Prosjekt avsluttet i 2012

Alle barn leser!
Bergen leser
Bibliotek - også litteraturhus
Bibliotekene som globale døråpnere
Bok i butikk
Bokkafe
Helseinfo via folkebibliotek
Hør på meg! - fortellerkurs
Innbydende bibliotekrom
Kunsten å velge bok
Leseglede for foreldre
Lesegnist - bok i praksis
Lesehulen 2.0 - pilot
Lørenskogrommet
Me vil og vera med
Minoritetskvinner blomstrer
NM i litteraturformidling 2012
Nytt til nye landsmenn
Oppland og partnerskapsavtaler
QR-koder og digital formidling
Selvbetjent bibliotek i sør
Statistikk i praksis
Verdien av høytlesing
Vidare enn Voss

  

Alle barn leser!
Prosjekteier: Gjøvik bibliotek
Kontaktperson: Tone Nyseter
Tidsperiode: 2012
Mål:
Hovedmål: Gjøvik bibliotek ønsker å bidra til å øke lesekompetansen for barn og unge ved å initiere lesetiltaket Alle barn leser!. Tiltaket skal gjennomføres i samarbeid med barnehage, skole, Oppland fylkesbibliotek, presse, og andre. Gjennom prosjektet ønsker vi å kunne gi en gratis bok fra biblioteket til alle barn i førskole- og grunnskolealder i Gjøvik kommune. I 2012 feirer Gjøvik bibliotek 100-årsjubileum. Vi ønsker å benytte denne anledningen til å markere oss tydeligere for målgruppen barn og unge. Erfaringer fra prosjektet Hele Gjøvik leser! i 2011, har vist at denne typen kampanjer synliggjør biblioteket og bibliotekets tilbud på en god og effektiv måte.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Bergen leser
Prosjekteier: Bergen Offentlige bibliotek
Kontaktperson: Thea Kathrine Johannessen
Tidsperiode: 2010-2012
Mål:
Regjeringen har utropt 2010 til leseår som et ledd i et nasjonalt leseløft frem mot 2014. Dette leseløftet vil Bergen off. bibliotek støtte, til glede for innbyggerne i Bergensregionen med et omfattende prosjekt. Prosjektet Bergen leser viderefører et prosjekt som ble startet i Leseåret 2010. Det ble der satt opp tre overordnete mål med Bergen leser:
1. Å skape lesere.
2. Å skape et kollektivt engasjement omkring lesing i Bergen.
3. Å opprettholde engasjementet som skapes gjennom Bergen leser, slik at enda flere mennesker blir oppmerksomme på Bergen offentlige biblioteks tilbud, tjenester og kompetanse.
Det er også skissert 5 etapper: 1. Lansering 2. Nominasjonsprosess 3. Valgkamp 4. Vinnerboken er klar 5. Måling avresultater.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf),  Vis meg ditt bibliotek (bok), http://bergenbibliotek.no/bergenleser

 

