Pågår t.o.m. 2014

Bergens musikkhistorie
Bibliotek i kunnskapssamfunnet
Bibliotekrom i Troms
Bibliotektjenester og endring i UH-organisasjoner
De unges bokskaperkunst
Den internasjonale morsmålsdagen
Den kulturelle nistepakka
Den kulturelle nistepakka i Klæbu
Digital historiefortelling
Døgnåpent bibliotek i Spydeberg
eBorgerskap i Vestfold
Endringskompetente bibliotek
Felles terminologi for klass med Dewey
Framtidas kunnskapsarena
Globale døråpnere II - Storytelling
Gode lesere på arbeidsplassen
Hardangerbiblioteka der folk ferdast
Hva lærer de?
Informasjonskompetanse og kunnskapsbasert praksis i helsetjenester til eldre
Kameleon
Les for livet - del 2
Les soldat!
Leselyst og språk og IKT
Litteraturformidling - InnsideUT
Merkevare Vestfoldbibliotekene
Ny i Buskerud
Nye Lesefrø
Nye Tjøme folkebibliotek, formidling i sentrum
Nytte og hygge
Poesislam i UKM
Presentasjonsformater for e-publikasjoner
Saman for framtida
Skrivedugnad for nettet
Seniorgamer
Studentene og digitale tekster
Ta plass!
Vertskommunesamarbeid
Vestfoldsamlingen
Vinterles
Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert

 

Bergens musikkhistorie
Prosjekteier: Bergen offentlige bibliotek
Kontaktperson: Siren Steen
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Målet med prosjektet er å gjøre bibliotekets metadata for spesialsamlinger fritt tilgjengelig som et datasett basert på linked data og formidle på beste måte innholdet som beskrives. Prosjektet skal utforske muligheten for å presentere eget og andres materiale på nye måter som viser sammenhengen mellom det digitale objektet og andre dokumenter i egen og andres samlinger. Prosjektet skal utvikle rike metadata ved å knytte sammen nettkilder med katalogdata, og tilgjengeliggjøre disse i åpne format som andre kan bruke og bygge videre på.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 575 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Bibliotek i kunnskapssamfunnet
Prosjekteier: Vestfold fylkesbibliotek
Kontaktperson: Anita Hvarnes Evensen
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Hovedmål: Utvikle en modell for samarbeid mellom bibliotekansatte i utdanningsinstitusjoner og i folkebibliotek i Vestfold for å styrke den helhetlige kompetanse for bibliotekansatte i temaer innenfor begrepet informasjonskompetanse.
Tiltak: Årlige kurs for å heve bibliotekansattes kompetanse i temaer innenfor begrepet informasjonskompetanse. Utvikle kurs for å heve bibliotekansattes kompetanse i metoder for evaluering, effektmåling og kartlegging, slik at de kan evaluere tiltak som settes i gang. Gjennomføre et fokusgruppeintervju blant bibliotekansatte: Hvordan oppleves studenter når de bruker sitt lokale bibliotek i studiesammenheng? Vurdere kompetansegivende kurs innen kommunikasjon, veiledning, undervisning for bibliotekansatte.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Bibliotekrom i Troms
Prosjekteier: Troms fylkesbibliotek
Kontaktperson: Marit A. Somby
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Utvikle endringsorienterte bibliotekrom i Troms tilpasset lokalsamfunnets behov for bibliotek som kunnskaps-, kultur- og litteratursentrum, møtested og aktivitetsarena. Gjennom kompetanseheving skal prosjektet gjøre de ansatte i stand til å tilpasse bibliotekrommet i tråd med løpende samfunns- og strukturendringer.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 225 000 kr
Kategori/innsatsområde: Frie forsøk
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Bibliotekrom i Troms  (nettsted)

 

