Prosjekt avsluttet i 2013

A digital Laboratory
Aktive hyller
Aktivt utadvendt
B for bibliotek
Barnebokdagene i Gjøvik 2013
Bibliotek for sterke opplevingar
Bibliotek i badedrakt
Bibliotekspillet
Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon
Bokanbefalinger til brukerne
Den brukarorienterte heimesida
Digitale fulltekstarkiv
Endring må til!
Fjordforfattarweb
Formidlingskompetanse
Hele Rogaland leser 2012-2013
Jærbiblioteka.no
Kompetansesenter - tegneserier
Kompetente regionbibliotek
Lesekampanjen Leseknappen
Leselunden
Lesesirkelmetode
Library girl - lesestimulering for unge jenter
Linked Data - et nettverk!
tteratur med korte ermer
Litteraturhus Nord-Trøndelag
marc2rdf-konvertering av MARC-data
Møteplassen
Nettbiblioteket
Nytte og hygge
Opne digitale bibliotek
Popkult
Realfagstermer og TEKORD
RoMEO for Norge
Skriving og etisk kildebruk
Stavanger 2013 - Speiderleirbibliotek

 

A digital laboratory
Prosjekteier: NTNU Universitetsbiblioteket
Kontaktperson: Alexandra Angeletaki
Tidsperiode: 2011-2013
Mål: The MUBIL project will develop a virtual learning space within the physical space of the library through an international collaboration using a three dimensional software tool. The project will disseminate the digitized content of the special collections of Gunnerus library in a 3D environment where visitors will be able to interact with the collections in a new way through an enriched virtual laboratory. The project aims incommunicating with new groups of library users, create social engagement and spread knowledge. In addition the project will also gather data on how young people interact with such software tools and virtual objects in a library environment. The project responds to the call of the National Library of Norway on projects that stimulate development of new digital dissemination strategies for libraries.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 460 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), MUBIL - A Digital Library (nettsted), Prosjektrapport (pdf)

 

Aktive hyller
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek
Kontaktperson: Anne-Lena Westrum
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Videreutvikle prototypen til en fungerende tjeneste for formidling av bøker. Prøve ut en tjeneste for formidling av musikk. Tilrettelegge en stasjon for formidling av barne- og ungdomslitteratur. Forbedre og utvide tilgangen til eksternt innhold. Knytte innholdet bedre mot Nasjonalbibliotekets Bokhylla, med sikte på å vise e-bøker i stasjonens grensesnitt. Prøve ut og tilrettelegge for enkel installasjon i andre bibliotek. Tilrettelegge for og bygge opp et community for videreutvikling av tjenesten.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 975 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Aktive hyller (nettsted), Prosjektrapport fase 1  (pdf), Prosjektrapport fase 2  (pdf)

 

Aktivt utadvendt
Prosjekteier: Holmestrand bibliotek
Kontaktperson: Richard Madsen
Tidsperiode: 2013
Mål:
1. Barn og unge får en helhetlig opplevelse gjennom formidling av litteratur, kunnskap og billedkunst.
2. Holmestrand bibliotek henter inn kunnskap om utviklinger og trender i et samfunn i sterkt endring som fundament for nye formidlingsprosjekter.
2a. Samle kunnskap om bibliotekets  rolle i et samfunn som endrer seg fortløpende.
2b. Refleksjon om hvordan biblioteket plasserer seg i endringene
2c. Formidling av de endrede rollene gjennom en dialog med befolkningen.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 110 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

B for bibliotek
Prosjekteier: Østfold kulturutvikling, avd.bibliotekutvikling
Kontaktperson: Anne Berit Brandvold
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Bibliotekene styrker sin posisjon og blir mer profesjonelle både i visuelt uttrykk og i måten å jobbe på. Det legges vekt på biblioteket som møtested, kultur- og kunnskapsarena. Egen nettportal utvides og utvikles med en bevisst strategi når det gjelder innhold, kommunikasjon og tilgjengelighet (universell utforming). Lokalene kartlegges med tanke på tilgjengelighet (universell utforming), attraktiv innredning, god skilting og belysning med rom for utstillinger og aktiviteter. Målet er å få flere aktive brukere og besøkere. Prinsippet om tjenestemarkedsføring er grunnleggende for virksomheten.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 700 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), B for bibliotek (nettsted), Prosjektrapport (pdf)

