Pågår t.o.m. 2013

Arbeidsplassbesøk - Makt og avmakt i Rogaland
Avis på brett - app for avismateriale i Telemark
Bergen leser - 2013
DigitalDus
Digitalt pensumsystem
Elevdrevet bibliotek på Flekkerøy
Endring må til!
Er det en kunst? - biblioteket og kunsten
Grinderkiosken blir mikrokulturhus
Leseglade skolestartere
Mangfold i ord
Når vertinnen har gått hjem
Rom for deltagelse
Sølvberget APP

 

Arbeidsplassbesøk - Makt og avmakt i Rogaland
Prosjekteier: Rogaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Vidar Lund
Kontaktperson: Pål Augestad
Tidsperiode: 2013
Mål:
Målet med prosjektet er å skape engasjement og lesegledei arbeidslivet med utgangspunkt i Hele Rogaland leser 2013: Makt og avmakt i Rogaland. En viktig del av dette er å legge til rette for samarbeid mellom lokale folkebibliotek, bedrifter og fagforeninger.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 507 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Avis på brett - app for avismateriale i Telemark
Prosjekteier: Høgskolen i Telemark
Tidsperiode: 2013
Mål:
Prosjektet har som mål å lette tilgangen for et stort publikum og forskningsmiljøer til historiske aviser fra Telemark. Det legges vekt på at presentasjonen av avissidene blir gode å lese på nettbrett og andre mobile enheter. En av Norges eldste aviser Varden (1874-1917) representerer prosjektets basismateriale. Prosjektet skal utvikle en teknisk løsning for bruk av app for lesing av Varden og denne skal kunne anvendes på annet avismateriale fra Telemark seinere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 180 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Bergen leser - 2013
Prosjekteier: Bergen offentlige bibliotek
Kontaktperson: Mari Kristin Jore
Tidsperiode: 2013
Mål:
I Leseløft-prosjektet Bergen leser 2013 setter vi fokus på høytlesning og de forskjellige måtene en tekst kan tolkes og formidles på gjennom høytlesningsinstallasjonen Lese Lyd!. Vi har satt oss tre mål for Bergen leser 2013:
1. Å utvikle nye formidlingsmetoder
2. Å skape en møteplass hvor publikum formidler sin personlige tolkning av tekster
3. Å gjøre flere mennesker oppmerksomme på Bergen Offentlige Bibliotekstilbud, tjenester og kompetanse.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://bergenbibliotek.no/bergenleser

 

DigitalDus
Prosjekteier: Nord-Aurdal kommune
Kontaktperson: Jon Esteban Furøy
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Valdresbiblioteka vil gi brukerne lett tilgang til relevante nettresurser, samt informasjon og opplæring i bruk av disse. I første fase rettet mot ungdom og skoler, i neste fase øvrige bibliotekbrukere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 90 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Digitalt pensumsystem
Prosjekteier: Universitets- og høgskolerådet
Kontaktperson: Vidar Røeggen
Tidsperiode: 2013
Mål:
Prosjektet har som mål å kartlegge og teste digitale pensumverktøy i UH-sektoren. Prosjektet vil undersøke om slike system kan bidra til å optimalisere bruken av e-ressurser og dermed øke utnyttelsen av eksisterende fag- og forskningsbibliotekressurser.
Prosjektet skal også bidra til at bibliotekene kan forenkle komplekse arbeidsrutiner gjennom automatisering av prosessene knyttet til pensumvask opp mot bibliotekenes ressurser. Fag- og forskningsbibliotekene i Norge bruker årlig flere hundre millioner på å lisensiere elektroniske ressurser. En økt utnyttelse av disse ressursene har vesentlig betydning, både for institusjonen selv og ikke minst for studentene.
Prosjektet er en forlengelse av prosjektet Fra papir til digitalt pensum som ble gjennomført høsten 2011 med støtte fra NB. Dette prosjektet gikk ut på å gi kunnskap om hvordan UH-institusjonenes bibliotek har lisensiert elektroniske ressurser som møter institusjonenes behov og i hvilken grad pensumlitteratur kan hentes fra bibliotekets ressurser.
Prosjektet var svært vellykket og gav flere interesante funn. Prosjektet viste blant annet at en stor del av institusjonenes pensum allerede i dag er i digital form. Imidlertid var selve kartleggingen av pensum svært tidkrevende og viste at institusjonene ikke hadde gode systemer for produksjon og vedlikehold av pensumlister. Dette resulterer i svært varierende kvalitet på pensumlistene, spesielt bibliografisk kvalitet på pensumpostene er lav og lenking til eventuell elektronisk versjon er mangelfull.
Videre var over 50% av pensum i trykte kompendier også å finne i elektronisk format, enten gratis på nett eller lisensiert viabiblioteket. I praksis betyr det at institusjonene betaler dobbelt for en stor del av pensum, mens studentene kjøper pensum som de i utgangspunktet kan få gratis.
Samlet sett viste prosjektet at det er et betydelig potensiale i utnyttelse av biblioteket ressurser, noe som vil gavne institusjonene selv og deres studenter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 600 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Elevdrevet bibliotek på Flekkerøy
Prosjekteier: Kristiansand folkebibliotek
Kontaktperson: Nina Stenbro
Tidsperiode: 2013
Mål:
Vi ønsker å prøve ut bruk av elevbedrift ved Lindebøskauen ungdomsskole for å skape et mer tilgjengelig bibliotektilbud på Flekkerøy og større interesse og eierskapsfølelse fra lokalmiljøet. Vi ønsker å utvikle og styrke samarbeidet mellom bibliotek, skole og nærmiljø. Prosjektet vil gi oss erfaring i nye former for organisering av bibliotektilbudet og mulighet til å prøve ut mer selvbetjente løsninger ved et mindre bibliotek. Prosjektet er en videreføring av forprosjektet Selvbetjentbibliotek i sør.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 95 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Endring må til!
Prosjekteier: Kviteseid folkebibliotek
Kontaktperson: Anne B. Borgen
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Gjennom samarbeid ynskjer vi å skape utgangspunkt for innovasjon, nye bibliotektilbod og auka kompetansetilbod i biblioteka. Ny formidling gjennom å utvikle bibliotekrommet og gjere tenestene meir fleksible i og utanfor bibliotekrommet. Vi ynskjer å gjere biblioteka i Vest-Telemark meir synlege, innbydande og brukarvennlege på ein profesjonell måte. Skape gjenkjenneleg design for bruk ved bibliotekas aktiviteter og kampanjer. Styrke biblioteka som offensive kultur- og møtestadar i lokalsamfunnet, og vidareutvikle bibliotektenestane i eit stort, men tynt busett område. Dette skal også styrke samarbeidet biblioteka i mellom for framtida, da då kvart lite bibliotek ikkje har ressursar til slikt utviklingsarbeid.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Er det en kunst? - biblioteket og kunsten
Prosjekteier: Asker bibliotek
Kontaktperson: Frid Feyling
Tidsperiode: 2013
Mål:
Asker bibliotek ønsker å bli enda mer synlig og nå enda flere målgrupper ved å inngå et aktivt samarbeid med kunstmiljøet i Asker. Vi ønsker å trekke kunst inn i biblioteket, og bringe kunsten ut av biblioteket. Kunsten - både den fysiske, i form av bøker og utleibar kunst, og den mentale, i form av foredrag og kunstvandringer. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 75 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)
 