Bibliotektjenester og endring i UH-organisasjoner
Prosjekteier: Høgskolen i Bergen, biblioteket
Kontaktperson: Maria Carme Torras Calvo
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
This proposed project will investigate the management of change in academic libraries in Norway, with a particular emphasis on how different stakeholder groups within the library can collectively develop and adapt services, strategies, procedures and values in the face of such organisational change. These issues will be researched using innovative methods that have not before been applied in the study of academic libraries. The proposed project therefore seeks to address the following issues:
- identifying key issues (challenges, problems, critical success factors) in library change management procedures;
- exploring how organisational and professional development can be enhanced in the face of organisational change;nacting and evaluating new procedures for professional development and the understanding and management of change;
- creating networks for professional development and research across Norwegian academic libraries;
- improving the ”capital” (Bourdieu 1988) of librarystaff outside the library.
The project is informed by the goals of Bibliotekreform 2014, Del I strategier og tiltak (p.36-39). It aims to contribute to evidence-based professional development of library staff. Further, the collaborative development of data analysis in the project methodology and the emphasis on dissemination of project findings will contribute to the sharing of knowledge and best practice throughout the higher education library sector.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 375 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://oopib.wordpress.com/

 

De unges bokskaperkunst
Prosjekteier: Deanu Girjerádju/Tana Bibliotek
Kontaktperson: Ragnhild Måsø
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Prosjektets formål er å skape interesse for bøker og forståelsen for viktigheten av lesing.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Den internasjonale morsmålsdagen
Prosjekteier: Det flerspråklige bibliotek
Kontaktperson: Siri Tidemann-Andersen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
I forbindelse med avslutningen av Leseløftet 2010-2014 ønsker Det flerspråklige bibliotek å initiere en uke lang nasjonal kampanje med en stor markering av den internasjonale morsmålsdagen 21. februar 2014.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), www.morsmalsdagen.no

 

Den kulturelle nistepakka
Prosjekteier: Sola folkebibliotek
Kontaktperson: Aud Kjersti Torbjørnsen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Det viktigste målet med dette prosjektet er å vise at bibliotekene har mye å tilby alle som arbeider i denne kommunen. Mange har brukt biblioteket da de var yngre, men med en travel hverdag, er ikke biblioteket blitt prioritert som en arena å bruke i fritiden. Biblioteket har utviklet seg i takt med tiden, og mange opplever at vi kan tilby tjenester de ikke hadde forventet. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 101 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Den kulturelle nistepakka i Klæbu
Prosjekteier: Klæbu folkebibliotek
Kontaktperson: Liv Ranum
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Bidra til et bedre arbeidsmiljø ved å gi felleskulturopplevelser. Nå grupper som i liten grad benytter seg av biblioteketstilbud i dag.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 60 000 kr
 Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Digital historiefortelling
Prosjekteier: Salten kultursamarbeid
Kontaktperson: Lisbeth Glanfield
Tidsperiode: 2013
Mål:
Hovedmål: Gi ungdom på tvers av kommuner og landegrensermulighet for å dele sine historier og bli kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.
Delmål:
- Gi ungdom nye, digitale kulturtilbud med biblioteket som arena
- Tilføre ny, digital kompetanse til ansatte i bibliotekene
- Bygge nettverk mellom ungdom gjennom samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt
- Bidra til at bibliotekene får nye tilbud som følge av omstilling til en digital verden
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Døgnåpent bibliotek i Spydeberg
Prosjekteier: Spydeberg kommune
Kontaktperson: Brit Haugbro
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Økt bruk av biblioteket for nye brukergrupper i tillegg til dem som allerede er aktive lånere. Presentere samlinger og tjenester på en fristende og selvforklarende måte. Tilby nærmest fullverdige bibliotekstjenester i et selvbetjent bibliotek. Skape et bibliotekrom som fungerer like godt bemannet som ubemannet. Utvide åpningstida til kl. 07.00 - 21.00 7 dager i uka, hvilket også vil innebære et bibliotektilbud på søn- og helligdager. Spydeberg bibliotek vil da være tilgjengelig 98 timer i uka, hvilket er en økning på 188%. En kan neppe regne med en tilsvarende økning i besøk og utlån. Men erfaringer fra Danmark tilsier en økning på 30% bør være et realistisk mål. Spydeberg kommune er en pendlerkommune. Gjennom brukerundersøkelser og personlig kontakt med lånerne er det åpningstida som oppgis som begrunnelse for at det er vanskelig å komme til biblioteket.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 57 600 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

eBorgerskap i Vestfold
Prosjekteier: Vestfold fylkesbibliotek
Kontaktperson: Anita Hvarnes Evensen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
1.Tilby kurspakke i grunnleggende digital kompetanse til alle kommunene i Vestfold gjennom folkebibliotekene.
2. Gi bibliotekene tilstrekkelig kompetanse til å veilede/kurse sitt publikum lokalt.
3. Etablere et samarbeid mellom folkebibliotekene og andre kursaktører og samarbeidspartnere i de enkelte kommunene.
Effektmål: Ansvar for eborgerskap forankres og systematiseres i kommunene. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://eborgervestfold.wordpress.com/