 

Barnebokdagene i Gjøvik 2013
Prosjekteier: Gjøvik bibliotek
Kontaktperson: Tone Nyseter
Tidsperiode: 2013
Mål:
Gjøvik bibliotek og litteraturhus ønsker å skape leseglede og leselyst for alle barn og unge gjennom utstrakt samarbeid med ulike aktører. Vi ønsker å fortsette arbeidet med Barnebokdagene i Gjøvik i 2013. Gjennom vårt jubileumsprosjekt Alle barn leser - Barnebokdagene i Gjøvik 2012, som er støttet av Nasjonalbiblioteket, har vi knyttet til oss mange interessante samarbeidspartnere. Gjøvik bibliotek og litteraturhus fremstår nå som en viktig kulturarrangør i lokalmiljøet, og det er økt fokus  på bibliotekets sentrale rolle for barn og lesning.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Samarbeid, Leseløftet 2010-2014, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Bibliotek for sterke opplevingar
Prosjekteier: Voss bibliotek
Kontaktperson: Inger Karin Dyrnesli
Tidsperiode: 2013
Mål:
1. Gjere Voss bibliotek til ein stad for sterke opplevingar ved å formidla norsk kultur og minoritetskultur gjennom spanande arrangement.
2. Samarbeide med friviljuge organisasjonar om å skapa ein felles arena og styrkja biblioteket som møteplass og kunnskapsorganisasjon.
3. Styrkje bibliotektilbodet til innvandrarar
4. Prosjektet skal gje ny kunnskap og endra haldningar hjå tilsette i biblioteket.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Bibliotek i badedrakt
Prosjekteier: Froland bibliotek
Kontaktperson: Marit Fidje
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Hovedmål: Ta i bruke Frolands nye folkearena til formidling av bibliotekets tjenester og litteatur.
Delmål:
1. Biblioteket profilerer sine tjenester ogtilbud på en ny arena for nye og store målgrupper
2. Aktiv litteraturformidling på en ny arena der folk ferdes
3. Oppretting av ”badeplassbibliotek” for tidvise landkrabber – eller publikum som venter
4. Økt arrangørkompetanse forbibliotekets og Frolandias ansatte.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Frie forsøk
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Bibliotekspillet
Prosjekteier: Fylkesbiblioteket i Akershus
Kontaktperson: Cathrine Undhjem
Tidsperiode: 2013
Mål:
Øke leselyst og inspirere ungdom i Akershus til å bruke biblioteket ved å ta i bruk virkemidler fra dataspill og sosiale medier.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), www.bibliotekspillet.no , Prosjektrapport (pdf)

 

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo
Kontaktperson: Håvard Kolle Riis
Tidsperiode: 2013
Mål:
Prosjektets to hovedmål er:
1. Videreutvikle samarbeidet mellom Universitetsbiblioteket og Institutt for informatikk, som base for utvikling av bibliotektjenester.
2. Realisere konkrete studentprosjekter, ved åferdigutvikle dem, og sette dem ut i drift.
Universitetsbiblioteket vil med dette prosjektet aktivt gjøre seg til arena og objekt for studier og forskning, og høste bibliotekutvikling tilbake. Prosjektet vil utvikle konkrete tjenester og verktøy som er relevante for våre brukere, gjennom at de utvikler disse selv, utifra egne ønsker, med studienes metoder. Prosjektet gir studentoppgaver reell verdi, i stedet for kun å være treningsoppgaver som kastes etterpå, bruksverdi bl.a. i form av en ny mobil-app samt økonomisk verdi i form av gratis arbeidskraft og faglig ekspertise til biblioteket. Studenter forbedrer biblioteket som er til for dem selv, i en gjensidig positiv vekselvirkning.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 350 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Bokanbefalinger til brukerne
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek
Kontaktperson: Anne-Lena Westrum
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Utvikle prototypen til en ferdig tjeneste for lagring og distribusjon av bokanbefalinger skrevet av biblioteksansatte i Norge. Hvordan: Videreutvikle, forbedre og dokumentere det åpne grensesnittet (API-et) som tilgjengeliggjør anbefalingene i råformat. Utvikle API-et slik at det kan ta i mot anbefalinger fra ulike eksterne kilder. Hva: Minimum fordoble antall bokanbefalinger i basen. Lage 1-2 tjenester på toppen av API-et som viser potensialet for enkel formidling av anbefalingene. Opprette og kultivere et selvgående nettverk av bidragsytere som fortsetter etter at prosjektperioden er over.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 350 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling, NBs digitale tjenester
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Bokanbefalinger (prosjektnettsted), http://anbefalinger.deichman.no/ , Prosjektrapport fase 1 (pdf), Prosjektrapport fase 2 (pdf)