Bibliotek - også litteraturhus
Prosjekteier: Bodø bibliotek
Kontaktperson: Karin Nystad
Tidsperiode: 2012
Mål:
Prosjektet har som hovedmål å bidra til å skape et bibliotek som er i takt med den øvrige utviklingen av Bodø som by og region. Bodø bibliotek vil fremstå som en dynamisk møteplass for kunnskap og kultur i Kulturkvartalet i mai 2014. Modellen Bodø bibliotek er blitt et unikt litteraturhus med vekt på leselyst og spennende innganger til litteraturen. Våre erfaringer skal vise vei for andre bibliotek i utvikling og konkretisering av samarbeid. Samarbeidsdimensjonen står sterkt og prosjektet har til hensikt å forløse det potensialet som allerede er identifisert. I byggeprosjekt Kulturkvartalet har det vært brukergrupper i arbeid som har definert rom og infrastruktur. En viktig milepæl er nådd ved at bygget er definert og tiden er inne for å konkretisere og innarbeide biblioteketsinnhold. Følgende delmål er satt:
1. Bodø bibliotek realiseres som litteraturhus i Kulturkvartalet med program for 2014 og 2015.
2. Etablere og utvikle partnersamarbeid med sentrale aktører for å utvikle relevant innhold på et kvalitetsmessig høyt nivå.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Bibliotekene som globale døråpnere
Prosjekteier: Oppland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Olav Birketveit
Tidsperiode: 2012
Mål:
Prosjektet tar utgangspunkt i internasjonale, statlige, regionale og lokale føringer for flerkulturelle bibliotektjenester. En ønsker å vise hvordan føringene kan forankres regionalt og lokalt og svare på kommunenes behov. 10 kommuner er invitert inn i prosjektet. Prosjektet skal bevisstgjøre ansatte og utvikle deres kompetanse, men også utvikle modeller for samarbeid med andre aktører.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Bok i butikk
Prosjekteier: Vindafjord bibliotek
Kontaktperson: Any T. Heggbø
Tidsperiode: 2011-2012
Mål:
Alle innbyggarar i kommunen skal ha tilgang til ny og eksisterande skjønnlitteratur, filmar og faglitteratur på ein enkel måte. Innvandrarane til kommunen skal få auka høve til å få tak i litteratur/media på norsk og på eige språk, både for barn og vaksne. Biblioteket skal vera lett å nå for alle! Auka høve til leseoppleving, kunnskap, velvære og inkludering gjennom enklare tilgang til dei media biblioteket disponerer.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 170 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Bokkafe
Prosjekteier: Luster bibliotek
Kontaktperson: Ellen Pauline Borch Veum
Tidsperiode: 2012
Mål:
Få fleire vaksne bibliotekbrukarar både blant unge og eldre.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 48 000 kr
Kategori: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Helseinfo via folkebibliotek
Prosjekteier: Stange bibliotek
Kontaktperson:
Tidsperiode: 2012
Mål:
Forprosjektet har som mål:
- å undersøke helseinformasjonsroller og -tjenester fra folkebibliotek rettet mot a) innbyggere, pasienter og pasient- og brukerorganisasjoner b) studenter innen medisin og helsefag (eksisterende målgruppe) c) ansatte i kommunehelsetjenestene (ny målgruppe)
 - å vurdere og prøve ut aktuelle tjenester og samarbeid mellom folkebibliotek, høgskole- og fagbibliotek
- å utvikle kompetansehevende kurs for ansatte i folkebibliotek i helseinformasjonsressurser
Dette vil danne grunnlag for design og gjennomføring av et hovedprosjekt.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 318 000 kr
Kategori: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Hør på meg! - fortellerkurs
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek, Torshovfilial
Kontaktperson: Ingvill Falch
Tidsperiode: 2012
Mål:
Mål for prosjektet:
1. Etablere bibliotekene som en alternativ møteplass for ungdom som ønsker å uttrykke seg, fortelle sin historie, bli sett og ikke minst hørt.
2. Bevisstgjøre ungdommene på forskjellen mellom litteratur og muntlig fortelling, og lære dem hva som gjør en historie god, og hvordan den kan framføres.