 

Endringskompetente bibliotek
Prosjekteier: Oppland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Olav Birketveit
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Hovedmålene for forprosjektet er: Fokus på bibliotekkrommet som en litteraturarena, læringsarena, informasjonsarena og møtearena. Overføre og sammenstille teoretiske prinsipper fra for profit-baserte servicebedrifter med folkebiblioteksektorens erfaringer med brukerstyring og bibliotekrom. Etablere et teoretisk grunnlag for systematisk jobbing i årene som kommer for å sikre endringsdyktige bibliotek i alle kommuner i Oppland.
Hovedtiltak: Analysere bruksområder i et framtidsrettet bibliotek. Opprette en tverrsektoriell kreativ gruppe. Utarbeide et strategidokument som beskriver teori og metodevalg. Studieturer. Dette vil danne grunnlag for gjennomføringen av et hovedprosjekt.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Felles terminologi for klass med Dewey
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo
Kontaktperson: Live Rasmussen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
 - Å utrede muligheter og metoder for mapping/kobling av terminologi i emneordssystemene Realfagstermer (UBO) og TEKORD (NTNUB) med terminologi og klassifikasjonskoder i Norsk Webdewey, mapping mellom UDK og DDC, samt mapping til bibliotekeksterne data. Metoder for mapping vil senere kunne utvides til å gjelde andre systemer. Dette er en aktuell problemstilling for Realfagsbiblioteket, som har brukt flere klassifikasjonssystemer i sine samlinger før en nylig (2011) felles overgang til DDC, men kan også ha overføringsverdi.
- Tilby informasjonssøkeren en bedret gjenfinning og navigering ved emnesøk i samordnede kontrollerte emne- og klassifikasjonssystemer som dekker litteratur innen Realfag og teknologi – (uten at brukeren skal behøve å se en eneste klassifikasjonskode).
- Bedre brukbarhet for bibliotekansatte som kan gjøre bruk av ressursene for mer effektiv klassifikasjon og emneordsindeksering. Rikere emneinnganger til DDC vil gjøre DDC mer anvendelig for flere.
 - Prosjektet kan bidra til økt samarbeid om mapping mellom ulike emne- og klassifikasjonssystemer på nasjonalt plan (også med miljøer utenfor bibliotekene).
- Prosjektet vil gi organisasjonen økt kompetanse innen det viktige utviklingsfeltet som emnemessig strukturering av samlingene er, og vil kunne gi grunnlag for senere arbeid knyttet til automatisk emnebeskrivelse av elektroniske dokumenter. - Prosjektet kan fremme samarbeid om opprettelse, drift, vedlikehold og implementasjon av felles plattformer for klassifikasjon og emneord. Dette kan også  gi gevinster knyttet til ressursbruk for vedlikehold og videreutvikling av systemene, med en tenkelig overordnet tredeling i fremtiden: Fagbibliotekene vedlikeholder kvalitetssikret emnevokabular, BIBSYS utvikler verktøy, Nasjonalbiblioteket er vertskap for verktøy og koordinerer kompetansen. På denne måten kan det vi utvikler til egen bruk i dag tas i bruk av flere og komme brukere og bibliotekansatte over hele landet til gode.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 500 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Framtidas kunnskapsarena
Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd
Kontaktperson: Wenche Ratama
Tidsperiode: 2011-2014
Mål:
Hovedmål er å videreutvikle det etablerte regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms ved å utvikle og kvalitetssikre bibliotekene som kunnskaps- og læringsarena. Folkebibliotekene i Nord-Troms skal:
- Være kunnskapssenter og læringsarena for barnehage, grunnskole, studiesentra og språksentra i regionen
- Styrke samarbeidet mellom folkebibliotekene, grunnskolene og barnehagene i regionen
- Styrke det etablerte biblioteksamarbeidet i Nord-Troms
- Videreutvikle bibliotekene som studiebibliotek for voksne studenter
- Heve kvaliteten på bibliotektjenesten for hele utdanningsløpet
- Gi målgruppene samme tilbud fra alle bibliotekene i Nord-Troms kommunene
- Styrke satsingen på flerkulturelle bibliotektjenester i regionen, med fokus på det samiske og finsk/kvenske
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Globale døråpnere II - Storytelling
Prosjekteier: Oppland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Olav Birketveit
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Prosjektet skal vise hvordan bibliotekene kan støtte opp under kommunenes arbeid lokalt som en inkluderingsarena i et flerkulturelt samfunn. Bruke «storytelling» for å etablere dialog mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen. Gjennomføre brukerundersøkelse for å dokumentere minoritetsgruppenes bruk av biblioteket i dag. Materialet vil danne grunnlag for senere prosjekter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Gode lesere på arbeidsplassen
Prosjekteier: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Øyvin Stav