 

Den brukarorienterte heimesida
Prosjekteier: Biblioteka i Vest - Fjellfolkeboksamling
Kontaktperson: Trude Bendiksen
Tidsperiode: 2013
Mål:
Biblioteka i Vest ynskjer å utreie korleis ein med fokus på brukar kan utvikle biblioteka si felles nettside ved mellom anna å hente data frå eigen katalog integrert i heimesida og sosiale media, og såleis vere i forkant i den digitale utviklinga på feltet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Digitale fulltekstarkiv
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen
Kontaktperson: Karin Rydving
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Prosjektet har mål om å være med å bidra til at Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) bygger opp sin rolle som felles infrastruktur for vitenskapelig oppbygde og forskningsrelevante elektroniske fulltekstarkiv ved Universitetet i Bergen (UiB).
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 710 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Digitale fulltekstarkiv (nettsted), Prosjektrapport (pdf)

 

Endring må til!
Prosjekteier: Kviteseid folkebibliotek
Kontaktperson: Anne B. Borgen
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Gjennom samarbeid ynskjer vi å skape utgangspunkt for innovasjon, nye bibliotektilbod og auka kompetansetilbod i biblioteka. Ny formidling gjennom å utvikle bibliotekrommet og gjere tenestene meir fleksible i og utanfor bibliotekrommet. Vi ynskjer å gjere biblioteka i Vest-Telemark meir synlege, innbydande og brukarvennlege på ein profesjonell måte. Skape gjenkjenneleg design for bruk ved bibliotekas aktiviteter og kampanjer. Styrke biblioteka som offensive kultur- og møtestadar i lokalsamfunnet, og vidareutvikle bibliotektenestane i eit stort, men tynt busett område. Dette skal også styrke samarbeidet biblioteka i mellom for framtida, da då kvart lite bibliotek ikkje har ressursar til slikt utviklingsarbeid.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Fjordforfattarweb
Prosjekteier: Sogn og fjordane fylkesbibliotek
Kontaktperson: Anja Angelskår Mjelde
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
AMB-institusjonane i Sogn og Fjordane skal styrkje lokal identitet gjennom formidling av nynorsk litteratur, kultur og historie. I den samanheng ønskjer fylkesbiblioteket å byggje opp nettbasert formidling om forfattarar frå Sogn og Fjordane. Dette er i tråd med kulturstrategiane til fylkeskommunen, der det står m.a. at Fylkesbiblioteket/Fylkeskommunen liggje skal i front i bruk av ny digital teknologi og levere gode digitale tenester. Fylkesbiblioteket vil vere med å auke tilgangen til nynorskspråklege kulturtilbod på nett i samarbeid med institusjonar i og utanfor fylket.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 124 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Formidlingskompetanse
Prosjekteier: Aust-Agder bibliotek- og litteraturformidling
Kontaktperson: Hege Solli
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Styrke litteraturformidlingskompetanse og formidlingsaktivitet i norske bibliotek. Utvikle kompetanse som kursprodusent og arrangør og stille kompetansen til rådighet for andre. Tilgjengeliggjøre erfaringer for andre fylkesbibliotek.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Bibliokurs (nettsted), Prosjektrapport (pdf)