3. Hjelpe ungdommene til å finne sin egen stemme og sine egne historier, og dermed også styrke selvtillit, muntlige ferdigheter og gi nye mestringsopplevelser.
4. Bidra til å skape en arena der unge mennesker får komme til orde, og der deres opplevelse av eget liv og egen samtid møter et publikum.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Innbydende bibliotekrom
Prosjekteier: Fylkesbiblioteket i Akershus
Kontaktperson: Cecilie Weinholdt
Tidsperiode: 2012
Mål:
I dette prosjektet ønsker Fylkesbiblioteket i Akershus å inspirere til og måle effekten av ominnredning og utstilling. Sammen med enfagperson/interiørarkitekt ønsker vi å besøke folkebibliotekene i fylket og gi bibliotekene veiledning i hvordan de kan presentere sine lokaler og sitt utvalg på en enda bedre måte. Etter en slik runde ønsker vi å kartlegge effektene av ominnredning.
Får vi mer attraktive møteplasser? Kan ominnredninggenere økt utlån? Kan vi tiltrekke oss nye brukergrupper på denne måten? Vil vi kunne se at de ansatte får bedre arbeidsforhold?
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Kunsten å velge bok
Prosjekteier: Bergen offentlige bibliotek
Kontaktperson: Kari Hoffmann
Tidsperiode: 2011-2012
Mål:
1. Bidra til økt leselyst ved å bruke humoren i barnebøker.
2. Utvikle bedre former for bibliotekorientering for større grunnskoleelever, og lære dem kunsten å velge bøker de kan like. Målet er, i samsvar med læreplanen, å gjøre unge på 7. trinnet kjent i et offentlig bibliotek og lære dem de mest grunnleggende ferdighetene for å finne fram i hyllene. Vi ønsker å gjøre denne opplæringa mer spennende: Hvordan øke sjansen for å komme ut av biblioteket med en bok du faktisk vil like?
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 64 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Leseglede for foreldre
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek, Stovner filial
Kontaktperson: Solveig Bjordal
Tidsperiode: 2012
Mål:
Stovner bibliotek skal gi foreldre ved Rommen skole og voksne innvandrere i nærområdet et tilpasset opplegg i lesetrening. Biblioteket skal bidra til leseglede og legge til rette for et godt forhold til det norskespråk og samfunn. Foreldre skal bli bedre støttepersoner for sine barn i utdanningssituasjonen.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Lesegnist - bok i praksis
Prosjekteier: Trondheim folkebibliotek
Kontaktperson: Ingunn Tanem
Tidsperiode: 2011-2012
Mål:
1.Vi ønsker å forberede elevene som går på Barne- og ungdomsarbeider til yrkeslivet ved å styrke deres kompetanse av litteratur og formidling av litteratur til barn og ungdom. Vi vil gi dem innblikk i hvilke bøker som passer i hvilke aldersgrupper og til ulike barn, og oppdatere dem på nyheter. I sine framtidige yrker er det viktig at de kjenner til biblioteketstilbud, og at de kan fremme leselyst og språkutvikling hos de barna og undommene de skal jobbe med. Det vil også styrke deres faglige selvtillit om de får oppdateringer for den aktuelle aldersgruppen rett før hver praksisperiode.
2. Vi vil styrke deres egen leselyst. Dette er viktig for deres egen del, men også for at de skal forstå viktigheten av å bruke og formidle litteratur i sitt framtidige arbeid.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 175 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Lesehulen 2.0 - pilot
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek, Unge Deichman
Kontaktperson: Annike Selmer
Tidsperiode: 2011-2012
Mål:
Litteraturformidling gjennom ny teknologi er hovedmålet for Lesehulen 2.0. Lesehulen er i dag en nettjeneste for formidling av litteratur til barn og unge. Med Lesehulen 2.0 ønsker vi å være i forkant av utviklingen og ta i bruk ny leseteknologi og blant annet tilby innholdet tilpasset nettbrett og mobiltelefon. I forprosjektet vil vi lagen en prototype og teste dette ut på målgruppen. Deichmanske biblioteks bidrag vil særlig være kontakt med målgruppen og gjennomføring av testfasen.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 40 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf), www.lesehulen.no