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Prosjektet ønsker å bidra til å høyne graden av deltakelse og inkludering i arbeids- og samfunnsliv for minoritetsspråklige arbeidtakere ved noen bedrifter i kommunene Frøya og Hitra. Dette ønskes oppnådd gjennom bedre tilgang til og nærhet til litteratur og forfattere på arbeidsplassen. De to øykommunene har flere bedrifter med et stort innslag av arbeidstakere med minoritetsspråklig bakgrunn, økt fokus på lesing og læring vil kunne være et viktig bidrag til inkludering og kompetanseheving av de ansatte. Begge kommunene har fra tidligere noe erfaring med samspillet mellom bibliotek, bedrifter og lesestimuleringsaspektet. Prosjektet vil kunne bidra til å knytte tette rerelasjoner mellom de de lokale bibliotekene, bedriftene og de ansatte.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 210 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Den kulturelle nistepakka, Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Hardangerbiblioteka der folk ferdast
Prosjekteier: Odda bibliotek
Kontaktperson: Else Marie Sandal
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Hovudmålet med dette prosjektet er å bli meir synleg og tilgjengeleg der brukaren er, anten det er på butikken, i idrettshallen eller på tenestetorget på rådhuset, og dermed få fleire brukarar av biblioteka sine tilbod. Hardangerbiblioteka har som hovudmålsetjing å nå og serva flest mogleg. Vi ser at i dag er det grupper som ikkje nyttar vårt tilbod i den grad som vi skulle ønska. For å nå fleire, vil vi tenke utradisjonelt når det gjeld plassering og organisering av tilbodet vår, i tillegg til å utvikle samarbeidet og partnarskapet med andre. Ved å vere synleg på fleire arenaer og styrke samarbeidet med andre i lokalsamfunna, kan vi gjere bibliotektilboda kjende og tilgjengeleg for fleire. Prosjektet vil også gjere at Hardangerbiblioteka står sterkare fram som felles eining, i tillegg til at det er med på å profilere Hardanger sin offisielle profil.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 95 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Hva lærer de?
Prosjekteier: Høgskulen i Sogn og Fjordane
Kontaktperson: Lise Vik-Haugen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Overordnet mål for prosjektet er å øke informasjonskompetansen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane ( HiSF). Dette er viktig av flere grunner. På nasjonalt nivå opplever vi gjennom hele skoleløpet fra grunnskole til doktorgradsnivå fokus på oppnådd læringsutbytte fremfor på målbeskrivelser. For høyere utdanning sin del er dette formalisert i kvalifikasjonsrammeverket. Et krav i kvalifikasjonsrammeverket er f.eks. at studentene skal oppnå ferdigheter i å kunne «analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer» eller å kunne «finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling». Denne typen krav sammen med det store omfanget av informasjonsbærende kilder som møter studenter i dag gjør at informasjonskompetanse blir en viktig del av det enkelte studium.
Bibliotektjenesten opplever at faglærere ser dette og ønsker øket undervisningsaktivitet fra bibliotekets side. Det er ressurskrevende å utvikle og gjennomføre gode undervisningsopplegg, dette gjør det ekstra viktig å systematisere og kvalitetssikre dette arbeidet.
Fokus vil være rettet mot 3.-års-studenter på bachelorutdanninger samt masterstudenter. Vi ønsker å systematisk vurdere det  undervisningstilbudet vi gir disse studentene i dag og forbedre det. Vi vil også trekke inn måten studentene pr. i dag brukerbibliotekets ressurser på for å se om den søkingen og kildebruken som bibliotekarene prøver å formidle, viser igjen i studentenes måte å søke på. Det er slik at andre høgskoler i stor grad møter de samme utfordringene som HiSF, det er derfor en viktig del av prosjektet å sørge for at våre erfaringer og de tjenestene vi utvikler, kommer andre bibliotek til gode.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Frie forsøk
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Informasjonskompetanse og kunnskapsbasert praksis i helsetjenester til eldre
Prosjekteier: Diakonhjemmet Høgskole, bibliotek og læringssenter
Kontaktperson: Hilde Trygstad
Tidsperiode: 2011-2014
Mål:
Diakonhjemmet Høgskole (DHS) og Lovisenberg Diakonalehøgskole (LDH) startet høsten 2010 et felles masterstudium innen helsetjenester til eldre. ”Helsetjenester til eldre” (HTE) er et deltidsstudium der studentene kombinerer studier med arbeid hvor de møter eldre. Gjennom studiet skal studentene blant annet tilegne seg informasjonskompetanse. Prosjektet har derfor som målsetting å utvikle studentenes informasjonskompetanse, og bidra til at de bruker denne i praksis på eget arbeidssted. Bibliotek og læringssenter ved DHS vil i samarbeid med biblioteket på LDH utarbeide et opplæringsprogram innen området. Prosjektet er et samarbeid mellom bibliotek, studenter og faglig stab i masterutdanningen samt Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus, det skal bidra til at det utvikles nye samarbeidsrelasjoner mellom prosjektdeltakerne. Prosjektet inkluderer følgende områder:
- Informasjonskompetanse og kunnskapsutvikling i helsetjenester til eldre
- Informasjonskompetanse og kvalifikasjonsrammeverket
- Kartlegge forsøk med systematisk kunnskapsutvikling i helsetjenester til eldre
- Utvikle og vedlikeholde bibliotekfaglig kompetanse; formidling og kunnskapsdeling
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 285 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)
 