 

Hele Rogaland leser 2012-2013
Prosjekteier: Rogaland fylkeskommune
Kontaktperson: Stig B. Løken
Tidsperiode: 2012-2013
Mål: Gi innbyggerne i Rogaland en felles leseropplevelse og øke interessen for samtidslitteratur. Det er et mål å løfte fram ulike sjangere og synliggjøre forfattere fra regionen, og det satses spesielt på unge lesere og de som leser lite. Prosjektet er nå godt etablert og videreutvikling og fornying vil ha fokus fremover.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Hele Rogaland leser (nettsted), Prosjektrapport (pdf)

 

Jærbiblioteka.no
Prosjekteier: Klepp bibliotek
Kontaktperson: Gjertrud Slinde
Tidsperiode: 2010-2013
Mål:
Lage ei fullverdig nettside for samarbeidende bibliotek (tre av jærbiblioteka), og samtidig undersøke om en tidsbegrenset workshop der vi trekker inn ekstern kompetanse er en velegnet arbeidsform for dette.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 75 000 kr
Kategori/innsatsområde: Tjenesteutvikling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), www.jaerbiblioteka.no , Prosjektrapport (pdf)

 

Kompetansesenter - tegneserier
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek,Grunerløkka filial
Kontaktperson: Kenneth Korstad
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
De siste ti årene har Serieteket ved Deichmanske bibliotek bygd opp nasjonal kompetanse knyttet til tegneserier. Til en viss grad har Serieteket fungert som et nasjonalt kompetansesenter med daglige henvendelser fra biblioteker over hele Norge. Med knappe ressurser er det umulig å tilfredsstille behovet. Målet med prosjektet er å kartlegge bibliotekenes behovfor nasjonal kompetanse knyttet til tegneserier, samt definere tjenester som dekker disse behovene.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 90 000 kr
Kategori/innsatsområde: Tjenesteutvikling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Kompetente regionbibliotek
Prosjekteier: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Øyvin Stav
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Utvikle fylkesbibliotekenes egen kompetanse slik at de skal kunne fylle rollen som regional utviklingsaktør, igangsetter, alliansebygger og slik bidra til bedre bibliotektjenester i det enkelte fylke og i storregionen Midt-Norge ( Hedmark, Møre- og Romsdal, Nord-Trøndelag,Oppland og Sør-Trøndelag ). Utvikle folkebibliotekene når det gjelder kompetanse, trygghet og driv rundt samarbeid, partnerskap, nettverk, politiske prosesser, ressursdeling og samfunnsaktørrollen. Alt for å gi innbyggerne i Midt-Norge gode, tilpassede og oppdaterte bibliotektjenester. Fem samarbeidende fylkesbibliotek som en samordnet alliansepartner for Nasjonalbiblioteket både når nasjonalt kompetanseutviklingsprogram skal implementeres og i forhold til bibliotekutvikling totalt sett. Knytte bibliotektjenester og bibliotekutvikling opp mot planer på regionalt og kommunalt nivå.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)
  

Lesekampanjen Leseknappen
Prosjekteier: Trondheim folkebibliotek
Kontaktperson: Lars Danielsen
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Målet er å øke lesekompetansen hos barn gjennom leseprosjekt i sommerferien. 
Delmål 1: Å få elevene på 1-7 trinn, til å delta i lesekampanjen sommeren 2012, målet for noen av elevene er å knekke lesekoden, for andre å utvikle leseferdighetene, for de eldste å bli bedre på mengdelesning.
Delmål 2: Å få målt effekten av kampanjen gjennom å teste elevenes leseferdigheter før og etter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 140 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Leselunden
Prosjekteier: Kvinnherad bibliotek
Kontaktperson: Trude Hege Bergesen
Tidsperiode: 2013
Mål:
Hovudmål: Ta i bruk og etablere Leselunden som ny formidlingsarena for biblioteket, særleg i sommarhalvåret.
Delmål:
1. Litteratur- og kulturformidling på ein ny arena der folk ferdast.
2. Auka formidling- og arrangørkompetanse hos biblioteket sine tilsette.
3. Gjere biblioteket synleg på denne arenaen.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 75 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Lesesirkelmetode
Prosjekteier: Østfold kulturutvikling, avd.bibliotekutvikling
Kontaktperson: Anne Berit Brandvold
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Gi voksne innvandrere leselyst og lesekompetanse ved å supplere norskopplæringen med lesesirkler på bibliotekene. Etablere et lesefremmende bibliotektilbud til voksne innvandrere med svak norskkompetanse, både i og utenfor norskopplæringen
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 111 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Bibliotheca Nova 1-2013 (artikkel), Prosjektrapport (pdf)

