Pågår t.o.m. 2015

Digital arena
Digital folkeopplysning
Digital formidling - til og fra ungdom
Digitalt samarbeid og utvikling
Flyplassbibliotek
KKP-biblioteket
Kulturkurven
Litteratur på arbeidsplassen
Litteraturhus Vestfold
MøreRom lokalhistorieknutepunkt
Nord-Trøndelag leser

 

Digital arena
Prosjekteier: Bergen Offentlige bibliotek
Kontaktperson: Sverre Helge Bolstad
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Digital arena skal utvikle biblioteket som arena for kurs, debatt og rettleiing knytta til nye medier, digital kultur og teknologi. Gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner, teknologibedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre partnarar skal biblioteket legge til rette for inkludering, kreativitet, læring og demokratisk debatt i og om den digitale verda. Biblioteket ynskjer å utforske ein ny type fomidling av kunnskap og viten ved å nytte potensialet som ligg i kunnskapsnettverk og læringsfellesskap. Prosjektet skal undersøke om nye samarbeidsmodellar mellom bibliotek og frivillig sektor kan bidra til å utvikle folkebiblioteket som møteplass og fasilitator for debatt og læring. Me ynskjer å kople aktørar som har kompetanse og kunnskap, med dei som ynskjer å lære eller skape. Prosjektet skal resultere i ei rekke aktiviteter som verkstader, kurs, debatt og foredrag og utvikling av ei rettleiingsteneste for dei ulike målgruppene.
Prosjektet og aktivitetane kan delast i tre delprosjekt:
1. Digital inkludering – retta mot dei som er nye i den digitale verda, som til dømes seniorar, barn, innvandrarar.
2. Digital kreativitet - retta mot kunstnarar, amatørar og andre som driv eller ynskjer å drive skapande arbeid.
3. Digital debatt og læring - retta mot frivillige organisasjoner oginteressegrupper. For å understøtte aktivitetane i prosjektet vil biblioteket utvikle ei rettleiingsteneste med eit breitt kompetansefelt innan digitale verktøy.
Gjennom å delta i prosjektet sine tenester og aktivitetar skal publikum kunne lære noko, danne seg meiningar, og skape og dele kulturutrykk. Verdiar som openhet, deling og kollaborativ læring skal ligge i botn av aktivitetene. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf) Digital arena (nettside)

 

Digital folkeopplysning
Prosjekteier: Stjørdal kommune, etat oppvekst og kultur
Kontaktperson: Frank Nordby
Tidsperiode: 2013-2015
Mål: Prosjektet har både kvalitative og kvantitative mål. De kvalitative målene er:
- Skape leselyst gjennom historisk person – case Ole Vig.
- Utvikle ny og innovativ måte å formidle forfattere gjennom digitale løsninger og gjennom bibliotekrom.
- Utvikle faglig fora for bibliotekansatte i Værnesregionen, og koble Litteraturhus Nord-Trøndelag til dette fora.
- Utvikle samarbeidsmodell for hvordan samarbeidet mellom skole og bibliotek kan være.
De kvantitative målene er:
- 20 lærere i 2012 skal være informert og motivert til å bidra i prosjektet.
 - I 2012 skal 80% av bibliotekansatte i Værnesregionen deltatt i fagforumet.
 - I 2013 skal 150 elever ha testet en eller flere av løsningene som utvikles i prosjektet.
 - I 2014 skal 500 elever ha vært gjennom en eller flere tiltak samt nasjonalt 75 bibliotekansatte ha deltatt i erfaringsseminaret.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Digital formidling - til og fra ungdom
Prosjekteier: Skedsmo bibliotek
Kontaktperson: Ragnhild Madsen
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Målet for prosjektet er å få ungdom til å lese bøker og formidle videre ved hjelp av digitale fortellinger. Det er også et mål å styrke formidling- og digital kompetanse i folkebiblioteket, samt utvidet samarbeidet mellom folkebibliotekene i regionen og utprøve ressurssutnyttelse på tvers av kommunegrenser. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 140 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014, Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Digitalt samarbeid og utvikling
Prosjekteier: Trondheim folkebibliotek
Kontaktperson: Ole-Johan Berge
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Styrke og spisse kompetansen hos ansatte når det gjelder digitale kunnskapskilder, søking og formidling av digitalt innhold. Spisse kompetanse hos spesialistene og heve den generelle digitale kompetansen hos ansatte. Lage et program for kunnskapsdeling mellom folkebibliotekene i Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Oslo og Bergen som kan videreføres etter at prosjektperioden er over. Å integrere og heve kompetansen i bruk av Nasjonalbibliotekets og de ulike folkebibliotekene sine digitale tjenester i bibliotekenes digitale formidling. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Ny formidling, NBs digitale tjenester
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Flyplassbibliotek
Prosjekteier: Ullensaker bibliotek
Kontaktperson: Eli K. Wilhelmsen
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Å ta samfunnsansvar bidrar til en felles målsetting om inkludering i arbeidslivet, skape flere muligheter, gi gode opplevelser, god økonomisk ressursutnyttelse og et godt liv for oss alle. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