Kameleon
Prosjekteier: Lørenskog bibliotek
Kontaktperson: Berit Bjørklid
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Målet er å skape nysgjerrighet og kreativitet hos barn, og å gi en unik opplevelse til småbarnsfamilier. Finne nye tilbud i bibliotekrommet utover den tradisjonelle litteraturformidlingen. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 140 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Les for livet - del 2
Prosjekteier: Osterøy bibliotek
Kontaktperson: Bente Dammen
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
- Alle barn i Osterøy kommune leser meir litteratur og låner meir på biblioteket i 2014 enn i 2010.
- Utlån av barnebøker skal vere minst 20 per barn i kommunen i 2014.
- Resultatet på PISA-undersøkinga syner framgang frå 2010.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 75 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Les soldat!
Prosjekteier: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Frode Pettersen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Kvalitative mål: Øke unge voksnes, og spesielt menns, leselyst. Kvantitative mål: Økning i bruk av biblioteket ved Ørland Hovedflystasjon (ØHF).
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 165 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka, Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)
 

 

Leselyst og språk og IKT
Prosjekteier: Storbybibliotekene v/ Kristiansand folkebibliotek
Kontaktperson: Anne Kristin Undlien
Tidsperiode: 2011-2014
Mål:
Øke folk med innvandrerbakgrunn sin språkforståelse og leselyst, samt bidra til økt digital kompetanse. Finne fram til god metodikk, og "best practice" på området.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 160 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Leseløftet 2010-2014, Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Biblioteheca Nova 1-2013 (artikkel)

 