 

Library girl - lesestimulering for unge jenter
Prosjekteier: Trondheim folkebibliotek
Kontaktperson: Stian Stakset
Tidsperiode: 2013
Mål:
Vi ønsker å gjøre lesing til en spennende og naturlig del av aktivitetene i jentegruppene på Byåsen bydelsbibliotek og Saupstad bydelsbibliotek.
Overordnet mål for leseprosjektet er å bruke biblioteket som arena for gjennomtenkt, men naturlig integrasjon. Deltakerne i jentegruppene har forskjellig etnisk, geografisk og kulturell bakgrunn, og vi håper at mangfoldet i jentegruppene kan virke styrkende og bidra til en fellesidentitet gjennom et felles leseprosjekt. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Leseløftet 2010-2014, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Linked Data - et nettverk!
Prosjekteier: NTNU Universitetsbiblioteket
Kontaktperson: Stein Johansen
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Å etablere og utvikle et nettverk innenfor “linked open data” med utgangspunkt i aktive miljøer ved Bergen Offentlige bibliotek, NTNU Universitetsbiblioteket og Universitetsbiblioteket i Bergen. Et viktig mål er å initiere kompetanseutvikling og omstilling knyttet til ny teknologi og nye og mer brukertilpassede arbeidsmåter i bibliotekene. Dette inkluderer spesifikasjon og design av moduler for interaksjon med systemer fra ulike miljøer og verktøy [kodebibliotek] som forenkler presentasjon av innhold fra kilder for "linkeddata". I prosjektperioden skal det utvikles en demo med linked data for datasett innenfor et overlappende tema knyttet til de historiske samlingene ved de tre bibliotekene i Bergen og Trondheim.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 500 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport  (pdf) 

 

Litteratur med korte ermer
Prosjekteier: Telemark fylkesbibliotek
Kontaktperson: Tove Fjerdingstad
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Poetisk praksis for ungdom (13-16 år) i form av T-skjortedesign med meningsbærene tekst som hoveduttrykk. Målet for prosjektet er å stimulere og bevisstgjøre ungdom til aktivt og forholde seg til litteratur som meningsdannende eller meningsbærende uttrykk, øke forståelsen deres for litterære virkemiddel gjennom egen praktisering og håndtering av litterære uttrykk, utvikle et lystbetont forhold til tekst med litterær kvalitet og til biblioteket som ressursbase, oppfordre til praktisk tenkning og bevisstgjøring av hvordan formspråk virker i forhold til avsender/mottaker, bevisstgjøre og øke forståelsen av hva et litterært uttrykk faktisk er/inneholder og øke bevisstheten om det  kvalitative ved litterær aktivitet/praksis.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Litteraturhus Nord-Trøndelag
Prosjekteier: Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Kari Hortman
Tidsperiode: 2010-2013
Mål:
Å gi innbyggerne et rikt program for opplevelser, læring og deltagelse, gjennom å utvikle bibliotek i NT som lokale litteraturhus med aktiv lesesatsing, felles regional arrangementsplan og mer utadvendt profil. Bibliotekenes virksomhet innen lesestimulering, litteratur- og kunnskapsformidling skal styrkes og markedsføres, og rollen som demokratisk møteplass revitaliseres.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 800 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://www.litteraturhus-nt.no , Prosjektrapport

