sin posisjon på Sandnes-området. Det samme gjelder også bibliotekets samarbeidspartner – Flyktningenheten.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Biblioteket som møteplass, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

samlingen nettsidene