Litteraturformidling – InnsideUT
Prosjekteier: Telemarksbiblioteket
Kontaktperson: Tove Fjerdingstad
Tidsperiode: 2013-2014
Mål: Prosjektet ønsker å gi biblioteket en legendarisk karakter, og å markere biblioteket som arena langt fremme i publikums bevissthet. Underordnet ønsker vi å skape en ny attraksjon for fastboende og besøkende ved å endre bibliotekets konkrete fasade via valg av spektakulær karakter til ikon og landemerke, og som fyrtårn med et humoristisk og entusiastisk uttrykk. Dette vil styrke bibliotekets plass i byrommet og tettstedet Ulefoss positivt.Vi kanikke bygge nytt eller endre de konkrete rammene for drift, men vi kan etablere og utnytte en ny visuell interesse for biblioteket ved en ny type formdling: Gå inn i bøkenes verden. Gå inn i bokhyllen. Gå inn i et annet rom enn det digitale rommet. Nytt fokus gir økt fokus på biblioteket, og på bibliotek som sosial arena og bibliotekets mangfoldige rom. Det er derved med på en revitalisering av bykjernen, som gir tilbakevirkende kraft på bibliotekets plass i bykjernen, og relasjonelt tilsamfunnet rundt. Hvis biblioteket er konkret visualisert som bokhylle; hva skjer da med byrommet rundt biblioteket? Hvis bibliotekbygningen er en bokhylleman går inn i, hva skjer da med rommet innenfor? Hva slags rom er biblioteket? Vi ønsker å synliggjøre bibliotekets funksjon og ide, men også inspirere til lesing og til en samtale om litteratur og litteraturens plass.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Merkevare Vestfoldbibliotekene
Prosjekteier: Vestfold fylkesbibliotek
Kontaktperson: Vigdis G. Jakobsen
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Overordnet mål for prosjektet:  Merkevare Vestfoldbibliotekene skal være et modellprosjekt for evaluering og effektmåling. Evalueringsområdet er realisering av Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 med spesielt fokus på synliggjøring av bibliotekene. Det skal legges vekt på vurdering og bruk av verktøy og metoder for effektmåling, kompetanseheving, partnerskap med relevante fagmiljøer samt evalueringsrapport.
Resultatmål: Prosjektet skal
- gi relevant kompetanseheving i alle folkebibliotekene og fylkesbiblioteket på området synliggjøring og evalueringsmetodikk
- gi erfaring med partnerskap og samarbeidsavtaler
- etablere modell for evaluering og effektmåling
- gjennomføre praktisk evaluering og måling
- gi god lærings- overføringsverdi - blogg, erfaringskonferansen og evalueringsrapport med dokumentasjon på hvordan evaluering og effektmåling brukes til ny læring som brukes aktivt inn i viderearbeid både med prosjektet og realisering av bibliotekplanen.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 644 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), merkevarevestfoldbibliotekene.wordpress.com

 

Ny i Buskerud
Prosjekteier: Buskerud fylkesbibliotek
Kontaktperson: Camilla Sørbye
Tidsperiode: 2013-2014
Mål: Prosjektet skal teste ut modellen Ny i byen/ny i bygda, som skisserer et målrettet tilbud til mennesker som er nye i et lokalsamfunn. Målet er å finne ut hvordan bibliotekene kan spille en viktigere rolle for nykommere. Prosjektbibliotekene skal bidra til deltakelse og opplevelse av tilhørighet gjennom å ta utgangspunkt i alle typer innflyttere som én kategori, noe som er nytt i biblioteksammenheng.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://www.nyibuskerud.no/ , http://nyidrammen.no/ , http://nyieiker.no/

 

Nye Lesefrø
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek
Kontaktperson: Kirsten Leth Nielsen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål: I samarbeid mellom Deichmanske bibliotek, Holmlia, Stovner og Furuset filialer, barnehagemyndighetene og barnehagepersonalet i bydel Stovner og Alna vil vi utvikle en modell for samarbeid, en metodeveiledning og en fagveiledning for implementering av konseptet NyeLesefrø. Modellen skal utvikles slik at den kan implementeres innenfor en kostnadsramme som kan benyttes i daglig drift både i store kommuner og i små enheter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 350 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Leseløftet 2010-2014, Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Nye Tjøme folkebibliotek, formidling i sentrum
Prosjekteier: Tjøme folkebibliotek
Kontaktperson: Hilde Ditmansen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Utforme og prøve ut nye metoder for formidling i betjent og selvbetjent åpningstid. Øke bruken og tilgjengeligheten av biblioteket, sikre nye brukergrupper og presentere tjenestene på en fristende og selvforklarende måte.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Nytte og hygge
Prosjekteier: Lindås bibliotek
Kontaktperson: Kjersti Kjenes Rydland
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Formidling og bruk av litteratur i arbeidsmarknadsbedrifter.
Mål:
1. Auke leseinteressa og auke kjennskapen til fag- og skjønnlitteratur og relevante bibliotektenester hjå arbeidstakarar i arbeidsmarknadsbedrifter.
2. Gi bibliotekarar kunnskap om gode måtar og modellar for formidling til denne gruppa med overføringsverdi til andre delar av fylket og resten av landet.
Målgruppe: Arbeidstakarar i arbeidsmarknadsbedrifter. Dei tilsette i desse bedriftene har vanskar i den vanlege arbeidsmarknaden, men dei er ei blanda gruppe av unge og vaksne med ulike føresetnadar og behov, og dei har svært ulikt funksjonsnivå når det gjeld lesing. I tillegg til vanskar for den enkelte i dagleglivet og på arbeidsmarknaden, er det eit demokratisk problem – i høve til at ein ikkje klarar å orientere seg og delta fullt ut i institusjonar i samfunnet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 160 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka, Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Poesislam i UKM
Prosjekteier: Hordaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Ruth Ørnholt
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Stimulere ungdom til lesing, skriving og framføring av eigne tekstar. Auke talet på litterære bidrag i Ungdommens kulturmønstring. Bruke biblioteket som arena for formidling av litteratur, skrivekurs og framføring.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 245 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Poesislam i UKM (nettsted)