 

marc2rdf-konvertering av MARC-data
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek
Kontaktperson: Benjamin Rokseth
Tidsperiode: 2013
Mål:
Utvikle et gjenbrukbart rammeverk for konvertering av bibliografiske MARC-data fra bibliotekskataloger til RDF.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 310 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Møteplassen
Prosjekteier: Vindafjord bibliotek
Kontaktperson: Any T. Heggbø
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
 - Etablera biblioteket som møteplass for ulike grupper menneske som bur i kommunen
 - Gjera bibliotektilbodet kjent på ulike arenaer
 - Tilby litteratur o.a. materiell tilpassa dei som bur i kommunen
 - Auka bruken av biblioteket sine digitale tenester
 - Vidareutvikla samarbeidstiltak mellom vaksenopplæringa og biblioteket for auka effekt av informasjon og læring og som stimulans for elevane som informerte samfunnsdeltakarar
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Nettbiblioteket
Prosjekteier: Forsand kommune
Kontaktperson: Nina Olaussen
Tidsperiode: 2010-2013
Mål:
Kommunene Sauda, Suldal, Finnøy, Hjelmeland, Strand og Forsand har opprettet et felles internettbibliotek, Ryfylkebiblioteket, organisert som ei avdeling i Ryfylke interkommunale selskap. Målet med samarbeideter å gi brukerne nye og bedre tjenester via kostnads- og ressursedeling mellom kommunene. Ryfylkebibliotekets oppgaver er forvaltning og utlån av fellese-media, felles bibliotekkatalog, felles markedsføring samt koordinering og utvikling av felles formidlingstiltak.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 500 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Tjenesteutvikling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), www.ryfylkebiblioteket.no , Prosjektrapport (pdf)

 

Nytte og hygge
Prosjekteier: Lindås bibliotek
Kontaktperson: Kjersti Kjenes Rydland
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Formidling og bruk av litteratur i arbeidsmarknadsbedrifter.
Mål:
1. Auke leseinteressa og auke kjennskapen til fag- og skjønnlitteratur og relevante bibliotektenester hjå arbeidstakarar i arbeidsmarknadsbedrifter.
2. Gi bibliotekarar kunnskap om gode måtar og modellar for formidling til denne gruppa med overføringsverdi til andre delar av fylket og resten av landet.
Målgruppe: Arbeidstakarar i arbeidsmarknadsbedrifter. Dei tilsette i desse bedriftene har vanskar i den vanlege arbeidsmarknaden, men dei er ei blanda gruppe av unge og vaksne med ulike føresetnadar og behov, og dei har svært ulikt funksjonsnivå når det gjeld lesing. I tillegg til vanskar for den enkelte i dagleglivet og på arbeidsmarknaden, er det eit demokratisk problem – i høve til at ein ikkje klarar å orientere seg og delta fullt ut i institusjonar i samfunnet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 160 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka, Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Opne digitale bibliotek
Prosjekteier: Hordaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Ruth Ørmholt
Tidsperiode: 2013
Mål:
1. Lage ein standard for å samle inn, bevare og formidle lokalt produsert digitalt materiale gjennom folkebiblioteka 
2. Opprette og prøve ut eit ope digitalt arkiv på line med fagbiblioteka sin open access forfolkebibliotek
3. Kartlegge arkiv- og museumsmiljø som har oversyn over ellerproduserer digitalt lokalhistorisk materiale av interesse for folkebiblioteka.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 90 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Popkult
Prosjekteier: Drammensbiblioteket
Kontaktperson: Joep Aarts
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Prosjektet går ut på å utvikle et nasjonalt ressursnettverk for bibliotekansatte som jobber med tjenester til ungdom og unge voksne. Herunder skape og utvikle digital møteplass for utveksling av erfaringer, utvikle profileringsmateriell og et opplegg bibliotek kan følge for å sertifisere seg som et Popkultbibliotek - underforstått et bibliotek som tar ungdom og unge voksne på alvor som brukergruppe.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Realfagstermer og TEKORD
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo
Kontaktperson: Live Rasmussen
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
En sammenføying av kontrollerte emneord brukt på realfagslitteraturved UBO (Realfagstermer) og termer innen teknikk og naturvitenskap koplet til UDK-klassifikasjonfra UBiT (TEKORD) vil kunne gi:
- Erfaring og uttesting av sammenføying av ulike emneordssystemer som kan utvides til å gjelde andre norske emneordssystemer senere
- Samarbeid og idéutveksling om mulig framtidig bruk av norske emneord som linked data
- Gevinster i brukbarhet for bibliotekansatte og sluttbrukere som kan gjøre sømløs bruk av begge ressurser
- Gevinster knyttet til ressursbruk for vedlikehold og videreutvikling av systemene
- Erfaringer for emneordsarbeid som kan brukes inn i implementering av nytt biblioteksystem
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektnettside , Prosjektrapport (pdf)