KKP-biblioteket
Prosjekteier: Kongsberg bibliotek
Kontaktperson: Geirr Karlsen
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Målsetting vil være å utvikle dynamiske og innovative bibliotekfunksjoner som vil fremme kunnskap, læring og kultur. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 500 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Kulturkurven
Prosjekteier: Fylkesbiblioteket i Akershus
Kontaktperson: Cathrine Undhjem
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Folkebibliotekene i Akershus ønsker å knytte et tettere samarbeid med lokale bedrifter. Målet er å få innbyggere som vanligvis ikke benytter seg av bibliotekenes tilbud til å gjøre seg kjent med våre tjenester. Ved å bringe litteratur, film og musikk til innbyggerne i fylket via en "kulturkurv" til deres arbeidsplass ønsker vi å synliggjøre dette. Det er også et mål for oss at de ansatte i bedriftene skal få et ”avhengighetsforhold” til biblioteket ved å få kjennskap til våre produkter og tjenester.
Dette vil bli et tilbud til bedrifter i Akershus og et samarbeid mellom folkebibliotekene. Ved å sammenligne resultater og erfaringer vil vi kunne bruke dette som et grunnlag til å skape bedre bibliotektilb udvidere for fylkets innbyggere. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Litteratur på arbeidsplassen
Prosjekteier: Vestfold fylkesbibliotek
Kontaktperson: Unni Minsås
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Stimulere til leselyst ved å velge ut media som supplerer kulturprogrammet i Arbeidslivets KulturSeilas (AKS). AKS har som et overordnet mål å bli et nasjonalt kulturprogram for arbeidslivet ved å utvikleen modell som er overførbar til andre fylker. Les mer om kulturprogrammet på www.arbeidslivetskulturseilas.no . 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 390 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Litteraturhus Vestfold
Prosjekteier: Vestfold fylkesbibliotek
Kontaktperson: Steinar Engeland
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Prosjektet skal etablere de fire bybibliotekene i Vestfold som lokale litteraturhus, i et samarbeid mellom Vestfold fylkesbibliotek og de fire største bybibliotekene i Vestfold. Prosjektet skal videre bygge og styrke disse bibliotekene som lokale arenaer for debatt og samfunnsspørsmål knyttet til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale anliggender. Dette vil skje blant annet ved å profesjonalisere arrangørkompetanse, litteraturkunnskap, formidlingskompetanse og mediehåndtering, og ved å tilby publikum relevante og attraktive arrangementer. Prosjektet tar mål av seg å øke det lokale engasjement i befolkningen rundt lokal debatt og litterære arrangementer. Ved å styrke og nyetablere samarbeid med andre aktører som arbeider med litteratur og debatt, skaper vi økt aktivitet og bred forankring lokalt. Brukermedvirkning skal være et viktig virkemiddel og delmål i prosjektet.Ved prosjektslutt skal vi ha en modell for flere slike etableringer i store og mellomstore bibliotek, både i Vestfold og på landsbasis.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://litteraturhusvestfold.wordpress.com

 

MøreRom lokalhistorieknutepunkt
Prosjekteier: Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Kontaktperson: Ellen Kristin Molvær
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Vidareutvikle registerbasen MøreRom til å bli eit knutepunkt for lokalhistorisk materiale på nett i Møre og Romsdal: Kartlegge kva som finst av aktuelt materiale i folkebiblioteka, arbeide seg fram til malar og standardar for indeksering, etablere ei teknisk overbygging som samlar tilgang til ulikt materiale EIN stad - samt sørge for å fylle MøreRom med innhald. Prosjektet vil bli eit sentralt innsatsområde i gjennomføringa av kulturdelen i Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013-2016.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Nord-Trøndelag leser
Prosjekteier: Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Kristin Storvig
Tidsperiode: 2013-2015
Mål:
Prosjektets hovedmål er å skape en ny giv for lesing og leselyst i alle lag av befolkningen, ved at folkebibliotekene og fylkesbiblioteket går sammen om satsing på lesefremmende aktiviteter, bibliotekenes rolle som litteraturhus og de bibliotekansatte som leseagenter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 500 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Den kulturelle nistepakka, Leseløftet, Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Nord-Trøndelag leser (Facebook), Leseambassadørene i Nord-Tøndelag

samlingen nettsidene