 

Presentasjonsformater for e-publikasjoner
Prosjekteier: Universitetet i Tromsø
Kontaktperson: Jan Erik Frantsvåg
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Etablere veileder for fleksible presentasjonsformater som institusjonenes redaktører av e-publikasjoner (tidsskrifter, rapporter og bøker) kan benytte for økt brukerkvalitet og distribusjon av publikasjonene. Prosjektet skal spesielt se på standard, lavterskel programstøtte for tilrettelegging til presentasjon på håndholdte lesere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 130 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Saman for framtida
Prosjekteier: Sogn og Fjordane fylkesbibliotek
Kontaktperson: Anja Angelskår Mjelde
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
I strategisk plan for bibliotekutvikling i Sogn og Fjordane 2011-2014 er ei av hovudmålsetjingane å utvikle samarbeid på tvers av kommunegrenser for å gi betre tenester til innbyggjarane, og for å kunne leggje til rette for og betre utviklingsmoglegheitene for biblioteka i Sogn og Fjordane.
Fylkesbiblioteket vil vere pådrivar og katalysator for gjennomføring av konkrete samarbeidsprosjekt, og ønskjer å utvikle og støttearbeidet for å skape nettverk. Prosjektet skal identifisere drivarar og barrierar for samarbeidsdriven innovasjon og utvikle modellar for etablering av både strategiske og operasjonelle partnarskap i praksis.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 700 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://fylkesbiblioteket.sfj.no/prosjekt/saman-for-framtida

 

Skrivedugnad for nettet
Prosjekteier: Hamar bibliotek
Kontaktperson: Berit Borgen
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Initiere og stimulere til artikkelskriving på nett og derigjennom styrke digital kompetanse i befolkningen. Målet er å etablere en selvgående praksis og kultur for formidling av lokalkunnskap på allerede eksisterende plattformer. Prosjektet tar spesielt sikte på å aktivisere kvinner til å skrive for nett.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Seniorgamer
Prosjekteier: Drammen bibliotek
Kontaktperson: Lena Hillestad
Tidsperiode: 2011-2014
Mål:
Prosjektets mål er å lage en modell for et nasjonalt bibliotektilbud for eldre, spesielt hjemmeboende med demens, for deres pårørende og for aktører i helsesektoren.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 2 000 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://seniorgamer.no

 