 

RoMEO for Norge
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Tromsø
Kontaktperson: Jan Erik Frantsvåg
Tidsperiode: 2010-2013
Mål:
I flere sammenhenger er det behov for en oversikt over norske tidsskrifters og forlags policyer mht. egenarkivering i vitenarkiver. Prosjektet tar sikte på å samle slik informasjon og integrere den i SHERPA RoMEO, den internasjonale tjenesten som benyttes for å samle og tilgjengeliggjøre slik informasjon.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 640 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf), http://www.sherpa.ac.uk/romeo

 

Skriving og etisk kildebruk
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen
Kontaktperson: Solveig Kavli
Tidsperiode: 2010-2013
Mål: Prosjektets fulle tittel er Skriving og etisk kildebruk i høyere utdanning: Utvikling av interaktive søke- og skrivemoduler i læringsverktøyet Søk & Skriv. Forskning viser at studentene oppsøker få informasjonsressurser og bruker kort tid på innhenting og vurdering av informasjon. Søkeprosessen ser ut til å oppta studentene i liten grad. Studentene kjenner ikke godt nok til akademiske arbeidsmetoder når det gjelder håndtering av informasjon. Vi ser det som viktig at studentene er i stand til å utnytte informasjon på en hensiktsmessig måte i studie og forsking. Dette forutsetter en styrket kompetanse i forhold til å vurdere informasjon og kilder kritisk, og bruke denne i egne akademiske tekster på en kreativ og etisk, redelig måte. Studentene må øves i å forstå akademiske tekster. Metodisk lesing av tekst vil være med på å avdekke akademiske teksters struktur. Prosjektet vil legge til rette for å synliggjøre argumentutvikling i tekster der referansebruk og kildevurdering kobles studentens egen forståelse som igjen kommer til uttrykk i skriveprosessen studenten går igjennom. I prosjektet vil vi knytte søke- og skriveprosessen til studentene nærmere fagspesifikke problemstillinger. Målet er at studentene gjennom interaktive oppgaver tar stilling til kildene de finner, og lærer seg hvordan disse brukes etisk i akademiske tekster. Teknisk løsning vil være basert på åpne standarder og sluttproduktet vil være universelt utformet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 398 400 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://sokogskriv.no , Prosjektrapport (pdf)

 

Stavanger 2013 - Speiderleirbibliotek
Prosjekteier: Sølvberget KF, Stavangerbibliotek og kulturhus
Kontaktperson: Ragnhild H. Skår Nilsen
Tidsperiode: 2013
Mål:
Profilere bibliotek som ikke kommersiell merkevare for unge voksne. Få oppmerksomhet omkring bibliotek, bøker og lesing, samt få formidlet andre tilbud bibliotekene tilbyr for denne ungdommelige målgruppen. Vi vil nå nye brukergrupper ved å være til stede, og vise biblioteket som en integrerende og utviklende faktor i samfunnet. Speiderungdommen skal opplevebiblioteket som et spennende og utviklende tilbud som de vil fortsette å bruke i hjemkommunen. Synliggjøring av bibliotekenes mangfold av tjenester og formidling vil bidra til dette. Promotere det sømløse biblioteket i Norge.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 60 000 kr
Kategori/innsatsområde: Frie forsøk
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf) 

samlingen nettsidene