 

Lørenskogrommet
Prosjekteier: Lørenskog bibliotek
Kontaktperson: Karl-Arne Olsen
Tidsperiode: 2009-2012
Mål:
Lørenskog bibliotek har gjennom Lørenskogrommet som mål å styrke sin posisjon som offentlig møteplass og som informasjonsformidler. Biblioteket har også som mål at Lørenskogrommet skal være et bidrag tilstyrking av lokaldemokratiet. I tillegg har Lørenskog bibliotek som mål at Lørenskogrommet skal representere et veivalgog en bibliotekutvikling som har overføringsverdi til andre folkebibliotek.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 640 000 kr
Kategori/innsatsområde: Møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Me vil og vera med
Prosjekteier: Samnanger kommune
Kontaktperson: Astrid Holmefjord
Tidsperiode: 2011-2012
Mål:
På vegne av samarbeidspartnarane Samnanger kommune, Fusakommune og Vaksdal kommune, søkjer Samnanger kommune om støtte til ei fellessatsing i 2011 i regi av folkebiblioteka, der målet mellom anna er å setja fokus på folkebiblioteka sitt formidlings- og samfunnsansvar andsynes psykisk utviklingshemma i kommunane. Gjennom prosjektet ønskjer samarbeidspartnarane å styrkje folkebiblioteka som sosial arena for alle i bygdene våre. Folkebibliotektenesta i kommunane ønskjer å tilby gode tilhøve for litteraturformidling til einkvar gjennom forfattarbesøksordning.
Samstundes vert det lagt opp til ei rekkje delprosjekt med vekt på å leggja til rette for grupper av psykisk utviklingshemma. Me ønskjer å skapa ein sosial arena for dei på tvers av kommunegrensene og i regi avfolkebiblioteket. Forutan at folkebiblioteka vil utvikla felles litteraturformidlingsprosjekt og fellesarrangement mynta på brukarar av folkebibliotektenester med og utan særskilte behov for ekstra tilrettelegging, vil kommunane bidra til kompetanseutvikling regionalt og nasjonalt på området litteraturformidling for psykisk utviklingshemma.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Minoritetskvinner blomstrer
Prosjekteier: Steinkjer kommune
Kontaktperson: Anne Hulbækdal
Tidsperiode: 2011-2012
Mål:
1. Bidra til å bedre språkforståelse og gi elementær IT-kompetanse
2. Øke bruken av bibliotekrommet som et møte-og studiested for å skape god integrering mellom innvandrere og lokalbefolkning i Steinkjer
3. Videreutviklesamarbeidet med Steinkjer Voksenopplæring og de frivillige.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf), Bibliotheca Nova 1-2013  (artikkel)

 

NM i litteraturformidling 2012
Prosjekteier: Aust-Agder bibliotek- og kulturformidling
Kontaktperson: Stina Arstad
Tidsperiode: 2011-2012
Mål:
Hovedmål: Å bidra til økt oppmerksomhet om litteratur og litteraturformidling i Norge.
Delmål: Stimulere til kompetanseutvikling ved å tilby en ny arena for profesjonell formidling. Utvikle et nyskapende litteraturarrangement med fokus på en bred målgruppe og utradisjonelle samarbeidspartnere. Gi litteraturformidling som fag et statusløft ved å sette det inn i en konkurransesammenheng.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 240 000 kr
Kategori/innstasområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Nytt til nye landsmenn
Prosjekteier: Asker bibliotek
Kontaktperson: Frid Freyling
Tidsperiode: 2012
Mål:
50% av innvandrere kommer aldri i jobb. Biblioteket ønsker med dette prosjektet å gi våre nye landsmenn økt kompetanse innen nye digitale medier. Målet med prosjektet er at de skal få økt selvtillit innen dette området når de skal ut i arbeidslivet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 40 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Oppland og partnerskapsavtaler
Prosjekteier: Oppland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Olav Birketveit
Tidsperiode: 2011-2012
Mål:
Opplands varemerke skal være en strategisk bibliotekutvikling forankret i overordnede plandokumenter, egne regionale planer og en bibliotekutvikling politisk forankret på alle forvaltningsnivåer. I St. meld nr. 23 (2008-2009) om bibliotek heter det at: "Det skal etablerast ei ordning med friviljuge samarbeidsavtaler om bibliotekutvikling mellom staten og fylkeskommunane som verktøy for å gjennomføre nasjonal politikk og stimulere til fylkeskommunale og kommunale bibliotekplanar."
Med denne søknaden ønsker vi at Opplandsprosjektet kan framstå som modellbygging for bibliotekutvikling satt i system med sterk involvering av eksterne samarbeidspartnere. Kvaliteten på samarbeidet sikres gjennom partnerskapsavtaler. Oppland fylke har en overordnet bibliotekplan for Oppland fylke (politisk vedtatt av fylkestinget) og 6 regionale bibliotekplaner for perioden 2007-2011 der alle kommunene er involvert (poltisk vedtatt i hovedutvalg/kommunestyrer). Alle planene skal rulleres i perioden 2011-2012. Hovedfokuset vil være nettverksbygging for formalisert samarbeid gjennom samarbeidsavtaler på alle forvaltningsnivåer, modellbygging. Samarbeidsavtaler: stat/fylke,  fylke/kommunene, mellom kommunene,  nettverksbygging med eksterne samarbeidspartnere formalisert i samarbeidsavtaler. Bibliotekplaner brukes som politiske styringsverktøy for bred utvikling av bibliotekene.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