Studentene og digitale tekster
Prosjekteier: Handelshøyskolen BI
Kontaktperson: Dagmar Langeggen
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Prosjektet skal legge til rette for å bedre læringsvilkår ved å gi studenter tilgang til digitale pensumtekster gjennom brukervennlige grensesnitt og gode studieverktøy. Det er prosjektets mål å utvikle en tjeneste med tilgang til pensumlitteraturen som oppleves så god avbrukerne at digital tekst velges framfor trykket tekst der dette vil være naturlig.
Som deltaker i det NB-støttete prosjektet Fra papir til digitalt pensum, vil BI ha dannet seg en oversikt over omfanget av tilgjengelig digitalt pensum. I dette prosjektet er formålet å innhente kunnskap om hvordan bruk av digitale tekster påvirker studievaner og undervisnings- og læringsmetoder.
I tillegg skal prosjektet gjøre utredninger og gi innspill til en komplett tjeneste for levering av digitale tekster som videreutvikles på bakgrunn av erfaringer og funn i prosjektet. Disse undersøkelsene gjøres på en studentgruppe som deltar i kurset IT i organisasjoner i regi av førstelektor Ragnvald Sannes. Basert på tidligere gjennomføringer forventes det at 40 til 60 studenter vil delta på kurset.
Underliggende premiss i prosjektet er at studier og analyser som gjøres, brukes direkte inn i utviklingen og gir utslag i kravspesifikasjon for løsning og løsningsarkitektur i et planlagt system forklarering som er under utvikling av Akademika.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 250 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Ta plass!
Prosjekteier: Vestfold fylkesbibliotek
Kontaktperson: Pernilla S. Hjermann
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Effektmål: Prosjektet skal fornye formidlingen til 10-13-åringer i bibliotekene ved en satsing på et helhetlig, interaktivt tilbud på prosjektbibliotekenes smartboard-tavler. Slik ønsker vi å vise vei og løfte frem bibliotekene som både møteplasser, kunnskaps- og kulturarenaer for de unge.
Resultatmål:
- aktualisere og revitalisere bibliotektilbudet til målgruppen 10-13-åringer gjennom satsing på multimodal, interaktiv formidling
- knytte til oss strategiske samarbeidspartnere som på sikt vil utgjøre varige nettverk som styrker hverandre
- brukermedvirkning: trekke de unge til biblioteket og øke treffsikkerheten på tilbudet til dem ved å involvere dem aktivt i planleggingen.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Vertskommunesamarbeid
Prosjekteier: Lenvik folkebibliotek
Kontaktperson: Arne-Harald Steilbu
Tidsperiode: 2011-2014
Mål:
Samordne og styrke bibliotektjenesten i tre kommuner gjennom vertskommunesamarbeid. Dette skal oppnås ved utprøving av vertskommunemodellen med felles biblioteksjef. Kombinasjonsbibliotekene skal utvikles til gode læringsarenaer for barn, unge og voksne, og bibliotekene skal etableres som kulturarenaer for barn og unge i samspill med Den Kulturelle Skolesekken og lokalsamfunn
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Vestfoldsamlingen
Prosjekteier: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Kontaktperson: Trygve Kikut
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Gi Vestfolds innbyggere raskere og enklere tilgang til fylkets lokalhistorie gjennom en nettbasert sømløs digital bibliotektjeneste. Tjenesten vil fremstå som en egen portal, som skal kunne sys sammen med øvrige kulturvirksomheters databaser på nett. Grensesnittet vil bestå av kartinngang, hvor besøkende kan klikke seg ned i Vestfolds geografi for å lete etter lokalhistorie for et enkelt område, i tillegg til et mer tradisjonelt søkefelt.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 900 000 kr
Kategori/innsatsområde: NBs digitale tjenester
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Vinterles
Prosjekteier: Alvdal, Folldal, Tolga, Os og Rendalenbibliotek
Kontaktperson: Inger Marie Bergene
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Målet vårt er å øke lesegleden og lesekompetansen hos voksne gjennom leseaksjonen VinterLes.Vi vil gjerne prøve ut om de enkle prinsippene vi vet fungerer fra leseaksjonen for barn, SommerLes, kan skape økt motivasjon for lesing hos voksne også. Vi håper også at en slik leseaksjon kan føre til at vi kommer i kontakt med nye grupper som vi sjelden ser i biblioteket. Et annet mål med prosjektet er å gjøre oss til bedre og mer bevisste litteraturformidlere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 245 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka, Leseløftet 2010-2014, Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert
Prosjekteier: Bergen offentlige bibliotek
Kontaktperson: Ørjan Persen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
1. Gjøre verkene til Nordahl Grieg tilgjengelig i digitale formater som egner seg for lesning på alle digitale plattformer.
2. Formidle materialet slik at det er enkelt for andre bibliotek å tilby e-bøkene til sine lånere og nytte seg av formidlingsmaterialet som utvikles i prosjektet.
3. Lage en modell for hvordan folkebibliotek kan bidra til å tilgjengeliggjøre og spre friee-bøker.
4. Digitalisere og formidle unike dokumenter av og om Nordahl Grieg.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formdiling, NBs digitale tjenester
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

samlingen nettsidene