 

Grinderkiosken blir mikrokulturhus
Prosjekteier: Grue folkebibliotek
Kontaktperson: Trude Pellerud
Tidsperiode: 2013
Mål:
Med mikrokulturhus ønsker vi å få oppmerksomheten rettet til biblioteket. Et lite kulturpek i en kommune hvor sporten råder.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 30 000 kr
Kategori/innsatsområde: Frie forsøk
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)
 

 

Leseglade skolestartere
Prosjekteier: Vennesla bibliotek
Kontaktperson: Anne Kjersti Berntsen
Tidsperiode: 2013
Mål:
Skape vedvarende interesse for bøker og lesing, fra førskolealder. Bidra til gode leseferdigheter gjennom aktiv bruk av biblioteket, biblioteket som et naturlig sted for opplevelser av kultur og litteratur. Biblioteket som aktiv medspiller i å forenkle overgangen fra barnehage til skole. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014, Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Mangfold i ord
Prosjekteier: Odda bibliotek
Kontaktperson: Else Marie Sandal
Tidsperiode: 2013
Mål:
Vi ynskjer at biblioteket skal utvida sine tilbod til dei ulike innvandrargruppene som er i vårt distrikt, og at biblioteket, lesinga og samtalen om boka skal vera ein døropnar mot det norske samfunnet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 60 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Når vertinnen har gått hjem
Prosjekteier: Vegårshei kommune
Kontaktperson: Tove Sama
Tidsperiode: 2013
Mål:
Når vertinnen har gått hjem - det selvbetjente hverdagsbiblioteket. Målet med prosjektet er å gjøre bibliotekets samlinger og rom tilgjengelig for Vegårsheis befolkning utenom ordinær åpningstid gjennom tilgang og formidling. En forutsetning for at dette skal bli en suksess, er å omforme bibliotekrommet til et intuitivt og formidlende rom, med utgangspunkt i design- og arkitektoniske teorier om menneskers adferd i fysiske rom med fokus på møteplassen. Prosjektet vil arbeide med å utvikle et konsept for litteraturformidling i bibliotekrommet - både i form av fysisk og digital formidling. Et arrangementssamarbeid med frivillige organisasjoner vil også bli prøvd utfor å styrke bibliotekets møteplassfunksjon. Prosjektet er tenkt grundig dokumentert for å kunne dele sine erfaringer med andre bibliotek.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Rom for deltagelse
Prosjekteier: Nedre Eiker bibliotek
Kontaktperson: Pål Ødemark
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Prosjektets mål er å skape et åpent og attraktivt bibliotekrom med vekt på deltagelse, kreativitet, nyskaping og brukermedvirkning, der verkstedmodellen står sentralt når det gjelder innhold og aktiviteter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://romfordeltagelse.wordpress.com

 

Sølvberget APP
Prosjekteier: Sølvberget KF, Stavangerbibliotek og kulturhus
Kontaktperson: Bjørn Kjetil Fredriksen
Tidsperiode: 2013
Mål:
Prosjektet skal videreutvikle en egenprodusert app for Stavanger bibliotek. Appen skal tydeliggjøre bibliotekets mangfoldige tilbud, og gjør bibliotekenes tjenester attraktive for bibliotekets brukere, men spesielt for å tiltrekke brukergrupper som bruker biblioteket i mindre grad. Bibliotekets selvbetjente og elektroniske tjenester skal presenteres på en brukervennlig måte på plattformer som våre brukere benytter. Appen er også tiltenkt en sentral rolle i det fysiske bibliotekrommet, der vi planlegger flere større berøringsskjermer for både selvbetjente tjenester og for formidling av bibliotekets samlinger, elektroniske tjenester og andre kultur- og kunnskapskilder. Resultatet av prosjektet er en teknologisk nyvinning som helt eller delvis kan gjenbrukes av andre bibliotek. Kildekoden til appen er tilgjengelig som fri programvare.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 465 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formdling, NBs digitale tjenester
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

samlingen nettsidene