QR-koder og digital formidling
Prosjekteier: Gjesdal bibliotek
Kontaktperson: Ingvild Seland
Tidsperiode: 2012
Mål:
Utprøving av QR-koder i formidlingsarbeidet i biblioteket. Vi tror at dette kan være en enkel måte å gi brukerne bakgrunnsinformasjon om bøker og andre media vi har i biblioteket.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 60 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Selvbetjent bibliotek i sør
Prosjekteier: Kristiansand folkebibliotek
Kontaktperson: Nina Stenbro
Tidsperiode: 2012
Mål:
Vi ønsker å undersøke muligheter for å få flere og mer tilfredse brukere av bibliotekstilbudet på Hellemyr, Flekkerøy og i Vågsbygd. Vi ønsker å se om vi ved selvbetjent bibliotek kan oppnå høyere utlån og høyere besøkstall. Vi ønsker å undersøke mulighetene for at lokalsamfunnet skal få bedre mulighet til å benytte seg av bibliotekstilbudet, samt få økt kjennskap til tilbudet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 90 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Statistikk i praksis (SIP)
Prosjekteier: Avdeling JBI, Høgskolen i Oslo
Kontaktperson: Tord Høivik
Tidsperiode: 2010-2012
Mål:
Prosjektet har som hensikt å styrke de operative bibliotekarenes evne til utnytte og forbedre statistikken - ved å tilby praktisk rettet opplæring og veiledning i statistisk analyse og argumentasjon. SIP ønsker å fremme en kunnskapsbasert bibliotekpraksis ved å gi bibliotekansatte anledning til å arbeide med statistikk de selv kan ha nytte av, under kyndig veiledning, - innenfor et bibliotekfaglig utviklingsmiljø.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 145 000 kr
Ressurser: https://sites.google.com/site/statistikkipraksis/ , Prosjektrapport (pdf)

 

Verdien av høytlesing
Prosjekteier: Tromsø bibliotek og byarkiv
Kontaktperson: Bente Sandstad
Tidsperiode: 2012
Mål:
Bidra til økt leseforståelse og leseglede og kunnskap hos elever på småtrinnet i grunnskolen i Tromsø, gjennom å gi foreldrene inspirasjon og kunnskap om verdien av å fortsette med høytlesning etter at barna har knekket lesekoden. Bidra til å skape en god relasjon mellom foreldrene og barna gjennom å bidra til valg av riktige bøker for høytlesing. Øke foreldrenes engasjement for barnas trivsel og læringsevne. Skape gode samarbeidsforhold mellom skolen og foreldrene. Øke bibliotekets utlån av barnebøker. Danne et erfaringsmessig grunnlag for etter prosjektperioden å gjennomføre besøk av en bibliotekar på klasseforeldremøter som en fast ordning i kommunen. Skaffe erfaring som også kan danne grunnlag for et tilsvarende tilbud til foreldremøter i barnehagene.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 190 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Vidare enn Voss
Prosjekteier: Voss bibliotek
Kontaktperson: Inger Karin Dyrnesli
Tidsperiode: 2012
Mål:
Gjera nye Voss bibliotek i kulturhuset meir attraktivt og tilgjengeleg i samarbeid med brukargrupper og friviljuge lag, inspirere til lesing og skapa offentleg debatt. Gjera biblioteket til ein stad for sterke opplevingar i tråd med Voss kommune sin visjon – “Bygd for sterke opplevingar”.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

samlingen nettsidene